Användningsvillkor

Användningsvillkor

(Gäller från och med den 22 februari 2022)

VIKTIGT - detta är ett juridiskt avtal mellan dig ("Du") och Luxottica Group S.p.A. och dess dotterbolag och partner (kollektivt "Luxottica", "Vi" eller "Oss"), som ägare av ray-ban.com (webbplatsen) som innehåller de inbäddade programvaruverktygen. Luxottica Group S.p.A., ett bolag med säte i Italien, moms-reg-nummer 10182640150, tecknat aktiekapital 28 653 640,38 euro, registreringsnummer i bolagsregistret i Milano 00891030272, R.E.A. Milan n. 1348098, med huvudkontor på Via Cantù 2, 20123, Milano, Italien, telefonnummer +39 02863341, fax +39 0286334050. Du bör läsa igenom följande användarvillkor ("TOU") noggrant eftersom de reglerar din användning av webbplatsen. Luxottica kan när som helst ändra dessa användarvillkor genom att publicera de ändrade användarvillkoren på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen godkänner du de användarvillkor som gäller vid tidpunkten för sådan användning. Din användning av webbplatsen är uttryckligen beroende på att du godkänner dessa användarvillkor.

 1. LICENSTILLSTÅND. Luxottica beviljar dig härmed en personlig, återkallelig, begränsad, icke-exklusiv och icke-överförbar licens för att använda webbplatsen enbart för personligt bruk, vilket inte omfattar aktiviteter som är relaterade till kommersiell, entreprenörsmässig eller professionell verksamhet, förutsatt att du följer villkoren i dessa användarvillkor. Utan hinder av ovanstående får du inte ändra, översätta, dekompilera, skapa derivatverk av, kopiera, distribuera, demontera, sprida, överföra, publicera, ta bort eller ändra äganderättsliga meddelanden eller etiketter, licensiera, underlicensiera, överföra, sälja, spegla, rama in, exploatera, hyra ut, leasa, märka som privat, bevilja säkerhetsintresse i eller på annat sätt använda webbplatsen på ett sätt som inte uttryckligen tillåts i detta avtal.
 2. ANVÄNDARREPRESENTATIONER. Genom att gå in på eller använda webbplatsen intygar du att du är minst arton (18) år gammal. Om du är yngre än så bör du rådgöra med din förälder eller vårdnadshavare när det gäller dessa Användarvillkor, eftersom personer under denna ålder endast har rätt att använda Webbplatsen om en förälder eller vårdnadshavare godkänner dessa Användarvillkor för deras räkning. Dessutom samtycker du till att följa alla tillämpliga lagar och förordningar som styr din användning av webbplatsen.
 3. ÄGANDERÄTT. Dessa användarvillkor ger endast en begränsad licens för att få tillgång till och använda webbplatsen. Följaktligen bekräftar och godkänner du uttryckligen att Luxottica inte överför någon äganderätt eller immateriell äganderätt eller rätt till och rätt på webbplatsen till dig eller någon annan. All text, grafik, användargränssnitt, visuella gränssnitt, fotografier, ljud, konstverk, datakod (inklusive html-kod), program, programvara, produkter, information och dokumentation samt design, struktur, urval, samordning, uttryck, "utseende och känsla" och arrangemang av allt innehåll som finns på eller är tillgängligt via webbplatsen, om inte annat anges, ägs, kontrolleras och licensieras av Luxottica. RAY-BAN, Ray-Ban logotypen/logotyperna och alla andra namn, logotyper och ikoner som identifierar Ray-Ban och dess produkter och tjänster är äganderättsligt skyddade varumärken som tillhör Luxottica och all användning av sådana varumärken, inklusive, utan begränsning till, som domännamn, konto-identifierare eller söktermer, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Luxottica är strängt förbjuden. Andra produkt- och företagsnamn eller logotyper som nämns eller visas på eller via webbplatsen kan vara varumärken och/eller tjänsteetiketter som tillhör respektive ägare.
 4. INNEHÅLL SOM DU HAR SKICKAT IN. Då och då kan anslagstavlor, chattrum, kommentarsfält, anslagstavlor, forum, nyhetsgrupper, sektioner för inlägg eller liknande kommunikationsmöjligheter av oss göras tillgängliga på denna webbplats. I sådana fall välkomnar vi dina kommentarer på vår webbplats. Alla anteckningar, meddelanden, anslag på anslagstavlor, idéer, förslag eller annat material som du skickar till Luxottica ("innehåll publicerat av användare") får dock inte trakassera, förtala, smutskasta, nedsätta, hota eller på annat sätt kränka tredje parts rättigheter och får inte innehålla profant, obscent, oanständigt, pornografiskt, ärekränkande, olagligt eller på annat sätt stötande material, allt enligt vår bedömning. Dessutom får användarinnehåll inte inkräkta på immateriella rättigheter, integritetsrättigheter, publicitetsrättigheter eller andra äganderätter som tillhör någon person eller enhet. För allt innehåll du skickar in och allt som publicerats av användare ger du Luxottica en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, oåterkallelig rätt och licens att använda, reproducera, kopiera, ändra, förändra, visa offentligt, framföra offentligt, publicera, lägga upp, överföra, sprida, distribuera eller på annat sätt använda det innehåll som publicerats av användare, så att Luxottica ska ha rätt att använda sådant innehåll som publicerats av användare för alla typer av användning, inklusive marknadsföring och reklam, i all evighet, i alla medier, vare sig de är redan kända nu eller blir utformade i framtiden, utan någon ersättning till dig. Du avstår uttryckligen från alla rättigheter, anledningar och åtgärder som rör inspektion och godkännande av den färdiga produkt som kan produceras och användas i samband med ditt användarinnehåll. Genom att skicka in användarinnehåll till oss, försäkrar och garanterar du att du äger alla nödvändiga rättigheter, titlar och licenser till sådant användarinnehåll och att ditt inlämnande av sådant material till webbplatsen inte bryter mot eller gör intrång i tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter eller integritetsrättigheter.
 5. BEGRÄNSNINGAR. Du samtycker till att inte ändra, distribuera, avslöja eller skapa verk som helt eller delvis baseras på webbplatsen. Du får inte (och inte heller tillåta tredje part att) underlicensiera, hyra ut, sälja, distribuera, cirkulera, tillhandahålla, omvandla, avkoda, bryta ner, demontera, reverse engeneera, skapa derivat av, modifiera eller översätta webbplatsen, eller i något fall reproducera, kopiera, använda eller tillhandahålla webbplatsen eller delar av den på något annat sätt än vad som uttryckligen tillåts i detta avtal eller tillåts enligt tvingande lag. Du bekräftar och accepterar att inhämtning av innehåll eller data genom att använda webbplatsen är enbart ditt ansvar att och att du är ensam ansvarig för eventuella skador på systemet eller förlust av data som orsakas av användningen av tjänsten, även indirekt.
 6. INTEGRITETSPOLICY. Läs Luxotticas sekretesspolicy på följande adress https://www.ray-ban.com/sweden/c/privacy-policy för en sammanfattning av Luxotticas metoder för insamling och användning av personrelaterade uppgifter.
 7. TJÄNSTERNAS TILLGÄNGLIGHET OCH KONTINUITET. Du bekräftar och accepterar att Luxottica förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, tillfälligt eller permanent (i) stänga av eller avlägsna webbplatsen och/eller (ii) stänga av all åtkomst till webbplatsen.
 8. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER. Webbplatsen kan underlätta åtkomst till andra webbplatser eller sociala nätverk eller sidor för din bekvämlighet. Dessa webbplatser, nätverk eller sidor har inte nödvändigtvis granskats av Luxottica och underhålls av tredje part som Luxottica inte har någon kontroll över. Luxottica avsäger sig därför uttryckligen allt ansvar för innehållet, materialet, informationens korrekthet och/eller kvaliteten på de produkter eller tjänster som tillhandahålls av, är tillgängliga via eller annonseras på dessa webbplatser genom tredje part. Dessutom innebär dessa länkar inte heller något stöd för någon tredje part eller någon webbplats eller de produkter eller tjänster som tillhandahålls av någon tredje part.
 9. SKADESTÅND. Genom att använda den här applikationen samtycker du till att försvara, ersätta och hålla Luxottica och dess moderbolag och dotterbolag samt deras direktörer, anställda och agenter skadeslösa mot alla förluster, skador, ansvar, kostnader och utgifter (inklusive juridiska avgifter) som görs gällande av en tredje part och som uppstår till följd av: (i) din användning av och tillgång till webbplatsen, (ii) allt innehåll som publicerats av användare, (iii) ditt brott mot någon av dessa användarvillkor, och (iii) ditt intrång i tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till äganderätt, sekretess eller immateriella rättigheter. Det ansvaret ska gälla under hela den tid du använder webbplatsen.
 10. VERKSTÄLLIGHET. Du bekräftar att varje överträdelse, hotande eller faktisk, av dessa Användarvillkor kommer att orsaka Luxottica irreparabel skada som inte kan kvantifieras i pengar. Du samtycker därför till att Luxottica har rätt att, utöver andra tillgängliga åtgärder, söka och få ett föreläggande eller annan lämplig åtgärd enligt gällande lagar från en behörig domstol som hindrar varje brott, hotande eller faktiskt, mot dina skyldigheter enligt någon bestämmelse i dessa Användarvillkor.
 11. GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING. Giltigheten av dessa användarvillkor upphör omedelbart och automatiskt, efter vårt meddelande, om du inte följer något avsnitt. Du kan också när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att upphöra med all användning av webbplatsen. Dina skyldigheter enligt detta avtal kommer att fortsätta att gälla även om dessa användarvillkor avslutas av någon anledning.
 12. AVSTÅENDE OCH ÅTSKILJBARHET. Underlåtenhet att insistera på strikt uppfyllande av något av villkoren i dessa Användarvillkor kommer inte att fungera som ett undantag från några efterföljande eller annan försummelse eller underlåtenhet att uppfylla villkoren. Om någon del av dessa Användarvillkor fastställs vara ogiltig eller ogenomförbar enligt tillämplig lag eller domstolsbeslut, inklusive, men inte begränsat till, garantivillkoren och ansvarsbegränsningarna som anges ovan, kommer den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen att anses ersatt av en giltig, verkställbar bestämmelse som tydligast motsvarar avsikten med den ursprungliga bestämmelsen och resten av dessa Användarvillkor ska fortsätta att gälla.
 13. TILLÄMPLIG LAG. Dessa användarvillkor och parternas alla rättigheter och skyldigheter ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag utan hänsyn till dess lagvalsbestämmelser, och utan att det påverkar dina rättigheter enligt annan tillämplig lag som inte kan uteslutas på annat sätt.
 14. OBEROENDE PART. Du är ett oberoende parti. Inget samriskföretag, partnerskap, anställning eller agentförhållande uppstår mellan dig och Luxottica till följd av dessa användarvillkor eller din användning av webbplatsen.
 15. HELA AVTALET. Dessa Användarvillkor och alla andra policyer, avtal eller villkor för tjänster, information eller licenser som är tillgängliga via webbplatsen, vilka alla härmed införlivas genom hänvisning som om de vore helt och hållet angivna här, utgör hela avtalet mellan dig och Luxottica med avseende på användningen av webbplatsen, och de ersätter all tidigare eller samtidig kommunikation och alla förslag, oavsett om de är elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan dig och Luxottica med avseende på webbplatsen.
 16. INGA UPPDRAG. Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter enligt dessa användarvillkor utan föregående skriftligt samtycke från Luxottica.
 17. RUBRIKER. Rubrikerna är endast avsedda för att underlätta läsningen.