Wettelijk

(INGANGSDATUM 22 februari 2022)

BELANGRIJK - dit is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u (“U”) en Luxottica Group S.p.A. en haar dochterondernemingen en filialen (gezamenlijk, “Luxottica,” “Wij” of “Ons”), als eigenaar van ray-ban.com (de “Website”). Luxottica Group S.p.A., een vennootschap naar Italiaans recht, BTW 10182640150, geplaatst kapitaal Euro 28.653.640,38, registratienummer in het handelsregister van Milaan 00891030272, R.E.A. Milan n. 1348098, met zetel te Piazzale Luigi Cadorna, 3, 20123, Milaan, Italië, tel. +39 02863341, telefax +39 0286334050. U dient de volgende gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) aandachtig te lezen, gezien deze van toepassing zijn op uw gebruik van de Website. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door Luxottica te allen tijde worden gewijzigd door de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden op de Website te publiceren. Door de Website te gebruiken, aanvaardt U de Gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment van dergelijk gebruik. Uw gebruik van de Website staat onder het uitdrukkelijke voorbehoud van uw instemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

 1. LICENTIEVERLENING. Luxottica verleent U hierbij een persoonlijke, herroepbare, beperkte, niet-exclusieve en niet-doorgifte licentie om de Website te gebruiken, uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik, dat geen activiteiten omvat die verband houden met enige commerciële, ondernemings- of beroepsactiviteit, op voorwaarde dat U zich houdt aan de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden. Niettegenstaande het voorgaande is het U niet toegestaan de Website te wijzigen, te vertalen, te decompileren, er afgeleide werken van te maken, te kopiëren, te distribueren, te demonteren, uit te zenden, te verzenden, te publiceren, eigendomsvermeldingen of labels te verwijderen of te wijzigen, licenties te verlenen, in onderlicentie te geven, over te dragen, te verkopen, te spiegelen, te framen, te exploiteren, te verhuren, te leasen, onder een eigen label plaatsen, er een veiligheidsbelang in toekennen of op enige andere wijze gebruik te maken van de Website op een wijze die hierin niet uitdrukkelijk is toegestaan.
 2. TOEZEGGINGEN GEBRUIKERS. Inzage de Website te bezoeken of te gebruiken, verklaart U dat U ten minste achttien (18) jaar oud bent. Als U niet van die leeftijd bent, contacteer uw ouder of voogd met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, omdat personen onder die leeftijd de Website alleen mogen gebruiken indien een ouder of voogd deze Gebruiksvoorwaarden namens hen aanvaardt. Bovendien stemt U ermee in zich te houden aan alle toepasselijke wet- en verordening met betrekking tot uw gebruik van de Website.
 3. EIGENDOMSRECHTEN. Deze Gebruiksvoorwaarden verleent slechts een beperkte licentie voor inzage tot en gebruik van de Website. Dienovereenkomstig erkent U uitdrukkelijk en stemt U ermee in dat Luxottica geen eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten in en op de Website aan U of iemand anders overdraagt. Alle tekst, grafische voorstellingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto’s, geluiden, kunstwerken, computercode (met inbegrip van html-code), programma’s, software, producten, informatie en documentatie evenals het ontwerp, de structuur, de selectie, de coördinatie, de uitdrukking, de “look and feel” en de rangschikking van alle inhoud die op de Website staat of via de Website beschikbaar is, tenzij anders aangegeven, zijn eigendom van, worden gecontroleerd door en zijn in licentie gegeven aan Luxottica. RAY-BAN, het Ray-Ban logo of de Ray-Ban logo’s, en alle andere namen, logo’s en iconen die Ray-Ban en haar producten en diensten identificeren, zijn eigendom van Luxottica en elk gebruik van deze merken, inclusief, maar niet beperkt tot, domeinnamen, account identifiers, of als zoektermen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is ten strengste verboden. Andere product- en bedrijfsnamen of logo’s die op of via de Website worden vermeld of getoond, kunnen de handelsmerken en/of dienstmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn.
 4. INHOUD DOOR U INGEDIEND. Van tijd tot tijd kunnen wij op deze Website bulletinboards, chatrooms, commentaargebieden, billboards, forums, nieuwsgroepen, postingssecties of soortgelijke communicatiefaciliteiten beschikbaar stellen. In dergelijke gevallen zijn wij blij met uw opmerkingen op onze Website. Opmerkingen, berichten, billboards, ideeën, suggesties of ander materiaal dat U naar Luxottica stuurt (“door de gebruiker geplaatste inhoud”) mogen echter geen intimidatie, laster, smaad, roddel, bedreiging of andere schending van de rechten van derden inhouden en mogen geen godslastering, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch, lasterlijk, onwettig of anderszins verwerpelijk materiaal bevatten, een en ander zoals door ons bepaald. Bovendien mag de door de gebruiker geplaatste inhoud geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, publicatierechten of andere eigendomsrechten van een natuurlijk persoon of rechtspersoon. Door indiening van enige en alle door Gebruikers geplaatste Content, verleent u Luxottica een niet-exclusief, royaltyvrij, in tijde niet beperkt, onherroepelijk recht en licentie om de door Gebruikers geplaatste Content te reproduceren, kopiëren, wijzigen, publiekelijk te tonen, publiekelijk uit te voeren, te posten, verzenden, uit te zenden, te distribueren of anderszins te gebruiken, zodat Luxottica het recht heeft om dergelijke door Gebruikers geplaatste Content te gebruiken voor elk type gebruik, met inbegrip van promotiedoeleinden en reclame, in tijd onbeperkt, in alle media die nu bekend zijn of die er in toekomst komen, zonder enige vergoeding aan u. U doet uitdrukkelijk afstand van alle rechten en verweren met betrekking tot de inspectie en goedkeuring van het eindproduct dat kan worden geproduceerd en gebruikt in verband met uw door Gebruikers Geplaatste Content. Door Gebruikers Geplaatste Content bij ons in te dienen, verklaart en staat u ervoor in dat U in het bezit bent van alle noodzakelijke rechten, aanspraken en licenties op dergelijke Gebruikers Geplaatste Content en dat uw indiening van dergelijke materialen op de Website geen inbreuk maakt op de rechten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten.
 5. OPSLAG. U stemt ermee in de Website niet te wijzigen, te verspreiden, openbaar te maken of werken te creëren die geheel of gedeeltelijk op de Website zijn gebaseerd. U kunt de Website niet in sublicentie geven, verhuren, verkopen, distribueren, verspreiden, verstrekken, transformeren, de-codificeren, afbreken, demonteren, reverse-engineeren, er afgeleide werken van maken, wijzigen of vertalen, of in geen geval de Website, of delen ervan, reproduceren, kopiëren, gebruiken of verstrekken op enige andere wijze, behalve op de wijze die uitdrukkelijk hierin is toegestaan of toegestaan door dwingend recht. U erkent en aanvaardt dat de verwerving van enige inhoud of gegevens door het gebruik van de Website uitsluitend uw verantwoordelijkheid is en dat U als enige verantwoordelijk bent voor enige schade aan het systeem of verlies van gegevens veroorzaakt door het gebruik van de dienst, ook indirect.
 6. BELEID INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. Luxottica’s beleid inzake gegevensbescherming dat u kunt vinden op https://www.ray-ban.com/netherlands/c/privacy-policy voor een samenvatting van Luxottica’s praktijken voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijk identificeerbare informatie.
 7. BESCHIKBAARHEID EN CONTINUÏTEIT VAN DE DIENSTVERLENING. U erkent en aanvaardt dat Luxottica zich het recht voorbehoudt om, volledig naar eigen naar eigen oordeel, (i) de Website tijdelijk of permanent online te nemen of te beëindigen, en/of (ii) de inzage tot de Website onmogelijk te maken.
 8. LINKS NAAR ANDERE SITES. De Website kan voor uw gemak de inzage tot andere sites of online sociale media netwerken of pagina’s vergemakkelijken. Deze sites, netwerken of pagina’s zijn niet noodzakelijkerwijs door Luxottica gecontroleerd en worden onderhouden door derden waarover Luxottica geen controle uitoefent. Bijgevolg wijst Luxottica uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud, het materiaal, de juistheid van de informatie en/of de kwaliteit van de producten of diensten die worden verstrekt door, beschikbaar zijn via of geadverteerd worden op deze sites van derden. Bovendien houden deze links geen goedkeuring in met betrekking tot een derde partij of een website of de producten of diensten die door een derde partij worden aangeboden.
 9. VRIJWARING. Door deze applicatie te gebruiken, gaat U ermee akkoord Luxottica en haar moeder- en dochterondernemingen, en hun bestuurders, werknemers en agenten te verdedigen en te vrijwaren tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, kosten, uitgaven (met inbegrip van juridische kosten) die door een derde partij worden beweerd en voortvloeien uit: (i) uw gebruik van en inzage tot de Website; (ii) door Gebruikers Geplaatste Content; (iii) uw schending van een van deze Gebruiksvoorwaarden; en (iii) uw inbreuk op de rechten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendoms-, privacy- of intellectuele eigendomsrechten. Deze vrijwaring blijft van kracht zolang u gebruik maakt van de Website.
 10. HANDHAVING. U bent zich ervan bewust dat elke inbreuk, dreigend of feitelijk, op deze Gebruiksvoorwaarden Luxottica onherstelbare schade zal toebrengen, dat deze schade niet in een geldelijke schadevergoeding kan worden uitgedrukt en dat Luxottica geen afdoende rechtsmiddel zou hebben. U stemt er daarom mee in dat Luxottica het recht heeft om, naast andere beschikbare remedies, een gerechtelijk bevel of een andere passende billijke voorziening van een bevoegde rechter te vragen en toegewezen te krijgen, waarbij een schending, dreigend of feitelijk, van uw verplichtingen onder een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden wordt tegengehouden.
 11. LOOPTIJD EN BEËINDIGING. Deze Gebruiksvoorwaarden zullen onmiddellijk en automatisch eindigen, na onze kennisgeving, als U zich niet houdt aan hetgeen in de hoofdstukken boven is bepaald. U kunt ook deze Gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik beëindigen door alle gebruik van de Website stop te zetten. Uw hierin opgenomen verplichtingen zullen na beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook blijven bestaan.
 12. VERKLARING VAN AFSTAND EN SCHEIDBAARHEID. Het nalaten om aan te dringen op de strikte uitvoering van een van de voorwaarden en bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een latere of andere wanprestatie of tekortkoming in de uitvoering. Indien wordt bepaald dat enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is krachtens de toepasselijke wetgeving of een gerechtelijk bevel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de garantiedisclaimers en de aansprakelijkheidsbeperkingen hierboven uiteengezet, dan zal de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht worden te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het duidelijkst de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling weergeeft en zal de rest van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht blijven.
 13. TOEPASSELIJKRECHT. Deze overeenkomst en alle rechten en verplichtingen van de partijen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Italië, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake conflicterende wetten, en onverminderd uw rechten op grond van andere toepasselijke wetgeving, die niet anderszins kan worden uitgesloten.
 14. ONAFHANKELIJKEPARTIJ. U bent een onafhankelijke partij. Er bestaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschap-relatie tussen U en Luxottica als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Website.
 15. VOLLEDIGEOVEREENKOMST. Deze Gebruiksvoorwaarden, het Aanvullend Beleid en alle andere overeenkomsten of voorwaarden voor diensten, informatie of licenties die beschikbaar zijn via de Website, die alle hierbij zijn opgenomen door middel van verwijzing alsof ze hierin volledig zijn uiteengezet, vormen de volledige overeenkomst tussen U en Luxottica met betrekking tot het gebruik van de Website, en zij vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling, of schriftelijk tussen U en Luxottica met betrekking tot de Website.
 16. GEENOPDRACHTEN. U mag geen rechten uit deze Overeenkomst overdragen of toewijzen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Luxottica.
 17. RUBRIEKEN. Titels dienen uitsluitend voor het gemak.