Internet privacybeleid

(VAN KRACHT SINDS 23.02.2017)

1. ONDERWERP

De website Ray-Ban.com (hierna “Website”) wordt beheerd door Luxottica Group S.p.A., in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens (hierna “Luxottica”). De veiligheids- en privacymaatregelen die op deze website van toepassing zijn, zijn opgesteld en ontwikkeld om te waarborgen dat persoonlijke gegevens correct en in overeenstemming met de plaatselijke en internationale wetgeving op het gebied van veiligheid en privacy worden verwerkt.

Dit beleid laat zien hoe Luxottica, rechtstreeks of via haar filialen, persoonlijke gegevens van de gebruikers (hierna “gebruiker”, “gebruikers” of “u”) verwerkt, overeenkomstig artikel 13 van het Italiaanse Wetbesluit nr. 196/2003 (hierna de “Italiaanse Privacy Code”) en artikel 13 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna, de “AVG”). [Het toont aan] hoe de persoonlijke gegevens worden gebruikt, gedeeld en hoe men toegang heeft tot deze gegevens of deze kan wijzigen of verwijderen. Om haar inzet op het gebied van privacy te tonen, heeft Luxottica dit beleid opgesteld in het kader van een uitgebreider beheermodel van privacy wereldwijd, om het totale respect voor privacy, fundamenteel in de ondernemingscultuur van Luxottica, te waarborgen. Alle persoonlijke gegevens die u via deze website heeft verschaft worden uitsluitend voor onderstaande doeleinden gebruikt.

2. BRON EN TYPE PERSOONLIJKE GEGEVENS

Luxottica verwerkt verschillende soorten informatie over de gebruiker, die uit verschillende bronnen afkomstig zijn, waaronder:

 • rechtstreeks door de gebruiker verstrekte informatie;
 • informatie verkregen via automatische tracking systemen tijdens het gebruik van de Website en de services hiervan.


Luxottica kan de volgende persoonlijke gegevens van de gebruiker verzamelen:

a) Door de gebruiker verstrekte informatie tijdens het registratieproces of het voltooien van de bestelling (bv. naam en achternaam, e-mailadres, wachtwoord, geboortedatum, geslacht, land, postadres en telefoonnummers voor de bezorging, creditcard informatie en financiële gegevens) en andere informatie afkomstig uit door de gebruiker verzonden correspondentie of verzoeken. Wij kunnen de gebruiker ook verzoeken om ons informatie te verstrekken in geval van problemen met onze service op de Website;

b) Informatie betreffende het social network profiel van de gebruiker, indien dit openbaar is. Wanneer de gebruiker besluit om via social network applicaties naar de Website te gaan of zijn/haar Luxottica account aan zijn/haar openbare profielen op de social networks te linken, en zijn/haar handelingen te delen via de Website met deze kanalen door middel van de betreffende plug-ins (bv. Facebook Connect, Vind ik leuk, Delen op fb, enz.), zullen bepaalde door de gebruiker geplaatste gegevens op zijn/haar social network, door de Website worden verzameld en voor de bijbehorende functies worden verwerkt. Het gebruik van deze plug-ins leidt tot het delen van handelingen en bijbehorende informatie op de social networks in kwestie;

c) Informatie over het gebruik van de Website door de gebruiker. Om redenen van veiligheid verwerken wij de logbestanden van iedere sessie waarin de gebruiker naar zijn/haar account gaat, evenals informatie over betalingstransacties die door onze provider wordt verwerkt;

d) Navigatiegegevens. Wanneer de gebruiker naar de Website gaat, maken wij gebruik van enkele technologieën (cookies, zie hieronder voor meer informatie) die automatisch bepaalde gegevens verzamelen over de wijze waarop de gebruiker onze producten en services gebruikt, zoals het IP-adres of een andere unieke code van het apparaat (computer, mobiele telefoon of andere apparaten) waarmee men op de Website navigeert, informatie met betrekking tot registratie, technische informatie zoals de URL waarvan de gebruiker afkomstig is, informatie over de browser en de taal. Deze informatie helpt ons om de navigatie en het aankoopmechanisme van onze producten en services voortdurend te verbeteren en om het correct functioneren van de Website te controleren. De informatie omvat alleen statistische gegevens over de door de gebruiker uitgevoerde handelingen en wordt niet geassocieerd met de identificatiegegevens van de gebruiker. Navigatiegegevens kunnen u echter alleen identificeren wanneer deze gekoppeld zijn aan uw persoonlijke identificatiegegevens;

e) Door de gebruiker (zowel geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers) verstrekte afbeeldingen, indien hij/zij deel neemt aan de Virtual Try-On experience en hij/zij toestemt met het opslaan van zijn/haar afbeelding op de servers van Luxottica.

Alle bovengenoemde identificatiegegevens worden hierna gezamenlijk de “gegevens” genoemd.

3. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

3.1 Contractuele doeleinden

De door Luxottica verzamelde gegevens worden voor de volgende contractuele doeleinden gebruikt, zonder voorafgaande toestemming van de gebruikers overeenkomstig artikel 24 van de Italiaanse Privacy Code en artikel 6 AVG:

 • om gebruikers in staat te stellen zich op de Website te registreren;
 • het leveren van de op de Website beschikbare diensten (bv. beheer van het registratieproces en toegang tot de account, beheer van de account);
 • deelname aan de Virtual Try-On experience en registratie, op verzoek van de gebruiker, van zijn/haar afbeelding op de servers van Luxottica
 • het beheren van online bestellingen, het leveren van producten en services, het verwerken van betalingen, het doorsturen van orders, producten en services;
 • het technische beheer van de Website en zijn operationele functies (waaronder logistiek), met inbegrip van het oplossen van technische problemen, statistische analyses, tests en onderzoek;
 • het voorkomen of opspeuren van frauduleuze activiteiten of oneigenlijk gebruik dat schadelijk is voor onze website of de veiligheid van de transacties bedreigt;
 • het voldoen aan wettelijke voorschriften, protocollen en nationale en EU-wetgeving;
 • ter uitvoering van de beslissingen van overheidsdiensten;
 • om de veiligheid van personen te waarborgen;
 • voor de verdediging van Luxottica in de rechtbank, bv. in geval van overtredingen door de gebruikers, of om de rechten en het eigendom van Luxottica te beschermen;
 • het voorzien in de behoeften van de gebruikers (bv. het beheer van verzoeken om informatie);
 • voor de aan de gebruikers te verzenden operationele mededelingen met betrekking tot de levering van de diensten of producten, verkoop en naverkoop services.


3.2 Marketing doeleinden

De door Luxottica verzamelde gegevens worden gebruikt voor de volgende marketing doeleinden met voorafgaande toestemming van de gebruikers overeenkomstig artikel 23 van de Italiaanse Privacy Code en artikel 7 AVG:

 1. voor de deelname aan en het beheren van promoties en wedstrijden van tijd tot tijd beschikbaar op de Website, indien van toepassing;
 2. voor het verzenden van commerciële en reclamemededelingen en periodieke updates (bv. via e-mail, telefoon, SMS/MMS, post, social networks en nieuwsbrieven) met betrekking tot de producten, diensten, initiatieven en evenementen georganiseerd door of in samenwerking met Luxottica;
 3. voor statistische analyses, enquêtes en marktonderzoek via post, telefoon of e-mail, met betrekking tot de producten en diensten van Luxottica. 


Indien de gebruiker al een klant van ons is, kan Luxottica, overeenkomstig artikel 130, paragraaf 4 van de Italiaanse Privacy Code, hem/haar commerciële e-mails versturen met betrekking tot soortelijke producten, evenementen, beurzen, en diensten reeds geleverd door Luxottica. De gebruikers kunnen zich op elk gewenst moment afmelden.

4. Uitvoering gegevensverwerking

Gegevens van de gebruikers worden alleen verwerkt indien nodig en de verwerking wordt uitgevoerd door middel van de activiteiten als bedoeld in artikel 4 van de Italiaanse Privacy Code en [artikel] 4 AVG, namelijk: het verzamelen, registreren, ordenen, bewaren, raadplegen, verwerken, wijzigen, selecteren, samenvatten, vergelijken, verbinden, toegang hebben tot, communiceren, blokkeren, wissen en vernietigen van de gegevens. De gegevens van de gebruikers worden elektronisch verwerkt via de Website en de servers waarop deze zijn opgeslagen.

5. Partijen die toegang hebben tot de gegevens

Alle persoonlijke gegevens die via de Website worden verschaft of verzameld, worden verwerkt door Luxottica in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking hiervan. De persoonlijke gegevens worden verwerkt door het personeel van Luxottica dat is belast met het beheer van de persoonsgegevens die worden verzameld:

 • het personeel en de adviseurs bevoegd tot het beheer van de Website en het verlenen van hieraan verbonden services (zoals customer services, het beheer van de computer en informaticasystemen van Luxottica, het opslaan van afbeeldingen wanneer de gebruikers deelnemen aan de Virtual Try-On experience, etc.), in hun hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking en/of systeembeheerders en/of interne gegevensverwerkers;
 • het personeel en de adviseurs van de marketing afdeling, de financiële afdeling, de administratie, de boekhouding en andere afdelingen van Luxottica, in hun hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking en/of interne gegevensverwerkers.Luxottica kan eveneens haar dienstverleners verzoeken om bepaalde verwerkingshandelingen in haar naam, volgens de door Luxottica verschafte instructies en in overeenstemming met dit beleid, uit te voeren. Deze dienstverleners verwerken de gegevens in hun hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens op basis van geschikte contractuele verplichtingen en betreffen o.a.:

 • Serviceproviders voor het beheer van de informaticasystemen en de Website (bv. hosting providers, serviceproviders voor marketing en marktonderzoek, voor het beheer en onderhoud van databases);
 • Serviceproviders voor online betalingen, welke toegang kunnen hebben tot creditcard gegevens en andere financiële gegevens van de gebruiker;
 • Serviceproviders voor de verwerking van binnenkomende orders, de verzending van de producten en/of andere beschikbare services op deze Website;


Tenslotte kunnen vennootschappen van de Luxottica Groep toegang verkrijgen tot de gegevens, in hun hoedanigheid van externe verantwoordelijke voor de verwerking, voor het beheer van intra-groep services (bv. commerciële mededelingen) en de vervulling van de hierboven uiteengezette contractuele doeleinden, met inbegrip van de verzending van de producten, het beheer van klachten, het analyseren van gegevens, het leveren van marketing assistentie. Indien bepaalde werkzaamheden door bovengenoemde derden worden uitgevoerd, verstrekt Luxottica hiervoor instructies en gedragsregels met betrekking tot de verwerking van de persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid.

6. Derden aan welke de gegevens kunnen worden verstrekt

Afgezien van het bovenstaande, kunnen de gegevens van een gebruiker om de volgende redenen met derden worden gedeeld:

 1. in geval van een fusie, overname of verkoop van de bedrijfsactiva of een deel hiervan van Luxottica;
 2. om te voldoen aan de geldende wettelijke vereisten, voorschriften, protocollen en nationale en EU-wetgeving;
 3. voor de uitvoering van de beslissingen van overheidsdiensten;
 4. voor de verdediging van Luxottica in de rechtbank, bv. in geval van overtredingen door de gebruikers.


Deze derden verwerken de gegevens in hun hoedanigheid van onafhankelijke verantwoordelijke partijen voor de verwerking hiervan. Derhalve is het gebruik van de gegevens door deze partijen niet door dit Privacybeleid geregeld.

7. Overdracht van de gegevens buiten de EU 

Luxottica kan de gegevens aan bovengenoemde verantwoordelijke partijen voor de verwerking hiervan overdragen, ook buiten de Europese Unie (bv. ondernemingen van de Luxottica groep of aan derden), voor het verrichten van de in dit Privacybeleid beschreven activiteiten (bv. hosting services). Wanneer persoonlijke gegevens naar landen worden overgedragen die niet hetzelfde beschermingsniveau, of anders een geschikt beschermingsniveau bieden van de persoonlijke gegevens (bv. de Verenigde Staten), zorgen wij ervoor dat iedere serviceprovider specifieke contractuele verplichtingen op zich neemt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op gegevensbescherming (met inbegrip van de modelcontractbepalingen, goedgekeurd door de Europese Commissie), zonder afbreuk te doen aan andere rechtsgrondslagen voor de overdracht van persoonlijke gegevens door Luxottica.

8. Aard van het verstrekken van persoonlijke gegevens en de gevolgen van de weigering

Het verstrekken van informatie voor de contractuele doeleinden is vrijwillig en optioneel. Gebruikers zijn vrij om te beslissen geen informatie te verstrekken voor de contractuele doeleinden of kunnen later hun toestemming om de reeds verstrekte informatie te verwerken intrekken: dit kan echter het gebruik van de Website door de gebruikers en de levering van de diensten vermeld in paragraaf 3.1. van dit Privacybeleid beperken.

Het verstrekken van informatie voor de marketing doeleinden is vrijwillig en optioneel. Gebruikers zijn vrij om te beslissen geen informatie te verstrekken voor de marketing doeleinden of kunnen later hun toestemming om de reeds verstrekte informatie te verwerken intrekken: in dit geval zullen de gebruikers niet langer de onder paragraaf 3.2. genoemde commerciële mededelingen ontvangen van Luxottica. Wanneer hij/zij informatie voor contractuele doeleinden heeft verstrekt, zal de gebruiker verder worden voorzien van de in paragraaf 3.1. van dit Privacybeleid genoemde contractuele diensten.

9. Veiligheid

Luxottica is verplicht de gegevens van gebruikers te beschermen. Luxottica informeert dat het wachtwoord één van de beschermingsmechanismen van de account vormt; de gebruikers worden daarom verzocht een veilig wachtwoord te gebruiken en dit op een veilige plaats te bewaren, en de toegang tot de account van zijn computer en browser te begrenzen door na ieder bezoek aan de site uit te loggen. Luxottica verplicht zich ertoe de van de gebruikers ontvangen gegevens te beschermen. Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden op veilige servers bewaarde binnen de eigen systemen. Luxottica past geschikte veiligheidsmaatregelen toe om de gegevens te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang of niet-geautoriseerde wijzigingen en tegen de circulatie of verspreiding van de gegevens. Om niet-geautoriseerde toegang te voorkomen, de juistheid van de gegevens en het correcte gebruik hiervan te waarborgen, maakt Luxottica gebruik van geschikte fysieke, elektronische en beheerprocedures om de in ons systeem opgeslagen informatie en gegevens veilig te stellen en te beschermen. 

Gegevens met betrekking tot aankooptransacties (bv. creditcardnummer) worden op veilige wijze beheerd door middel van geselecteerde providers die garanderen de meest geschikte veiligheidsmaatregelen toe te passen. Er wordt bovendien gebruik gemaakt van een veilig system voor de autorisatie van creditcardbetalingen en van identificatie van frauduleuze activiteiten. Luxottica gebruikt de SSL standaard (Secure Sockets Layer) om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens te beschermen. Ook al is geen enkel informaticasysteem honderd procent veilig, is Luxottica van mening dat de geïmplementeerde maatregelen mogelijke problemen van veiligheid beperken tot een acceptabel niveau voor het type gegevens in kwestie. 

10. Opslag en verwijdering van de gegevens

Luxottica heeft toegang tot, gebruikt, verwerkt, archiveert, en slaat de verzamelde persoonlijke gegevens uitsluitend op voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden en met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker indien noodzakelijk. Luxottica bewaart persoonlijke gegevens in lijn met:

 1. de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld;
 2. de toestemming van de gebruiker;
 3. de lokale en internationale regelgeving.


De persoonlijke gegevens worden bewaard en verwijderd conform het veiligheidsbeleid van Luxottica voor de gehele duur die is vereist voor het bereiken van de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en verwerkt; hieronder valt ook de bewaartermijn die door de toepasselijke wetgeving is voorzien (bv. met betrekking tot het bewaren van boekhoudkundige gegevens). Luxottica zal de voor de contractuele doeleinden de door de gebruikers verstrekte persoonlijke gegevens (paragraaf 3.1 a-d) gedurende 10 jaar na de beëindiging van het contract verwerken; met betrekking tot de Virtual Try-On experience (paragraaf 3.1. e) zullen de gegevens verwerkt worden gedurende 14 dagen na het opslaan van de afbeelding in het geval van een niet-geregistreerde gebruiker, of voor een maximum van 24 maanden vanaf het moment dat de afbeelding is opgeslagen in het geval van geregistreerde gebruikers. Gegevens van gebruikers worden verwerkt in de ruimtes van Luxottica en in de plaatsen waar de servers staan. In het geval van EU burgers zijn de servers in de EU geplaatst; voor andere gebruikers worden servers gebruikt in het betreffende land waar de gebruiker woonachtig is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luxottica, via onderstaand adres.

11. Het gebruik van cookies

Om de navigatie op de Website te verbeteren, gebruikt Luxottica “cookies”. Een cookie is een klein bestand, meestal bestaand uit letters en cijfers, dat in een computer wordt gedownload wanneer de gebruiker hiervan op bepaalde websites inlogt. Dankzij de cookies kan een website de computer van de gebruiker herkennen, de navigatie tussen de verschillende webpagina’s van een site volgen en terugkerende gebruikers van een website identificeren. De cookies bevatten geen informatie die de gebruiker persoonlijk identificeren, maar de persoonlijke gegevens die Luxottica van de gebruiker registreert, kunnen aan de in de cookies bevatte informatie worden verbonden en hieruit worden verzameld.

Cookies kunnen worden verdeeld in de volgende categorieën: technische, analytische en profilering cookies:

a) Technische cookies worden gebruikt om het browsen uit te kunnen voeren en te vereenvoudigen, om toegang tot de website te verlenen zodat u de diensten van de website kunt gebruiken. De cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk dat gegevens zoals de gebruikersnaam voor het inloggen niet opnieuw hoeven te worden ingevoerd.

b) Analytische cookies worden gebruikt om de manier waarop u de Website gebruikt te analyseren en te volgen (bv. de toegang en bekeken pagina’s) om ons in staat te stellen constructieve wijzigingen aan te brengen aan de Website met betrekking tot het functioneren en het browsen..

c) Profilering cookies worden gebruikt om het browsen op de Website te volgen en om een profiel met betrekking tot uw smaak, gewoonten, keuzes, enz. te creëren. Deze cookies kunnen worden gebruikt voor het verzenden van reclameboodschappen in lijn met de voorkeuren die u al in het online browsen heeft aangetoond.

11.1 Het gebruik van technische cookies

De Website maakt gebruik van de volgende eigen technische cookies.

Naam

Beschrijving

WC_SESSION_ESTABLISHED

Deze cookie bevat de waarden van de store ID van de sessie. Deze waarde wordt gebruikt om de winkel te selecteren om de opdracht uit te voeren, indien er geen wordt aangegeven in de URL.

WC_ACTIVEPOINTER

Dit is een gebruikerssessiecookie die stroomt tussen de browser en server over zowel SSL- of niet SSL-verbindingen. Het wordt gebruikt voor de identificatie van de gebruiker ten opzichte van niet-SSL-verbindingen. Het bevat gebruikersessie warden zoals login time-out, session identifier, enz.

WC_USERACTIVITY_ID
Bijvoorbeeld:
WC_USERACTIVITY_-1000

Deze cookie bestaat alleen als het een algemene gebruiker (-1002) betreft. Deze cookie slaat de sessiewaarden op, zoals storeid, langid, contracten, enz.

WC_GENERIC_ACTIVITYDATA

Deze cookie bestaat alleen als het een algemene gebruiker (-1002) betreft. Deze cookie slaat de sessiewaarden op, zoals storeid, langid, contracten, enz.

WC_AUTHENTICATION_ID
Bijvoorbeeld:
WC_AUTHENTICATION_-1000

WebSphere Commerce m-cookie stroomt alleen over SSL, en heeft een tijdstempel handtekening voor extra beveiliging. Deze cookie wordt gebruikt om de gebruiker via SSL-verbindingen te verifieren.

WC_PERSISTENT

Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers-ID, taal-ID en valuta aan te houden voor elk winkel ID bezocht in de sessie. Meerdere sets van identifiers kan bestaan als de gebruiker meer dan één winkel bezoekt.

Xvtouser

1002|b8923e6f-8e7f-4bb5-b8ea-791b6d32308b|de112f14-1eb4-488c-b762-95dd78ec8b59|805289602057|G|

Xvtoredirect

domain/locale/virtual-model of pdp urls worden hier opgeslagen.


Luxottica gebruikt geen profilering cookies.

11.2 Analytische cookies van derden

Luxottica gebruikt de volgende analytische cookies.

a) Google Analytics
Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden, die op de computers van de gebruikers worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van deze website toelaten. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze Website wordt aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering geactiveerd is op deze Website, dan is het IP-adres van de gebruikers eerst verkort door Google, binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere staten die lid zijn van de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens de Websitebeheerder om het gebruik van de Website door de gebruikers te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen, en om aanvullende diensten in verband met de website en het gebruik van internet aan de websitebeheerder aan te bieden. Het IP-adres uitgezonden vanuit de browser van gebruikers als onderdeel van Google Analytics zal niet worden gecombineerd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het gebruik van Google analytics cookies toestaan door het gebruik van de site voort te zetten na de banner op de site te hebben gelezen. Echter, de gebruiker kan het opslaan van cookies verhinderen door middel van het instellen van de browser, maar in dit geval is de gebruiker mogelijk niet in staat om alle functies van deze Website volledig te benutten. Gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens, welke verwijzen naar het gebruik van de Website door de gebruikers (inclusief IP-adres), registreert en verwerkt door middel van het downloaden en installeren van de browser plug-in onder volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=itde). Gebruikers kunnen voorkomen dat Google Analytics gegevens opslaat door op de volgende link te klikken. Een Opt-Out-Cookie wordt ingesteld en voorkomt dat gegevens in de toekomst worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Klik hier: Deactivate Google Analytics Meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden van het gebruik en de bescherming van gegevens zijn te vinden op http://www.google.com/analytics/terms/it.html of op https://www.google.de/intl/it/policies/. Luxottica wijst erop dat Google Analytics op deze Website is uitgebreid om de code “anonymizeIp” in te voeren met het doel de geanonimiseerde registratie van IP-adressen (aangeduid als IP-Masking) te waarborgen.

b) Adobe Analytics
Deze Website maakt gebruik van Adobe Analytics, een webanalyse-dienst van Adobe. (“Adobe”). De door de cookie gegenereerde informatie met betrekking tot het gebruik van deze Website wordt doorgaans overgedragen aan een Adobe server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden van het gebruik en de bescherming van gegevens zijn te vinden op https://www.adobe.com/privacy/optout.html#4

c) MobileApp Tracking
Deze Website maakt gebruik van MobileApp Tracking, een webanalyse-dienst van Tune Inc. (“Tune”). De door de cookie gegenereerde informatie met betrekking tot het gebruik van deze Website wordt doorgaans overgedragen aan een Tune server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden van het gebruik en de bescherming van gegevens zijn te vinden onder het Privacy Beleid op de Tune website.

g) Google Maps
Luxottica ontvangt geen informatie met betrekking tot de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik daarvan door Google. Om deze reden verwijzen wij voor meer informatie naar de bepalingen betreffende de gegevensbescherming van Google: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

11.3 Plug-ins van social media

Deze Website maakt gebruik van plug-ins van social media die door de belangrijkste social networks zijn geleverd (bv. facebook.com en twitter.com). Wanneer men de webpagina bezoekt, kunnen de navigatiegegevens rechtstreeks naar de social networks in kwestie worden verzonden, ook zonder rechtstreekse interactie van de gebruiker. De gebruiker erkent dat de werking van plug-ins van de social networks rechtstreeks door de onderneming die deze plug-ins beheert wordt beheerd en gaat hiermee akkoord. Wanneer de gebruikers de op de Website beschikbare plug-ins gebruiken (bv. wanneer ze met hun inloggegevens op een social network inloggen, of hun Luxottica account aan hun account op een social network koppelen, door op de toets “Vind ik leuk” of “Delen” van Facebook te drukken), maakt de browser van de gebruiker een directe verbinding met de server van dit social network, die de inhoud van de plug-in rechtstreeks naar de browser van de gebruiker stuurt. Luxottica kan daardoor gegevens over de gebruiker ontvangen, in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de social networks, en kan deze gegevens toevoegen aan de gebruikersgegevens die al via haar eigen services zijn verzameld. Als de gebruiker besluit om gegevens met de social networks te delen, zal Luxottica de gegevens volgens de gebruikersvoorkeuren hiermee delen. Alle naar de social networks gestuurde gegevens zijn onderworpen aan het privacybeleid en aan de algemene voorwaarden van dat social network. Om te vermijden dat deze social networks persoonlijke gegevens van de gebruiker verzamelen, wordt u verzocht de voorwaarden in kwestie op de website van het social network te controleren.

De Website maakt gebruik van:

a) Google+
a) Google+ Deze website gebruikt de “G +1” knop van het social network Google Plus, dat wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). De knop is te zien aan het symbool “G+1”. Als gebruikers geregistreerd staan bij Google Plus, kunnen zij de “G +1” knop gebruiken om hun belangstelling voor de Website uit te drukken en om de inhoud op Google Plus te delen. In dit geval, slaat Google zowel de informatie op die de gebruikers een “G +1” hebben gegeven voor de inhoud van de Website, als de informatie op de site beken door de gebruikers. “G +1” gebruikers worden weergegeven met de naam (en eventueel een afbeelding indien beschikbaar) op Google Plus, en Google services, zoals Google search of het Google profiel van de gebruikers. Raadpleeg Google’s beleid met betrekking tot de gegevensbescherming voor het doel en de strekking van de gegevensregistratie en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, alsmede de rechten van gebruikers en instellingsmogelijkheden om gebruikers hier tegen te beschermen. https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

b) Twitter
Luxottica heeft de twitter.com web-message service op de Website geïntegreerd. Deze [service] wordt geleverd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten. Twitter biedt de zogenaamde “Tweet” functie aan. Deze kan worden gebruikt om berichten van maximaal 140 tekens te versturen, inclusief website links, via de Twitter account van de gebruiker. Als gebruikers gebruik maken van Twitter’s “Tweet” functie op de Websites, zal de desbetreffende website met de gebruikersaccount worden gekoppeld aan Twitter en daar openbaar gemaakt. De gegevens worden eveneens aan Twitter overgedragen in dit proces. Luxottica ontvangt geen informatie over de inhoud van de verstrekte gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Om deze reden verwijzen wij voor meer informatie naar de bepalingen betreffende de gegevensbescherming van Twitter: http://twitter.com/privacy Twitter biedt gebruikers de mogelijkheid om de eigen instellingen met betrekking tot gegevensbescherming te definiëren onder de volgende link: http://twitter.com/account/settings.

c) Pinterest
Luxottica heeft de door Pinterest verleende Pinterest service op de Website geïntegreerd. Luxottica ontvangt geen informatie over de inhoud van de verstrekte gegevens en het gebruik ervan door Pinterest. Om deze reden verwijzen wij voor meer informatie naar de bepalingen betreffende de gegevensbescherming van Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

d) Tumblr
Luxottica heeft de door Tumblr verleende Tumblr service op de Website geïntegreerd. Luxottica ontvangt geen informatie over de inhoud van de verstrekte gegevens en het gebruik ervan door Tumblr. Om deze reden verwijzen wij voor meer informatie naar de bepalingen betreffende de gegevensbescherming van Tumblr: http://www.tumblr.com/policy/en/privacy

e) Instagram
Luxottica heeft de door Instagram verleende Instagram service op de Website geïntegreerd. Luxottica ontvangt geen informatie over de inhoud van de verstrekte gegevens en het gebruik ervan door Instagram. Om deze reden verwijzen wij voor meer informatie naar de bepalingen betreffende de gegevensbescherming van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

f) Youtube
Luxottica heeft de door Google verleende Youtube service op de Website geïntegreerd. Luxottica ontvangt geen informatie over de inhoud van de verstrekte gegevens en het gebruik ervan door Google. Om deze reden verwijzen wij voor meer informatie naar de bepalingen betreffende de gegevensbescherming van Google: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

g) Facebook
Luxottica heeft de door Facebook verleende Facebook service op de Website geïntegreerd, met inbegrip van de likes [vind ik leuk] en de widgets. Luxottica ontvangt geen informatie over de inhoud van de verstrekte gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Om deze reden verwijzen wij voor meer informatie naar de bepalingen betreffende de gegevensbescherming van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Verder gebruikt de Website de volgende analytische cookies van derden:
- Click Tale;
- Google AdWords;
- Doubleclick floodlight;
- Bings;
- ShopZilla;
- PriceGrabber;
- Commission Junction;
- Criteo;
- Zanox;
- Tealium;
- BazaarVoice;
- Affiliate Window;
- Rakuten;
- Verza;

11.4 Gebruik van webbakens

De Luxottica website kan digitale afbeeldingen hebben die als webbakens worden gebruikt (ook wel bekend als GIF of pixel tag), die ook verbonden zijn met het gebruik van cookies, om informatie te verzamelen over hoe onze website wordt gebruikt. De webbakens kunnen ons bepaalde soorten informatie verschaffen die in de computer van de gebruiker zijn gevonden, zoals het tijdstip en de datum waarop de pagina is bezocht, de beschrijving van de pagina waarop het webbaken zich bevindt, of de cookies zelf. Deze webbakens kunnen zich ook in promotie e-mails en nieuwsbrieven bevinden, om te bevestigen dat het bericht is geopend en gelezen. Luxottica kan webbakens van derden gebruiken om de verzameling van statistische gegevens over de doeltreffendheid van haar reclamecampagnes of over andere aspecten die het beheer van haar websites betreffen, te vereenvoudigen.

11.5 Het activeren of uitschakelen van cookies en webbakens

Gebruikers kunnen toestemming verlenen aan Luxottica om cookies en webbakens te gebruiken door het gebruik van de website voort te zetten na het lezen van de banner op de website. Als gebruikers dit niet willen, zullen zij hun browser zo moeten instellen dat het de installatie van de cookies niet accepteert.

Houd er rekening mee dat de weigering/uitschakeling van cookies het gebruik en de gemakkelijke navigatie van de website kan beperken.


12. Gegevens van minderjarige gebruikers

Deze Website is niet gericht tot gebruikers die jonger zijn dan 18 jaar en Luxottica verzamelt niet opzettelijk de persoonlijke gegevens hiervan. Als er onopzettelijk gegevens van minderjarigen worden geregistreerd, zal Luxottica er onverwijld in voorzien dat deze gegevens op verzoek van de gebruikers worden verwijderd.

13. Rechten van de betrokkene met betrekking tot persoonlijke gegevens

Overeenkomstig artikel 7 van de Italiaanse Privacy Code, hebben de gebruikers het recht om van Luxottica de bevestiging van het bestaan van hun persoonlijke gegevens te ontvangen in een begrijpelijke vorm; gebruikers kunnen ook navraag doen naar de bron van de gegevens, de doeleinden en modaliteiten van de verwerking; gebruikers hebben het recht om updates, wijzigingen of integratie van gegevens te verkrijgen. Bovendien kunnen gebruikers op elk gewenst moment hun toestemming intrekken, verzoeken de verwerking te onderbreken, of de verwerkte informatie te verwijderen, anonimiseren of blokkeren. Gebruikers kunnen de verwerking, geheel of gedeeltelijk, weigeren: a) om legitieme redenen met betrekking tot hun persoonlijke gegevens; b) ten behoeve van het verzenden van reclamemateriaal of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële mededelingen. Gebruikers hebben ook het recht als bedoeld in artikelen 16-21 AVG (recht van bevestiging, recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid), recht op verjaring, recht op overdraagbaarheid, recht van bezwaar) en het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Bovendien biedt Luxottica hulpmiddelen aan waarmee gebruikers in staat zijn om persoonlijke gegevens bij te werken en te wijzigen. Elke geregistreerde gebruiker heeft namelijk toegang tot zijn/haar eigen informatie en kan deze bijwerken (bv. door middel van een useraccount). Daarnaast is het ook mogelijk voor gebruikers om hun voorkeuren aan te passen met betrekking tot het ontvangen van e-mails of andere mededelingen van Luxottica. Gebruikers kunnen ook vragen dat hun informatie over hun account wordt verwijderd. Je kunt op elk moment je rechten doen gelden door hier te klikken of door een e-mail te sturen naar supportnetherlands@shop.ray-ban.com. Luxottica zal binnen een redelijke termijn reageren, na de identiteit van de gebruikers te hebben gecontroleerd.

14. Contactinformatie

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers is Luxottica S.p.A., gevestigd te 20123 Milaan, Piazzale Luigi Cadorna, 3, Italië. De bijgewerkte lijst van de gegevensverwerkers en van de personen die belast zijn met de verwerking van de gegevens wordt bewaard bij de verantwoordelijke voor de verwerking. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit Privacybeleid, kun u via het volgende e-mailadres contact opnemen met Luxottica: supportnetherlands@shop.ray-ban.com

15. Functionaris voor de gegevensbescherming

Met ingang van 25 mei 2018 kan de functionaris voor de gegevensbescherming, die in overeenstemming met Deel 37 van de AVG (GDPR) door de Verwerker is aangegeven, op het volgende adres worden aangeschreven: dpo@luxottica.com , ofwel op het adres dat is vermeld in clausule 14 van dit Privacybeleid

16. Wijzigingen van het privacybeleid

Om juridische en/of organisatorische redenen, kan dit privacybeleid wijzigingen ondergaan; wij raden daarom aan het Privacybeleid regelmatig te controleren. Indien Luxottica wijzigingen aanbrengt die door de onderneming als belangrijk worden beschouwd, worden de gebruikers hiervan via de Website in kennis gesteld.

17. Links naar websites van derden

Tijdens de navigatie kan inhoud worden bekeken die via een link aan websites van derden is verbonden. Luxottica heeft geen toegang tot noch controle over de cookies of over andere door de websites van derden gebruikte functies, en de procedures van deze externe sites zijn niet door ons Privacybeleid geregeld. Om die redden dient u rechtstreeks contact op te nemen met deze derden voor verdere informatie over hun beschermingsbeleid op het gebied van privacy.

back button PRIVACY EN VEILIGHEID

Internet privacybeleid

(VAN KRACHT SINDS 23.02.2017)

1. ONDERWERP

De website Ray-Ban.com (hierna “Website”) wordt beheerd door Luxottica Group S.p.A., in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens (hierna “Luxottica”). De veiligheids- en privacymaatregelen die op deze website van toepassing zijn, zijn opgesteld en ontwikkeld om te waarborgen dat persoonlijke gegevens correct en in overeenstemming met de plaatselijke en internationale wetgeving op het gebied van veiligheid en privacy worden verwerkt.

Dit beleid laat zien hoe Luxottica, rechtstreeks of via haar filialen, persoonlijke gegevens van de gebruikers (hierna “gebruiker”, “gebruikers” of “u”) verwerkt, overeenkomstig artikel 13 van het Italiaanse Wetbesluit nr. 196/2003 (hierna de “Italiaanse Privacy Code”) en artikel 13 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna, de “AVG”). [Het toont aan] hoe de persoonlijke gegevens worden gebruikt, gedeeld en hoe men toegang heeft tot deze gegevens of deze kan wijzigen of verwijderen. Om haar inzet op het gebied van privacy te tonen, heeft Luxottica dit beleid opgesteld in het kader van een uitgebreider beheermodel van privacy wereldwijd, om het totale respect voor privacy, fundamenteel in de ondernemingscultuur van Luxottica, te waarborgen. Alle persoonlijke gegevens die u via deze website heeft verschaft worden uitsluitend voor onderstaande doeleinden gebruikt.

2. BRON EN TYPE PERSOONLIJKE GEGEVENS

Luxottica verwerkt verschillende soorten informatie over de gebruiker, die uit verschillende bronnen afkomstig zijn, waaronder:

 • rechtstreeks door de gebruiker verstrekte informatie;
 • informatie verkregen via automatische tracking systemen tijdens het gebruik van de Website en de services hiervan.


Luxottica kan de volgende persoonlijke gegevens van de gebruiker verzamelen:

a) Door de gebruiker verstrekte informatie tijdens het registratieproces of het voltooien van de bestelling (bv. naam en achternaam, e-mailadres, wachtwoord, geboortedatum, geslacht, land, postadres en telefoonnummers voor de bezorging, creditcard informatie en financiële gegevens) en andere informatie afkomstig uit door de gebruiker verzonden correspondentie of verzoeken. Wij kunnen de gebruiker ook verzoeken om ons informatie te verstrekken in geval van problemen met onze service op de Website;

b) Informatie betreffende het social network profiel van de gebruiker, indien dit openbaar is. Wanneer de gebruiker besluit om via social network applicaties naar de Website te gaan of zijn/haar Luxottica account aan zijn/haar openbare profielen op de social networks te linken, en zijn/haar handelingen te delen via de Website met deze kanalen door middel van de betreffende plug-ins (bv. Facebook Connect, Vind ik leuk, Delen op fb, enz.), zullen bepaalde door de gebruiker geplaatste gegevens op zijn/haar social network, door de Website worden verzameld en voor de bijbehorende functies worden verwerkt. Het gebruik van deze plug-ins leidt tot het delen van handelingen en bijbehorende informatie op de social networks in kwestie;

c) Informatie over het gebruik van de Website door de gebruiker. Om redenen van veiligheid verwerken wij de logbestanden van iedere sessie waarin de gebruiker naar zijn/haar account gaat, evenals informatie over betalingstransacties die door onze provider wordt verwerkt;

d) Navigatiegegevens. Wanneer de gebruiker naar de Website gaat, maken wij gebruik van enkele technologieën (cookies, zie hieronder voor meer informatie) die automatisch bepaalde gegevens verzamelen over de wijze waarop de gebruiker onze producten en services gebruikt, zoals het IP-adres of een andere unieke code van het apparaat (computer, mobiele telefoon of andere apparaten) waarmee men op de Website navigeert, informatie met betrekking tot registratie, technische informatie zoals de URL waarvan de gebruiker afkomstig is, informatie over de browser en de taal. Deze informatie helpt ons om de navigatie en het aankoopmechanisme van onze producten en services voortdurend te verbeteren en om het correct functioneren van de Website te controleren. De informatie omvat alleen statistische gegevens over de door de gebruiker uitgevoerde handelingen en wordt niet geassocieerd met de identificatiegegevens van de gebruiker. Navigatiegegevens kunnen u echter alleen identificeren wanneer deze gekoppeld zijn aan uw persoonlijke identificatiegegevens;

e) Door de gebruiker (zowel geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers) verstrekte afbeeldingen, indien hij/zij deel neemt aan de Virtual Try-On experience en hij/zij toestemt met het opslaan van zijn/haar afbeelding op de servers van Luxottica.

Alle bovengenoemde identificatiegegevens worden hierna gezamenlijk de “gegevens” genoemd.

3. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

3.1 Contractuele doeleinden

De door Luxottica verzamelde gegevens worden voor de volgende contractuele doeleinden gebruikt, zonder voorafgaande toestemming van de gebruikers overeenkomstig artikel 24 van de Italiaanse Privacy Code en artikel 6 AVG:

 • om gebruikers in staat te stellen zich op de Website te registreren;
 • het leveren van de op de Website beschikbare diensten (bv. beheer van het registratieproces en toegang tot de account, beheer van de account);
 • deelname aan de Virtual Try-On experience en registratie, op verzoek van de gebruiker, van zijn/haar afbeelding op de servers van Luxottica
 • het beheren van online bestellingen, het leveren van producten en services, het verwerken van betalingen, het doorsturen van orders, producten en services;
 • het technische beheer van de Website en zijn operationele functies (waaronder logistiek), met inbegrip van het oplossen van technische problemen, statistische analyses, tests en onderzoek;
 • het voorkomen of opspeuren van frauduleuze activiteiten of oneigenlijk gebruik dat schadelijk is voor onze website of de veiligheid van de transacties bedreigt;
 • het voldoen aan wettelijke voorschriften, protocollen en nationale en EU-wetgeving;
 • ter uitvoering van de beslissingen van overheidsdiensten;
 • om de veiligheid van personen te waarborgen;
 • voor de verdediging van Luxottica in de rechtbank, bv. in geval van overtredingen door de gebruikers, of om de rechten en het eigendom van Luxottica te beschermen;
 • het voorzien in de behoeften van de gebruikers (bv. het beheer van verzoeken om informatie);
 • voor de aan de gebruikers te verzenden operationele mededelingen met betrekking tot de levering van de diensten of producten, verkoop en naverkoop services.


3.2 Marketing doeleinden

De door Luxottica verzamelde gegevens worden gebruikt voor de volgende marketing doeleinden met voorafgaande toestemming van de gebruikers overeenkomstig artikel 23 van de Italiaanse Privacy Code en artikel 7 AVG:

 1. voor de deelname aan en het beheren van promoties en wedstrijden van tijd tot tijd beschikbaar op de Website, indien van toepassing;
 2. voor het verzenden van commerciële en reclamemededelingen en periodieke updates (bv. via e-mail, telefoon, SMS/MMS, post, social networks en nieuwsbrieven) met betrekking tot de producten, diensten, initiatieven en evenementen georganiseerd door of in samenwerking met Luxottica;
 3. voor statistische analyses, enquêtes en marktonderzoek via post, telefoon of e-mail, met betrekking tot de producten en diensten van Luxottica. 


Indien de gebruiker al een klant van ons is, kan Luxottica, overeenkomstig artikel 130, paragraaf 4 van de Italiaanse Privacy Code, hem/haar commerciële e-mails versturen met betrekking tot soortelijke producten, evenementen, beurzen, en diensten reeds geleverd door Luxottica. De gebruikers kunnen zich op elk gewenst moment afmelden.

4. Uitvoering gegevensverwerking

Gegevens van de gebruikers worden alleen verwerkt indien nodig en de verwerking wordt uitgevoerd door middel van de activiteiten als bedoeld in artikel 4 van de Italiaanse Privacy Code en [artikel] 4 AVG, namelijk: het verzamelen, registreren, ordenen, bewaren, raadplegen, verwerken, wijzigen, selecteren, samenvatten, vergelijken, verbinden, toegang hebben tot, communiceren, blokkeren, wissen en vernietigen van de gegevens. De gegevens van de gebruikers worden elektronisch verwerkt via de Website en de servers waarop deze zijn opgeslagen.

5. Partijen die toegang hebben tot de gegevens

Alle persoonlijke gegevens die via de Website worden verschaft of verzameld, worden verwerkt door Luxottica in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking hiervan. De persoonlijke gegevens worden verwerkt door het personeel van Luxottica dat is belast met het beheer van de persoonsgegevens die worden verzameld:

 • het personeel en de adviseurs bevoegd tot het beheer van de Website en het verlenen van hieraan verbonden services (zoals customer services, het beheer van de computer en informaticasystemen van Luxottica, het opslaan van afbeeldingen wanneer de gebruikers deelnemen aan de Virtual Try-On experience, etc.), in hun hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking en/of systeembeheerders en/of interne gegevensverwerkers;
 • het personeel en de adviseurs van de marketing afdeling, de financiële afdeling, de administratie, de boekhouding en andere afdelingen van Luxottica, in hun hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking en/of interne gegevensverwerkers.Luxottica kan eveneens haar dienstverleners verzoeken om bepaalde verwerkingshandelingen in haar naam, volgens de door Luxottica verschafte instructies en in overeenstemming met dit beleid, uit te voeren. Deze dienstverleners verwerken de gegevens in hun hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens op basis van geschikte contractuele verplichtingen en betreffen o.a.:

 • Serviceproviders voor het beheer van de informaticasystemen en de Website (bv. hosting providers, serviceproviders voor marketing en marktonderzoek, voor het beheer en onderhoud van databases);
 • Serviceproviders voor online betalingen, welke toegang kunnen hebben tot creditcard gegevens en andere financiële gegevens van de gebruiker;
 • Serviceproviders voor de verwerking van binnenkomende orders, de verzending van de producten en/of andere beschikbare services op deze Website;


Tenslotte kunnen vennootschappen van de Luxottica Groep toegang verkrijgen tot de gegevens, in hun hoedanigheid van externe verantwoordelijke voor de verwerking, voor het beheer van intra-groep services (bv. commerciële mededelingen) en de vervulling van de hierboven uiteengezette contractuele doeleinden, met inbegrip van de verzending van de producten, het beheer van klachten, het analyseren van gegevens, het leveren van marketing assistentie. Indien bepaalde werkzaamheden door bovengenoemde derden worden uitgevoerd, verstrekt Luxottica hiervoor instructies en gedragsregels met betrekking tot de verwerking van de persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid.

6. Derden aan welke de gegevens kunnen worden verstrekt

Afgezien van het bovenstaande, kunnen de gegevens van een gebruiker om de volgende redenen met derden worden gedeeld:

 1. in geval van een fusie, overname of verkoop van de bedrijfsactiva of een deel hiervan van Luxottica;
 2. om te voldoen aan de geldende wettelijke vereisten, voorschriften, protocollen en nationale en EU-wetgeving;
 3. voor de uitvoering van de beslissingen van overheidsdiensten;
 4. voor de verdediging van Luxottica in de rechtbank, bv. in geval van overtredingen door de gebruikers.


Deze derden verwerken de gegevens in hun hoedanigheid van onafhankelijke verantwoordelijke partijen voor de verwerking hiervan. Derhalve is het gebruik van de gegevens door deze partijen niet door dit Privacybeleid geregeld.

7. Overdracht van de gegevens buiten de EU 

Luxottica kan de gegevens aan bovengenoemde verantwoordelijke partijen voor de verwerking hiervan overdragen, ook buiten de Europese Unie (bv. ondernemingen van de Luxottica groep of aan derden), voor het verrichten van de in dit Privacybeleid beschreven activiteiten (bv. hosting services). Wanneer persoonlijke gegevens naar landen worden overgedragen die niet hetzelfde beschermingsniveau, of anders een geschikt beschermingsniveau bieden van de persoonlijke gegevens (bv. de Verenigde Staten), zorgen wij ervoor dat iedere serviceprovider specifieke contractuele verplichtingen op zich neemt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op gegevensbescherming (met inbegrip van de modelcontractbepalingen, goedgekeurd door de Europese Commissie), zonder afbreuk te doen aan andere rechtsgrondslagen voor de overdracht van persoonlijke gegevens door Luxottica.

8. Aard van het verstrekken van persoonlijke gegevens en de gevolgen van de weigering

Het verstrekken van informatie voor de contractuele doeleinden is vrijwillig en optioneel. Gebruikers zijn vrij om te beslissen geen informatie te verstrekken voor de contractuele doeleinden of kunnen later hun toestemming om de reeds verstrekte informatie te verwerken intrekken: dit kan echter het gebruik van de Website door de gebruikers en de levering van de diensten vermeld in paragraaf 3.1. van dit Privacybeleid beperken.

Het verstrekken van informatie voor de marketing doeleinden is vrijwillig en optioneel. Gebruikers zijn vrij om te beslissen geen informatie te verstrekken voor de marketing doeleinden of kunnen later hun toestemming om de reeds verstrekte informatie te verwerken intrekken: in dit geval zullen de gebruikers niet langer de onder paragraaf 3.2. genoemde commerciële mededelingen ontvangen van Luxottica. Wanneer hij/zij informatie voor contractuele doeleinden heeft verstrekt, zal de gebruiker verder worden voorzien van de in paragraaf 3.1. van dit Privacybeleid genoemde contractuele diensten.

9. Veiligheid

Luxottica is verplicht de gegevens van gebruikers te beschermen. Luxottica informeert dat het wachtwoord één van de beschermingsmechanismen van de account vormt; de gebruikers worden daarom verzocht een veilig wachtwoord te gebruiken en dit op een veilige plaats te bewaren, en de toegang tot de account van zijn computer en browser te begrenzen door na ieder bezoek aan de site uit te loggen. Luxottica verplicht zich ertoe de van de gebruikers ontvangen gegevens te beschermen. Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden op veilige servers bewaarde binnen de eigen systemen. Luxottica past geschikte veiligheidsmaatregelen toe om de gegevens te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang of niet-geautoriseerde wijzigingen en tegen de circulatie of verspreiding van de gegevens. Om niet-geautoriseerde toegang te voorkomen, de juistheid van de gegevens en het correcte gebruik hiervan te waarborgen, maakt Luxottica gebruik van geschikte fysieke, elektronische en beheerprocedures om de in ons systeem opgeslagen informatie en gegevens veilig te stellen en te beschermen. 

Gegevens met betrekking tot aankooptransacties (bv. creditcardnummer) worden op veilige wijze beheerd door middel van geselecteerde providers die garanderen de meest geschikte veiligheidsmaatregelen toe te passen. Er wordt bovendien gebruik gemaakt van een veilig system voor de autorisatie van creditcardbetalingen en van identificatie van frauduleuze activiteiten. Luxottica gebruikt de SSL standaard (Secure Sockets Layer) om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens te beschermen. Ook al is geen enkel informaticasysteem honderd procent veilig, is Luxottica van mening dat de geïmplementeerde maatregelen mogelijke problemen van veiligheid beperken tot een acceptabel niveau voor het type gegevens in kwestie. 

10. Opslag en verwijdering van de gegevens

Luxottica heeft toegang tot, gebruikt, verwerkt, archiveert, en slaat de verzamelde persoonlijke gegevens uitsluitend op voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden en met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker indien noodzakelijk. Luxottica bewaart persoonlijke gegevens in lijn met:

 1. de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld;
 2. de toestemming van de gebruiker;
 3. de lokale en internationale regelgeving.


De persoonlijke gegevens worden bewaard en verwijderd conform het veiligheidsbeleid van Luxottica voor de gehele duur die is vereist voor het bereiken van de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en verwerkt; hieronder valt ook de bewaartermijn die door de toepasselijke wetgeving is voorzien (bv. met betrekking tot het bewaren van boekhoudkundige gegevens). Luxottica zal de voor de contractuele doeleinden de door de gebruikers verstrekte persoonlijke gegevens (paragraaf 3.1 a-d) gedurende 10 jaar na de beëindiging van het contract verwerken; met betrekking tot de Virtual Try-On experience (paragraaf 3.1. e) zullen de gegevens verwerkt worden gedurende 14 dagen na het opslaan van de afbeelding in het geval van een niet-geregistreerde gebruiker, of voor een maximum van 24 maanden vanaf het moment dat de afbeelding is opgeslagen in het geval van geregistreerde gebruikers. Gegevens van gebruikers worden verwerkt in de ruimtes van Luxottica en in de plaatsen waar de servers staan. In het geval van EU burgers zijn de servers in de EU geplaatst; voor andere gebruikers worden servers gebruikt in het betreffende land waar de gebruiker woonachtig is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luxottica, via onderstaand adres.

11. Het gebruik van cookies

Om de navigatie op de Website te verbeteren, gebruikt Luxottica “cookies”. Een cookie is een klein bestand, meestal bestaand uit letters en cijfers, dat in een computer wordt gedownload wanneer de gebruiker hiervan op bepaalde websites inlogt. Dankzij de cookies kan een website de computer van de gebruiker herkennen, de navigatie tussen de verschillende webpagina’s van een site volgen en terugkerende gebruikers van een website identificeren. De cookies bevatten geen informatie die de gebruiker persoonlijk identificeren, maar de persoonlijke gegevens die Luxottica van de gebruiker registreert, kunnen aan de in de cookies bevatte informatie worden verbonden en hieruit worden verzameld.

Cookies kunnen worden verdeeld in de volgende categorieën: technische, analytische en profilering cookies:

a) Technische cookies worden gebruikt om het browsen uit te kunnen voeren en te vereenvoudigen, om toegang tot de website te verlenen zodat u de diensten van de website kunt gebruiken. De cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk dat gegevens zoals de gebruikersnaam voor het inloggen niet opnieuw hoeven te worden ingevoerd.

b) Analytische cookies worden gebruikt om de manier waarop u de Website gebruikt te analyseren en te volgen (bv. de toegang en bekeken pagina’s) om ons in staat te stellen constructieve wijzigingen aan te brengen aan de Website met betrekking tot het functioneren en het browsen..

c) Profilering cookies worden gebruikt om het browsen op de Website te volgen en om een profiel met betrekking tot uw smaak, gewoonten, keuzes, enz. te creëren. Deze cookies kunnen worden gebruikt voor het verzenden van reclameboodschappen in lijn met de voorkeuren die u al in het online browsen heeft aangetoond.

11.1 Het gebruik van technische cookies

De Website maakt gebruik van de volgende eigen technische cookies.

Naam

Beschrijving

WC_SESSION_ESTABLISHED

Deze cookie bevat de waarden van de store ID van de sessie. Deze waarde wordt gebruikt om de winkel te selecteren om de opdracht uit te voeren, indien er geen wordt aangegeven in de URL.

WC_ACTIVEPOINTER

Dit is een gebruikerssessiecookie die stroomt tussen de browser en server over zowel SSL- of niet SSL-verbindingen. Het wordt gebruikt voor de identificatie van de gebruiker ten opzichte van niet-SSL-verbindingen. Het bevat gebruikersessie warden zoals login time-out, session identifier, enz.

WC_USERACTIVITY_ID
Bijvoorbeeld:
WC_USERACTIVITY_-1000

Deze cookie bestaat alleen als het een algemene gebruiker (-1002) betreft. Deze cookie slaat de sessiewaarden op, zoals storeid, langid, contracten, enz.

WC_GENERIC_ACTIVITYDATA

Deze cookie bestaat alleen als het een algemene gebruiker (-1002) betreft. Deze cookie slaat de sessiewaarden op, zoals storeid, langid, contracten, enz.

WC_AUTHENTICATION_ID
Bijvoorbeeld:
WC_AUTHENTICATION_-1000

WebSphere Commerce m-cookie stroomt alleen over SSL, en heeft een tijdstempel handtekening voor extra beveiliging. Deze cookie wordt gebruikt om de gebruiker via SSL-verbindingen te verifieren.

WC_PERSISTENT

Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers-ID, taal-ID en valuta aan te houden voor elk winkel ID bezocht in de sessie. Meerdere sets van identifiers kan bestaan als de gebruiker meer dan één winkel bezoekt.

Xvtouser

1002|b8923e6f-8e7f-4bb5-b8ea-791b6d32308b|de112f14-1eb4-488c-b762-95dd78ec8b59|805289602057|G|

Xvtoredirect

domain/locale/virtual-model of pdp urls worden hier opgeslagen.


Luxottica gebruikt geen profilering cookies.

11.2 Analytische cookies van derden

Luxottica gebruikt de volgende analytische cookies.

a) Google Analytics
Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden, die op de computers van de gebruikers worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van deze website toelaten. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze Website wordt aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering geactiveerd is op deze Website, dan is het IP-adres van de gebruikers eerst verkort door Google, binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere staten die lid zijn van de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens de Websitebeheerder om het gebruik van de Website door de gebruikers te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen, en om aanvullende diensten in verband met de website en het gebruik van internet aan de websitebeheerder aan te bieden. Het IP-adres uitgezonden vanuit de browser van gebruikers als onderdeel van Google Analytics zal niet worden gecombineerd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het gebruik van Google analytics cookies toestaan door het gebruik van de site voort te zetten na de banner op de site te hebben gelezen. Echter, de gebruiker kan het opslaan van cookies verhinderen door middel van het instellen van de browser, maar in dit geval is de gebruiker mogelijk niet in staat om alle functies van deze Website volledig te benutten. Gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens, welke verwijzen naar het gebruik van de Website door de gebruikers (inclusief IP-adres), registreert en verwerkt door middel van het downloaden en installeren van de browser plug-in onder volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=itde). Gebruikers kunnen voorkomen dat Google Analytics gegevens opslaat door op de volgende link te klikken. Een Opt-Out-Cookie wordt ingesteld en voorkomt dat gegevens in de toekomst worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Klik hier: Deactivate Google Analytics Meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden van het gebruik en de bescherming van gegevens zijn te vinden op http://www.google.com/analytics/terms/it.html of op https://www.google.de/intl/it/policies/. Luxottica wijst erop dat Google Analytics op deze Website is uitgebreid om de code “anonymizeIp” in te voeren met het doel de geanonimiseerde registratie van IP-adressen (aangeduid als IP-Masking) te waarborgen.

b) Adobe Analytics
Deze Website maakt gebruik van Adobe Analytics, een webanalyse-dienst van Adobe. (“Adobe”). De door de cookie gegenereerde informatie met betrekking tot het gebruik van deze Website wordt doorgaans overgedragen aan een Adobe server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden van het gebruik en de bescherming van gegevens zijn te vinden op https://www.adobe.com/privacy/optout.html#4

c) MobileApp Tracking
Deze Website maakt gebruik van MobileApp Tracking, een webanalyse-dienst van Tune Inc. (“Tune”). De door de cookie gegenereerde informatie met betrekking tot het gebruik van deze Website wordt doorgaans overgedragen aan een Tune server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden van het gebruik en de bescherming van gegevens zijn te vinden onder het Privacy Beleid op de Tune website.

g) Google Maps
Luxottica ontvangt geen informatie met betrekking tot de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik daarvan door Google. Om deze reden verwijzen wij voor meer informatie naar de bepalingen betreffende de gegevensbescherming van Google: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

11.3 Plug-ins van social media

Deze Website maakt gebruik van plug-ins van social media die door de belangrijkste social networks zijn geleverd (bv. facebook.com en twitter.com). Wanneer men de webpagina bezoekt, kunnen de navigatiegegevens rechtstreeks naar de social networks in kwestie worden verzonden, ook zonder rechtstreekse interactie van de gebruiker. De gebruiker erkent dat de werking van plug-ins van de social networks rechtstreeks door de onderneming die deze plug-ins beheert wordt beheerd en gaat hiermee akkoord. Wanneer de gebruikers de op de Website beschikbare plug-ins gebruiken (bv. wanneer ze met hun inloggegevens op een social network inloggen, of hun Luxottica account aan hun account op een social network koppelen, door op de toets “Vind ik leuk” of “Delen” van Facebook te drukken), maakt de browser van de gebruiker een directe verbinding met de server van dit social network, die de inhoud van de plug-in rechtstreeks naar de browser van de gebruiker stuurt. Luxottica kan daardoor gegevens over de gebruiker ontvangen, in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de social networks, en kan deze gegevens toevoegen aan de gebruikersgegevens die al via haar eigen services zijn verzameld. Als de gebruiker besluit om gegevens met de social networks te delen, zal Luxottica de gegevens volgens de gebruikersvoorkeuren hiermee delen. Alle naar de social networks gestuurde gegevens zijn onderworpen aan het privacybeleid en aan de algemene voorwaarden van dat social network. Om te vermijden dat deze social networks persoonlijke gegevens van de gebruiker verzamelen, wordt u verzocht de voorwaarden in kwestie op de website van het social network te controleren.

De Website maakt gebruik van:

a) Google+
a) Google+ Deze website gebruikt de “G +1” knop van het social network Google Plus, dat wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). De knop is te zien aan het symbool “G+1”. Als gebruikers geregistreerd staan bij Google Plus, kunnen zij de “G +1” knop gebruiken om hun belangstelling voor de Website uit te drukken en om de inhoud op Google Plus te delen. In dit geval, slaat Google zowel de informatie op die de gebruikers een “G +1” hebben gegeven voor de inhoud van de Website, als de informatie op de site beken door de gebruikers. “G +1” gebruikers worden weergegeven met de naam (en eventueel een afbeelding indien beschikbaar) op Google Plus, en Google services, zoals Google search of het Google profiel van de gebruikers. Raadpleeg Google’s beleid met betrekking tot de gegevensbescherming voor het doel en de strekking van de gegevensregistratie en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, alsmede de rechten van gebruikers en instellingsmogelijkheden om gebruikers hier tegen te beschermen. https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

b) Twitter
Luxottica heeft de twitter.com web-message service op de Website geïntegreerd. Deze [service] wordt geleverd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten. Twitter biedt de zogenaamde “Tweet” functie aan. Deze kan worden gebruikt om berichten van maximaal 140 tekens te versturen, inclusief website links, via de Twitter account van de gebruiker. Als gebruikers gebruik maken van Twitter’s “Tweet” functie op de Websites, zal de desbetreffende website met de gebruikersaccount worden gekoppeld aan Twitter en daar openbaar gemaakt. De gegevens worden eveneens aan Twitter overgedragen in dit proces. Luxottica ontvangt geen informatie over de inhoud van de verstrekte gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Om deze reden verwijzen wij voor meer informatie naar de bepalingen betreffende de gegevensbescherming van Twitter: http://twitter.com/privacy Twitter biedt gebruikers de mogelijkheid om de eigen instellingen met betrekking tot gegevensbescherming te definiëren onder de volgende link: http://twitter.com/account/settings.

c) Pinterest
Luxottica heeft de door Pinterest verleende Pinterest service op de Website geïntegreerd. Luxottica ontvangt geen informatie over de inhoud van de verstrekte gegevens en het gebruik ervan door Pinterest. Om deze reden verwijzen wij voor meer informatie naar de bepalingen betreffende de gegevensbescherming van Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

d) Tumblr
Luxottica heeft de door Tumblr verleende Tumblr service op de Website geïntegreerd. Luxottica ontvangt geen informatie over de inhoud van de verstrekte gegevens en het gebruik ervan door Tumblr. Om deze reden verwijzen wij voor meer informatie naar de bepalingen betreffende de gegevensbescherming van Tumblr: http://www.tumblr.com/policy/en/privacy

e) Instagram
Luxottica heeft de door Instagram verleende Instagram service op de Website geïntegreerd. Luxottica ontvangt geen informatie over de inhoud van de verstrekte gegevens en het gebruik ervan door Instagram. Om deze reden verwijzen wij voor meer informatie naar de bepalingen betreffende de gegevensbescherming van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

f) Youtube
Luxottica heeft de door Google verleende Youtube service op de Website geïntegreerd. Luxottica ontvangt geen informatie over de inhoud van de verstrekte gegevens en het gebruik ervan door Google. Om deze reden verwijzen wij voor meer informatie naar de bepalingen betreffende de gegevensbescherming van Google: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

g) Facebook
Luxottica heeft de door Facebook verleende Facebook service op de Website geïntegreerd, met inbegrip van de likes [vind ik leuk] en de widgets. Luxottica ontvangt geen informatie over de inhoud van de verstrekte gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Om deze reden verwijzen wij voor meer informatie naar de bepalingen betreffende de gegevensbescherming van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Verder gebruikt de Website de volgende analytische cookies van derden:
- Click Tale;
- Google AdWords;
- Doubleclick floodlight;
- Bings;
- ShopZilla;
- PriceGrabber;
- Commission Junction;
- Criteo;
- Zanox;
- Tealium;
- BazaarVoice;
- Affiliate Window;
- Rakuten;
- Verza;

11.4 Gebruik van webbakens

De Luxottica website kan digitale afbeeldingen hebben die als webbakens worden gebruikt (ook wel bekend als GIF of pixel tag), die ook verbonden zijn met het gebruik van cookies, om informatie te verzamelen over hoe onze website wordt gebruikt. De webbakens kunnen ons bepaalde soorten informatie verschaffen die in de computer van de gebruiker zijn gevonden, zoals het tijdstip en de datum waarop de pagina is bezocht, de beschrijving van de pagina waarop het webbaken zich bevindt, of de cookies zelf. Deze webbakens kunnen zich ook in promotie e-mails en nieuwsbrieven bevinden, om te bevestigen dat het bericht is geopend en gelezen. Luxottica kan webbakens van derden gebruiken om de verzameling van statistische gegevens over de doeltreffendheid van haar reclamecampagnes of over andere aspecten die het beheer van haar websites betreffen, te vereenvoudigen.

11.5 Het activeren of uitschakelen van cookies en webbakens

Gebruikers kunnen toestemming verlenen aan Luxottica om cookies en webbakens te gebruiken door het gebruik van de website voort te zetten na het lezen van de banner op de website. Als gebruikers dit niet willen, zullen zij hun browser zo moeten instellen dat het de installatie van de cookies niet accepteert.

Houd er rekening mee dat de weigering/uitschakeling van cookies het gebruik en de gemakkelijke navigatie van de website kan beperken.


12. Gegevens van minderjarige gebruikers

Deze Website is niet gericht tot gebruikers die jonger zijn dan 18 jaar en Luxottica verzamelt niet opzettelijk de persoonlijke gegevens hiervan. Als er onopzettelijk gegevens van minderjarigen worden geregistreerd, zal Luxottica er onverwijld in voorzien dat deze gegevens op verzoek van de gebruikers worden verwijderd.

13. Rechten van de betrokkene met betrekking tot persoonlijke gegevens

Overeenkomstig artikel 7 van de Italiaanse Privacy Code, hebben de gebruikers het recht om van Luxottica de bevestiging van het bestaan van hun persoonlijke gegevens te ontvangen in een begrijpelijke vorm; gebruikers kunnen ook navraag doen naar de bron van de gegevens, de doeleinden en modaliteiten van de verwerking; gebruikers hebben het recht om updates, wijzigingen of integratie van gegevens te verkrijgen. Bovendien kunnen gebruikers op elk gewenst moment hun toestemming intrekken, verzoeken de verwerking te onderbreken, of de verwerkte informatie te verwijderen, anonimiseren of blokkeren. Gebruikers kunnen de verwerking, geheel of gedeeltelijk, weigeren: a) om legitieme redenen met betrekking tot hun persoonlijke gegevens; b) ten behoeve van het verzenden van reclamemateriaal of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële mededelingen. Gebruikers hebben ook het recht als bedoeld in artikelen 16-21 AVG (recht van bevestiging, recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid), recht op verjaring, recht op overdraagbaarheid, recht van bezwaar) en het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Bovendien biedt Luxottica hulpmiddelen aan waarmee gebruikers in staat zijn om persoonlijke gegevens bij te werken en te wijzigen. Elke geregistreerde gebruiker heeft namelijk toegang tot zijn/haar eigen informatie en kan deze bijwerken (bv. door middel van een useraccount). Daarnaast is het ook mogelijk voor gebruikers om hun voorkeuren aan te passen met betrekking tot het ontvangen van e-mails of andere mededelingen van Luxottica. Gebruikers kunnen ook vragen dat hun informatie over hun account wordt verwijderd. Je kunt op elk moment je rechten doen gelden door hier te klikken of door een e-mail te sturen naar supportnetherlands@shop.ray-ban.com. Luxottica zal binnen een redelijke termijn reageren, na de identiteit van de gebruikers te hebben gecontroleerd.

14. Contactinformatie

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers is Luxottica S.p.A., gevestigd te 20123 Milaan, Piazzale Luigi Cadorna, 3, Italië. De bijgewerkte lijst van de gegevensverwerkers en van de personen die belast zijn met de verwerking van de gegevens wordt bewaard bij de verantwoordelijke voor de verwerking. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit Privacybeleid, kun u via het volgende e-mailadres contact opnemen met Luxottica: supportnetherlands@shop.ray-ban.com

15. Functionaris voor de gegevensbescherming

Met ingang van 25 mei 2018 kan de functionaris voor de gegevensbescherming, die in overeenstemming met Deel 37 van de AVG (GDPR) door de Verwerker is aangegeven, op het volgende adres worden aangeschreven: dpo@luxottica.com , ofwel op het adres dat is vermeld in clausule 14 van dit Privacybeleid

16. Wijzigingen van het privacybeleid

Om juridische en/of organisatorische redenen, kan dit privacybeleid wijzigingen ondergaan; wij raden daarom aan het Privacybeleid regelmatig te controleren. Indien Luxottica wijzigingen aanbrengt die door de onderneming als belangrijk worden beschouwd, worden de gebruikers hiervan via de Website in kennis gesteld.

17. Links naar websites van derden

Tijdens de navigatie kan inhoud worden bekeken die via een link aan websites van derden is verbonden. Luxottica heeft geen toegang tot noch controle over de cookies of over andere door de websites van derden gebruikte functies, en de procedures van deze externe sites zijn niet door ons Privacybeleid geregeld. Om die redden dient u rechtstreeks contact op te nemen met deze derden voor verdere informatie over hun beschermingsbeleid op het gebied van privacy.

PRIVACY EN VEILIGHEID