Wettelijk

(VAN KRACHT SINDS 20.09.2014)

BELANGRIJK – Dit is een juridische overeenkomst tussen u ("U) en Luxottica Group S.p.A. en zijn filialen en dochterondernemingen (samen "Luxottica," "Wij" of "Ons"), als eigenaren van ray-ban.com (de "Website"). U dient deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen ("AGV") aangezien zij uw gebruik van de Website regelen. Deze AGV kunnen op elk moment zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving naar eigen goeddunken door Luxottica worden gewijzigd. Door de Website te gebruiken gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de op het moment van gebruik geldende AGV. Uw gebruik van deze Website is expliciet afhankelijk van uw acceptatie van de AGV, alsmede van de acceptatie van onze Verkoopvoorwaarden, ons Retourbeleid, Garantiebeleid en Privacybeleid ("Aanvullende Voorwaarden").


 1. LICENTIEOVEREENKOMST. Hierbij verleent Luxottica u een persoonlijke, herroepbare, beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor gebruik van de Website, welk gebruik uitsluitend persoonlijk is en waaronder geen handelingen van commerciële, zakelijke of professionele aard vallen, op voorwaarde dat u deze algemene voorwaarden (AGV) naleeft. Behoudens het bovenstaande, mag u de Website niet wijzigen, vertalen, decompileren, hiervan afgeleide werken creëren, kopiëren, verspreiden, disassembleren, doorsturen, verzenden, publiceren, eigendomsvermeldingen of labels verwijderen of veranderen, in licentie of in sublicentie geven, toewijzen, verkopen, vertegenwoordigen, formuleren, exploiteren, huren of verhuren, eigen labels aanbrengen en garantie verlenen op de Website of deze op een andere wijze gebruiken dan in dit document is voorzien.

 2. VERKLARINGEN VAN DE GEBRUIKER. Door in te loggen of de Website te gebruiken, verklaart u minstens achttien (18) jaar oud te zijn. Indien u jonger bent dan achttien jaar, wordt u verzocht zich tot uw ouders of voogd te wenden met betrekking tot deze AGV, aangezien minderjarigen de Website alleen mogen gebruiken wanneer een ouder of voogd deze AGV namens hen accepteert. U komt bovendien overeen alle wetten en voorschriften van toepassing op het gebruik van de Website na te leven.

 3. EIGENDOMSRECHTEN. Deze AGV verlenen slechts een beperkte licentie voor de toegang tot en het gebruik van de Website. Daarom erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat Luxottica de eigendom of enig intellectueel eigendomsrecht of -titel niet aan u noch aan anderen overdraagt. De tekst, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto's, het geluid, de ontwerpen en modellen, computercode (inclusief de html code), programma's, software, producten, informatie en documentatie, alsook het design, de structuur, selectie, coördinatie, expressie, het esthetische en functionele aspect en de inrichting van elke inhoud aanwezig of beschikbaar op de Website zijn, tenzij anders aangegeven, eigendom van, en beheerd en in licentie gegeven door Luxottica. RAY-BAN, het/de logo/logo's van Ray-Ban en alle andere naamlogo's en pictogrammen die Ray-Ban en zijn producten en diensten identificeren zijn merken van Luxottica en elk gebruik van deze merken, inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik als domeinnaam, identifiers van accounts of zoektermen, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming strikt verboden. Andere productnamen of handelsnamen of logo's, genoemd of getoond op of via de Website, kunnen merken en/of dienstmerken van de respectievelijke eigenaren zijn.

 4. DOOR U VERSTREKTE INHOUD. Wij kunnen van tijd tot tijd bulletin boards, chatruimtes, ruimtes voor commentaar, reclameborden, forums, nieuwsgroepen, rubrieken voor de plaatsing van inhoud of soortgelijke communicatiestructuren op de site beschikbaar stellen. In deze gevallen ontvangen wij graag uw commentaar op onze Website. Opmerkingen, berichten, publicaties op reclameborden, ideeën, suggesties en ander materiaal dat u aan Luxottica levert ("door de Gebruiker Geplaatste Inhoud") mogen derden niet schaden, diffameren, belasteren, ook via de pers, in diskrediet brengen, bedreigen of de rechten hiervan op enige wijze schenden, en mogen geen godslasterend, obsceen, indecent, pornografisch, lasterlijk, illegaal, of aanstootgevend materiaal bevatten. De "door de Gebruiker Geplaatste Inhoud" mag geen inbreuk doen op intellectuele eigendomsrechten, het recht op privacy, de rechten van publiciteit of andere eigendomsrechten van enige persoon of entiteit. Op het moment waarop u een door de Gebruiker Geplaatste Inhoud levert, verleent u Luxottica een niet-exclusief, gratis, permanent, onherroepelijk recht en licentie voor het gebruiken, reproduceren, kopiëren, wijzigen, aanpassen, openbaar maken, openbaar uitvoeren, op de post doen, sturen, doorzenden, verspreiden of op andere wijze gebruiken van de door de Gebruiker Geplaatste Inhoud, zodat Luxottica bevoegd is en blijft deze door de Gebruiker Geplaatste Inhoud voor ieder doeleinde te gebruiken, met inbegrip van promotie- en reclamedoeleinden, op permanente wijze, via ieder huidig bekend of in de toekomst ontworpen medium, zonder dat u hier enige vergoeding voor ontvangt. U ziet uitdrukkelijk af van ieder recht, iedere motivatie en handeling betreffende de inspectie en toestemming van het eindproduct dat kan worden geproduceerd in verband met uw inhoud (door de Gebruiker Geplaatste Inhoud). Door ons de door de Gebruiker Geplaatste Inhoud te leveren, verklaart en garandeert u dat u over de benodigde rechten en titels op en de vereiste licentie van deze Inhoud beschikt en dat de levering van dit materiaal op de Website geen inbreuk maakt of zal maken op de rechten van derden, inclusief, maar niet beperkt tot, de intellectuele eigendomsrechten of het recht op privacy.

 5. BEPERKINGEN. U komt overeen de werken die zich op de Website bevinden niet - geheel of gedeeltelijk - te wijzigen, verspreiden, openbaar te maken of te creëren. U mag de Website niet (noch dit aan derden toestaan) in sublicentie geven, verhuren, verkopen, verspreiden, doen circuleren, leveren, veranderen, decoderen, decomponeren, disassembleren, onderwerpen aan reverse engineering, werken afgeleid van de Website creëren, kopiëren of vertalen, of, in ieder geval, de Website of een gedeelte hiervan reproduceren, kopiëren, gebruiken of leveren, op een wijze die verschilt van hetgeen uitdrukkelijk is toegestaan door deze akte of door dwingend recht. U erkent en gaat ermee akkoord dat het verkrijgen van enige inhoud of gegevens via het gebruik van deze Website uitsluitend onder uw eigen verantwoordelijkheid plaatsvindt en dat u als enige verantwoordelijk bent voor iedere schade aan uw systeem of voor het verlies van gegevens, veroorzaakt - ook indirect - door het gebruik van de service.

 6. PRIVACYBELEID. U wordt verzocht het Privacybeleid van Luxottica op privacy-policy te controleren voor een overzicht van de wijzen waarop Luxottica de persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt.

 7. BESCHIKBAARHEID EN CONTINUÏTEIT VAN DE SERVICE. U erkent en gaat ermee akkoord dat Luxottica zich het recht voorbehoudt om, volledig naar eigen goeddunken, (i) de Website te onderbreken of te verwijderen, en/of (ii) de toegang tot de Website te deactiveren - permanent of tijdelijk.

 8. LINKS NAAR ANDERE SITES. De Website kan de toegang tot andere sites of online social media netwerken of pagina's voor uw gemak vereenvoudigen. Deze sites, netwerken of pagina's zijn niet noodzakelijkerwijs door Luxottica gecontroleerd en worden beheerd door derden waarop Luxottica geen enkele controle uitoefent. Daarom wijst Luxottica uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud, het materiaal, de juistheid van informatie, en/of de kwaliteit van de producten of services geleverd door, beschikbaar of gepubliceerd op de sites van deze derden. Ook impliceren deze links geen goedkeuring van onze zijde van deze derden of van de websites of producten of diensten van derden.

 9. Beperking van aansprakelijkheid. Voor zover door het toepasselijke recht is toegestaan, is luxottica in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte, toegebrachte, bijkomende, bijzondere of gevolgschade voorkomend uit of op enige wijze verbonden aan het gebruik van de website of uit de vertraging of de onmogelijkheid van het gebruik hiervan, of deze nu voortkomt uit de overeenkomst, niet naleving hiervan, risicoaansprakelijkheid of andere zaken.

 10. VRIJWARING. Door deze applicatie te gebruiken, komt u overeen dat u Luxottica, zijn moedermaatschappij en dochterondernemingen, alsmede zijn bestuurders, medewerkers en agenten, zal verdedigen, vrijwaren en schadeloos stellen tegen verliezen, schade, aansprakelijkheid, kosten, uitgaven (inclusief juridische kosten) die door derden worden gevorderd en voortkomen uit: (i) uw gebruik van en toegang tot de Website; (ii) iedere door de Gebruiker Geplaatste Inhoud.; (iii) schending van uw zijde van elke hier bevatte AGV; en (iv) schending van uw zijde van enig recht van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig eigendomsrecht, recht op privacy of intellectueel eigendomsrecht. Deze vrijwaring blijft ook na de periode van uw gebruik van de Website van kracht.

 11. UITVOERING. U erkent dat iedere - dreigende of bestaande - schending van deze AGV een onherstelbare schade aan Luxottica toebrengt, een schade die niet in geld kan worden uitgedrukt en waartegen Luxottica geen adequaat rechtsmiddel zou hebben. U komt daarom overeen dat Luxottica bevoegd zal zijn om, afgezien van andere middelen, om afgifte van een dwangbevel of een ander geschikt middel van de bevoegde rechtbank te verzoeken, dat iedere - dreigende of bestaande - schending van uw verplichtingen krachtens de bepalingen van deze AGV, verbiedt.

 12. DUUR EN ONTBINDING. Deze AGV zijn van kracht vanaf het moment waarop u de Website gebruikt. Deze AGV zijn onmiddellijk en automatisch ontbonden indien u, ons inziens, de voorafgaande delen niet naleeft: 1, 4, 5, 11. De ontbinding is van kracht vanaf het moment waarop wij u hierover inlichten. U kunt deze AGV verder op elk moment opzeggen door het gebruik van de Website te beëindigen. De delen 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 en de zin van voorafgaand deel 13, blijven van kracht na de ontbinding, om welke reden dan ook, van deze AGV.

 13. AFSTAND EN SALVATORISCHE CLAUSULE. Het ontbreken van een verzoek tot inachtneming van de bepalingen en voorwaarden van deze AGV, mag niet worden beschouwd als afstand van onze rechten met betrekking tot verdere niet-nalevingen. Indien een deel van deze AGV als ongeldig of niet-uitvoerbaar wordt beschouwd, krachtens de toepasselijke wetgeving of een besluit van de rechtbank, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bovengenoemde uitsluitingen van de garantie en de aansprakelijkheidsbeperking, zal de ongeldige of niet-uitvoerbare clausule als vervangen worden beschouwd door een geldige en uitvoerbare bepaling die duidelijk overeenstemt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling, en blijven de overige bepalingen van deze AGV in ieder geval van kracht.

 14. BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT. Deze overeenkomst en alle rechten en verplichtingen van de partijen zijn onderworpen aan en geïnterpreteerd volgens Italiaans recht met uitsluiting van de bepalingen van het conflictenrecht. De partijen komen overeen dat in geval van geschillen de Rechtbank van Milaan, Italië bevoegd is.

 15. ONAFHANKELIJKE PARTIJ. U bent een onafhankelijke contractuele partij. Er bestaat geen enkele joint venture, vereniging, arbeidsrelatie of agentuur tussen u en Luxottica die het resultaat is van deze AGV of van uw gebruik van de Website.

 16. UITSLUITING VAN OVERDRACHT. Het is niet toegestaan om rechten met betrekking tot deze AGV aan derden toe te wijzen of over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Luxottica.

 17. TITELS. De titels van deze voorwaarden zijn slechts voor uw gemak ingevoegd.
back button WETTELIJK

Wettelijk

(VAN KRACHT SINDS 20.09.2014)

BELANGRIJK – Dit is een juridische overeenkomst tussen u ("U) en Luxottica Group S.p.A. en zijn filialen en dochterondernemingen (samen "Luxottica," "Wij" of "Ons"), als eigenaren van ray-ban.com (de "Website"). U dient deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen ("AGV") aangezien zij uw gebruik van de Website regelen. Deze AGV kunnen op elk moment zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving naar eigen goeddunken door Luxottica worden gewijzigd. Door de Website te gebruiken gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de op het moment van gebruik geldende AGV. Uw gebruik van deze Website is expliciet afhankelijk van uw acceptatie van de AGV, alsmede van de acceptatie van onze Verkoopvoorwaarden, ons Retourbeleid, Garantiebeleid en Privacybeleid ("Aanvullende Voorwaarden").


 1. LICENTIEOVEREENKOMST. Hierbij verleent Luxottica u een persoonlijke, herroepbare, beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor gebruik van de Website, welk gebruik uitsluitend persoonlijk is en waaronder geen handelingen van commerciële, zakelijke of professionele aard vallen, op voorwaarde dat u deze algemene voorwaarden (AGV) naleeft. Behoudens het bovenstaande, mag u de Website niet wijzigen, vertalen, decompileren, hiervan afgeleide werken creëren, kopiëren, verspreiden, disassembleren, doorsturen, verzenden, publiceren, eigendomsvermeldingen of labels verwijderen of veranderen, in licentie of in sublicentie geven, toewijzen, verkopen, vertegenwoordigen, formuleren, exploiteren, huren of verhuren, eigen labels aanbrengen en garantie verlenen op de Website of deze op een andere wijze gebruiken dan in dit document is voorzien.

 2. VERKLARINGEN VAN DE GEBRUIKER. Door in te loggen of de Website te gebruiken, verklaart u minstens achttien (18) jaar oud te zijn. Indien u jonger bent dan achttien jaar, wordt u verzocht zich tot uw ouders of voogd te wenden met betrekking tot deze AGV, aangezien minderjarigen de Website alleen mogen gebruiken wanneer een ouder of voogd deze AGV namens hen accepteert. U komt bovendien overeen alle wetten en voorschriften van toepassing op het gebruik van de Website na te leven.

 3. EIGENDOMSRECHTEN. Deze AGV verlenen slechts een beperkte licentie voor de toegang tot en het gebruik van de Website. Daarom erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat Luxottica de eigendom of enig intellectueel eigendomsrecht of -titel niet aan u noch aan anderen overdraagt. De tekst, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto's, het geluid, de ontwerpen en modellen, computercode (inclusief de html code), programma's, software, producten, informatie en documentatie, alsook het design, de structuur, selectie, coördinatie, expressie, het esthetische en functionele aspect en de inrichting van elke inhoud aanwezig of beschikbaar op de Website zijn, tenzij anders aangegeven, eigendom van, en beheerd en in licentie gegeven door Luxottica. RAY-BAN, het/de logo/logo's van Ray-Ban en alle andere naamlogo's en pictogrammen die Ray-Ban en zijn producten en diensten identificeren zijn merken van Luxottica en elk gebruik van deze merken, inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik als domeinnaam, identifiers van accounts of zoektermen, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming strikt verboden. Andere productnamen of handelsnamen of logo's, genoemd of getoond op of via de Website, kunnen merken en/of dienstmerken van de respectievelijke eigenaren zijn.

 4. DOOR U VERSTREKTE INHOUD. Wij kunnen van tijd tot tijd bulletin boards, chatruimtes, ruimtes voor commentaar, reclameborden, forums, nieuwsgroepen, rubrieken voor de plaatsing van inhoud of soortgelijke communicatiestructuren op de site beschikbaar stellen. In deze gevallen ontvangen wij graag uw commentaar op onze Website. Opmerkingen, berichten, publicaties op reclameborden, ideeën, suggesties en ander materiaal dat u aan Luxottica levert ("door de Gebruiker Geplaatste Inhoud") mogen derden niet schaden, diffameren, belasteren, ook via de pers, in diskrediet brengen, bedreigen of de rechten hiervan op enige wijze schenden, en mogen geen godslasterend, obsceen, indecent, pornografisch, lasterlijk, illegaal, of aanstootgevend materiaal bevatten. De "door de Gebruiker Geplaatste Inhoud" mag geen inbreuk doen op intellectuele eigendomsrechten, het recht op privacy, de rechten van publiciteit of andere eigendomsrechten van enige persoon of entiteit. Op het moment waarop u een door de Gebruiker Geplaatste Inhoud levert, verleent u Luxottica een niet-exclusief, gratis, permanent, onherroepelijk recht en licentie voor het gebruiken, reproduceren, kopiëren, wijzigen, aanpassen, openbaar maken, openbaar uitvoeren, op de post doen, sturen, doorzenden, verspreiden of op andere wijze gebruiken van de door de Gebruiker Geplaatste Inhoud, zodat Luxottica bevoegd is en blijft deze door de Gebruiker Geplaatste Inhoud voor ieder doeleinde te gebruiken, met inbegrip van promotie- en reclamedoeleinden, op permanente wijze, via ieder huidig bekend of in de toekomst ontworpen medium, zonder dat u hier enige vergoeding voor ontvangt. U ziet uitdrukkelijk af van ieder recht, iedere motivatie en handeling betreffende de inspectie en toestemming van het eindproduct dat kan worden geproduceerd in verband met uw inhoud (door de Gebruiker Geplaatste Inhoud). Door ons de door de Gebruiker Geplaatste Inhoud te leveren, verklaart en garandeert u dat u over de benodigde rechten en titels op en de vereiste licentie van deze Inhoud beschikt en dat de levering van dit materiaal op de Website geen inbreuk maakt of zal maken op de rechten van derden, inclusief, maar niet beperkt tot, de intellectuele eigendomsrechten of het recht op privacy.

 5. BEPERKINGEN. U komt overeen de werken die zich op de Website bevinden niet - geheel of gedeeltelijk - te wijzigen, verspreiden, openbaar te maken of te creëren. U mag de Website niet (noch dit aan derden toestaan) in sublicentie geven, verhuren, verkopen, verspreiden, doen circuleren, leveren, veranderen, decoderen, decomponeren, disassembleren, onderwerpen aan reverse engineering, werken afgeleid van de Website creëren, kopiëren of vertalen, of, in ieder geval, de Website of een gedeelte hiervan reproduceren, kopiëren, gebruiken of leveren, op een wijze die verschilt van hetgeen uitdrukkelijk is toegestaan door deze akte of door dwingend recht. U erkent en gaat ermee akkoord dat het verkrijgen van enige inhoud of gegevens via het gebruik van deze Website uitsluitend onder uw eigen verantwoordelijkheid plaatsvindt en dat u als enige verantwoordelijk bent voor iedere schade aan uw systeem of voor het verlies van gegevens, veroorzaakt - ook indirect - door het gebruik van de service.

 6. PRIVACYBELEID. U wordt verzocht het Privacybeleid van Luxottica op privacy-policy te controleren voor een overzicht van de wijzen waarop Luxottica de persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt.

 7. BESCHIKBAARHEID EN CONTINUÏTEIT VAN DE SERVICE. U erkent en gaat ermee akkoord dat Luxottica zich het recht voorbehoudt om, volledig naar eigen goeddunken, (i) de Website te onderbreken of te verwijderen, en/of (ii) de toegang tot de Website te deactiveren - permanent of tijdelijk.

 8. LINKS NAAR ANDERE SITES. De Website kan de toegang tot andere sites of online social media netwerken of pagina's voor uw gemak vereenvoudigen. Deze sites, netwerken of pagina's zijn niet noodzakelijkerwijs door Luxottica gecontroleerd en worden beheerd door derden waarop Luxottica geen enkele controle uitoefent. Daarom wijst Luxottica uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud, het materiaal, de juistheid van informatie, en/of de kwaliteit van de producten of services geleverd door, beschikbaar of gepubliceerd op de sites van deze derden. Ook impliceren deze links geen goedkeuring van onze zijde van deze derden of van de websites of producten of diensten van derden.

 9. Beperking van aansprakelijkheid. Voor zover door het toepasselijke recht is toegestaan, is luxottica in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte, toegebrachte, bijkomende, bijzondere of gevolgschade voorkomend uit of op enige wijze verbonden aan het gebruik van de website of uit de vertraging of de onmogelijkheid van het gebruik hiervan, of deze nu voortkomt uit de overeenkomst, niet naleving hiervan, risicoaansprakelijkheid of andere zaken.

 10. VRIJWARING. Door deze applicatie te gebruiken, komt u overeen dat u Luxottica, zijn moedermaatschappij en dochterondernemingen, alsmede zijn bestuurders, medewerkers en agenten, zal verdedigen, vrijwaren en schadeloos stellen tegen verliezen, schade, aansprakelijkheid, kosten, uitgaven (inclusief juridische kosten) die door derden worden gevorderd en voortkomen uit: (i) uw gebruik van en toegang tot de Website; (ii) iedere door de Gebruiker Geplaatste Inhoud.; (iii) schending van uw zijde van elke hier bevatte AGV; en (iv) schending van uw zijde van enig recht van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig eigendomsrecht, recht op privacy of intellectueel eigendomsrecht. Deze vrijwaring blijft ook na de periode van uw gebruik van de Website van kracht.

 11. UITVOERING. U erkent dat iedere - dreigende of bestaande - schending van deze AGV een onherstelbare schade aan Luxottica toebrengt, een schade die niet in geld kan worden uitgedrukt en waartegen Luxottica geen adequaat rechtsmiddel zou hebben. U komt daarom overeen dat Luxottica bevoegd zal zijn om, afgezien van andere middelen, om afgifte van een dwangbevel of een ander geschikt middel van de bevoegde rechtbank te verzoeken, dat iedere - dreigende of bestaande - schending van uw verplichtingen krachtens de bepalingen van deze AGV, verbiedt.

 12. DUUR EN ONTBINDING. Deze AGV zijn van kracht vanaf het moment waarop u de Website gebruikt. Deze AGV zijn onmiddellijk en automatisch ontbonden indien u, ons inziens, de voorafgaande delen niet naleeft: 1, 4, 5, 11. De ontbinding is van kracht vanaf het moment waarop wij u hierover inlichten. U kunt deze AGV verder op elk moment opzeggen door het gebruik van de Website te beëindigen. De delen 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 en de zin van voorafgaand deel 13, blijven van kracht na de ontbinding, om welke reden dan ook, van deze AGV.

 13. AFSTAND EN SALVATORISCHE CLAUSULE. Het ontbreken van een verzoek tot inachtneming van de bepalingen en voorwaarden van deze AGV, mag niet worden beschouwd als afstand van onze rechten met betrekking tot verdere niet-nalevingen. Indien een deel van deze AGV als ongeldig of niet-uitvoerbaar wordt beschouwd, krachtens de toepasselijke wetgeving of een besluit van de rechtbank, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bovengenoemde uitsluitingen van de garantie en de aansprakelijkheidsbeperking, zal de ongeldige of niet-uitvoerbare clausule als vervangen worden beschouwd door een geldige en uitvoerbare bepaling die duidelijk overeenstemt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling, en blijven de overige bepalingen van deze AGV in ieder geval van kracht.

 14. BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT. Deze overeenkomst en alle rechten en verplichtingen van de partijen zijn onderworpen aan en geïnterpreteerd volgens Italiaans recht met uitsluiting van de bepalingen van het conflictenrecht. De partijen komen overeen dat in geval van geschillen de Rechtbank van Milaan, Italië bevoegd is.

 15. ONAFHANKELIJKE PARTIJ. U bent een onafhankelijke contractuele partij. Er bestaat geen enkele joint venture, vereniging, arbeidsrelatie of agentuur tussen u en Luxottica die het resultaat is van deze AGV of van uw gebruik van de Website.

 16. UITSLUITING VAN OVERDRACHT. Het is niet toegestaan om rechten met betrekking tot deze AGV aan derden toe te wijzen of over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Luxottica.

 17. TITELS. De titels van deze voorwaarden zijn slechts voor uw gemak ingevoegd.