Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

(WCHODZI W ŻYCIE OD 22 lutego 2022 r.)

WAŻNE - jest to umowa prawna pomiędzy użytkownikiem (“Użytkownik”) a Luxottica Group S.p.A. oraz jej spółkami zależnymi i powiązanymi (zwanymi łącznie “Luxottica”, “My” lub “Nas”), jako właścicielem strony ray-ban.com (zwanej dalej “Stroną”). Luxottica Group S.p.A., spółka założona we Włoszech, Nr płatnika VAT 10182640150 z kapitałem zakładowym w wysokości 28.653.640,38 Euro, numer wpisu w Rejestrze Spółek w Mediolanie 00891030272, R.E.A. Mediolan nr 1348098, z siedzibą przy Piazzale Luigi Cadorna 3, 20123, Mediolan, Włochy, telefon +39 02863341, fax. +39 0286334050. Zapoznać się z poniższymi warunkami użytkowania (“TOU”), ponieważ regulują one korzystanie ze Strony. Niniejsze Warunki użytkowania mogą zostać zmienione przez firmę Luxottica w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zmienionych Warunków użytkowania na Stronie. Korzystając ze Strony, Użytkownik akceptuje OWU obowiązujące w czasie takiego użytkowania. Korzystanie ze Strony jest wyraźnie uwarunkowane wyrażeniem zgody na niniejsze OWU.

 1. UDZIELENIE LICENCJI. Luxottica niniejszym udziela Użytkownikowi osobistej, odwołalnej, ograniczonej, niewyłącznej i nieprzenoszonej licencji na korzystanie ze Strony wyłącznie do użytku osobistego, który nie obejmuje działań związanych z działalnością komercyjną, przedsiębiorczą lub zawodową, pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika niniejszych Warunków. Niezależnie od powyższego, Użytkownik nie może modyfikować, tłumaczyć, dekompilować, tworzyć prac (y) pochodnych (-ej), kopiować, dystrybuować, rozkładać, nadawać, transmitować, publikować, usuwać ani zmieniać żadnych informacji o prawach własności ani etykiet, udzielać licencji, sublicencji, przenosić, sprzedawać, tworzyć kopii lustrzanych, ramek, wykorzystywać, wynajmować, wydzierżawiać, nadawać prywatnych etykiet, przyznawać zabezpieczeń ani w inny sposób wykorzystywać Strony w sposób, który nie został wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie.
 2. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKÓW. Uzyskując dostęp lub korzystając ze Strony, Użytkownik oświadcza, że ma co najmniej osiemnaście (18) lat. Jeśli użytkownik nie jest w tym wieku, prosimy o skonsultowanie się z rodzicem lub opiekunem prawnym w kwestii niniejszych Warunków użytkowania, ponieważ osoby małoletnie są upoważnione do korzystania ze Strony tylko wtedy, gdy rodzic lub opiekun zaakceptuje niniejsze Warunki użytkowania w ich imieniu. Ponadto, Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i rozporządzenia dotyczących korzystania przez niego ze Strony.
 3. PRAWA WŁASNOŚCI. Niniejsze OWU zapewniają jedynie ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie ze Strony. W związku z tym Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Luxottica nie przekazuje Użytkownikowi ani nikomu innemu żadnych praw własności, własności intelektualnej ani tytułu prawnego do Strony. Wszystkie teksty, grafika, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, zdjęcia, dźwięki, dzieła sztuki, kod komputerowy (w tym kod html), programy, oprogramowanie, produkty, informacje i dokumentacja, jak również projekt, struktura, wybór, koordynacja, ekspresja, “wygląd i działanie” oraz układ treści zawartych lub dostępnych na Stronie, o ile nie zaznaczono inaczej, są własnością, są kontrolowane i licencjonowane przez firmę Luxottica. RAY-BAN, logo Ray-Ban oraz wszystkie inne nazwy, logo i ikony identyfikujące Ray-Ban oraz jej produkty i usługi są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Luxottica i jakiekolwiek użycie tych znaków, w tym, bez ograniczeń, jako nazw domen, identyfikatorów kont lub jako terminów wyszukiwania, bez wyraźnej pisemnej zgody jest surowo zabronione. Inne nazwy produktów i firm oraz loga wymienione lub wyświetlane na lub za pośrednictwem Strony mogą być znakami towarowymi i/lub znakami usług ich właścicieli.
 4. TREŚCI PRZESŁANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. Od czasu do czasu możemy udostępniać na tej Stronie tablice ogłoszeń, pokoje czatów, obszary komentarzy, tablice ogłoszeń, fora, grupy dyskusyjne, sekcje postów lub podobne urządzenia komunikacyjne. W takich przypadkach mile widziane są komentarze na naszej Stronie internetowej. Jednakże wszelkie notatki, wiadomości, wpisy na billboardach, pomysły, sugestie lub inne materiały przesyłane przez Użytkownika do firmy Luxottica (“Treści zamieszczane przez Użytkownika”) nie mogą być napastliwe, oszczercze, złośliwe, zniesławiające, nie mogą zawierać gróźb ani w inny sposób naruszać praw osób trzecich, a także nie mogą zawierać profanacji, materiałów obscenicznych, nieprzyzwoitych, pornograficznych, zniesławiających, niezgodnych z prawem lub w inny sposób niedopuszczalnych, zgodnie z naszą decyzją. Ponadto Treści zamieszczane przez użytkowników nie mogą naruszać praw własności intelektualnej, praw do prywatności, praw do wizerunku ani innych praw własności jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Po przesłaniu przez Użytkownika wszelkich Treści zamieszczonych przez Użytkownika, Użytkownik udziela firmie Luxottica wolnego od tantiem, wieczystego, nieodwołalnego prawa i licencji na powielanie, kopiowanie, modyfikowanie, zmienianie, publiczne wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, publikowanie, przesyłanie, nadawanie, rozpowszechnianie i inne wykorzystywanie zamieszczonych przez niego Treści, w taki sposób, że firma Luxottica będzie miała prawo do dowolnego wykorzystywania ich, w tym do celów promocyjnych i reklamowych, bezterminowo, we wszystkich mediach znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości, bez żadnego wynagrodzenia dla Użytkownika. Użytkownik wyraźnie zrzeka się wszelkich praw, podstaw i działań dotyczących kontroli i zatwierdzania gotowych produktów, które mogą być wytwarzane i wykorzystywane w związku z treściami zamieszczonymi przez użytkownika. Przesyłając nam Treści zamieszczone przez Użytkownika, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszelkie niezbędne prawa, tytuły i licencje do nich oraz że zamieszczenie takich materiałów na Stronie nie narusza i nie będzie naruszać praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej lub praw prywatności.
 5. OGRANICZENIE. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, nie rozpowszechniać, nie ujawniać ani nie tworzyć dzieł w całości lub częściowo opartych na Stronie. Użytkownik nie może (ani nie zezwala stronom trzecim) udzielać sublicencji, wynajmować, sprzedawać, dystrybuować, rozpowszechniać, dostarczać, przekształcać, rozkodowywać, rozkładać, demontować, odtwarzać, tworzyć dzieł pochodnych, modyfikować lub tłumaczyć Strony, ani w żadnym wypadku reprodukować, kopiować, używać lub dostarczać Strony lub jej części w jakikolwiek inny sposób, z wyjątkiem wyraźnie dozwolonego w niniejszym dokumencie lub dozwolonego przez obowiązujące prawo. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że uzyskanie jakichkolwiek treści lub danych poprzez korzystanie ze Strony jest wyłącznie jego odpowiedzialnością i że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu lub utratę danych spowodowane korzystaniem z serwisu, w tym pośrednio.
 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności firmy Luxottica, znajdującej się pod adresem https://www.ray-ban.com/poland/c/privacy-policy, aby zapoznać się z zasadami gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez firmę Luxottica.
 7. DOSTĘPNOŚĆ I CIĄGŁOŚĆ USŁUG. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Luxottica zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do tymczasowego lub stałego (i) zawieszenia lub zamknięcia Strony i/lub (ii) zablokowania dostępu do Strony.
 8. LINKI DO INNYCH STRON. Dla wygody użytkownika Strona może ułatwiać dostęp do innych witryn, sieci internetowych lub stron mediów społecznościowych. Te witryny, sieci lub strony nie zostały sprawdzone przez firmę Luxottica i są utrzymywane przez osoby trzecie, nad którymi firma Luxottica nie sprawuje żadnej kontroli. W związku z tym firma Luxottica wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za dostarczane treści, materiały, dokładność informacji i/lub jakość produktów lub usług dostępnych za pośrednictwem lub reklamowanych na stronach strona trzecia. Ponadto, linki te nie oznaczają poparcia dla jakiejkolwiek strony trzeciej lub jakiejkolwiek strony internetowej lub produktów lub usług dostarczanych przez stronę trzecią.
 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Korzystając z tej aplikacji, Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić firmę Luxottica oraz jej spółki macierzyste i powiązane, a także ich dyrektorów, pracowników i agentów, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, kosztami i wydatkami (w tym kosztami obsługi prawnej) zgłaszanymi przez strona trzecia i wynikającymi z: (i) korzystania przez Użytkownika ze Strony i dostępu do niej; (ii) Treści zamieszczanych przez Użytkownika; (iii) naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszych OWU; oraz (iii) naruszenia przez Użytkownika praw strona trzecia, w tym, bez ograniczeń, praw własności, prywatności lub własności intelektualnej. Niniejsze zwolnienie z odpowiedzialności będzie obowiązywać przez cały okres korzystania ze Strony.
 10. WPROWADZENIE W ŻYCIE. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek naruszenie, zagrażające lub rzeczywiste, niniejszych Warunków użytkowania spowoduje nieodwracalne szkody dla firmy Luxottica, szkody te nie będą wymierne w postaci odszkodowania pieniężnego, a firma Luxottica nie będzie miała możliwości uzyskania zadośćuczynienia na drodze prawnej. W związku z powyższym Użytkownik wyraża zgodę, że firma Luxottica jest uprawniona, oprócz innych dostępnych środków, do dochodzenia i uzyskania nakazu sądowego lub innego odpowiedniego zadośćuczynienia w sądzie właściwej jurysdykcji, powstrzymującego naruszenie, grożące lub faktyczne, zobowiązań Użytkownika wynikających z postanowień niniejszych OWU.
 11. WARUNKI I ROZWIĄZANIE UMOWY. Niniejsze Warunki użytkowania wygasną natychmiast i automatycznie, po naszym zawiadomieniu, jeśli Użytkownik nie zastosuje się do któregokolwiek paragrafu OWU. Użytkownik może również wypowiedzieć niniejsze OWU w dowolnym momencie poprzez zaprzestanie korzystania ze Strony. Zobowiązania użytkownika zawarte w niniejszym dokumencie pozostaną w mocy po rozwiązaniu niniejszych OWU z jakiegokolwiek powodu.
 12. ZRZECZENIE SIĘ PRAW I ROZDZIELNOŚĆ. Niewywiązanie się z obowiązku ścisłego przestrzegani niniejszych Warunków Użytkowania nie będzie oznaczać zrzeczenia się odpowiedzialności za późniejsze lub inne uchybienia lub niewykonanie zobowiązania. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującym prawem lub postanowieniem sądu, w tym między innymi zrzeczenie się gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności określone powyżej, wówczas nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zastąpione ważnym, wykonalnym postanowieniem, które w najbardziej zbliżony sposób odpowiada intencjom pierwotnego postanowienia, przy czym pozostałe Warunki użytkowania pozostaną w mocy.
 13. PRAWO WŁAŚCIWE. Niniejsza umowa oraz wszystkie prawa i obowiązki stron są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem włoskim bez względu na jego konflikt z przepisami prawa, bez uszczerbku dla praw użytkownika wynikających z innych przepisów prawa właściwego, które nie mogą być wyłączone.
 14. STRONA NIEZALEŻNA. Użytkownik jest stroną niezależną. Pomiędzy Użytkownikiem a firmą Luxottica nie istnieje żadna relacja typu joint venture, partnerstwo, umowa zatrudnienia czy umowa agencyjna, wynikająca z niniejszych OWU lub z korzystania przez Użytkownika ze Strony.
 15. PEŁNA UMOWA. Niniejsze OWU, Zasady dodatkowe oraz wszelkie inne umowy lub warunki dotyczące usług, informacji lub licencji dostępnych za pośrednictwem Strony, które są niniejszym włączone przez odniesienie, tak jakby były w całości przedstawione w niniejszym dokumencie, stanowią pełną umowę pomiędzy Użytkownikiem a firmą Luxottica w zakresie korzystania ze Strony internetowej i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty i propozycje, zarówno elektroniczne, ustne, jak i pisemne, pomiędzy Użytkownikiem a firmą Luxottica w zakresie Strony internetowej.
 16. BRAKZADAŃ. Użytkownik nie może przypisywać ani przenosić żadnych praw wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej wyrażenia zgody firmy Luxottica.
 17. NAGŁÓWKI. Nagłówki ułatwiają wyłącznie korzystanie z serwisu.