Warunki użytkowania

(OBOWIĄZUJĄCE OD 26.06.2014)

WAŻNE – niniejszy dokument stanowi umowę prawną pomiędzy tobą („ty”) oraz Grupą Luxottica S.p.A., wraz z jej spółkami zależnymi i powiązanymi (dalej zwaną łącznie „Luxottica”, „my” lub „nam” itp.), jako właścicielem strony internetowej ray-ban.com (dalej: „Strona”). Zaleca się uważne przeczytanie następujących Warunków Użytkowania („WU”), ponieważ stanowią one podstawę korzystania ze Strony. Niniejsze Warunki Użytkowania mogą zostać w dowolnym momencie zmienione bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia, według wyłącznego uznania Luxottica. Korzystając ze Strony wyrażasz zgodę na to, aby Warunki Użytkowania były dla ciebie wiążące oraz akceptujesz WU obowiązujące w momencie korzystania ze Strony. Twoje korzystanie ze Strony jest ściśle uwarunkowane twoją zgodą na niniejsze WU, a także na nasze Warunki Sprzedaży, Politykę Zwrotów oraz Politykę Prywatności („Przepisy Dodatkowe”).


 1. UDZIELENIE LICENCJI. Niniejszym Luxottica udziela ci osobistej, możliwej do odwołania, ograniczonej, niewyłącznej oraz niezbywalnej licencji na korzystanie ze Strony wyłącznie dla twoich osobistych celów, co nie obejmuje czynności związanych z jakąkolwiek działalnością handlową, biznesową lub zawodową, pod warunkiem stosowania się do Warunków Użytkowania. Niezależnie od powyższego, zabronione jest modyfikowanie, tłumaczenie, dzielenie, tworzenie dzieł pochodnych, kopiowanie, dystrybucja, rozmontowywanie, transmitowanie, przekazywanie, publikowanie, usuwanie lub zmienianie wszelkich powiadomień o własności i etykiet, udzielanie licencji i podlicencji, a także przenoszenie własności, sprzedaż, odwzorowywanie, dostosowywanie, eksploatowanie, wynajmowanie, dzierżawienie, opatrywanie prywatną etykietą, ustanawianie zabezpieczenia lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie Strony w sposób, na który w niniejszym dokumencie nie została wyrażona zgoda.

 2. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA. Poprzez korzystanie ze Strony oświadczasz, że masz ukończone osiemnaście (18) lat. Jeżeli nie spełniasz tego wymogu, prosimy o kontakt z rodzicem lub opiekunem w odniesieniu do Warunków Użytkowania, ponieważ osoby poniżej osiemnastego roku życia upoważnione są do korzystania ze Strony tylko pod warunkiem zaakceptowania niniejszych WU w ich imieniu przez rodzica lub opiekuna. Dodatkowo, wyrażasz zgodę na stosowanie się do wszelkich obowiązujących przepisów i regulacji określających korzystanie ze Strony.

 3. PRAWA WŁASNOŚCI. Niniejsze WU stanowią jedynie ograniczoną licencję na dostęp i użytkowanie Strony. Zgodnie z tym, w sposób jednoznaczny uznajesz i wyrażasz zgodę na to, aby Luxottica nie przenosiła prawa lub tytułu własności ani prawa lub tytułu własności intelektualnej dotyczących Strony na ciebie oraz na jakikolwiek inny podmiot. Wszelkie teksty, grafika, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, fotografie, nagrania, utwory artystyczne, kod komputerowy (w tym kod html), programy, oprogramowanie, produkty, informacje i dokumentacja, a także projekt, struktura, wybór, koordynacja, wizerunek, wygląd („look & feel”) oraz zaaranżowanie treści zgromadzonej na Stronie lub dostępnej poprzez Stronę, o ile nie zostanie to określone inaczej, pozostają własnością Luxottica oraz są kontrolowane i licencjonowane przez Luxottica. Nazwa RAY-BAN, logo/loga Ray-Ban, wszelkie inne nazwy, loga i ikony identyfikujące Ray-Ban oraz jej produkty i usługi są znakami handlowymi, których właścicielem jest Luxottica, a posługiwanie się takimi znakami, w tym, bez wyjątku, jako nazwami domeny, identyfikatorami konta lub terminami wyszukiwania, bez jednoznacznej pisemnej zgody Luxottica, jest surowo zabronione. Inne produkty oraz nazwy przedsiębiorstw lub loga wspomniane lub wyświetlone na Stronie lub za pośrednictwem Strony mogą stanowić znaki handlowe i/lub znaki usługowe należące odpowiednio do ich właścicieli.

 4. TREŚCI PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. Zastrzegamy sobie możliwość okresowego udostępniania na Stronie tablic ogłoszeniowych, miejsc na wymianę informacji przez Użytkowników („chat rooms”), obszarów do prowadzenia dyskusji, billboardów, forów, grup zainteresowań, zakładek do zamieszczania różnych informacji lub innych podobnych narzędzi komunikacji. W takich przypadkach mile widziane będą twoje komentarze na naszej Stronie. Jednakże, żadne komentarze, wiadomości, ogłoszenia, pomysły, sugestie lub inne materiały przekazywane przez ciebie do Luxottica („Treści Użytkownika/ Treści Użytkowników”) nie mogą znieważać, zniesławiać, szkodzić, oczerniać, dręczyć, zagrażać lub w inny sposób naruszać jakiekolwiek prawa stron trzecich, jak również nie mogą zawierać treści profanujących, obscenicznych, nieprzyzwoitych, pornograficznych, zniesławiających, niezgodnych z prawem, ani też nie mogą w jakikolwiek inny sposób budzić naszych zastrzeżeń, według naszych kryteriów. Ponadto, Treści Użytkowników nie mogą naruszać żadnych praw własności intelektualnej, praw do prywatności, praw do wizerunku oraz innych praw własności jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Po nadesłaniu jakichkolwiek Treści Użytkownika przekazujesz Luxottica nie-wyłączne, wolne od honorariów, wieczyste i nieodwołalne prawa i licencje do wykorzystywania, reprodukowania, kopiowania, modyfikowania, zmieniania, publicznego wyświetlania, publicznego wykonywania, zamieszczania, przekazywania, transmitowania, dystrybuowania lub wykorzystywania w inny sposób Treści Użytkownika, przy czym Luxottica będzie oraz jest upoważniona do wykorzystywania Treści Użytkownika do wszelkich zastosowań, w tym do celów promocji i reklamy, na zasadach wieczystych, we wszelkich mediach obecnie znanych lub takich, które zostaną wynalezione w przyszłości, bez konieczności przekazywania rekompensaty względem ciebie. Niniejszym w sposób jednoznaczny zrzekasz się wszelkich praw, podstaw i działań dotyczących kontroli oraz wyrażania zgody i akceptowania produktu gotowego, który może zostać stworzony i wykorzystywany w związku z przekazanymi przez ciebie Treściami Użytkownika. Przekazując nam jakiekolwiek Treści Użytkownika oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz wszelkie niezbędne prawa, tytuły i licencje do takich Treści Użytkownika, oraz że przekazywanie przez ciebie takich materiałów na Stronę nie narusza oraz nie będzie naruszało żadnych praw stron trzecich, w tym, ale nie wyłącznie, praw do własności intelektualnej lub praw do prywatności.

 5. OGRANICZENIA. Wyrażasz zgodę na odstąpienie od modyfikowania, dystrybuowania, ujawniania lub tworzenia utworów sporządzonych całkowicie lub częściowo na podstawie Strony. Nie wolno (w tym poprzez zezwalanie stronom trzecim na poniższe) udzielać pod-licencji, wynajmować, sprzedawać, dystrybuować, wprowadzać do obiegu, dostarczać, przekształcać, dekodować, łamać, rozmontowywać, przekształcać na zasadach inżynierii wstecznej, tworzyć pochodnych dzieł na podstawie Strony, modyfikować lub tłumaczyć Strony, a także, w żadnym wypadku, reprodukować, kopiować, wykorzystywać lub oferować Strony lub jej części, w jakikolwiek sposób inny niż w celu wyraźnie określonym w niniejszym dokumencie lub dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa. Uznajesz i akceptujesz, że pozyskiwanie jakichkolwiek treści lub danych poprzez wykorzystywanie Strony znajduje się wyłącznie w twojej gestii, oraz że spoczywa na tobie wyłączna odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenie systemu lub utratę danych, spowodowane przez korzystanie z serwisu, nawet pośrednio.

 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności Luxottica, która znajduje się pod adresem privacy-policy aby otrzymać kompendium wiedzy na temat gromadzenia przez Luxottica informacji oraz na temat praktyk wykorzystywania informacji pozwalających na osobistą identyfikację Użytkownika.

 7. DOSTĘPNOŚĆ I KONTYNUOWANIE UŻYTKOWANIA SERWISU. Niniejszym uznajesz i zgadzasz się na to, aby Luxottica zachowała prawo, według swojego własnego i pełnego uznania, do czasowego lub stałego (i) zawieszenia działania lub usunięcia Strony i/lub (ii) zablokowania wszelkiego dostępu do Strony.

 8. POŁĄCZENIA Z INNYMI STRONAMI INTERNETOWYMI. Dla twojej wygody Strona może umożliwić dostęp do innych stron internetowych, portali społecznościowych lub miejsc w sieci. Strony internetowe, portale społecznościowe lub miejsca w sieci niekoniecznie zostały sprawdzone przez Luxottica, a przy tym są one prowadzone przez inne podmioty, nad którymi Luxottica nie sprawuje kontroli. W związku z tym, Luxottica jednoznacznie oświadcza, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, materiały, rzetelność informacji i/lub jakość produktów lub usług oferowanych, udostępnianych lub reklamowanych na stronach internetowych tychże podmiotów. Ponadto, powiązania te nie oznaczają poparcia dla jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich, jak również dla ich produktów lub usług.

 9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W NAJPEŁNIEJSZYM STOPNIU DOZWOLONYM OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, W ŻADNYM WYPADKU LUXOTTICA NIE BĘDZIE PONOSIŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, WYMIERZONE W FORMIE KARY, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WYNIKOWE SZKODY, BĘDĄCE SKUTKIEM LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB POWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ ANI TEŻ ZA OPÓŹNIENIA CZY TEŻ NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA ZE STRONY, WSKUTEK NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYPEŁNIANIA UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA LUB Z INNYCH PRZYCZYN.

 10. ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI. Korzystając z niniejszej aplikacji zgadzasz się zwolnić z odpowiedzialności i chronić Luxottica oraz jej spółek nadrzędnych i powiązanych, ich dyrekcji, pracowników i pośredników, przed jakimikolwiek stratami, uszczerbkiem, odpowiedzialnością, kosztami, wydatkami (w tym z tytułu opłat sądowych), które mogłyby wynikać z roszczeń stron trzecich i pochodzić z następujących zdarzeń: (i) twoje użytkowanie i dostęp do Strony; (ii) wszelkie Treści Użytkowników; (iii) naruszenie przez ciebie niniejszych WU; oraz (iv) naruszenie przez ciebie jakichkolwiek praw stron trzecich, m.in. wszelkich praw własności, własności intelektualnej lub prywatności. Niniejsze zwolnienie od odpowiedzialności będzie obowiązywało przez czas wykraczający poza twoje użytkowanie Strony.

 11. DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA. Niniejszym uznajesz, że każde naruszenie, czy to będące zagrożeniem czy rzeczywiste, niniejszych WU spowoduje niepowetowaną stratę dla Luxottica. Szkoda ta nie będzie możliwa do przeliczenia na odszkodowanie pieniężne, a Luxottica nie będzie dysponowała adekwatnymi instrumentami prawnymi do jej zrekompensowania. Dlatego też zgadzasz się na to, aby Luxottica miała prawo, oprócz innych dostępnych środków zaradczych, ubiegać się i otrzymać nakaz sądowy lub inną godziwą formę odszkodowania przyznaną przez właściwy sąd, w celu powstrzymania jakiegokolwiek naruszenia przez ciebie, zagrażającego lub rzeczywistego, twoich zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego dokumentu WU.

 12. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY. Niniejsze Warunki Użytkowania wchodzą w życie w momencie rozpoczęcia przez ciebie korzystania ze Strony. Niniejsze WU zostaną rozwiązane w trybie natychmiastowym i automatycznym, po otrzymaniu naszego powiadomienia, w przypadku niezastosowania się przez ciebie do postanowień artykułów: 1, 4, 5, 9 i 10. Rozwiązanie Umowy wejdzie w życie po naszym powiadomieniu. W dowolnym momencie możesz rozwiązać niniejsze WU zaprzestając korzystania ze Strony. Artykuły 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 oraz niniejsze zdanie z artykułu 12, będą obowiązywały po rozwiązaniu niniejszych WU z jakiegokolwiek powodu.

 13. ZRZECZENIE SIĘ I ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ. Brak nalegania na ścisłe realizowanie jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków Użytkowania nie będzie skutkowało zrzeczeniem się z kolejnych postanowień lub zgodą na jakiekolwiek uchybienia czy też na niestosowanie się do umowy. Jeżeli zostanie stwierdzone, iż którakolwiek część niniejszych Warunków Użytkowania jest nieważna lub niemożliwa do zrealizowania w świetle obowiązującego prawa lub nakazu sądowego, m.in. w świetle zrzeczenia się gwarancji („warranty disclaimers”) lub ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa powyżej, wówczas nieważne lub niemożliwe do zastosowania postanowienie zostanie zastąpione ważnym i możliwym do zastosowania innym postanowieniem, które będzie najpełniej odzwierciedlało intencje pierwotnego postanowienia, a wszelkie inne postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania pozostaną w mocy.

 14. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I PRAWODAWSTWO. Do niniejszej Umowy oraz do wszelkich praw i obowiązków Stron Umowy, będą miały zastosowanie przepisy prawa włoskiego i w świetle tego prawa Umowa będzie interpretowana, bez względu na ewentualne konflikty przepisów prawnych.

 15. STRONA NIEZALEŻNA. Jesteś stroną niezależną. Niniejsze Warunki Użytkowania oraz twoje korzystanie ze Strony nie skutkują powstaniem pomiędzy tobą a Luxottica przedsięwzięcia o charakterze „joint venture”, spółki, stosunku zatrudnienia lub relacji pośrednictwa.

 16. BRAK ZGODY NA CESJĘ. Zabronione jest dokonywanie cesji i przenoszenie jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Luxottica.

 17. NAGŁÓWKI. Nagłówki zostały sporządzone jedynie w celu uporządkowania treści.

 18. INTERNETOWY SYSTEM ROZSTRZYGANIA SPORÓW. Jeśli doszło do powstania kontrowersji dotyczącej produktu zakupionego na stronach Ray-Ban.com można rozstrzygnąć spór poza sądem za pośrednictwem platformy online dostępnej we wszystkich językach UE znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/odr. W przypadku pytań, objaśnień lub wszelkich roszczeń składanych za pośrednictwem platformy ODR prosimy o kontakt tutaj.
back button UWAGI PRAWNE

Warunki użytkowania

(OBOWIĄZUJĄCE OD 26.06.2014)

WAŻNE – niniejszy dokument stanowi umowę prawną pomiędzy tobą („ty”) oraz Grupą Luxottica S.p.A., wraz z jej spółkami zależnymi i powiązanymi (dalej zwaną łącznie „Luxottica”, „my” lub „nam” itp.), jako właścicielem strony internetowej ray-ban.com (dalej: „Strona”). Zaleca się uważne przeczytanie następujących Warunków Użytkowania („WU”), ponieważ stanowią one podstawę korzystania ze Strony. Niniejsze Warunki Użytkowania mogą zostać w dowolnym momencie zmienione bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia, według wyłącznego uznania Luxottica. Korzystając ze Strony wyrażasz zgodę na to, aby Warunki Użytkowania były dla ciebie wiążące oraz akceptujesz WU obowiązujące w momencie korzystania ze Strony. Twoje korzystanie ze Strony jest ściśle uwarunkowane twoją zgodą na niniejsze WU, a także na nasze Warunki Sprzedaży, Politykę Zwrotów oraz Politykę Prywatności („Przepisy Dodatkowe”).


 1. UDZIELENIE LICENCJI. Niniejszym Luxottica udziela ci osobistej, możliwej do odwołania, ograniczonej, niewyłącznej oraz niezbywalnej licencji na korzystanie ze Strony wyłącznie dla twoich osobistych celów, co nie obejmuje czynności związanych z jakąkolwiek działalnością handlową, biznesową lub zawodową, pod warunkiem stosowania się do Warunków Użytkowania. Niezależnie od powyższego, zabronione jest modyfikowanie, tłumaczenie, dzielenie, tworzenie dzieł pochodnych, kopiowanie, dystrybucja, rozmontowywanie, transmitowanie, przekazywanie, publikowanie, usuwanie lub zmienianie wszelkich powiadomień o własności i etykiet, udzielanie licencji i podlicencji, a także przenoszenie własności, sprzedaż, odwzorowywanie, dostosowywanie, eksploatowanie, wynajmowanie, dzierżawienie, opatrywanie prywatną etykietą, ustanawianie zabezpieczenia lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie Strony w sposób, na który w niniejszym dokumencie nie została wyrażona zgoda.

 2. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA. Poprzez korzystanie ze Strony oświadczasz, że masz ukończone osiemnaście (18) lat. Jeżeli nie spełniasz tego wymogu, prosimy o kontakt z rodzicem lub opiekunem w odniesieniu do Warunków Użytkowania, ponieważ osoby poniżej osiemnastego roku życia upoważnione są do korzystania ze Strony tylko pod warunkiem zaakceptowania niniejszych WU w ich imieniu przez rodzica lub opiekuna. Dodatkowo, wyrażasz zgodę na stosowanie się do wszelkich obowiązujących przepisów i regulacji określających korzystanie ze Strony.

 3. PRAWA WŁASNOŚCI. Niniejsze WU stanowią jedynie ograniczoną licencję na dostęp i użytkowanie Strony. Zgodnie z tym, w sposób jednoznaczny uznajesz i wyrażasz zgodę na to, aby Luxottica nie przenosiła prawa lub tytułu własności ani prawa lub tytułu własności intelektualnej dotyczących Strony na ciebie oraz na jakikolwiek inny podmiot. Wszelkie teksty, grafika, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, fotografie, nagrania, utwory artystyczne, kod komputerowy (w tym kod html), programy, oprogramowanie, produkty, informacje i dokumentacja, a także projekt, struktura, wybór, koordynacja, wizerunek, wygląd („look & feel”) oraz zaaranżowanie treści zgromadzonej na Stronie lub dostępnej poprzez Stronę, o ile nie zostanie to określone inaczej, pozostają własnością Luxottica oraz są kontrolowane i licencjonowane przez Luxottica. Nazwa RAY-BAN, logo/loga Ray-Ban, wszelkie inne nazwy, loga i ikony identyfikujące Ray-Ban oraz jej produkty i usługi są znakami handlowymi, których właścicielem jest Luxottica, a posługiwanie się takimi znakami, w tym, bez wyjątku, jako nazwami domeny, identyfikatorami konta lub terminami wyszukiwania, bez jednoznacznej pisemnej zgody Luxottica, jest surowo zabronione. Inne produkty oraz nazwy przedsiębiorstw lub loga wspomniane lub wyświetlone na Stronie lub za pośrednictwem Strony mogą stanowić znaki handlowe i/lub znaki usługowe należące odpowiednio do ich właścicieli.

 4. TREŚCI PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. Zastrzegamy sobie możliwość okresowego udostępniania na Stronie tablic ogłoszeniowych, miejsc na wymianę informacji przez Użytkowników („chat rooms”), obszarów do prowadzenia dyskusji, billboardów, forów, grup zainteresowań, zakładek do zamieszczania różnych informacji lub innych podobnych narzędzi komunikacji. W takich przypadkach mile widziane będą twoje komentarze na naszej Stronie. Jednakże, żadne komentarze, wiadomości, ogłoszenia, pomysły, sugestie lub inne materiały przekazywane przez ciebie do Luxottica („Treści Użytkownika/ Treści Użytkowników”) nie mogą znieważać, zniesławiać, szkodzić, oczerniać, dręczyć, zagrażać lub w inny sposób naruszać jakiekolwiek prawa stron trzecich, jak również nie mogą zawierać treści profanujących, obscenicznych, nieprzyzwoitych, pornograficznych, zniesławiających, niezgodnych z prawem, ani też nie mogą w jakikolwiek inny sposób budzić naszych zastrzeżeń, według naszych kryteriów. Ponadto, Treści Użytkowników nie mogą naruszać żadnych praw własności intelektualnej, praw do prywatności, praw do wizerunku oraz innych praw własności jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Po nadesłaniu jakichkolwiek Treści Użytkownika przekazujesz Luxottica nie-wyłączne, wolne od honorariów, wieczyste i nieodwołalne prawa i licencje do wykorzystywania, reprodukowania, kopiowania, modyfikowania, zmieniania, publicznego wyświetlania, publicznego wykonywania, zamieszczania, przekazywania, transmitowania, dystrybuowania lub wykorzystywania w inny sposób Treści Użytkownika, przy czym Luxottica będzie oraz jest upoważniona do wykorzystywania Treści Użytkownika do wszelkich zastosowań, w tym do celów promocji i reklamy, na zasadach wieczystych, we wszelkich mediach obecnie znanych lub takich, które zostaną wynalezione w przyszłości, bez konieczności przekazywania rekompensaty względem ciebie. Niniejszym w sposób jednoznaczny zrzekasz się wszelkich praw, podstaw i działań dotyczących kontroli oraz wyrażania zgody i akceptowania produktu gotowego, który może zostać stworzony i wykorzystywany w związku z przekazanymi przez ciebie Treściami Użytkownika. Przekazując nam jakiekolwiek Treści Użytkownika oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz wszelkie niezbędne prawa, tytuły i licencje do takich Treści Użytkownika, oraz że przekazywanie przez ciebie takich materiałów na Stronę nie narusza oraz nie będzie naruszało żadnych praw stron trzecich, w tym, ale nie wyłącznie, praw do własności intelektualnej lub praw do prywatności.

 5. OGRANICZENIA. Wyrażasz zgodę na odstąpienie od modyfikowania, dystrybuowania, ujawniania lub tworzenia utworów sporządzonych całkowicie lub częściowo na podstawie Strony. Nie wolno (w tym poprzez zezwalanie stronom trzecim na poniższe) udzielać pod-licencji, wynajmować, sprzedawać, dystrybuować, wprowadzać do obiegu, dostarczać, przekształcać, dekodować, łamać, rozmontowywać, przekształcać na zasadach inżynierii wstecznej, tworzyć pochodnych dzieł na podstawie Strony, modyfikować lub tłumaczyć Strony, a także, w żadnym wypadku, reprodukować, kopiować, wykorzystywać lub oferować Strony lub jej części, w jakikolwiek sposób inny niż w celu wyraźnie określonym w niniejszym dokumencie lub dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa. Uznajesz i akceptujesz, że pozyskiwanie jakichkolwiek treści lub danych poprzez wykorzystywanie Strony znajduje się wyłącznie w twojej gestii, oraz że spoczywa na tobie wyłączna odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenie systemu lub utratę danych, spowodowane przez korzystanie z serwisu, nawet pośrednio.

 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności Luxottica, która znajduje się pod adresem privacy-policy aby otrzymać kompendium wiedzy na temat gromadzenia przez Luxottica informacji oraz na temat praktyk wykorzystywania informacji pozwalających na osobistą identyfikację Użytkownika.

 7. DOSTĘPNOŚĆ I KONTYNUOWANIE UŻYTKOWANIA SERWISU. Niniejszym uznajesz i zgadzasz się na to, aby Luxottica zachowała prawo, według swojego własnego i pełnego uznania, do czasowego lub stałego (i) zawieszenia działania lub usunięcia Strony i/lub (ii) zablokowania wszelkiego dostępu do Strony.

 8. POŁĄCZENIA Z INNYMI STRONAMI INTERNETOWYMI. Dla twojej wygody Strona może umożliwić dostęp do innych stron internetowych, portali społecznościowych lub miejsc w sieci. Strony internetowe, portale społecznościowe lub miejsca w sieci niekoniecznie zostały sprawdzone przez Luxottica, a przy tym są one prowadzone przez inne podmioty, nad którymi Luxottica nie sprawuje kontroli. W związku z tym, Luxottica jednoznacznie oświadcza, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, materiały, rzetelność informacji i/lub jakość produktów lub usług oferowanych, udostępnianych lub reklamowanych na stronach internetowych tychże podmiotów. Ponadto, powiązania te nie oznaczają poparcia dla jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich, jak również dla ich produktów lub usług.

 9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W NAJPEŁNIEJSZYM STOPNIU DOZWOLONYM OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, W ŻADNYM WYPADKU LUXOTTICA NIE BĘDZIE PONOSIŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, WYMIERZONE W FORMIE KARY, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WYNIKOWE SZKODY, BĘDĄCE SKUTKIEM LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB POWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ ANI TEŻ ZA OPÓŹNIENIA CZY TEŻ NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA ZE STRONY, WSKUTEK NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYPEŁNIANIA UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA LUB Z INNYCH PRZYCZYN.

 10. ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI. Korzystając z niniejszej aplikacji zgadzasz się zwolnić z odpowiedzialności i chronić Luxottica oraz jej spółek nadrzędnych i powiązanych, ich dyrekcji, pracowników i pośredników, przed jakimikolwiek stratami, uszczerbkiem, odpowiedzialnością, kosztami, wydatkami (w tym z tytułu opłat sądowych), które mogłyby wynikać z roszczeń stron trzecich i pochodzić z następujących zdarzeń: (i) twoje użytkowanie i dostęp do Strony; (ii) wszelkie Treści Użytkowników; (iii) naruszenie przez ciebie niniejszych WU; oraz (iv) naruszenie przez ciebie jakichkolwiek praw stron trzecich, m.in. wszelkich praw własności, własności intelektualnej lub prywatności. Niniejsze zwolnienie od odpowiedzialności będzie obowiązywało przez czas wykraczający poza twoje użytkowanie Strony.

 11. DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA. Niniejszym uznajesz, że każde naruszenie, czy to będące zagrożeniem czy rzeczywiste, niniejszych WU spowoduje niepowetowaną stratę dla Luxottica. Szkoda ta nie będzie możliwa do przeliczenia na odszkodowanie pieniężne, a Luxottica nie będzie dysponowała adekwatnymi instrumentami prawnymi do jej zrekompensowania. Dlatego też zgadzasz się na to, aby Luxottica miała prawo, oprócz innych dostępnych środków zaradczych, ubiegać się i otrzymać nakaz sądowy lub inną godziwą formę odszkodowania przyznaną przez właściwy sąd, w celu powstrzymania jakiegokolwiek naruszenia przez ciebie, zagrażającego lub rzeczywistego, twoich zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego dokumentu WU.

 12. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY. Niniejsze Warunki Użytkowania wchodzą w życie w momencie rozpoczęcia przez ciebie korzystania ze Strony. Niniejsze WU zostaną rozwiązane w trybie natychmiastowym i automatycznym, po otrzymaniu naszego powiadomienia, w przypadku niezastosowania się przez ciebie do postanowień artykułów: 1, 4, 5, 9 i 10. Rozwiązanie Umowy wejdzie w życie po naszym powiadomieniu. W dowolnym momencie możesz rozwiązać niniejsze WU zaprzestając korzystania ze Strony. Artykuły 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 oraz niniejsze zdanie z artykułu 12, będą obowiązywały po rozwiązaniu niniejszych WU z jakiegokolwiek powodu.

 13. ZRZECZENIE SIĘ I ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ. Brak nalegania na ścisłe realizowanie jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków Użytkowania nie będzie skutkowało zrzeczeniem się z kolejnych postanowień lub zgodą na jakiekolwiek uchybienia czy też na niestosowanie się do umowy. Jeżeli zostanie stwierdzone, iż którakolwiek część niniejszych Warunków Użytkowania jest nieważna lub niemożliwa do zrealizowania w świetle obowiązującego prawa lub nakazu sądowego, m.in. w świetle zrzeczenia się gwarancji („warranty disclaimers”) lub ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa powyżej, wówczas nieważne lub niemożliwe do zastosowania postanowienie zostanie zastąpione ważnym i możliwym do zastosowania innym postanowieniem, które będzie najpełniej odzwierciedlało intencje pierwotnego postanowienia, a wszelkie inne postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania pozostaną w mocy.

 14. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I PRAWODAWSTWO. Do niniejszej Umowy oraz do wszelkich praw i obowiązków Stron Umowy, będą miały zastosowanie przepisy prawa włoskiego i w świetle tego prawa Umowa będzie interpretowana, bez względu na ewentualne konflikty przepisów prawnych.

 15. STRONA NIEZALEŻNA. Jesteś stroną niezależną. Niniejsze Warunki Użytkowania oraz twoje korzystanie ze Strony nie skutkują powstaniem pomiędzy tobą a Luxottica przedsięwzięcia o charakterze „joint venture”, spółki, stosunku zatrudnienia lub relacji pośrednictwa.

 16. BRAK ZGODY NA CESJĘ. Zabronione jest dokonywanie cesji i przenoszenie jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Luxottica.

 17. NAGŁÓWKI. Nagłówki zostały sporządzone jedynie w celu uporządkowania treści.

 18. INTERNETOWY SYSTEM ROZSTRZYGANIA SPORÓW. Jeśli doszło do powstania kontrowersji dotyczącej produktu zakupionego na stronach Ray-Ban.com można rozstrzygnąć spór poza sądem za pośrednictwem platformy online dostępnej we wszystkich językach UE znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/odr. W przypadku pytań, objaśnień lub wszelkich roszczeń składanych za pośrednictwem platformy ODR prosimy o kontakt tutaj.