POLITYKA OCHRONY DANYCH

POLITYKA OCHRONY DANYCH

(OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 27.09.2021)  

Stroną internetową Ray-Ban.com dostępną pod adresem ray-ban.com/poland (zwaną dalej „Stronąinternetową”) zarządza Grupa Luxottica S.p.A., występująca w charakterze administratora danych osobowych (zwana dalej „Luxottica”) zgodnie z niniejszą polityką ochrony danych (zwaną dalej „Polityką ochrony danych”).

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Luxottica prosimy uważnie przeczytać poniższe sekcje Polityki ochrony danych.

1. UWAGI WSTĘPNE O SPOSOBIE WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka ochrony danych określa sposób, w jaki Luxottica zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników Strony internetowej (zwanych dalej „użytkownikami” lub „osobami, których dane dotyczą”) zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, zwanym dalej „RODO”) i włoskim dekretem legislacyjnym nr 196/2003 z późniejszymi zmianami (zwanym dalej „Kodeksem ochrony danych”). 

Jak szczegółowo opisano poniżej, Luxottica przetwarza dane osobowe w celu dostarczania swoich produktów i usług, a także w celu umożliwienia udziału w programach lojalnościowych, konkursach z nagrodami i wydarzeniach organizowanych przez Luxottica dla swoich klientów. Użytkownicy chcący otrzymywać najnowsze wiadomości, oferty i promocje Luxottica wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Luxottica ich danych osobowych w celu przesyłania komunikatów marketingowych, w tym komunikatów dostosowanych do indywidualnych preferencji i zainteresowań. W każdym przypadku Luxottica przetwarza dane osobowe w sposób bezpieczny, przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków bezpieczeństwa, i zezwala na dostęp do danych osobowych wyłącznie upoważnionym podmiotom i stronom trzecim, znajdującym się zarówno w UE, jak i w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Wszystkie dane osobowe podane przez użytkowników za pośrednictwem niniejszej Strony internetowej są wykorzystywane wyłącznie do opisanych poniżej celów i zgodnie z określonymi niżej zasadami.

2. JAKIE DANE OSOBOWE WYKORZYSTUJEMY I SKĄD JE ZBIERAMY?

Luxottica przetwarza dane osobowe zbierane bezpośrednio od użytkowników, a także uzyskiwane z innych źródeł, w zależności od opisanych niżej kategorii danych osobowych (zwanych dalej łącznie „Danymi osobowymi”):

a) Dane osobowe przekazywane bezpośrednio przez użytkowników

Luxottica przetwarza następujące kategorie Danych osobowych przekazywanych bezpośrednio przez użytkowników:

 • informacje umożliwiające identyfikację podane podczas procesu rejestracji, tworzenia konta na Stronie internetowej, składania zamówienia lub wypełniania zgłoszenia do programów lojalnościowych, konkursów z nagrodami i wydarzeń Luxottica, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa użytkownika, hasło, płeć, kraj zamieszkania, adres pocztowy i numer telefonu;
 • informacje finansowe i dane związane z kartą kredytową używane do zapłaty za produkty za pośrednictwem Strony internetowej;
 • informacje zawarte we wszelkich wiadomościach lub zapytaniach wysłanych przez użytkowników do Luxottica lub podane na prośbę Luxottica w przypadku zgłoszenia problemów z działaniem Strony internetowej lub zakupionymi produktami;
 • publiczne informacje z profilu użytkownika w mediach społecznościowych w przypadku logowania się na Stronę internetową za pośrednictwem aplikacji mediów społecznościowych lub powiązania konta Luxottica z publicznym profilem w mediach społecznościowych oraz udostępniania swoich danych za pośrednictwem Strony internetowej w mediach społecznościowych przy użyciu odpowiednich wtyczek (np. Facebook Connect, I like, fb share itp.). W przypadku udostępniania takich informacji przez użytkownika Dane osobowe opublikowane na profilu w mediach społecznościowych będą zbierane przez Stronę internetową i przetwarzane w celu realizacji odpowiednich funkcji. W związku z tym korzystanie ze wspomnianych wtyczek wiąże się z udostępnianiem odnośnych danych i informacji w powiązanych mediach społecznościowych.

b) Dane osobowe pozyskiwane z automatycznych systemów śledzenia podczas przeglądania i korzystania ze Strony internetowej

Luxottica przetwarza następujące kategorie Danych osobowych zbieranych za pośrednictwem automatycznych systemów śledzenia podczas przeglądania i korzystania ze Strony internetowej:

 • informacje dotyczące korzystania ze Strony internetowej. Ze względów bezpieczeństwa Luxottica przetwarza pliki dziennika dotyczące danej sesji, gdy użytkownik loguje się na swoim koncie, a także informacje o transakcjach płatniczych, które będą przetwarzane przez dostawcę płatności elektronicznych Luxottica;
 • informacje dotyczące sposobu przeglądania Strony internetowej. Luxottica korzysta z niektórych technologii (np. plików cookie i automatycznych systemów śledzenia), które automatycznie zbierają określone informacje dotyczące sposobu, w jaki użytkownik przegląda Stronę internetową, takie jak adres IP lub inny unikalny kod urządzenia (komputera, telefonu komórkowego lub innego), z którego użytkownik korzysta do przeglądania Strony internetowej, status zarejestrowanego lub niezarejestrowanego użytkownika oraz informacje techniczne, które mogą obejmować źródłowy adres URL, informacje o przeglądarce, język. Informacje te pomagają stale ulepszać przeglądanie i mechanizmy zakupu produktów i usług Luxottica oraz monitorować poprawność działania Strony internetowej. Informacje te obejmują jedynie dane statystyczne dotyczące czynności wykonywanych przez użytkownika i nie są przeznaczone do powiązania z danymi identyfikującymi użytkownika. W każdym przypadku dane dotyczące sposobu przeglądania Strony internetowej mogą identyfikować użytkownika wyłącznie w połączeniu z jego identyfikacyjnymi danymi osobowymi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywania Danych osobowych zbieranych za pomocą plików cookie i systemów śledzenia, należy uważnie przeczytać Politykę plików cookie Luxottica dostępną tutaj

3. W JAKIM CELU I DLACZEGO WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE?

Luxottica przetwarza Dane osobowe w celach:

3.1 Cele wynikające z umowy – Konieczne do dostarczania klientom naszych produktów i usług

Luxottica przetwarza Dane osobowe w celach niezbędnych do dostarczania usług i produktów oferowanych za pośrednictwem Strony internetowej, a w szczególności w następujących celach wynikających z umowy:

 • w celu umożliwienia użytkownikom rejestracji na Stronie internetowej i tworzenia osobistych kont;
 • w celu realizacji usług dostępnych na Stronie internetowej (zarządzanie procesem rejestracji i dostęp do konta, zarządzanie kontem, przypomnienia o produktach w koszyku itp.);
 • w celu zarządzania sprzedażą produktów i zamówieniami online oraz dostarczania produktów i usług;
 • w celu przetwarzania płatności tradycyjnych i elektronicznych, również w odniesieniu do zobowiązań dotyczących fakturowania;
 • w celu świadczenia usług sprzedażowych i posprzedażnych (w tym np. zapobiegania oszustwom, realizacji zwrotów i zgłoszeń gwarancyjnych, obsługi klienta), a także wysyłania użytkownikom wiadomości związanych z dostarczaniem usług lub produktów oraz pomocą sprzedażową i posprzedażną;
 • w celu rozpatrywania próśb użytkowników (zarządzania zapytaniami o informacje, rezerwowania badań wzroku, umożliwiania korzystania z funkcji „udostępnij znajomym”, wysyłania powiadomień o ponownej dostępności produktu itp.);
 • w celu umożliwienia dołączenia do programów lojalnościowych Luxottica;
 • w celu umożliwienia wzięcia udziału w grach, konkursach z nagrodami i inicjatywach organizowanych przez Luxottica.

Czynności przetwarzania danych w celach wynikających z umowy są niezbędne do dostarczania wymaganych produktów i usług. W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w takich celach Luxottica nie będzie mogła dostarczać wymaganych produktów i usług.

3.2 Cele prawne – Konieczne do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami

Luxottica może przetwarzać Dane osobowe w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności w następujących celach prawnych:

 • w celu wypełnienia zobowiązań określonych w ustawach, rozporządzeniach, protokołach oraz innych przepisach krajowych i unijnych;
 • w celu wykonania decyzji organów publicznych.

Czynności przetwarzania danych w celach prawnych są niezbędne, ponieważ są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w tych celach nie można korzystać ze Strony internetowej.

3.3 Cele marketingowe – Wykorzystywanie danych osobowych do celów marketingowych za dobrowolną zgodą użytkownika

Luxottica przetwarza Dane osobowe użytkownika, za jego uprzednią zgodą, w następujących celach marketingowych:

 • w celu wysyłania wiadomości handlowych i promocyjnych oraz okresowych aktualizacji (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, SMS/MMS, usług pocztowych, mediów społecznościowych i newslettera) związanych z produktami, usługami, inicjatywami i wydarzeniami Luxottica. Ponadto, zgodnie z art. 130 ust. 4 włoskiego Kodeksu ochrony danych, Luxottica może wysyłać pocztą elektroniczną użytkownikom będącym jej klientami wiadomości handlowe dotyczące produktów, wydarzeń i usług podobnych do tych, które już zostały im dostarczone, o ile użytkownicy nie wyrażą sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych w momencie dostawy lub otrzymania poszczególnych wiadomości. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami dostępnymi w każdej wiadomości;
 • w celu dokonywania analiz statystycznych na temat klientów.

Czynności związane z przetwarzaniem danych w celach marketingowych są uzależnione od uprzedniej zgody lub sprzeciwu w okolicznościach określonych w ww. art. 130 ust. 4 włoskiego Kodeksu ochrony danych. Użytkownik może zdecydować o niepodawaniu Danych osobowych do celów marketingowych, jak również wycofać swoją zgodę na przetwarzanie już przekazanych Danych osobowych w późniejszym czasie – w takim przypadku Luxottica nie będzie wysyłać użytkownikowi wiadomości marketingowych, aby informować go o ofertach i promocjach dotyczących produktów, usług i inicjatyw Luxottica.

3.4 Cele dotyczące segmentacji i profilowania – Lepsze dopasowanie wiadomości marketingowych do potrzeb użytkownika za jego dobrowolną zgodą

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w celach marketingowych Luxottica może przetwarzać Dane osobowe użytkowników w celu segmentacji służącej do analizy Danych osobowych związanych z wielkością wydatków, kategorią produktów, datą urodzenia i metodami zakupów w związku z czynnościami wykonywanymi w celach marketingowych. Działania te prowadzone są przez Luxottica na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Luxottica polegającego na świadczeniu usług zgodnych z potrzebami użytkowników. Dzięki ograniczonej ilości przetwarzanych Danych osobowych interesy Luxottica są również odpowiednio wyważone w stosunku do interesów użytkowników. Przetwarzanie danych osobowych w celu segmentacji należy do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu, o których mowa w następnym akapicie.

W przypadku wyrażenia zgody na używanie plików cookie i innych technologii za pośrednictwem banera wyświetlanego na Stronie internetowej Luxottica przetwarza Dane osobowe dodatkowo w celu profilowania, które służy do analizowania zainteresowań i preferencji użytkowników, w tym danych przeglądania Strony internetowej, ze szczególnym uwzględnieniem wyświetlanych stron i przeglądanych produktów, tak aby na tej podstawie oferować dostosowane usługi i wysyłać indywidualne komunikaty marketingowe. Działania te prowadzone są przez Luxottica na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Luxottica polegającego na świadczeniu usług zgodnych z potrzebami użytkowników. Dzięki zgodzie wyrażanej za pośrednictwem baneru cookie zgodnie z Polityką plików cookie interesy Luxottica są również odpowiednio wyważone w stosunku do interesów użytkowników. Działania te pomagają Luxottica lepiej dostosowywać ofertę do profili użytkowników. Prawnie uzasadniony interes wynika z potrzeby optymalizacji komunikacji marketingowej przez Luxottica i jest on wyważony w stosunku do interesu użytkowników, aby otrzymywać informacje, które są dla nich istotne.

3.5 Cele wynikające z prawnie uzasadnionego interesu – Odpowiednie wyważenie praw Luxottica i praw użytkowników oraz możliwość sprzeciwu

Oprócz przetwarzania w celu segmentacji i profilowania, Luxottica przetwarza Dane osobowe również w dodatkowych celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu, a w szczególności:

 • w celu dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub pozasądowym, odnoszących się do praw Luxottica, spółek z jej grupy i/lub ich przedstawicieli, udziałowców, członków kadry kierowniczej i dyrektorów;
 • w celu umożliwienia technicznego zarządzania Stroną internetową i jej funkcjami operacyjnymi, w tym rozwiązywania wszelkich problemów technicznych, wykonywania testów, aktualizacji i uaktualnień, których nie można wykonać za pomocą danych nieosobowych;
 • w celu wykrywania nieuczciwych praktyk lub nadużyć na Stronie internetowej lub przeciwko grupie Luxottica i/lub użytkownikom Strony internetowej oraz zapobiegania im;
 • w celu dokonania potencjalnej fuzji, sprzedaży aktywów, przeniesienia całości lub istotnej części swojej działalności lub transakcji finansowania poprzez ujawnienie i przekazanie Danych osobowych stronie trzeciej lub stronom trzecim będącym stroną transakcji;
 • w celu przeprowadzania ankiet i badań rynkowych związanych z produktami i usługami Luxottica drogą pocztową, telefoniczną lub mailową;w celu anonimizacji Danych osobowych do celów analizy statystycznej.

Przetwarzanie Danych osobowych w wyżej wymienionych celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu oraz w celu segmentacji odbywa się na podstawie art. 6 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Luxottica, który jest odpowiednio wyważony w stosunku do interesu użytkowników, ponieważ przetwarzanie danych odbywa się w granicach ściśle niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Zgoda na takie przetwarzanie danych nie jest obowiązkowa i można w dowolnym momencie wyrazić wobec niego sprzeciw w sposób określony w niniejszej Polityce ochrony danych. W takim przypadku Luxottica nie będzie przetwarzać danych w takich celach, chyba że wykaże ona istnienie prawnie uzasadnionych przeważających podstaw do przetwarzania lub skorzysta z przysługującego jej prawa określonego w art. 21 RODO.

4. WJAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się w sposób elektroniczny i tradycyjny wyłącznie w granicach niezbędnych do realizacji celów wskazanych powyżej.

Luxottica zobowiązuje się do ochrony Danych osobowych użytkowników. Luxottica informuje, że hasło jest jednym z mechanizmów ochrony konta. W związku z tym zachęca użytkowników do używania wystarczająco bezpiecznego hasła i przechowywania go w bezpiecznym miejscu, ograniczając dostęp do niego na własnych komputerach i przeglądarkach oraz wylogowując się po zakończeniu przeglądania Strony internetowej. Wszystkie Dane osobowe podane przez użytkowników są przechowywane na bezpiecznych serwerach, przy zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa służących ochronie Danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, w celu zachowania prawidłowości Danych osobowych i zagwarantowania prawidłowego korzystania z informacji. Ponadto wykorzystywany jest bezpieczny system autoryzacji płatności kartą kredytową i wykrywania nieuczciwych praktyk. Luxottica korzysta ze standardowego protokołu SSL (Secure Sockets Layer) w celu ochrony poufności Danych osobowych użytkowników.

5. KOMU PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE?

Luxottica może przekazywać Dane osobowe użytkowników:

 • zewnętrznym dostawcom usług, którym powierzono czynności przetwarzania i którzy świadczą usługi lub pomoc i doradztwo na rzecz Luxottica, między innymi w sprawach technologicznych, księgowych, administracyjnych, prawnych, ubezpieczeniowych, informatycznych, marketingowych i analizy danych;
 • spółkom grupy Luxottica;
 • osobom i organom, których prawo dostępu do danych osobowych wynika z przepisów prawa, rozporządzeń lub przepisów wydanych przez uprawnione do tego organy;
 • potencjalnemu nabywcy Luxottica oraz podmiotom powstałym w wyniku fuzji lub innego przekształcenia z udziałem Luxottica; oraz
 • właściwym organom.

Wyżej wymienieni odbiorcy będą przetwarzać Dane osobowe użytkowników jako administratorzy danych, podmioty przetwarzające dane lub osoby odpowiedzialne za przetwarzanie, w zależności od okoliczności.

Luxottica udostępnia na żądanie pełną listę podmiotów przetwarzających dane w sposób określony w niniejszej Polityce ochrony danych.

6. DO JAKICH KRAJÓW PRZEKAZUJEMY DANE?

Luxottica może przekazywać Dane osobowe użytkowników wymienionym powyżej odbiorcom, którzy mogą znajdować się również poza Unią Europejską, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. W przypadku przekazywania danych z UE do krajów, które zgodnie z opinią Komisji Europejskiej nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony, Spółka wprowadza odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Danych osobowych. W związku z tym przekazywanie Danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami i obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów o ochronie danych określonych w art. 44 i następnych RODO. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących odpowiednich zabezpieczeń oraz środków, za pomocą których można uzyskać ich kopię, użytkownik może skontaktować się z Luxottica w sposób określony w niniejszej Polityce ochrony danych.

7. JAK DŁUGO LUXOTTICA PRZECHOWUJE DANE OSOBOWE?

Luxottica przechowuje Dane osobowe przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, dla których Dane osobowe były zebrane i przetwarzane, ale nie krócej niż przez okres przechowywania wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Luxottica przetwarza Dane osobowe w celach wynikających z umowy i z prawnie uzasadnionego interesu przez okres obowiązywania umowy (w przypadku utworzenia konta na Stronie internetowej, dokonania zakupu lub w związku z usługami świadczonymi przez Luxottica) oraz przez 10 lat od zakończenia sprzedaży lub usługi.

Dane osobowe przetwarzane w celach prawnych będą przechowywane przez okres ściśle niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawnych.

Ponadto dane zbierane w celach marketingowych, w tym w celu profilowania i segmentacji, będą przetwarzane przez 7 lat od ostatniego zakupu i/lub od ostatniego kontaktu z użytkownikiem (np. zapisania się do konkursu z nagrodami, udziału w wydarzeniu, otwarcia newslettera), bez uszczerbku dla prawa do wycofania wyrażonej zgody lub sprzeciwu wobec przetwarzania w dowolnym momencie.

8. CZY MASZ PRZYNAJMNIEJ 16 LAT?

Przetwarzanie Danych osobowych określone w niniejszej polityce nie dotyczy danych osób niepełnoletnich w wieku poniżej 16 lat.

W razie przypadkowego zarejestrowania jakichkolwiek Danych osobowych dotyczących osób niepełnoletnich Luxottica niezwłocznie usunie je na żądanie użytkownika.

9. JAK SKORZYSTAĆ Z PRAW ZWIĄZANYCH Z DANYMI OSOBOWYMI?

Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z następujących praw:

a) prawa do uzyskania od Luxottica potwierdzenia istnienia Danych osobowych oraz otrzymania informacji o ich treści i źródle, zweryfikowania ich prawidłowości i żądania ich uzupełnienia, aktualizacji lub zmiany;

b) prawa do żądania usunięcia, anonimizacji lub ograniczenia przetwarzania Danych osobowych przetwarzanych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;

c) prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania całości lub części Danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach;

d) prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych (w zakresie, w jakim taka zgoda jest konieczna);

e) prawa do żądania od Luxottica ograniczenia przetwarzania Danych osobowych w przypadku gdy:

 • użytkownik kwestionuje prawidłowość Danych osobowych, dopóki Luxottica nie podejmie wystarczających kroków w celu poprawienia danych lub zweryfikowania ich poprawności;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik nie żąda usunięcia wszystkich Danych osobowych;
 • Luxottica nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu, w oczekiwaniu na weryfikację, czy Luxottica ma ważne i uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania;


f) prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych w przypadku przetwarzania w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu, chyba że Luxottica wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

g) prawa do żądania niezwłocznego usunięcia Danych osobowych;

h) prawa do uzyskania elektronicznej kopii Danych osobowych, jeśli użytkownik chce otrzymać swoje Dane osobowe lub przenieść je do innego dostawcy, w przypadku gdy Luxottica polega na zgodzie użytkownika lub fakcie, że przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia usług i Dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany; oraz

i) prawa do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorującego ochronę danych.

Zgodnie z art. 2-terdecies Kodeksu ochrony danych w przypadku śmierci użytkownika z powyższych praw może skorzystać inna osoba uprawniona („Spadkobierca”), która ma w tym swój własny interes lub występuje w charakterze pełnomocnika użytkownika, a także w przypadku konieczności ochrony danych z powodów rodzinnych. Użytkownik może wyraźnie pozbawić Spadkobiercę możliwości wykonania niektórych z ww. praw, przesyłając odpowiednie żądanie na wskazany poniżej adres e-mail. Użytkownik może w dowolnym czasie wycofać lub zmodyfikować takie oświadczenie na tych samych zasadach.

Użytkownik może skorzystać z powyższych praw w dowolnym momencie klikając tutaj. Luxottica udzieli odpowiedzi w rozsądnym czasie (a w każdym razie w terminie określonym w przepisach prawnych) po zweryfikowaniu tożsamości użytkowników.

Ponadto Luxottica oferuje użytkownikom narzędzia do aktualizacji i zmiany Danych osobowych. Każdy zarejestrowany użytkownik może uzyskać dostęp do własnych danych i zaktualizować je (np. za pośrednictwem konta użytkownika). Poza tym użytkownicy mogą również zmieniać i aktualizować swoje preferencje dotyczące sposobu otrzymywania wiadomości e-mail lub innych komunikatów od Luxottica. Użytkownicy mogą również zażądać usunięcia informacji na ich koncie.

10. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LUXOTTICA?

Administratorem Danych osobowych jest Grupa Luxottica S.p.A. z siedzibą pod adresem: Piazzale Luigi Cadorna, 3, 20123 Mediolan, Włochy.

W przypadku pytań lub komentarzy dotyczących niniejszej Polityki ochrony danych lub przetwarzania danych przez Luxottica można skontaktować się z Luxottica, korzystając z linku dostępnego w poprzednim akapicie.

11. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NASZYM INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

Zgodnie z art. 37 RODO Luxottica wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail dpo@luxottica.com lub na adres Luxottica podany w punkcie „JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LUXOTTICA?” niniejszej Polityki ochrony danych

12. JAK ŚLEDZIĆ ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE OCHRONY DANYCH?

Niniejsza Polityka ochrony danych może ulec zmianie ze względów prawnych i/lub organizacyjnych. W związku z powyższym sugerujemy regularne sprawdzanie niniejszej Polityki ochrony danych i zapoznawanie się z jej najnowszą wersją. W każdym przypadku informacje o zmianach będą przekazywane z wyprzedzeniem, a aktualna wersja Polityki ochrony danych będzie zawsze dostępna na Stronie internetowej.

13. UŻYWANIE PLIKÓW COOKIE

13.1 Czym są pliki cookie?   

Plik cookie to mały plik tekstowy (zwykle składający się z liter i cyfr), który jest przesyłany i przechowywany przez czas określony przez operatora na urządzeniu użytkownika (komputerze lub dowolnym urządzeniu mobilnym), gdy uzyskuje on dostęp do witryny internetowej. Na przykład niektóre pliki cookie jednoznacznie identyfikują urządzenie, odróżniając je od innych.

Należy pamiętać, że inne podobne technologie wykorzystywane do gromadzenia informacji o urządzeniu, z którego korzysta użytkownik, takie jak znaczniki pikselowe, sygnały nawigacyjne czy wtyczki serwisów społecznościowych, również należą do ogólnej kategorii „plików cookie”.

13.2 Dlaczego używamy plików cookie?

Niektóre pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania Witryny i zapewnienia użytkownikowi dobrych wrażeń z jej przeglądania, np. przemieszczania się między poszczególnymi stronami Witryny i świadczenia usług tam przewidzianych (np. zakup i dokonanie płatności za okulary). Rolą innych plików cookie jest ułatwienie i przyspieszenie przeglądania Witryny, np. poprzez zapamiętanie danych rejestracyjnych lub zawartości koszyka, lub dopasowanie Witryny w jak największym stopniu do preferencji i cech użytkownika. Ponadto, niektóre pliki cookie dostarczają operatorowi Witryny informacje, które mogą być wykorzystywane do celów statystycznych, na przykład, do określenia liczby podłączonych użytkowników, a także wysyłają spersonalizowane wiadomości promocyjne i zapewniają bezpośrednie połączenie z serwisami społecznościowymi.

13.3 Jakie informacje zawierają pliki cookie?

Informacje gromadzone w postaci plików cookie zazwyczaj odnoszą się do informacji o urządzeniu użytkownika, takich jak adres IP, dane logowania, używana platforma i system operacyjny, strefa czasowa, kraj pochodzenia, informacje o wizytach w Witrynie, w tym adres URL, długość wizyty, hasła wyszukiwane w Witrynie, produkty oglądane lub umieszczane w koszyku, czas odpowiedzi strony, błędy pobierania oraz informacje o interakcjach ze stroną, takie jak liczba kliknięć czy wzorce użytkowania.

Na ogół takie informacje nie pozwalają na ustalenie tożsamości użytkownika, jednak w przypadku ich odczytania w połączeniu ze sobą albo innymi bądź dodatkowymi informacjami gromadzonymi przez firmę Luxottica lub osobę trzecią, mogą umożliwić ustalenie tożsamości.

Pliki cookie są kodowane i klasyfikowane w zależności od czasu, przez jaki są przechowywane w urządzeniu użytkownika, podmiotu, które je zainstalował i zarządza nimi, a przede wszystkim celów, do jakich są instalowane.

a) Okres przechowywania

Pliki cookie sesyjne to pliki instalowane przy otwieraniu Witryny, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki, Witryny lub po wygaśnięciu sesji. A zatem taka informacja jest przechowywana tymczasowo i umożliwia np. kontynuowanie przeglądania.

Pliki cookie stałe to pliki, które są przechowywane w urządzeniu użytkownika przez okres ustalony z góry przez operatora, nawet po zamknięciu przeglądarki. Umożliwiają m.in. zapisanie imienia, nazwiska i hasła użytkownika lub zapamiętanie preferencji, tak, aby użytkownik nie musiał wprowadzać tych informacji ponownie podczas kolejnej wizyty.

b) Kto instaluje pliki cookie?

Własne pliki cookie to pliki instalowane i zarządzane bezpośrednio przez firmę Luxottica. Pliki cookie zewnętrzne są natomiast instalowane przez operatora za pośrednictwem domeny innej niż Witryna, którą użytkownik przegląda i nie są kontrolowane bezpośrednio przez firmę Luxottica. Dzieje się tak m.in. w przypadku plików cookie statystycznych instalowanych przez Google Analytics lub gdy Witryna zawiera elementy pochodzące z platform reklamowych lub innych usług. Instalacja plików cookie zewnętrznych podlega jednak uprzedniej autoryzacji ze strony firmy Luxottica.

c) Cele wykorzystywania plików cookie w Witrynie przez firmę Luxottica

- Niezbędne (lub techniczne) pliki cookie: zapewniają prawidłowe działanie Witryny i usług dostępnych w Witrynie. Umożliwiają np. rozpoznanie języka kraju, z którego łączy się użytkownik, oraz zapisanie wyborów dokonanych na banerze skróconej polityki prywatności (zgoda na wykorzystywanie plików cookie), dzięki czemu nie trzeba dokonywać wyboru ponownie przy każdym wejściu na stronę, aby dokonać zakupu produktu. Poprawiają również komfort użytkowania, przechowując dane logowania lub wcześniej wybrane produkty w koszyku.

Służą one wyłącznie do zapewnienia działania podstawowych funkcji Witryny. Dlatego też do ich instalacji nie jest wymagana uprzednia zgoda użytkownika. Użytkownik może ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie. Może to jednak spowodować, że część lub całość Witryny nie będzie działać.

- Analityczne pliki cookie: niektóre są instalowane i zarządzane bezpośrednio przez firmę Luxottica i służą do analizowania sposobu korzystania z Witryny, liczenia wejść, źródeł ruchu czy wyświetlonych stron, umożliwiając operatorowi wprowadzanie zmian i usprawnień w Witrynie. Mogą gromadzić dane w formie anonimowej wyłącznie do celów statystycznych.
Inne analityczne pliki cookie mogą być natomiast instalowane przez osoby trzecie, aby śledzić aktywność użytkownika w Witrynie, oferując firmie Luxottica przydatne informacje.
Aby pomóc użytkownikowi w podjęciu bardziej świadomej decyzji, czy wyrazić zgodę na gromadzenie takich plików cookie, zachęcamy do zapoznania się z odpowiednią polityką prywatności Google (https://policies.google.com/privacy?hl=pl) lub do odwiedzenia następującej witryny: https://www.youronlinechoices.com/pl/

- Marketingowe i profilujące pliki cookie: śledzą ruch użytkownika w Witrynie, umożliwiając tworzenie spersonalizowanych treści w Witrynie, pokazując użytkownikowi produkty odpowiadające jego zainteresowaniom lub podobne do już oglądanych czy wysyłając komunikaty reklamowe zgodne z wyrażonymi preferencjami: odmowa lub wycofanie zgody nie będzie wpływać negatywnie na możliwość przeglądania lub dostępu do Witryny. Inne analityczne pliki cookie mogą być natomiast instalowane przez osoby trzecie, aby śledzić aktywność użytkownika w Witrynie, oferując firmie Luxottica przydatne informacje.
Aby pomóc użytkownikowi w podjęciu bardziej świadomej decyzji, czy wyrazić zgodę na gromadzenie takich plików cookie, zachęcamy do zapoznania się z odpowiednią polityką prywatności Google dotyczącą Google Adsense (https://policies.google.com/privacy?hl=pl) lub do odwiedzenia witryny https://www.youronlinechoices.com/pl/

- Pliki cookie serwisów społecznościowych: umożliwiają użytkownikowi korzystanie z różnych funkcji serwisów społecznościowych dzięki wykorzystaniu wtyczek zintegrowanych z naszą Witryną. Wtyczki te pozwalają nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerem serwisu społecznościowego. Wtyczka jest zarządzana przez osobę trzecią. Tego rodzaju pliki cookie nie są niezbędne do przeglądania witryny. Aby uzyskać informacje na temat wykorzystywania plików cookie przez serwisy społecznościowe w celu udzielenia świadomej zgody, zachęcamy użytkowników do zapoznania się z politykami prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych:

Facebookhttps://pl-pl.facebook.com/about/privacy/

Googlehttps://policies.google.com/privacy?hl=pl

Twitterhttps://twitter.com/en/privacy

Instagramhttps://help.instagram.com/help/instagram/1896641480634370/?locale=pl_PL

YouTubehttps://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=pl

Pinterest: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

Tumblr:https://www.tumblr.com/privacy/en

13.4 Krótki przewodnik po zarządzaniu plikami cookie: jak instalować i usuwać pliki cookie

Niezbędne pliki cookie, które umożliwiają działanie podstawowych funkcji Witryny, są instalowane automatycznie po otwarciu Witryny, bez konieczności udzielania zgody. W przypadku innych kategorii plików cookie, zarówno wymagających jak i niewymagających zgody, podczas pierwszej wizyty w Witrynie użytkownik zobaczy baner plików cookie (Preferencje prywatności) ze skróconą polityką prywatności i linkiem do Polityki dotyczącej plików cookie. Jeśli użytkownik przekazał już swoje preferencje za pośrednictwem banera plików cookie, przez następnych 6 miesięcy baner plików cookie nie będzie automatycznie wyświetlał się podczas kolejnych wizyt w Witrynie. Użytkownik może natomiast w dowolnej chwili przejrzeć i zmienić swoje preferencje w Centrum prywatności.

Jeżeli jednak użytkownik wcześniej udzielił zgody na wykorzystywanie plików cookie, aby usunąć pliki cookie zgromadzone przed wycofaniem zgody użytkownik musi je skasować w ustawieniach swojej przeglądarki. Poniżej znajdują się instrukcje pozwalające zmienić ustawienia plików cookie w przeglądarkach najczęściej używanych przez użytkowników:

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft EdgeSafariInternet Explorer


Lista plików cookie i podobnych technologii używanych na tej stronie jest dostępna tutaj

13.5 Kto ma dostęp do informacji gromadzonych przez pliki cookie?

W przypadku plików cookie instalowanych przez firmę Luxottica tylko wyznaczeni i przeszkoleni pracownicy, którzy otrzymają polecenie realizacji takich zadań będą mieć dostęp do informacji gromadzonych przez pliki cookie. W przypadku plików cookie zewnętrznych informacje są gromadzone i wykorzystywane przez firmę Luxottica i podmioty zewnętrzne związane z firmą Luxottica odpowiednią umową. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i naszej współpracy z podmiotami zewnętrznymi można znaleźć w niniejszej Polityce prywatności.

POLITYKA OCHRONY DANYCH