POLITYKA OCHRONY DANYCH

(OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 27.09.2021)

Stroną internetową Ray-Ban.com dostępną pod adresem ray-ban.com/poland (zwaną dalej „Stronąinternetową”) zarządza Grupa Luxottica S.p.A., występująca w charakterze administratora danych osobowych (zwana dalej „Luxottica”) zgodnie z niniejszą polityką ochrony danych (zwaną dalej „Polityką ochrony danych”).

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Luxottica prosimy uważnie przeczytać poniższe sekcje Polityki ochrony danych.

1. UWAGI WSTĘPNE O SPOSOBIE WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka ochrony danych określa sposób, w jaki Luxottica zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników Strony internetowej (zwanych dalej „użytkownikami” lub „osobami, których dane dotyczą”) zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, zwanym dalej „RODO”) i włoskim dekretem legislacyjnym nr 196/2003 z późniejszymi zmianami (zwanym dalej „Kodeksem ochrony danych”).

Jak szczegółowo opisano poniżej, Luxottica przetwarza dane osobowe w celu dostarczania swoich produktów i usług, a także w celu umożliwienia udziału w programach lojalnościowych, konkursach z nagrodami i wydarzeniach organizowanych przez Luxottica dla swoich klientów. Użytkownicy chcący otrzymywać najnowsze wiadomości, oferty i promocje Luxottica wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Luxottica ich danych osobowych w celu przesyłania komunikatów marketingowych, w tym komunikatów dostosowanych do indywidualnych preferencji i zainteresowań. W każdym przypadku Luxottica przetwarza dane osobowe w sposób bezpieczny, przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków bezpieczeństwa, i zezwala na dostęp do danych osobowych wyłącznie upoważnionym podmiotom i stronom trzecim, znajdującym się zarówno w UE, jak i w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Wszystkie dane osobowe podane przez użytkowników za pośrednictwem niniejszej Strony internetowej są wykorzystywane wyłącznie do opisanych poniżej celów i zgodnie z określonymi niżej zasadami.

2. JAKIE DANE OSOBOWE WYKORZYSTUJEMY I SKĄD JE ZBIERAMY?

Luxottica przetwarza dane osobowe zbierane bezpośrednio od użytkowników, a także uzyskiwane z innych źródeł, w zależności od opisanych niżej kategorii danych osobowych (zwanych dalej łącznie „Danymi osobowymi”):

a) Dane osobowe przekazywane bezpośrednio przez użytkowników

Luxottica przetwarza następujące kategorie Danych osobowych przekazywanych bezpośrednio przez użytkowników:

 • informacje umożliwiające identyfikację podane podczas procesu rejestracji, tworzenia konta na Stronie internetowej, składania zamówienia lub wypełniania zgłoszenia do programów lojalnościowych, konkursów z nagrodami i wydarzeń Luxottica, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa użytkownika, hasło, płeć, kraj zamieszkania, adres pocztowy i numer telefonu;

 • informacje finansowe i dane związane z kartą kredytową używane do zapłaty za produkty za pośrednictwem Strony internetowej;

 • informacje zawarte we wszelkich wiadomościach lub zapytaniach wysłanych przez użytkowników do Luxottica lub podane na prośbę Luxottica w przypadku zgłoszenia problemów z działaniem Strony internetowej lub zakupionymi produktami;

 • publiczne informacje z profilu użytkownika w mediach społecznościowych w przypadku logowania się na Stronę internetową za pośrednictwem aplikacji mediów społecznościowych lub powiązania konta Luxottica z publicznym profilem w mediach społecznościowych oraz udostępniania swoich danych za pośrednictwem Strony internetowej w mediach społecznościowych przy użyciu odpowiednich wtyczek (np. Facebook Connect, I like, fb share itp.). W przypadku udostępniania takich informacji przez użytkownika Dane osobowe opublikowane na profilu w mediach społecznościowych będą zbierane przez Stronę internetową i przetwarzane w celu realizacji odpowiednich funkcji. W związku z tym korzystanie ze wspomnianych wtyczek wiąże się z udostępnianiem odnośnych danych i informacji w powiązanych mediach społecznościowych.

b) Dane osobowe pozyskiwane z automatycznych systemów śledzenia podczas przeglądania i korzystania ze Strony internetowej

Luxottica przetwarza następujące kategorie Danych osobowych zbieranych za pośrednictwem automatycznych systemów śledzenia podczas przeglądania i korzystania ze Strony internetowej:

 • informacje dotyczące korzystania ze Strony internetowej. Ze względów bezpieczeństwa Luxottica przetwarza pliki dziennika dotyczące danej sesji, gdy użytkownik loguje się na swoim koncie, a także informacje o transakcjach płatniczych, które będą przetwarzane przez dostawcę płatności elektronicznych Luxottica;

 • informacje dotyczące sposobu przeglądania Strony internetowej. Luxottica korzysta z niektórych technologii (np. plików cookie i automatycznych systemów śledzenia), które automatycznie zbierają określone informacje dotyczące sposobu, w jaki użytkownik przegląda Stronę internetową, takie jak adres IP lub inny unikalny kod urządzenia (komputera, telefonu komórkowego lub innego), z którego użytkownik korzysta do przeglądania Strony internetowej, status zarejestrowanego lub niezarejestrowanego użytkownika oraz informacje techniczne, które mogą obejmować źródłowy adres URL, informacje o przeglądarce, język. Informacje te pomagają stale ulepszać przeglądanie i mechanizmy zakupu produktów i usług Luxottica oraz monitorować poprawność działania Strony internetowej. Informacje te obejmują jedynie dane statystyczne dotyczące czynności wykonywanych przez użytkownika i nie są przeznaczone do powiązania z danymi identyfikującymi użytkownika. W każdym przypadku dane dotyczące sposobu przeglądania Strony internetowej mogą identyfikować użytkownika wyłącznie w połączeniu z jego identyfikacyjnymi danymi osobowymi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywania Danych osobowych zbieranych za pomocą plików cookie i systemów śledzenia, należy uważnie przeczytać Politykę plików cookie Luxottica dostępną tutaj

3. W JAKIM CELU I DLACZEGO WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE?

Luxottica przetwarza Dane osobowe w celach:

3.1 Cele wynikające z umowy – Konieczne do dostarczania klientom naszych produktów i usług

Luxottica przetwarza Dane osobowe w celach niezbędnych do dostarczania usług i produktów oferowanych za pośrednictwem Strony internetowej, a w szczególności w następujących celach wynikających z umowy:

 • w celu umożliwienia użytkownikom rejestracji na Stronie internetowej i tworzenia osobistych kont;

 • w celu realizacji usług dostępnych na Stronie internetowej (zarządzanie procesem rejestracji i dostęp do konta, zarządzanie kontem, przypomnienia o produktach w koszyku itp.);

 • w celu zarządzania sprzedażą produktów i zamówieniami online oraz dostarczania produktów i usług;

 • w celu przetwarzania płatności tradycyjnych i elektronicznych, również w odniesieniu do zobowiązań dotyczących fakturowania;

 • w celu świadczenia usług sprzedażowych i posprzedażnych (w tym np. zapobiegania oszustwom, realizacji zwrotów i zgłoszeń gwarancyjnych, obsługi klienta), a także wysyłania użytkownikom wiadomości związanych z dostarczaniem usług lub produktów oraz pomocą sprzedażową i posprzedażną;

 • w celu rozpatrywania próśb użytkowników (zarządzania zapytaniami o informacje, rezerwowania badań wzroku, umożliwiania korzystania z funkcji „udostępnij znajomym”, wysyłania powiadomień o ponownej dostępności produktu itp.);

 • w celu umożliwienia dołączenia do programów lojalnościowych Luxottica;

 • w celu umożliwienia wzięcia udziału w grach, konkursach z nagrodami i inicjatywach organizowanych przez Luxottica.

Czynności przetwarzania danych w celach wynikających z umowy są niezbędne do dostarczania wymaganych produktów i usług. W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w takich celach Luxottica nie będzie mogła dostarczać wymaganych produktów i usług.

3.2 Cele prawne – Konieczne do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami

Luxottica może przetwarzać Dane osobowe w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności w następujących celach prawnych:

 • w celu wypełnienia zobowiązań określonych w ustawach, rozporządzeniach, protokołach oraz innych przepisach krajowych i unijnych;
 • w celu wykonania decyzji organów publicznych.

Czynności przetwarzania danych w celach prawnych są niezbędne, ponieważ są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w tych celach nie można korzystać ze Strony internetowej.

3.3 Cele marketingowe – Wykorzystywanie danych osobowych do celów marketingowych za dobrowolną zgodą użytkownika

Luxottica przetwarza Dane osobowe użytkownika, za jego uprzednią zgodą, w następujących celach marketingowych:

 • w celu wysyłania wiadomości handlowych i promocyjnych oraz okresowych aktualizacji (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, SMS/MMS, usług pocztowych, mediów społecznościowych i newslettera) związanych z produktami, usługami, inicjatywami i wydarzeniami Luxottica. Ponadto, zgodnie z art. 130 ust. 4 włoskiego Kodeksu ochrony danych, Luxottica może wysyłać pocztą elektroniczną użytkownikom będącym jej klientami wiadomości handlowe dotyczące produktów, wydarzeń i usług podobnych do tych, które już zostały im dostarczone, o ile użytkownicy nie wyrażą sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych w momencie dostawy lub otrzymania poszczególnych wiadomości. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami dostępnymi w każdej wiadomości;

 • w celu dokonywania analiz statystycznych na temat klientów.

Czynności związane z przetwarzaniem danych w celach marketingowych są uzależnione od uprzedniej zgody lub sprzeciwu w okolicznościach określonych w ww. art. 130 ust. 4 włoskiego Kodeksu ochrony danych. Użytkownik może zdecydować o niepodawaniu Danych osobowych do celów marketingowych, jak również wycofać swoją zgodę na przetwarzanie już przekazanych Danych osobowych w późniejszym czasie – w takim przypadku Luxottica nie będzie wysyłać użytkownikowi wiadomości marketingowych, aby informować go o ofertach i promocjach dotyczących produktów, usług i inicjatyw Luxottica.

3.4 Cele dotyczące segmentacji i profilowania – Lepsze dopasowanie wiadomości marketingowych do potrzeb użytkownika za jego dobrowolną zgodą

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w celach marketingowych Luxottica może przetwarzać Dane osobowe użytkowników w celu segmentacji służącej do analizy Danych osobowych związanych z wielkością wydatków, kategorią produktów, datą urodzenia i metodami zakupów w związku z czynnościami wykonywanymi w celach marketingowych. Działania te prowadzone są przez Luxottica na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Luxottica polegającego na świadczeniu usług zgodnych z potrzebami użytkowników. Dzięki ograniczonej ilości przetwarzanych Danych osobowych interesy Luxottica są również odpowiednio wyważone w stosunku do interesów użytkowników. Przetwarzanie danych osobowych w celu segmentacji należy do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu, o których mowa w następnym akapicie.

W przypadku wyrażenia zgody na używanie plików cookie i innych technologii za pośrednictwem banera wyświetlanego na Stronie internetowej Luxottica przetwarza Dane osobowe dodatkowo w celu profilowania, które służy do analizowania zainteresowań i preferencji użytkowników, w tym danych przeglądania Strony internetowej, ze szczególnym uwzględnieniem wyświetlanych stron i przeglądanych produktów, tak aby na tej podstawie oferować dostosowane usługi i wysyłać indywidualne komunikaty marketingowe. Działania te prowadzone są przez Luxottica na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Luxottica polegającego na świadczeniu usług zgodnych z potrzebami użytkowników. Dzięki zgodzie wyrażanej za pośrednictwem baneru cookie zgodnie z Polityką plików cookie interesy Luxottica są również odpowiednio wyważone w stosunku do interesów użytkowników. Działania te pomagają Luxottica lepiej dostosowywać ofertę do profili użytkowników. Prawnie uzasadniony interes wynika z potrzeby optymalizacji komunikacji marketingowej przez Luxottica i jest on wyważony w stosunku do interesu użytkowników, aby otrzymywać informacje, które są dla nich istotne.

3.5 Cele wynikające z prawnie uzasadnionego interesu – Odpowiednie wyważenie praw Luxottica i praw użytkowników oraz możliwość sprzeciwu

Oprócz przetwarzania w celu segmentacji i profilowania, Luxottica przetwarza Dane osobowe również w dodatkowych celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu, a w szczególności:

 • w celu dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub pozasądowym, odnoszących się do praw Luxottica, spółek z jej grupy i/lub ich przedstawicieli, udziałowców, członków kadry kierowniczej i dyrektorów;

 • w celu umożliwienia technicznego zarządzania Stroną internetową i jej funkcjami operacyjnymi, w tym rozwiązywania wszelkich problemów technicznych, wykonywania testów, aktualizacji i uaktualnień, których nie można wykonać za pomocą danych nieosobowych;

 • w celu wykrywania nieuczciwych praktyk lub nadużyć na Stronie internetowej lub przeciwko grupie Luxottica i/lub użytkownikom Strony internetowej oraz zapobiegania im;

 • w celu dokonania potencjalnej fuzji, sprzedaży aktywów, przeniesienia całości lub istotnej części swojej działalności lub transakcji finansowania poprzez ujawnienie i przekazanie Danych osobowych stronie trzeciej lub stronom trzecim będącym stroną transakcji;

 • w celu przeprowadzania ankiet i badań rynkowych związanych z produktami i usługami Luxottica drogą pocztową, telefoniczną lub mailową;w celu anonimizacji Danych osobowych do celów analizy statystycznej.

Przetwarzanie Danych osobowych w wyżej wymienionych celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu oraz w celu segmentacji odbywa się na podstawie art. 6 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Luxottica, który jest odpowiednio wyważony w stosunku do interesu użytkowników, ponieważ przetwarzanie danych odbywa się w granicach ściśle niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Zgoda na takie przetwarzanie danych nie jest obowiązkowa i można w dowolnym momencie wyrazić wobec niego sprzeciw w sposób określony w niniejszej Polityce ochrony danych. W takim przypadku Luxottica nie będzie przetwarzać danych w takich celach, chyba że wykaże ona istnienie prawnie uzasadnionych przeważających podstaw do przetwarzania lub skorzysta z przysługującego jej prawa określonego w art. 21 RODO.

4. WJAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się w sposób elektroniczny i tradycyjny wyłącznie w granicach niezbędnych do realizacji celów wskazanych powyżej.

Luxottica zobowiązuje się do ochrony Danych osobowych użytkowników. Luxottica informuje, że hasło jest jednym z mechanizmów ochrony konta. W związku z tym zachęca użytkowników do używania wystarczająco bezpiecznego hasła i przechowywania go w bezpiecznym miejscu, ograniczając dostęp do niego na własnych komputerach i przeglądarkach oraz wylogowując się po zakończeniu przeglądania Strony internetowej. Wszystkie Dane osobowe podane przez użytkowników są przechowywane na bezpiecznych serwerach, przy zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa służących ochronie Danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, w celu zachowania prawidłowości Danych osobowych i zagwarantowania prawidłowego korzystania z informacji. Ponadto wykorzystywany jest bezpieczny system autoryzacji płatności kartą kredytową i wykrywania nieuczciwych praktyk. Luxottica korzysta ze standardowego protokołu SSL (Secure Sockets Layer) w celu ochrony poufności Danych osobowych użytkowników.

5. KOMU PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE?

Luxottica może przekazywać Dane osobowe użytkowników:

 • zewnętrznym dostawcom usług, którym powierzono czynności przetwarzania i którzy świadczą usługi lub pomoc i doradztwo na rzecz Luxottica, między innymi w sprawach technologicznych, księgowych, administracyjnych, prawnych, ubezpieczeniowych, informatycznych, marketingowych i analizy danych;
 • spółkom grupy Luxottica;

 • osobom i organom, których prawo dostępu do danych osobowych wynika z przepisów prawa, rozporządzeń lub przepisów wydanych przez uprawnione do tego organy;

 • potencjalnemu nabywcy Luxottica oraz podmiotom powstałym w wyniku fuzji lub innego przekształcenia z udziałem Luxottica; oraz

 • właściwym organom.

Wyżej wymienieni odbiorcy będą przetwarzać Dane osobowe użytkowników jako administratorzy danych, podmioty przetwarzające dane lub osoby odpowiedzialne za przetwarzanie, w zależności od okoliczności.

Luxottica udostępnia na żądanie pełną listę podmiotów przetwarzających dane w sposób określony w niniejszej Polityce ochrony danych.

6. DO JAKICH KRAJÓW PRZEKAZUJEMY DANE?

Luxottica może przekazywać Dane osobowe użytkowników wymienionym powyżej odbiorcom, którzy mogą znajdować się również poza Unią Europejską, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. W przypadku przekazywania danych z UE do krajów, które zgodnie z opinią Komisji Europejskiej nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony, Spółka wprowadza odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Danych osobowych. W związku z tym przekazywanie Danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami i obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów o ochronie danych określonych w art. 44 i następnych RODO. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących odpowiednich zabezpieczeń oraz środków, za pomocą których można uzyskać ich kopię, użytkownik może skontaktować się z Luxottica w sposób określony w niniejszej Polityce ochrony danych.

7. JAK DŁUGO LUXOTTICA PRZECHOWUJE DANE OSOBOWE?

Luxottica przechowuje Dane osobowe przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, dla których Dane osobowe były zebrane i przetwarzane, ale nie krócej niż przez okres przechowywania wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Luxottica przetwarza Dane osobowe w celach wynikających z umowy i z prawnie uzasadnionego interesu przez okres obowiązywania umowy (w przypadku utworzenia konta na Stronie internetowej, dokonania zakupu lub w związku z usługami świadczonymi przez Luxottica) oraz przez 10 lat od zakończenia sprzedaży lub usługi.

Dane osobowe przetwarzane w celach prawnych będą przechowywane przez okres ściśle niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawnych.

Ponadto dane zbierane w celach marketingowych, w tym w celu profilowania i segmentacji, będą przetwarzane przez 7 lat od ostatniego zakupu i/lub od ostatniego kontaktu z użytkownikiem (np. zapisania się do konkursu z nagrodami, udziału w wydarzeniu, otwarcia newslettera), bez uszczerbku dla prawa do wycofania wyrażonej zgody lub sprzeciwu wobec przetwarzania w dowolnym momencie.

8. CZY MASZ PRZYNAJMNIEJ 16 LAT?

Przetwarzanie Danych osobowych określone w niniejszej polityce nie dotyczy danych osób niepełnoletnich w wieku poniżej 16 lat.

W razie przypadkowego zarejestrowania jakichkolwiek Danych osobowych dotyczących osób niepełnoletnich Luxottica niezwłocznie usunie je na żądanie użytkownika.

9. JAK SKORZYSTAĆ Z PRAW ZWIĄZANYCH Z DANYMI OSOBOWYMI?

Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z następujących praw:

a) prawa do uzyskania od Luxottica potwierdzenia istnienia Danych osobowych oraz otrzymania informacji o ich treści i źródle, zweryfikowania ich prawidłowości i żądania ich uzupełnienia, aktualizacji lub zmiany;

b) prawa do żądania usunięcia, anonimizacji lub ograniczenia przetwarzania Danych osobowych przetwarzanych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;

c) prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania całości lub części Danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach;

d) prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych (w zakresie, w jakim taka zgoda jest konieczna);

e) prawa do żądania od Luxottica ograniczenia przetwarzania Danych osobowych w przypadku gdy:

 • użytkownik kwestionuje prawidłowość Danych osobowych, dopóki Luxottica nie podejmie wystarczających kroków w celu poprawienia danych lub zweryfikowania ich poprawności;

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik nie żąda usunięcia wszystkich Danych osobowych;

 • Luxottica nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu, w oczekiwaniu na weryfikację, czy Luxottica ma ważne i uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania;

f) prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych w przypadku przetwarzania w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu, chyba że Luxottica wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

g) prawa do żądania niezwłocznego usunięcia Danych osobowych;

h) prawa do uzyskania elektronicznej kopii Danych osobowych, jeśli użytkownik chce otrzymać swoje Dane osobowe lub przenieść je do innego dostawcy, w przypadku gdy Luxottica polega na zgodzie użytkownika lub fakcie, że przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia usług i Dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany; oraz

i) prawa do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorującego ochronę danych.

Zgodnie z art. 2-terdecies Kodeksu ochrony danych w przypadku śmierci użytkownika z powyższych praw może skorzystać inna osoba uprawniona („Spadkobierca”), która ma w tym swój własny interes lub występuje w charakterze pełnomocnika użytkownika, a także w przypadku konieczności ochrony danych z powodów rodzinnych. Użytkownik może wyraźnie pozbawić Spadkobiercę możliwości wykonania niektórych z ww. praw, przesyłając odpowiednie żądanie na wskazany poniżej adres e-mail. Użytkownik może w dowolnym czasie wycofać lub zmodyfikować takie oświadczenie na tych samych zasadach.

Użytkownik może skorzystać z powyższych praw w dowolnym momencie klikając tutaj. Luxottica udzieli odpowiedzi w rozsądnym czasie (a w każdym razie w terminie określonym w przepisach prawnych) po zweryfikowaniu tożsamości użytkowników.

Ponadto Luxottica oferuje użytkownikom narzędzia do aktualizacji i zmiany Danych osobowych. Każdy zarejestrowany użytkownik może uzyskać dostęp do własnych danych i zaktualizować je (np. za pośrednictwem konta użytkownika). Poza tym użytkownicy mogą również zmieniać i aktualizować swoje preferencje dotyczące sposobu otrzymywania wiadomości e-mail lub innych komunikatów od Luxottica. Użytkownicy mogą również zażądać usunięcia informacji na ich koncie.

10. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LUXOTTICA?

Administratorem Danych osobowych jest Grupa Luxottica S.p.A. z siedzibą pod adresem: Piazzale Luigi Cadorna, 3, 20123 Mediolan, Włochy.

W przypadku pytań lub komentarzy dotyczących niniejszej Polityki ochrony danych lub przetwarzania danych przez Luxottica można skontaktować się z Luxottica, korzystając z linku dostępnego w poprzednim akapicie.

11. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NASZYM INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

Zgodnie z art. 37 RODO Luxottica wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail dpo@luxottica.com lub na adres Luxottica podany w punkcie „JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LUXOTTICA?” niniejszej Polityki ochrony danych

12. JAK ŚLEDZIĆ ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE OCHRONY DANYCH?

Niniejsza Polityka ochrony danych może ulec zmianie ze względów prawnych i/lub organizacyjnych. W związku z powyższym sugerujemy regularne sprawdzanie niniejszej Polityki ochrony danych i zapoznawanie się z jej najnowszą wersją. W każdym przypadku informacje o zmianach będą przekazywane z wyprzedzeniem, a aktualna wersja Polityki ochrony danych będzie zawsze dostępna na Stronie internetowej.

13. Używanie plików cookie

By ułatwić przeglądanie Strony, Luxottica używa plików cookie. Plik cookie to mały plik, zazwyczaj złożony z liter i cyfr, ściągany na komputer, gdy użytkownik loguje się na konkretne strony. Pliki cookie umożliwiają stronom internetowym rozpoznawanie komputera użytkownika, śledzenie, jakie podstrony przegląda i rozpoznawanie użytkowników, którzy powracają na daną stronę. Pliki cookie nie zawierają informacji pozwalających na identyfikację użytkownika jako osoby, ale informacje osobowe zapisywane przez Luxottica mogą zostać połączone z informacjami zawartymi w plikach cookie i z nich pobrane.

Pliki cookie dzielą się na techniczne, analityczne i profilujące:

a) Techniczne pliki cookie zapewniają prawidłową nawigację i ułatwiają przeglądanie strony internetowej, co pozwala użytkownikowi z niej korzystać. Dzięki nim, podczas drugiej wizyty na stronie nie trzeba na przykład ponownie wpisywać danych takich jak nazwa użytkownika.

b) Analityczne pliki cookie analizują i monitorują sposób przeglądania Strony (np. liczbę wejść i oglądane podstrony), byśmy mogli wprowadzać bardziej konstruktywne poprawki dotyczące jej funkcjonowania i nawigacji.

c) Profilujące pliki cookie śledzą poczynania użytkownika na stronie i tworzą profile dotyczące jego gustu, zwyczajów, wyborów, itd. Mogą być wykorzystywane przy wysyłce reklam zgodnych z odkrytymi podczas przeglądania preferencjami.

13.1 Używanie własnych technicznych plików cookie

Strona używa następujących własnych technicznych plików cookie.

Nazwa

Opis

WC_SESSION_ESTABLISHED

Ten plik cookie zawiera wartość identyfikatora sklepu dla danej sesji. Wartość ta jest potrzebna do wyboru sklepu, jeśli nie wskazuje nań adres URL.

WC_ACTIVEPOINTER

Jest to plik cookie aktywnej sesji, który porusza się między przeglądarką a serwerem przy wykorzystaniu połączenia SSL lub bez SSL. Używa się go do rozpoznawania użytkowników przy połączeniu bez SSL. Zawiera wartości sesji użytkownika takie jak upływ czasu logowania, identyfikator sesji, etc.

WC_USERACTIVITY_ID
Na przykład:
WC_USERACTIVITY_-1000

Jest to plik cookie aktywnej sesji, który porusza się między przeglądarką a serwerem przy wykorzystaniu połączenia SSL lub bez SSL. Używa się go do rozpoznawania użytkowników przy połączeniu bez SSL. Zawiera wartości sesji użytkownika takie jak upływ czasu logowania, identyfikator sesji, etc.

WC_GENERIC_ACTIVITYDATA

Ten plik cookie pojawia się tylko w przypadku sesji użytkowników ogólnych (-1002). Zapisuje wartości sesji takie jak sklep, język, zamówienie, etc.

WC_AUTHENTICATION_ID
Na przykład:
WC_AUTHENTICATION_-1000

WebSphere Commerce wykorzystuje plik cookie bezpiecznego systemu uwierzytelnienia by zarządzać danymi uwierzytelniającymi. Uwierzytelniający plik cookie występuje tylko przy połączeniach SSL i posiada potwierdzenie czasowe dla większego bezpieczeństwa. Używa się go do rozpoznawania użytkowników przy połączeniu SSL.

WC_PERSISTENT

Ten plik cookie zapamiętuje identyfikator użytkownika, język i walutę dla każdego sklepu odwiedzonego w sesji. Może istnieć wiele zestawów identyfikatorów, jeżeli użytkownik odwiedza więcej niż jeden sklep.

Xvtouser

1002|b8923e6f-8e7f-4bb5-b8ea-791b6d32308b|de112f14-1eb4-488c-b762-95dd78ec8b59|805289602057|G|

Xvtoredirect

Przechowuje domain/locale/virtual-model i inne adresy URL protokołów służących do przesyłania danych.


Luxottica nie używa profilujących plików cookie.

13.2 Analityczne pliki cookie osób trzecich

Luxottica używa następujących analitycznych plików cookie.

a) Google Analytics
Strona używa Google Analytics, usługi analizy stron internetowych Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę jego sposobu korzystania ze Strony. Informacje na temat użytkowania Strony wygenerowane przez pliki cookie są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, adres IP jest jednak przez Google wcześniej skracany dla komputerów znajdujących się na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej i na terenie innych krajów członkowskich układu o Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i dopiero tam skracany. Google używa tych informacji w imieniu podmiotu prowadzącego tę Stronę, by ocenić sposób korzystania ze Strony przez użytkowników, sporządzać raporty dotyczące aktywności na Stronie i świadczyć dodatkowe usługi związane ze Stroną i korzystaniem z internetu dla podmiotu prowadzącego Stronę. Adres IP, przesłany z przeglądarki internetowej użytkownika w ramach usługi Google Analytics, nie jest kojarzony przez Google z innymi danymi. Użytkownik może zezwolić na wykorzystywanie plików Cookie przez Google Analytics, kontynuując przeglądanie Strony po odczytaniu zamieszczonego tam bannera. Może też zablokować zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, choć pełne wykorzystanie wszystkich funkcji Strony może nie być wówczas możliwe. Ponadto można także uniemożliwić pobieranie przez Google danych wytwarzanych przez pliki cookie dotyczących korzystania ze Strony (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę dostępną pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=itde. Użytkownik może uniemożliwić Google pobieranie danych klikając w następujący odnośnik. Uaktywnia się opcja Opt-Out-Cookie, która zapobiega pobieraniu danych użytkownika podczas przyszłych odwiedzin na Stronie. Następnie należy kliknąć tutaj: Dezaktywacja Google Analytics Bardziej szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://www.google.de/intl/pl/policies/. Luxottica zaznacza, że usługa Google Analytics została na Stronie poszerzona o kod „anonymizeIp”, by zapewnić anonimizację adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP).

b) Adobe Analytics
Strona używa Adobe Analytics, usługi analizy stron internetowych Adobe („Adobe”). Informacje na temat użytkowania Strony wygenerowane przez pliki cookie są przesyłane do serwera Adobe w USA i tam przechowywane. Bardziej szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.adobe.com/privacy/optout.html#4

c) MobileApp Tracking
Strona używa MobileApp Tracking, usługi analizy stron internetowych Tune Inc. (“Tune”). Informacje na temat użytkowania Strony wygenerowane przez pliki cookie są przesyłane do serwera Tune w USA i tam przechowywane. Bardziej szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć w sekcji Polityka Prywatności na stronie internetowej Tune.

g) Mapy Google
Luxottica nie otrzymuje żadnych informacji o treści przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez Google. Więcej informacji znajduje się w objaśnieniu polityki ochrony danych Google pod adresem http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

13.3 Wtyczki mediów społecznościowych

Portal używa wtyczek mediów społecznościowych udostępnianych przez najważniejsze sieci społecznościowe (np. facebook.com i twitter.com). Podczas odwiedzin na stronie dane nawigacyjne mogą być przekazywane bezpośrednio do tych sieci społecznościowych, nawet bez bezpośredniego współdziałania użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że za działanie danej wtyczki sieci społecznościowej odpowiedzialna jest sieć społecznościowa, do której dana wtyczka należy. Gdy użytkownik korzysta z wtyczek dostępnych na Stronie (np. logowanie przez sieć społecznościową, powiązanie konta w Luxottica z kontem w sieci społecznościowej, klikanie w przyciski „Lubię to” lub „Udostępnij” należące do Facebooka), przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem danej sieci społecznościowej, która przesyła zawartość wtyczki wprost do przeglądarki użytkownika. Luxottica może zatem otrzymywać dane dotyczące użytkownika w zgodzie z regulaminem i polityką prywatności danej sieci społecznościowej i może dołączyć te informacje do informacji zebranych już za pośrednictwem własnych usług. Jeśli użytkownik zdecyduje udostępnić dane sieciom społecznościowym, Luxottica udostępni je w zgodzie z jego preferencjami. Wszelkie informacje udzielone sieci społecznościowej będą podlegać regulaminowi i polityce prywatności tej sieci. By uniemożliwić sieciom społecznościowym zbieranie informacji osobowych użytkownika, należy zapoznać się z odpowiednimi zapisami na ich stronach internetowych.

Konkretnie, Strona używa:

a) Google+
Strona używa tak zwanego przycisku „G+1” sieci społecznościowej Google Plus obsługiwanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki („Google”). Przycisk można rozpoznać po symbolu „G+1”. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w Google Plus, może użyć przycisku „G+1”, aby wyrazić zainteresowanie Stroną i udostępnić jego treść w Google Plus. W takim przypadku Google zapisuje nie tylko informacje o tym, którzy użytkownicy nacisnęli przycisk „G+1” przy danej treści na Stronie, lecz także informację o podstronie, którą użytkownik w owym momencie przeglądał. „G+1” użytkownika może być wyświetlany wraz z jego nazwą (i zdjęciem, jeśli jest dostępne) używaną w Google Plus w innych serwisach Google, takich jak wyszukiwarka lub profil użytkownika. Więcej informacji na temat celu i zakresu zapisu, przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google oraz praw użytkownika i opcji ustawień ochrony prywatności znajduje się w objaśnieniu polityki ochrony danych Google. https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

b) Twitter
Luxottica umieściła na Stronie wtyczkę serwisu internetowego twitter.com należącego do Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter oferuje tak zwaną funkcję „Tweet”. Użytkownik może za jej pomocą publikować wiadomości nie dłuższe niż 140 znaków, w tym odnośniki do stron internetowych, na swoim koncie w serwisie Twitter. Gdy użytkownik użyje funkcji „Tweet” na stronie internetowej, odnośnik do tej strony pojawi się na Twitterze i będzie tam publicznie dostępny. Dane również przesyłane są w tym procesie do serwisu Twitter. Luxottica nie otrzymuje żadnych informacji o treści przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez serwis Twitter. Więcej informacji znajduje się w objaśnieniu polityki ochrony danych serwisu Twitter pod adresem http://twitter.com/privacy Twitter oferuje użytkownikom możliwość zdefiniowania ustawień ochrony danych pod adresem http://twitter.com/account/settings

c) Pinterest
Luxottica umieściła na Stronie wtyczkę serwisu internetowego Pinterest, dostarczaną przez Pinterest. Luxottica nie otrzymuje żadnych informacji o treści przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez serwis Pinterest. Więcej informacji znajduje się w objaśnieniu polityki ochrony danych serwisu Pinterest pod adresem https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

d) Tumblr
Luxottica umieściła na Stronie wtyczkę serwisu internetowego Tumblr, dostarczaną przez Tumblr. Luxottica nie otrzymuje żadnych informacji o treści przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez serwis Tumblr. Więcej informacji znajduje się w objaśnieniu polityki ochrony danych serwisu Tumblr pod adresem http://www.tumblr.com/policy/en/privacy

e) Instagram
Luxottica ha integrato sul Sito il servizio di Instagram, fornito da Instagram. Luxottica non riceve informazioni sul contenuto dei dati trasmessi e sull’utilizzo da parte di Instagram. Per tale motivo, si consultino i chiarimenti di Tumblr sulla tutela dei dati per maggiori informazioni: http://instagram.com/about/legal/privacy/

f) Youtube
Luxottica umieściła na Stronie wtyczkę serwisu internetowego Youtube, dostarczaną przez Google. Luxottica nie otrzymuje żadnych informacji o treści przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez Google. Więcej informacji znajduje się w objaśnieniu polityki ochrony danych Google pod adresem http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

g) Facebook
Luxottica umieściła na Stronie wtyczkę serwisu internetowego Facebook, dostarczaną przez Facebooka wraz z przyciskiem „Lubię to” i widżetami. Luxottica nie otrzymuje żadnych informacji o treści przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez Facebooka. Więcej informacji znajduje się w objaśnieniu polityki ochrony danych serwisu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/policy.php

Ponadto Strona używa następujących analitycznych plików cookie osób trzecich:
- Click Tale;
- Google AdWords;
- Doubleclick floodlight;
- Bings;
- ShopZilla;
- PriceGrabber;
- Commission Junction;
- Criteo;
- Zanox;
- Tealium;
- BazaarVoice;
- Affiliate Window;
- Rakuten;
- Verza;

13.4 Wykorzystywanie sygnalizatora web

Strona Luxottica może zawierać obrazy cyfrowe rozpoznawane jako sygnalizatory web (czasem definiowane także jako znaczniki pikselowe lub GIF), również związane z wykorzystywaniem plików cookie, służące zbieraniu informacji o sposobie korzystania ze Strony. Sygnalizatory web mogą dostarczać niektórych rodzajów informacji z komputera użytkownika, takich jak data i godzina odwiedzin na Stronie, opis strony, na której znajduje się sygnalizator web, czy pliki cookie. Sygnalizatory web mogą znajdować się również w wiadomościach e-mail dotyczących promocji i w biuletynach informacyjnych celem potwierdzenia, że wiadomość została przeczytana. Luxottica może korzystać z sygnalizatorów web osób trzecich, by łatwiej zbierać zgrupowane dane statystyczne o efektywności kampanii reklamowych i innych aspektach prowadzenia Strony.

13.5 Aktywacja i dezaktywacja plików cookie i sygnalizatorów web

Użytkownik może zezwolić Luxottica na wykorzystywanie plików cookie i sygnalizatorów web kontynuując przeglądanie Strony po odczytaniu zamieszczonego tam bannera. Jeśli sobie tego nie życzy, powinien zmienić ustawienia przeglądarki tak, by odrzucała pliki cookie. Należy przy tym brać pod uwagę, że dezaktywacja lub odrzucenie plików cookie mogą ograniczyć możliwość korzystania z niektórych funkcji Strony i utrudnić jej przeglądanie.

back button POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO

POLITYKA OCHRONY DANYCH

(OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 27.09.2021)

Stroną internetową Ray-Ban.com dostępną pod adresem ray-ban.com/poland (zwaną dalej „Stronąinternetową”) zarządza Grupa Luxottica S.p.A., występująca w charakterze administratora danych osobowych (zwana dalej „Luxottica”) zgodnie z niniejszą polityką ochrony danych (zwaną dalej „Polityką ochrony danych”).

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Luxottica prosimy uważnie przeczytać poniższe sekcje Polityki ochrony danych.

1. UWAGI WSTĘPNE O SPOSOBIE WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka ochrony danych określa sposób, w jaki Luxottica zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników Strony internetowej (zwanych dalej „użytkownikami” lub „osobami, których dane dotyczą”) zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, zwanym dalej „RODO”) i włoskim dekretem legislacyjnym nr 196/2003 z późniejszymi zmianami (zwanym dalej „Kodeksem ochrony danych”).

Jak szczegółowo opisano poniżej, Luxottica przetwarza dane osobowe w celu dostarczania swoich produktów i usług, a także w celu umożliwienia udziału w programach lojalnościowych, konkursach z nagrodami i wydarzeniach organizowanych przez Luxottica dla swoich klientów. Użytkownicy chcący otrzymywać najnowsze wiadomości, oferty i promocje Luxottica wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Luxottica ich danych osobowych w celu przesyłania komunikatów marketingowych, w tym komunikatów dostosowanych do indywidualnych preferencji i zainteresowań. W każdym przypadku Luxottica przetwarza dane osobowe w sposób bezpieczny, przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków bezpieczeństwa, i zezwala na dostęp do danych osobowych wyłącznie upoważnionym podmiotom i stronom trzecim, znajdującym się zarówno w UE, jak i w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Wszystkie dane osobowe podane przez użytkowników za pośrednictwem niniejszej Strony internetowej są wykorzystywane wyłącznie do opisanych poniżej celów i zgodnie z określonymi niżej zasadami.

2. JAKIE DANE OSOBOWE WYKORZYSTUJEMY I SKĄD JE ZBIERAMY?

Luxottica przetwarza dane osobowe zbierane bezpośrednio od użytkowników, a także uzyskiwane z innych źródeł, w zależności od opisanych niżej kategorii danych osobowych (zwanych dalej łącznie „Danymi osobowymi”):

a) Dane osobowe przekazywane bezpośrednio przez użytkowników

Luxottica przetwarza następujące kategorie Danych osobowych przekazywanych bezpośrednio przez użytkowników:

 • informacje umożliwiające identyfikację podane podczas procesu rejestracji, tworzenia konta na Stronie internetowej, składania zamówienia lub wypełniania zgłoszenia do programów lojalnościowych, konkursów z nagrodami i wydarzeń Luxottica, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa użytkownika, hasło, płeć, kraj zamieszkania, adres pocztowy i numer telefonu;

 • informacje finansowe i dane związane z kartą kredytową używane do zapłaty za produkty za pośrednictwem Strony internetowej;

 • informacje zawarte we wszelkich wiadomościach lub zapytaniach wysłanych przez użytkowników do Luxottica lub podane na prośbę Luxottica w przypadku zgłoszenia problemów z działaniem Strony internetowej lub zakupionymi produktami;

 • publiczne informacje z profilu użytkownika w mediach społecznościowych w przypadku logowania się na Stronę internetową za pośrednictwem aplikacji mediów społecznościowych lub powiązania konta Luxottica z publicznym profilem w mediach społecznościowych oraz udostępniania swoich danych za pośrednictwem Strony internetowej w mediach społecznościowych przy użyciu odpowiednich wtyczek (np. Facebook Connect, I like, fb share itp.). W przypadku udostępniania takich informacji przez użytkownika Dane osobowe opublikowane na profilu w mediach społecznościowych będą zbierane przez Stronę internetową i przetwarzane w celu realizacji odpowiednich funkcji. W związku z tym korzystanie ze wspomnianych wtyczek wiąże się z udostępnianiem odnośnych danych i informacji w powiązanych mediach społecznościowych.

b) Dane osobowe pozyskiwane z automatycznych systemów śledzenia podczas przeglądania i korzystania ze Strony internetowej

Luxottica przetwarza następujące kategorie Danych osobowych zbieranych za pośrednictwem automatycznych systemów śledzenia podczas przeglądania i korzystania ze Strony internetowej:

 • informacje dotyczące korzystania ze Strony internetowej. Ze względów bezpieczeństwa Luxottica przetwarza pliki dziennika dotyczące danej sesji, gdy użytkownik loguje się na swoim koncie, a także informacje o transakcjach płatniczych, które będą przetwarzane przez dostawcę płatności elektronicznych Luxottica;

 • informacje dotyczące sposobu przeglądania Strony internetowej. Luxottica korzysta z niektórych technologii (np. plików cookie i automatycznych systemów śledzenia), które automatycznie zbierają określone informacje dotyczące sposobu, w jaki użytkownik przegląda Stronę internetową, takie jak adres IP lub inny unikalny kod urządzenia (komputera, telefonu komórkowego lub innego), z którego użytkownik korzysta do przeglądania Strony internetowej, status zarejestrowanego lub niezarejestrowanego użytkownika oraz informacje techniczne, które mogą obejmować źródłowy adres URL, informacje o przeglądarce, język. Informacje te pomagają stale ulepszać przeglądanie i mechanizmy zakupu produktów i usług Luxottica oraz monitorować poprawność działania Strony internetowej. Informacje te obejmują jedynie dane statystyczne dotyczące czynności wykonywanych przez użytkownika i nie są przeznaczone do powiązania z danymi identyfikującymi użytkownika. W każdym przypadku dane dotyczące sposobu przeglądania Strony internetowej mogą identyfikować użytkownika wyłącznie w połączeniu z jego identyfikacyjnymi danymi osobowymi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywania Danych osobowych zbieranych za pomocą plików cookie i systemów śledzenia, należy uważnie przeczytać Politykę plików cookie Luxottica dostępną tutaj

3. W JAKIM CELU I DLACZEGO WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE?

Luxottica przetwarza Dane osobowe w celach:

3.1 Cele wynikające z umowy – Konieczne do dostarczania klientom naszych produktów i usług

Luxottica przetwarza Dane osobowe w celach niezbędnych do dostarczania usług i produktów oferowanych za pośrednictwem Strony internetowej, a w szczególności w następujących celach wynikających z umowy:

 • w celu umożliwienia użytkownikom rejestracji na Stronie internetowej i tworzenia osobistych kont;

 • w celu realizacji usług dostępnych na Stronie internetowej (zarządzanie procesem rejestracji i dostęp do konta, zarządzanie kontem, przypomnienia o produktach w koszyku itp.);

 • w celu zarządzania sprzedażą produktów i zamówieniami online oraz dostarczania produktów i usług;

 • w celu przetwarzania płatności tradycyjnych i elektronicznych, również w odniesieniu do zobowiązań dotyczących fakturowania;

 • w celu świadczenia usług sprzedażowych i posprzedażnych (w tym np. zapobiegania oszustwom, realizacji zwrotów i zgłoszeń gwarancyjnych, obsługi klienta), a także wysyłania użytkownikom wiadomości związanych z dostarczaniem usług lub produktów oraz pomocą sprzedażową i posprzedażną;

 • w celu rozpatrywania próśb użytkowników (zarządzania zapytaniami o informacje, rezerwowania badań wzroku, umożliwiania korzystania z funkcji „udostępnij znajomym”, wysyłania powiadomień o ponownej dostępności produktu itp.);

 • w celu umożliwienia dołączenia do programów lojalnościowych Luxottica;

 • w celu umożliwienia wzięcia udziału w grach, konkursach z nagrodami i inicjatywach organizowanych przez Luxottica.

Czynności przetwarzania danych w celach wynikających z umowy są niezbędne do dostarczania wymaganych produktów i usług. W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w takich celach Luxottica nie będzie mogła dostarczać wymaganych produktów i usług.

3.2 Cele prawne – Konieczne do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami

Luxottica może przetwarzać Dane osobowe w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności w następujących celach prawnych:

 • w celu wypełnienia zobowiązań określonych w ustawach, rozporządzeniach, protokołach oraz innych przepisach krajowych i unijnych;
 • w celu wykonania decyzji organów publicznych.

Czynności przetwarzania danych w celach prawnych są niezbędne, ponieważ są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w tych celach nie można korzystać ze Strony internetowej.

3.3 Cele marketingowe – Wykorzystywanie danych osobowych do celów marketingowych za dobrowolną zgodą użytkownika

Luxottica przetwarza Dane osobowe użytkownika, za jego uprzednią zgodą, w następujących celach marketingowych:

 • w celu wysyłania wiadomości handlowych i promocyjnych oraz okresowych aktualizacji (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, SMS/MMS, usług pocztowych, mediów społecznościowych i newslettera) związanych z produktami, usługami, inicjatywami i wydarzeniami Luxottica. Ponadto, zgodnie z art. 130 ust. 4 włoskiego Kodeksu ochrony danych, Luxottica może wysyłać pocztą elektroniczną użytkownikom będącym jej klientami wiadomości handlowe dotyczące produktów, wydarzeń i usług podobnych do tych, które już zostały im dostarczone, o ile użytkownicy nie wyrażą sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych w momencie dostawy lub otrzymania poszczególnych wiadomości. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami dostępnymi w każdej wiadomości;

 • w celu dokonywania analiz statystycznych na temat klientów.

Czynności związane z przetwarzaniem danych w celach marketingowych są uzależnione od uprzedniej zgody lub sprzeciwu w okolicznościach określonych w ww. art. 130 ust. 4 włoskiego Kodeksu ochrony danych. Użytkownik może zdecydować o niepodawaniu Danych osobowych do celów marketingowych, jak również wycofać swoją zgodę na przetwarzanie już przekazanych Danych osobowych w późniejszym czasie – w takim przypadku Luxottica nie będzie wysyłać użytkownikowi wiadomości marketingowych, aby informować go o ofertach i promocjach dotyczących produktów, usług i inicjatyw Luxottica.

3.4 Cele dotyczące segmentacji i profilowania – Lepsze dopasowanie wiadomości marketingowych do potrzeb użytkownika za jego dobrowolną zgodą

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w celach marketingowych Luxottica może przetwarzać Dane osobowe użytkowników w celu segmentacji służącej do analizy Danych osobowych związanych z wielkością wydatków, kategorią produktów, datą urodzenia i metodami zakupów w związku z czynnościami wykonywanymi w celach marketingowych. Działania te prowadzone są przez Luxottica na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Luxottica polegającego na świadczeniu usług zgodnych z potrzebami użytkowników. Dzięki ograniczonej ilości przetwarzanych Danych osobowych interesy Luxottica są również odpowiednio wyważone w stosunku do interesów użytkowników. Przetwarzanie danych osobowych w celu segmentacji należy do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu, o których mowa w następnym akapicie.

W przypadku wyrażenia zgody na używanie plików cookie i innych technologii za pośrednictwem banera wyświetlanego na Stronie internetowej Luxottica przetwarza Dane osobowe dodatkowo w celu profilowania, które służy do analizowania zainteresowań i preferencji użytkowników, w tym danych przeglądania Strony internetowej, ze szczególnym uwzględnieniem wyświetlanych stron i przeglądanych produktów, tak aby na tej podstawie oferować dostosowane usługi i wysyłać indywidualne komunikaty marketingowe. Działania te prowadzone są przez Luxottica na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Luxottica polegającego na świadczeniu usług zgodnych z potrzebami użytkowników. Dzięki zgodzie wyrażanej za pośrednictwem baneru cookie zgodnie z Polityką plików cookie interesy Luxottica są również odpowiednio wyważone w stosunku do interesów użytkowników. Działania te pomagają Luxottica lepiej dostosowywać ofertę do profili użytkowników. Prawnie uzasadniony interes wynika z potrzeby optymalizacji komunikacji marketingowej przez Luxottica i jest on wyważony w stosunku do interesu użytkowników, aby otrzymywać informacje, które są dla nich istotne.

3.5 Cele wynikające z prawnie uzasadnionego interesu – Odpowiednie wyważenie praw Luxottica i praw użytkowników oraz możliwość sprzeciwu

Oprócz przetwarzania w celu segmentacji i profilowania, Luxottica przetwarza Dane osobowe również w dodatkowych celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu, a w szczególności:

 • w celu dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub pozasądowym, odnoszących się do praw Luxottica, spółek z jej grupy i/lub ich przedstawicieli, udziałowców, członków kadry kierowniczej i dyrektorów;

 • w celu umożliwienia technicznego zarządzania Stroną internetową i jej funkcjami operacyjnymi, w tym rozwiązywania wszelkich problemów technicznych, wykonywania testów, aktualizacji i uaktualnień, których nie można wykonać za pomocą danych nieosobowych;

 • w celu wykrywania nieuczciwych praktyk lub nadużyć na Stronie internetowej lub przeciwko grupie Luxottica i/lub użytkownikom Strony internetowej oraz zapobiegania im;

 • w celu dokonania potencjalnej fuzji, sprzedaży aktywów, przeniesienia całości lub istotnej części swojej działalności lub transakcji finansowania poprzez ujawnienie i przekazanie Danych osobowych stronie trzeciej lub stronom trzecim będącym stroną transakcji;

 • w celu przeprowadzania ankiet i badań rynkowych związanych z produktami i usługami Luxottica drogą pocztową, telefoniczną lub mailową;w celu anonimizacji Danych osobowych do celów analizy statystycznej.

Przetwarzanie Danych osobowych w wyżej wymienionych celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu oraz w celu segmentacji odbywa się na podstawie art. 6 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Luxottica, który jest odpowiednio wyważony w stosunku do interesu użytkowników, ponieważ przetwarzanie danych odbywa się w granicach ściśle niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Zgoda na takie przetwarzanie danych nie jest obowiązkowa i można w dowolnym momencie wyrazić wobec niego sprzeciw w sposób określony w niniejszej Polityce ochrony danych. W takim przypadku Luxottica nie będzie przetwarzać danych w takich celach, chyba że wykaże ona istnienie prawnie uzasadnionych przeważających podstaw do przetwarzania lub skorzysta z przysługującego jej prawa określonego w art. 21 RODO.

4. WJAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się w sposób elektroniczny i tradycyjny wyłącznie w granicach niezbędnych do realizacji celów wskazanych powyżej.

Luxottica zobowiązuje się do ochrony Danych osobowych użytkowników. Luxottica informuje, że hasło jest jednym z mechanizmów ochrony konta. W związku z tym zachęca użytkowników do używania wystarczająco bezpiecznego hasła i przechowywania go w bezpiecznym miejscu, ograniczając dostęp do niego na własnych komputerach i przeglądarkach oraz wylogowując się po zakończeniu przeglądania Strony internetowej. Wszystkie Dane osobowe podane przez użytkowników są przechowywane na bezpiecznych serwerach, przy zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa służących ochronie Danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, w celu zachowania prawidłowości Danych osobowych i zagwarantowania prawidłowego korzystania z informacji. Ponadto wykorzystywany jest bezpieczny system autoryzacji płatności kartą kredytową i wykrywania nieuczciwych praktyk. Luxottica korzysta ze standardowego protokołu SSL (Secure Sockets Layer) w celu ochrony poufności Danych osobowych użytkowników.

5. KOMU PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE?

Luxottica może przekazywać Dane osobowe użytkowników:

 • zewnętrznym dostawcom usług, którym powierzono czynności przetwarzania i którzy świadczą usługi lub pomoc i doradztwo na rzecz Luxottica, między innymi w sprawach technologicznych, księgowych, administracyjnych, prawnych, ubezpieczeniowych, informatycznych, marketingowych i analizy danych;
 • spółkom grupy Luxottica;

 • osobom i organom, których prawo dostępu do danych osobowych wynika z przepisów prawa, rozporządzeń lub przepisów wydanych przez uprawnione do tego organy;

 • potencjalnemu nabywcy Luxottica oraz podmiotom powstałym w wyniku fuzji lub innego przekształcenia z udziałem Luxottica; oraz

 • właściwym organom.

Wyżej wymienieni odbiorcy będą przetwarzać Dane osobowe użytkowników jako administratorzy danych, podmioty przetwarzające dane lub osoby odpowiedzialne za przetwarzanie, w zależności od okoliczności.

Luxottica udostępnia na żądanie pełną listę podmiotów przetwarzających dane w sposób określony w niniejszej Polityce ochrony danych.

6. DO JAKICH KRAJÓW PRZEKAZUJEMY DANE?

Luxottica może przekazywać Dane osobowe użytkowników wymienionym powyżej odbiorcom, którzy mogą znajdować się również poza Unią Europejską, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. W przypadku przekazywania danych z UE do krajów, które zgodnie z opinią Komisji Europejskiej nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony, Spółka wprowadza odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Danych osobowych. W związku z tym przekazywanie Danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami i obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów o ochronie danych określonych w art. 44 i następnych RODO. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących odpowiednich zabezpieczeń oraz środków, za pomocą których można uzyskać ich kopię, użytkownik może skontaktować się z Luxottica w sposób określony w niniejszej Polityce ochrony danych.

7. JAK DŁUGO LUXOTTICA PRZECHOWUJE DANE OSOBOWE?

Luxottica przechowuje Dane osobowe przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, dla których Dane osobowe były zebrane i przetwarzane, ale nie krócej niż przez okres przechowywania wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Luxottica przetwarza Dane osobowe w celach wynikających z umowy i z prawnie uzasadnionego interesu przez okres obowiązywania umowy (w przypadku utworzenia konta na Stronie internetowej, dokonania zakupu lub w związku z usługami świadczonymi przez Luxottica) oraz przez 10 lat od zakończenia sprzedaży lub usługi.

Dane osobowe przetwarzane w celach prawnych będą przechowywane przez okres ściśle niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawnych.

Ponadto dane zbierane w celach marketingowych, w tym w celu profilowania i segmentacji, będą przetwarzane przez 7 lat od ostatniego zakupu i/lub od ostatniego kontaktu z użytkownikiem (np. zapisania się do konkursu z nagrodami, udziału w wydarzeniu, otwarcia newslettera), bez uszczerbku dla prawa do wycofania wyrażonej zgody lub sprzeciwu wobec przetwarzania w dowolnym momencie.

8. CZY MASZ PRZYNAJMNIEJ 16 LAT?

Przetwarzanie Danych osobowych określone w niniejszej polityce nie dotyczy danych osób niepełnoletnich w wieku poniżej 16 lat.

W razie przypadkowego zarejestrowania jakichkolwiek Danych osobowych dotyczących osób niepełnoletnich Luxottica niezwłocznie usunie je na żądanie użytkownika.

9. JAK SKORZYSTAĆ Z PRAW ZWIĄZANYCH Z DANYMI OSOBOWYMI?

Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z następujących praw:

a) prawa do uzyskania od Luxottica potwierdzenia istnienia Danych osobowych oraz otrzymania informacji o ich treści i źródle, zweryfikowania ich prawidłowości i żądania ich uzupełnienia, aktualizacji lub zmiany;

b) prawa do żądania usunięcia, anonimizacji lub ograniczenia przetwarzania Danych osobowych przetwarzanych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;

c) prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania całości lub części Danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach;

d) prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych (w zakresie, w jakim taka zgoda jest konieczna);

e) prawa do żądania od Luxottica ograniczenia przetwarzania Danych osobowych w przypadku gdy:

 • użytkownik kwestionuje prawidłowość Danych osobowych, dopóki Luxottica nie podejmie wystarczających kroków w celu poprawienia danych lub zweryfikowania ich poprawności;

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik nie żąda usunięcia wszystkich Danych osobowych;

 • Luxottica nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu, w oczekiwaniu na weryfikację, czy Luxottica ma ważne i uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania;

f) prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych w przypadku przetwarzania w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu, chyba że Luxottica wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

g) prawa do żądania niezwłocznego usunięcia Danych osobowych;

h) prawa do uzyskania elektronicznej kopii Danych osobowych, jeśli użytkownik chce otrzymać swoje Dane osobowe lub przenieść je do innego dostawcy, w przypadku gdy Luxottica polega na zgodzie użytkownika lub fakcie, że przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia usług i Dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany; oraz

i) prawa do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorującego ochronę danych.

Zgodnie z art. 2-terdecies Kodeksu ochrony danych w przypadku śmierci użytkownika z powyższych praw może skorzystać inna osoba uprawniona („Spadkobierca”), która ma w tym swój własny interes lub występuje w charakterze pełnomocnika użytkownika, a także w przypadku konieczności ochrony danych z powodów rodzinnych. Użytkownik może wyraźnie pozbawić Spadkobiercę możliwości wykonania niektórych z ww. praw, przesyłając odpowiednie żądanie na wskazany poniżej adres e-mail. Użytkownik może w dowolnym czasie wycofać lub zmodyfikować takie oświadczenie na tych samych zasadach.

Użytkownik może skorzystać z powyższych praw w dowolnym momencie klikając tutaj. Luxottica udzieli odpowiedzi w rozsądnym czasie (a w każdym razie w terminie określonym w przepisach prawnych) po zweryfikowaniu tożsamości użytkowników.

Ponadto Luxottica oferuje użytkownikom narzędzia do aktualizacji i zmiany Danych osobowych. Każdy zarejestrowany użytkownik może uzyskać dostęp do własnych danych i zaktualizować je (np. za pośrednictwem konta użytkownika). Poza tym użytkownicy mogą również zmieniać i aktualizować swoje preferencje dotyczące sposobu otrzymywania wiadomości e-mail lub innych komunikatów od Luxottica. Użytkownicy mogą również zażądać usunięcia informacji na ich koncie.

10. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LUXOTTICA?

Administratorem Danych osobowych jest Grupa Luxottica S.p.A. z siedzibą pod adresem: Piazzale Luigi Cadorna, 3, 20123 Mediolan, Włochy.

W przypadku pytań lub komentarzy dotyczących niniejszej Polityki ochrony danych lub przetwarzania danych przez Luxottica można skontaktować się z Luxottica, korzystając z linku dostępnego w poprzednim akapicie.

11. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NASZYM INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

Zgodnie z art. 37 RODO Luxottica wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail dpo@luxottica.com lub na adres Luxottica podany w punkcie „JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LUXOTTICA?” niniejszej Polityki ochrony danych

12. JAK ŚLEDZIĆ ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE OCHRONY DANYCH?

Niniejsza Polityka ochrony danych może ulec zmianie ze względów prawnych i/lub organizacyjnych. W związku z powyższym sugerujemy regularne sprawdzanie niniejszej Polityki ochrony danych i zapoznawanie się z jej najnowszą wersją. W każdym przypadku informacje o zmianach będą przekazywane z wyprzedzeniem, a aktualna wersja Polityki ochrony danych będzie zawsze dostępna na Stronie internetowej.

13. Używanie plików cookie

By ułatwić przeglądanie Strony, Luxottica używa plików cookie. Plik cookie to mały plik, zazwyczaj złożony z liter i cyfr, ściągany na komputer, gdy użytkownik loguje się na konkretne strony. Pliki cookie umożliwiają stronom internetowym rozpoznawanie komputera użytkownika, śledzenie, jakie podstrony przegląda i rozpoznawanie użytkowników, którzy powracają na daną stronę. Pliki cookie nie zawierają informacji pozwalających na identyfikację użytkownika jako osoby, ale informacje osobowe zapisywane przez Luxottica mogą zostać połączone z informacjami zawartymi w plikach cookie i z nich pobrane.

Pliki cookie dzielą się na techniczne, analityczne i profilujące:

a) Techniczne pliki cookie zapewniają prawidłową nawigację i ułatwiają przeglądanie strony internetowej, co pozwala użytkownikowi z niej korzystać. Dzięki nim, podczas drugiej wizyty na stronie nie trzeba na przykład ponownie wpisywać danych takich jak nazwa użytkownika.

b) Analityczne pliki cookie analizują i monitorują sposób przeglądania Strony (np. liczbę wejść i oglądane podstrony), byśmy mogli wprowadzać bardziej konstruktywne poprawki dotyczące jej funkcjonowania i nawigacji.

c) Profilujące pliki cookie śledzą poczynania użytkownika na stronie i tworzą profile dotyczące jego gustu, zwyczajów, wyborów, itd. Mogą być wykorzystywane przy wysyłce reklam zgodnych z odkrytymi podczas przeglądania preferencjami.

13.1 Używanie własnych technicznych plików cookie

Strona używa następujących własnych technicznych plików cookie.

Nazwa

Opis

WC_SESSION_ESTABLISHED

Ten plik cookie zawiera wartość identyfikatora sklepu dla danej sesji. Wartość ta jest potrzebna do wyboru sklepu, jeśli nie wskazuje nań adres URL.

WC_ACTIVEPOINTER

Jest to plik cookie aktywnej sesji, który porusza się między przeglądarką a serwerem przy wykorzystaniu połączenia SSL lub bez SSL. Używa się go do rozpoznawania użytkowników przy połączeniu bez SSL. Zawiera wartości sesji użytkownika takie jak upływ czasu logowania, identyfikator sesji, etc.

WC_USERACTIVITY_ID
Na przykład:
WC_USERACTIVITY_-1000

Jest to plik cookie aktywnej sesji, który porusza się między przeglądarką a serwerem przy wykorzystaniu połączenia SSL lub bez SSL. Używa się go do rozpoznawania użytkowników przy połączeniu bez SSL. Zawiera wartości sesji użytkownika takie jak upływ czasu logowania, identyfikator sesji, etc.

WC_GENERIC_ACTIVITYDATA

Ten plik cookie pojawia się tylko w przypadku sesji użytkowników ogólnych (-1002). Zapisuje wartości sesji takie jak sklep, język, zamówienie, etc.

WC_AUTHENTICATION_ID
Na przykład:
WC_AUTHENTICATION_-1000

WebSphere Commerce wykorzystuje plik cookie bezpiecznego systemu uwierzytelnienia by zarządzać danymi uwierzytelniającymi. Uwierzytelniający plik cookie występuje tylko przy połączeniach SSL i posiada potwierdzenie czasowe dla większego bezpieczeństwa. Używa się go do rozpoznawania użytkowników przy połączeniu SSL.

WC_PERSISTENT

Ten plik cookie zapamiętuje identyfikator użytkownika, język i walutę dla każdego sklepu odwiedzonego w sesji. Może istnieć wiele zestawów identyfikatorów, jeżeli użytkownik odwiedza więcej niż jeden sklep.

Xvtouser

1002|b8923e6f-8e7f-4bb5-b8ea-791b6d32308b|de112f14-1eb4-488c-b762-95dd78ec8b59|805289602057|G|

Xvtoredirect

Przechowuje domain/locale/virtual-model i inne adresy URL protokołów służących do przesyłania danych.


Luxottica nie używa profilujących plików cookie.

13.2 Analityczne pliki cookie osób trzecich

Luxottica używa następujących analitycznych plików cookie.

a) Google Analytics
Strona używa Google Analytics, usługi analizy stron internetowych Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę jego sposobu korzystania ze Strony. Informacje na temat użytkowania Strony wygenerowane przez pliki cookie są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, adres IP jest jednak przez Google wcześniej skracany dla komputerów znajdujących się na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej i na terenie innych krajów członkowskich układu o Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i dopiero tam skracany. Google używa tych informacji w imieniu podmiotu prowadzącego tę Stronę, by ocenić sposób korzystania ze Strony przez użytkowników, sporządzać raporty dotyczące aktywności na Stronie i świadczyć dodatkowe usługi związane ze Stroną i korzystaniem z internetu dla podmiotu prowadzącego Stronę. Adres IP, przesłany z przeglądarki internetowej użytkownika w ramach usługi Google Analytics, nie jest kojarzony przez Google z innymi danymi. Użytkownik może zezwolić na wykorzystywanie plików Cookie przez Google Analytics, kontynuując przeglądanie Strony po odczytaniu zamieszczonego tam bannera. Może też zablokować zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, choć pełne wykorzystanie wszystkich funkcji Strony może nie być wówczas możliwe. Ponadto można także uniemożliwić pobieranie przez Google danych wytwarzanych przez pliki cookie dotyczących korzystania ze Strony (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę dostępną pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=itde. Użytkownik może uniemożliwić Google pobieranie danych klikając w następujący odnośnik. Uaktywnia się opcja Opt-Out-Cookie, która zapobiega pobieraniu danych użytkownika podczas przyszłych odwiedzin na Stronie. Następnie należy kliknąć tutaj: Dezaktywacja Google Analytics Bardziej szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://www.google.de/intl/pl/policies/. Luxottica zaznacza, że usługa Google Analytics została na Stronie poszerzona o kod „anonymizeIp”, by zapewnić anonimizację adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP).

b) Adobe Analytics
Strona używa Adobe Analytics, usługi analizy stron internetowych Adobe („Adobe”). Informacje na temat użytkowania Strony wygenerowane przez pliki cookie są przesyłane do serwera Adobe w USA i tam przechowywane. Bardziej szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.adobe.com/privacy/optout.html#4

c) MobileApp Tracking
Strona używa MobileApp Tracking, usługi analizy stron internetowych Tune Inc. (“Tune”). Informacje na temat użytkowania Strony wygenerowane przez pliki cookie są przesyłane do serwera Tune w USA i tam przechowywane. Bardziej szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć w sekcji Polityka Prywatności na stronie internetowej Tune.

g) Mapy Google
Luxottica nie otrzymuje żadnych informacji o treści przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez Google. Więcej informacji znajduje się w objaśnieniu polityki ochrony danych Google pod adresem http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

13.3 Wtyczki mediów społecznościowych

Portal używa wtyczek mediów społecznościowych udostępnianych przez najważniejsze sieci społecznościowe (np. facebook.com i twitter.com). Podczas odwiedzin na stronie dane nawigacyjne mogą być przekazywane bezpośrednio do tych sieci społecznościowych, nawet bez bezpośredniego współdziałania użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że za działanie danej wtyczki sieci społecznościowej odpowiedzialna jest sieć społecznościowa, do której dana wtyczka należy. Gdy użytkownik korzysta z wtyczek dostępnych na Stronie (np. logowanie przez sieć społecznościową, powiązanie konta w Luxottica z kontem w sieci społecznościowej, klikanie w przyciski „Lubię to” lub „Udostępnij” należące do Facebooka), przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem danej sieci społecznościowej, która przesyła zawartość wtyczki wprost do przeglądarki użytkownika. Luxottica może zatem otrzymywać dane dotyczące użytkownika w zgodzie z regulaminem i polityką prywatności danej sieci społecznościowej i może dołączyć te informacje do informacji zebranych już za pośrednictwem własnych usług. Jeśli użytkownik zdecyduje udostępnić dane sieciom społecznościowym, Luxottica udostępni je w zgodzie z jego preferencjami. Wszelkie informacje udzielone sieci społecznościowej będą podlegać regulaminowi i polityce prywatności tej sieci. By uniemożliwić sieciom społecznościowym zbieranie informacji osobowych użytkownika, należy zapoznać się z odpowiednimi zapisami na ich stronach internetowych.

Konkretnie, Strona używa:

a) Google+
Strona używa tak zwanego przycisku „G+1” sieci społecznościowej Google Plus obsługiwanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki („Google”). Przycisk można rozpoznać po symbolu „G+1”. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w Google Plus, może użyć przycisku „G+1”, aby wyrazić zainteresowanie Stroną i udostępnić jego treść w Google Plus. W takim przypadku Google zapisuje nie tylko informacje o tym, którzy użytkownicy nacisnęli przycisk „G+1” przy danej treści na Stronie, lecz także informację o podstronie, którą użytkownik w owym momencie przeglądał. „G+1” użytkownika może być wyświetlany wraz z jego nazwą (i zdjęciem, jeśli jest dostępne) używaną w Google Plus w innych serwisach Google, takich jak wyszukiwarka lub profil użytkownika. Więcej informacji na temat celu i zakresu zapisu, przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google oraz praw użytkownika i opcji ustawień ochrony prywatności znajduje się w objaśnieniu polityki ochrony danych Google. https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

b) Twitter
Luxottica umieściła na Stronie wtyczkę serwisu internetowego twitter.com należącego do Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter oferuje tak zwaną funkcję „Tweet”. Użytkownik może za jej pomocą publikować wiadomości nie dłuższe niż 140 znaków, w tym odnośniki do stron internetowych, na swoim koncie w serwisie Twitter. Gdy użytkownik użyje funkcji „Tweet” na stronie internetowej, odnośnik do tej strony pojawi się na Twitterze i będzie tam publicznie dostępny. Dane również przesyłane są w tym procesie do serwisu Twitter. Luxottica nie otrzymuje żadnych informacji o treści przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez serwis Twitter. Więcej informacji znajduje się w objaśnieniu polityki ochrony danych serwisu Twitter pod adresem http://twitter.com/privacy Twitter oferuje użytkownikom możliwość zdefiniowania ustawień ochrony danych pod adresem http://twitter.com/account/settings

c) Pinterest
Luxottica umieściła na Stronie wtyczkę serwisu internetowego Pinterest, dostarczaną przez Pinterest. Luxottica nie otrzymuje żadnych informacji o treści przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez serwis Pinterest. Więcej informacji znajduje się w objaśnieniu polityki ochrony danych serwisu Pinterest pod adresem https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

d) Tumblr
Luxottica umieściła na Stronie wtyczkę serwisu internetowego Tumblr, dostarczaną przez Tumblr. Luxottica nie otrzymuje żadnych informacji o treści przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez serwis Tumblr. Więcej informacji znajduje się w objaśnieniu polityki ochrony danych serwisu Tumblr pod adresem http://www.tumblr.com/policy/en/privacy

e) Instagram
Luxottica ha integrato sul Sito il servizio di Instagram, fornito da Instagram. Luxottica non riceve informazioni sul contenuto dei dati trasmessi e sull’utilizzo da parte di Instagram. Per tale motivo, si consultino i chiarimenti di Tumblr sulla tutela dei dati per maggiori informazioni: http://instagram.com/about/legal/privacy/

f) Youtube
Luxottica umieściła na Stronie wtyczkę serwisu internetowego Youtube, dostarczaną przez Google. Luxottica nie otrzymuje żadnych informacji o treści przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez Google. Więcej informacji znajduje się w objaśnieniu polityki ochrony danych Google pod adresem http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

g) Facebook
Luxottica umieściła na Stronie wtyczkę serwisu internetowego Facebook, dostarczaną przez Facebooka wraz z przyciskiem „Lubię to” i widżetami. Luxottica nie otrzymuje żadnych informacji o treści przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez Facebooka. Więcej informacji znajduje się w objaśnieniu polityki ochrony danych serwisu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/policy.php

Ponadto Strona używa następujących analitycznych plików cookie osób trzecich:
- Click Tale;
- Google AdWords;
- Doubleclick floodlight;
- Bings;
- ShopZilla;
- PriceGrabber;
- Commission Junction;
- Criteo;
- Zanox;
- Tealium;
- BazaarVoice;
- Affiliate Window;
- Rakuten;
- Verza;

13.4 Wykorzystywanie sygnalizatora web

Strona Luxottica może zawierać obrazy cyfrowe rozpoznawane jako sygnalizatory web (czasem definiowane także jako znaczniki pikselowe lub GIF), również związane z wykorzystywaniem plików cookie, służące zbieraniu informacji o sposobie korzystania ze Strony. Sygnalizatory web mogą dostarczać niektórych rodzajów informacji z komputera użytkownika, takich jak data i godzina odwiedzin na Stronie, opis strony, na której znajduje się sygnalizator web, czy pliki cookie. Sygnalizatory web mogą znajdować się również w wiadomościach e-mail dotyczących promocji i w biuletynach informacyjnych celem potwierdzenia, że wiadomość została przeczytana. Luxottica może korzystać z sygnalizatorów web osób trzecich, by łatwiej zbierać zgrupowane dane statystyczne o efektywności kampanii reklamowych i innych aspektach prowadzenia Strony.

13.5 Aktywacja i dezaktywacja plików cookie i sygnalizatorów web

Użytkownik może zezwolić Luxottica na wykorzystywanie plików cookie i sygnalizatorów web kontynuując przeglądanie Strony po odczytaniu zamieszczonego tam bannera. Jeśli sobie tego nie życzy, powinien zmienić ustawienia przeglądarki tak, by odrzucała pliki cookie. Należy przy tym brać pod uwagę, że dezaktywacja lub odrzucenie plików cookie mogą ograniczyć możliwość korzystania z niektórych funkcji Strony i utrudnić jej przeglądanie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO