Internetowa polityka prywatności

(OBOWIĄZUJE OD 23.02.2017)

1. PRZEDMIOT

Strona internetowa Ray-Ban.com (dalej „Strona”) jest zarządzana przez Luxottica Group S.p.A działającą w charakterze administratora danych (dalej „Luxottica”). Odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony prywatności zostały określone i opracowane, by zagwarantować prawidłowe przetwarzanie informacji osobowych i jego zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa. 

Niniejsza polityka przedstawia sposób, w jaki Luxottica, bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich spółek zależnych, przetwarza informacje osobowe użytkowników (dalej „użytkownik”, „użytkownicy”) zgodnie z art. 13 włoskiego dekretu ustawodawczego nr 196/2003 (dalej „włoski kodeks danych osobowych”) i art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE (dalej „GDPR”), w jaki informacje te są wykorzystywane i udostępniane oraz jak można uzyskać do nich dostęp, zmienić je lub usunąć. W dowód swojego zaangażowania w ochronę prywatności, Luxottica opracowała swoją politykę w ramach modelu globalnego zarządzania w ochronie prywatności, by zapewnić pełną zgodność z ochroną prywatności jako fundamentem kultury przedsiębiorstwa Luxottica. Wszelkie informacje osobowe podane przez użytkownika wykorzystywane są wyłącznie w sposób opisany poniżej.

2. ŹRÓDŁO I RODZAJ INFORMACJI OSOBOWYCH

Luxottica przetwarza różne rodzaje informacji o użytkownikach zebrane z różnych źródeł, takie jak:

 • informacje podane bezpośrednio przez użytkownika;
 • informacje pochodzące od automatycznych systemów śledzenia zebrane podczas korzystania przez użytkownika ze Strony i usług przezeń oferowanych. 


Mówiąc konkretnie, Luxottica może przetwarzać następujące dane identyfikacyjne użytkownika:

a) Informacje podane przez użytkownika podczas procesu rejestracji i wypełniania zamówienia (np. imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, płeć, kraj (narodowość), adres pocztowy i numer telefonu potrzebne przy zamówieniach, karta kredytowa i informacje finansowe) oraz inne informacje zawarte w korespondencji lub zapytaniach przesłanych przez użytkownika. Luxottica może również wystąpić do użytkownika o udostępnienie informacji, jeśli zgłoszone zostaną problemy z usługami dostępnymi na Stronie;

b) Informacje dotyczące profilu użytkownika w sieciach społecznościowych, jeśli są publiczne. Jeżeli użytkownik loguje się za pomocą aplikacji sieci społecznościowej lub wiąże swoje konto Luxottica ze swymi profilami publicznymi w sieciach społecznościowych i udostępnia swoje działania na Stronie na tych kanałach za pomocą odpowiednich wtyczek (np. Facebook Connect, I like, fb share, etc.), niektóre dane użytkownika upublicznione w sieci społecznościowej zostaną zebrane przez Stronę i przetworzone dla odpowiednich funkcji. Używanie wyżej wspomnianych wtyczek pociąga za sobą udostępnianie odpowiadających im działań i informacji w powiązanych z nimi sieciach społecznościowych;

c) Informacje związane z korzystaniem przez użytkownika ze Strony. Ze względów bezpieczeństwa, pliki dziennika związane z każdą sesją, podczas której użytkownik loguje się na konto oraz dane dotyczące transakcji są przetwarzane za pośrednictwem operatora.

d) Informacje nawigacyjne. Gdy użytkownik porusza się po Stronie, Luxottica używa technologii (plików cookie, więcej informacji poniżej) automatycznie zbierających informacje dotyczące tego, jak użytkownik korzysta z produktów i usług, takie jak adres IP lub inny unikalny kod urządzenia (komputera, telefonu komórkowego i innych urządzeń), to, czy użytkownik jest zarejestrowany, informacje techniczne, np. adres URL strony, z której przybył użytkownik, informacje o przeglądarce, język. Pozwalają nam one nieustannie ulepszać stronę internetową oraz mechanizmy zakupu produktów i usług, a także monitorować prawidłowe działanie Strony. Informacje te obejmują wyłącznie dane statystyczne związane z działaniami użytkownika i nie przewiduje się łączenia ich z danymi identyfikacyjnymi użytkownika. Informacje nawigacyjne mogą doprowadzić do identyfikacji użytkownika tylko po dopasowaniu do informacji osobowych.

e) Zdjęcie dostarczone przez użytkownika (zarówno zarejestrowanego, jak i niezarejestrowanego), jeżeli korzysta on z aplikacji Virtual Try-On i zezwala na przechowywanie zdjęcia na serwerach Luxottica.

Wszystkie wyżej wymienione dane identyfikacyjne będą dalej wspólnie określane jako „informacje”.

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

3.1 Cele związane z realizacją umowy

Informacje zebrane przez Luxottica wykorzystywane są w następujących celach związanych z realizacją umowy bez uprzedniej zgody użytkownika w zgodzie z art. 24 włoskiego kodeksu danych osobowych i art. 6 GDPR:

 • umożliwienie użytkownikom rejestracji na Stronie;
 • świadczenie usług dostępnych na Stronie (np. zarządzanie procesem rejestracji i dostępem do konta, zarządzanie kontem)
 • umożliwienie użytkownikom korzystania z aplikacji Virtual Try-On, co wymaga zapisania zdjęcia użytkownika na serwerze Luxottica;
 • zarządzanie zamówieniami on-line, dostarczanie produktów i usług, przetwarzanie płatności i płatności elektronicznych, przekazywanie zamówień, produktów, usług;
 • techniczne zarządzanie Stroną i jej funkcjami operacyjnymi (w tym logistyką), w tym rozwiązywanie problemów technicznych, analiza statystyczna, testy i badania;
 • przeciwdziałanie działalności niezgodnej z prawem lub nadużyciom szkodliwym dla Strony lub zagrażającym bezpieczeństwu transakcji i wykrywanie ich;
 • spełnianie wymagań ustaw, regulacji, protokołów oraz przepisów prawa krajowego i UE;
 • wdrażanie decyzji organów władzy publicznej;
 • ochrona bezpieczeństwa jednostki;
 • obrona Luxottica przed sądem, na przykład w przypadku naruszeń dokonanych przez internautów lub by chronić prawa i majątek Luxottica;
 • realizacja wniosków użytkowników (np. wniosków o udzielenie informacji);
 • komunikacja z użytkownikiem związana z dostarczaniem usług i produktów, sprzedażą i pomocą po sprzedaży.


3.2 Cele marketingowe

Informacje zebrane przez Luxottica wykorzystywane są za zgodą użytkownika w następujących celach marketingowych zgodnie z art. 23 włoskiego kodeksu danych osobowych i art. 7 GDPR:

 1. udział w promocjach i konkursach dostępnych od czasu do czasu na Stronie i zarządzanie nimi, — wysyłanie wiadomości promocyjnych i handlowych oraz informacji o nowościach (np. przez e-mail, telefon, SMS/MMS, pocztę, sieci społecznościowe, newslettery) związanych z produktami i usługami Luxottica, inicjatywami i wydarzeniami organizowanymi przez lub we współpracy z Luxottica;
 2. przeprowadzanie ankiet, analiz statystycznych i badań rynku dotyczących produktów i usług Luxottica za pomocą poczty, telefonu, poczty elektronicznej.


Ponadto, zgodnie z art. 130, r. 4 włoskiego kodeksu danych osobowych, jeżeli użytkownik jest już klientem, Luxottica może wysyłać mu pocztą elektroniczną informacje o podobnych produktach, wydarzeniach, targach i usługach oferowanych przez Luxottica. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować.

4. Metody przetwarzania

Przetwarzanie informacji o użytkownikach ma miejsce tylko w razie konieczności i odbywa się poprzez działania wskazane w art. 4 włoskiego kodeksu danych osobowych oraz w art. 4 GDPR, jak to: zbieranie, rejestracja, organizacja, przechowywanie, doradztwo, przetwarzanie, modyfikowanie, selekcja, gromadzenie, porównywanie, używanie, korelacja, dostęp i komunikacja, blokowanie, usuwanie i niszczenie danych. Dane użytkowników są przetwarzane elektronicznie poprzez Stronę i jej serwery.

5. Kategorie osób, które mogą otrzymać dostęp do informacji

Wszelkie informacje osobowe otrzymane lub zebrane poprzez połączenie ze Stroną będą przetwarzane przez Luxottica jako Administratora Danych. Informacje osobowe będą przetwarzane przez pracowników Luxottica upoważnionych do przetwarzania zbieranych informacji osobowych, jak to:

 • pracownicy i konsultanci uprawnieni do zarządzania Stroną i świadczenia związanych z tym usług (np. obsługa klienta, zarządzanie Systemami Komputerowymi Luxottica, zarządzanie systemami IT, przechowywanie obrazów w przypadku, gdy użytkownik korzysta z aplikacji Virtual Try-On, etc.) w charakterze osób odpowiedzialnych za przetwarzanie i/lub administratorów systemu i/lub wewnętrznych przetwarzających dane;
 • pracownicy i konsultanci z działów marketingu, finansów, administracji, księgowości etc. Luxottica w charakterze osób odpowiedzialnych za przetwarzanie i/lub wewnętrznych przetwarzających dane.


Ponadto Luxottica może zlecić dostawcom usług przetwarzanie danych w swoim imieniu, zgodnie z dostarczonymi przez siebie instrukcjami i swoją Polityką Prywatności. Dostawcy ci będą przetwarzać informacje w charakterze zewnętrznych przetwarzających dane w oparciu o odpowiednie zobowiązania umowne i/lub nominację pisemną. Są to:

 • dostawcy usług zarządzania Systemami Komputerowymi i Stroną (np. dostawcy usług hostingowych, dostawy usług analizy rynku, usługi zarządzania bazą danych i utrzymania jej);
 • dostawcy usług płatności internetowych, którzy mogą mieć dostęp do informacji o karcie kredytowej i innych informacji finansowych użytkownika;
 • dostawcy usług związanych z zamówieniami, wysyłką produktów i/lub innych usług dostępnych na Stronie.


Dostęp do informacji mogą otrzymać również spółki Luxottica Group w charakterze zewnętrznych przetwarzających dane, w celu zarządzania usługami wewnątrzgrupowymi (np. komunikacja handlowa) i wypełnienia warunków umowy ustalonych powyżej, w tym wysyłki produktów, rozpatrywania roszczeń, analizy danych, pomocy marketingowe. Wykonując wymienione powyżej czynności, muszą oni przestrzegać instrukcji Luxottica, zasad postępowania przy przetwarzaniu informacji osobowych w zgodzie z niniejszą Polityką Prywatności.

6. Strony trzecie, którym mogą być przekazywane informacje

Ponadto informacje o użytkowniku mogą być przekazane stronom trzecim z następujących powodów:

 1. umożliwienie przedsiębiorcom trzecim połączenia, przejęcia lub sprzedaży całości lub części zasobów Luxottica;
 2. spełnianie wymagań ustaw, regulacji, protokołów oraz przepisów prawa krajowego i UE;
  wdrażanie decyzji organów władzy publicznej;
 3. obrona Luxottica przed sądem, na przykład w przypadku naruszeń dokonanych przez internautów.


Rzeczone strony winny przetwarza informacje w charakterze niezależnych administratorów danych, dlatego użycie danych przez nie nie jest regulowane niniejszą Polityką Prywatności.

7. Transfer danych poza UE 

Luxottica może przekazać informacje wyżej wymienionym zewnętrznym przetwarzającym dane z siedzibą poza granicami Unii Europejskiej (spółki Luxottica Group i strony trzecie), by umożliwić działania wymienione w niniejszej Polityce Prywatności (np. usługi hostingowe). Jeżeli informacje osobowe zostaną przekazane do krajów, które nie oferują takiego samego poziomu ochrony lub odpowiedniego poziomu ochrony informacji osobowych (np. Stany Zjednoczone Ameryki), zapewniamy, że każdy dostawca usług nawiązuje szczególne stosunki umowne zgodne z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych (w tym standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską), chyba że Luxottica może polegać na innej podstawie prawnej dotyczącej transferu informacji osobowych.

8. Charakter podawania informacji osobowych i konsekwencje odmowy

Podawanie informacji do celów związanych z realizacją umowy jest dobrowolne i opcjonalne. Użytkownik może zdecydować się nie podawać informacji do celów związanych z realizacją umowy oraz w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie informacji. Może to uniemożliwić użytkownikowi korzystanie ze Strony i usług wymienionych w sekcji 3.1. niniejszej Polityki Prywatności.

Podawanie informacji do celów marketingowych jest dobrowolne i opcjonalne. Użytkownik może zdecydować się nie podawać informacji do celów marketingowych oraz w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie informacji. Użytkownik nie będzie wówczas otrzymywał komunikatów handlowych Luxottica wymienionych w sekcji 3.2. niniejszej Polityki Prywatności. Jeżeli użytkownik podał informacje do celów związanych z realizacją umowy, nadal będzie mógł korzystać z usług wymienionych w sekcji 3.1. niniejszej Polityki Prywatności.

9. Bezpieczeństwo

Luxottica podejmuje się ochrony informacji o użytkownikach. Luxottica poucza, że jednym z mechanizmów ochrony konta jest hasło, dlatego też użytkownikom zaleca się używanie wystarczająco bezpiecznego hasła i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu, ograniczenie dostępu do niego do własnego komputera i przeglądarki oraz wylogowywanie się przed opuszczeniem strony. Luxottica podejmuje się ochrony informacji otrzymanych od użytkowników. Wszelkie informacje osobowe przechowywane są na bezpiecznych serwerach w ich systemach wewnętrznych. Luxottica podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, by chronić informacje przed dostępem podmiotów nieupoważnionych, niedozwolonymi zmianami i przepływem oraz rozpowszechnianiem danych.  By uniemożliwić dostęp podmiotom nieuprawnionym, zachować rzetelność danych i zagwarantować właściwe ich wykorzystanie, Luxottica używa odpowiednich procedur fizycznych, elektronicznych i zarządczych chroniących i zabezpieczających informacje i dane przechowywane w swoim systemie.   Informacje związane z transakcjami zakupu (np. numer karty kredytowej) są przetwarzane w sposób bezpieczny przez wybranych dostawców usług, którzy gwarantują, że podjęli najodpowiedniejsze środki ochrony. Ponadto do autoryzacji płatności kartą kredytową i wykrywania działalności niezgodnej z prawem używa się bezpiecznego systemu. Luxottica używa standardowego protokołu SSL (Secure Sockets Layer) do ochrony poufności informacji osobistych użytkownika. Choć żaden system komputerowy nie jest w pełni bezpieczny, Luxottica ma głębokie przekonanie, że środki, jakie stosuje, by ograniczyć możliwość wystąpienia problemów z bezpieczeństwem, są wystarczające dla typu danych, które chronią.

10. Przechowywanie i usuwanie danych

Luxottica dysponuje informacjami osobistymi użytkowników zebranymi wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności zgodnie z zezwoleniem od użytkowników, używa ich., przetwarza je i przechowuje, jeśli to konieczne. Konkretnie, Luxottica zbiera informacje osobowe zgodne z:

 1. celem, dla którego zostały zebrane;
 2. zezwoleniem otrzymanym od użytkownika;
 3. lokalnymi i międzynarodowymi przepisami.


Informacje osobowe są przechowywane i usuwane w zgodzie z polityką bezpieczeństwa Luxottica przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetworzone, w tym okres przetrzymania określony odpowiednimi przepisami (np. dokumentacja księgowa). Luxottica będzie przetwarzać informacje o użytkownikach do celów związanych z realizacją umowy (sekcja 3.1 a-d) przez dziesięć lat od czasu wygaśnięcia umowy, w przypadku aplikacji Virtual Try-On (sekcja 3.1. e) przez 14 dni od zapisania obrazu w przypadku niezarejestrowanego użytkownika i przez maksymalnie 24 miesiące od momentu zebrania rzeczonych informacji do celów marketingowych. Informacje o użytkowniku są przetwarzane w siedzibie Luxottica i w miejscach, w których znajdują się serwery. W przypadku obywateli UE, serwery znajdują się w UE, a serwery dla innych użytkowników znajdują się odpowiednio w krajach, które ci użytkownicy zamieszkują. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Luxottica.

11. Używanie plików cookie

By ułatwić przeglądanie Strony, Luxottica używa plików cookie. Plik cookie to mały plik, zazwyczaj złożony z liter i cyfr, ściągany na komputer, gdy użytkownik loguje się na konkretne strony. Pliki cookie umożliwiają stronom internetowym rozpoznawanie komputera użytkownika, śledzenie, jakie podstrony przegląda i rozpoznawanie użytkowników, którzy powracają na daną stronę. Pliki cookie nie zawierają informacji pozwalających na identyfikację użytkownika jako osoby, ale informacje osobowe zapisywane przez Luxottica mogą zostać połączone z informacjami zawartymi w plikach cookie i z nich pobrane.

Pliki cookie dzielą się na techniczne, analityczne i profilujące:

a) Techniczne pliki cookie zapewniają prawidłową nawigację i ułatwiają przeglądanie strony internetowej, co pozwala użytkownikowi z niej korzystać. Dzięki nim, podczas drugiej wizyty na stronie nie trzeba na przykład ponownie wpisywać danych takich jak nazwa użytkownika.

b) Analityczne pliki cookie analizują i monitorują sposób przeglądania Strony (np. liczbę wejść i oglądane podstrony), byśmy mogli wprowadzać bardziej konstruktywne poprawki dotyczące jej funkcjonowania i nawigacji.

c) Profilujące pliki cookie śledzą poczynania użytkownika na stronie i tworzą profile dotyczące jego gustu, zwyczajów, wyborów, itd. Mogą być wykorzystywane przy wysyłce reklam zgodnych z odkrytymi podczas przeglądania preferencjami.

11.1 Używanie własnych technicznych plików cookie

Strona używa następujących własnych technicznych plików cookie.

Nazwa

Opis

WC_SESSION_ESTABLISHED

Ten plik cookie zawiera wartość identyfikatora sklepu dla danej sesji. Wartość ta jest potrzebna do wyboru sklepu, jeśli nie wskazuje nań adres URL.

WC_ACTIVEPOINTER

Jest to plik cookie aktywnej sesji, który porusza się między przeglądarką a serwerem przy wykorzystaniu połączenia SSL lub bez SSL. Używa się go do rozpoznawania użytkowników przy połączeniu bez SSL. Zawiera wartości sesji użytkownika takie jak upływ czasu logowania, identyfikator sesji, etc.

WC_USERACTIVITY_ID
Na przykład:
WC_USERACTIVITY_-1000

Jest to plik cookie aktywnej sesji, który porusza się między przeglądarką a serwerem przy wykorzystaniu połączenia SSL lub bez SSL. Używa się go do rozpoznawania użytkowników przy połączeniu bez SSL. Zawiera wartości sesji użytkownika takie jak upływ czasu logowania, identyfikator sesji, etc.

WC_GENERIC_ACTIVITYDATA

Ten plik cookie pojawia się tylko w przypadku sesji użytkowników ogólnych (-1002). Zapisuje wartości sesji takie jak sklep, język, zamówienie, etc.

WC_AUTHENTICATION_ID
Na przykład:
WC_AUTHENTICATION_-1000

WebSphere Commerce wykorzystuje plik cookie bezpiecznego systemu uwierzytelnienia by zarządzać danymi uwierzytelniającymi. Uwierzytelniający plik cookie występuje tylko przy połączeniach SSL i posiada potwierdzenie czasowe dla większego bezpieczeństwa. Używa się go do rozpoznawania użytkowników przy połączeniu SSL.

WC_PERSISTENT

Ten plik cookie zapamiętuje identyfikator użytkownika, język i walutę dla każdego sklepu odwiedzonego w sesji. Może istnieć wiele zestawów identyfikatorów, jeżeli użytkownik odwiedza więcej niż jeden sklep.

Xvtouser

1002|b8923e6f-8e7f-4bb5-b8ea-791b6d32308b|de112f14-1eb4-488c-b762-95dd78ec8b59|805289602057|G|

Xvtoredirect

Przechowuje domain/locale/virtual-model i inne adresy URL protokołów służących do przesyłania danych.


Luxottica nie używa profilujących plików cookie.

11.2 Analityczne pliki cookie osób trzecich

Luxottica używa następujących analitycznych plików cookie.

a) Google Analytics
Strona używa Google Analytics, usługi analizy stron internetowych Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę jego sposobu korzystania ze Strony. Informacje na temat użytkowania Strony wygenerowane przez pliki cookie są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, adres IP jest jednak przez Google wcześniej skracany dla komputerów znajdujących się na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej i na terenie innych krajów członkowskich układu o Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i dopiero tam skracany. Google używa tych informacji w imieniu podmiotu prowadzącego tę Stronę, by ocenić sposób korzystania ze Strony przez użytkowników, sporządzać raporty dotyczące aktywności na Stronie i świadczyć dodatkowe usługi związane ze Stroną i korzystaniem z internetu dla podmiotu prowadzącego Stronę. Adres IP, przesłany z przeglądarki internetowej użytkownika w ramach usługi Google Analytics, nie jest kojarzony przez Google z innymi danymi. Użytkownik może zezwolić na wykorzystywanie plików Cookie przez Google Analytics, kontynuując przeglądanie Strony po odczytaniu zamieszczonego tam bannera. Może też zablokować zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, choć pełne wykorzystanie wszystkich funkcji Strony może nie być wówczas możliwe. Ponadto można także uniemożliwić pobieranie przez Google danych wytwarzanych przez pliki cookie dotyczących korzystania ze Strony (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę dostępną pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=itde. Użytkownik może uniemożliwić Google pobieranie danych klikając w następujący odnośnik. Uaktywnia się opcja Opt-Out-Cookie, która zapobiega pobieraniu danych użytkownika podczas przyszłych odwiedzin na Stronie. Następnie należy kliknąć tutaj: Dezaktywacja Google Analytics Bardziej szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://www.google.de/intl/pl/policies/. Luxottica zaznacza, że usługa Google Analytics została na Stronie poszerzona o kod „anonymizeIp”, by zapewnić anonimizację adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP).

b) Adobe Analytics
Strona używa Adobe Analytics, usługi analizy stron internetowych Adobe („Adobe”). Informacje na temat użytkowania Strony wygenerowane przez pliki cookie są przesyłane do serwera Adobe w USA i tam przechowywane. Bardziej szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.adobe.com/privacy/optout.html#4

c) MobileApp Tracking
Strona używa MobileApp Tracking, usługi analizy stron internetowych Tune Inc. (“Tune”). Informacje na temat użytkowania Strony wygenerowane przez pliki cookie są przesyłane do serwera Tune w USA i tam przechowywane. Bardziej szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć w sekcji Polityka Prywatności na stronie internetowej Tune.

g) Mapy Google
Luxottica nie otrzymuje żadnych informacji o treści przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez Google. Więcej informacji znajduje się w objaśnieniu polityki ochrony danych Google pod adresem http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

11.3 Wtyczki mediów społecznościowych

Portal używa wtyczek mediów społecznościowych udostępnianych przez najważniejsze sieci społecznościowe (np. facebook.com i twitter.com). Podczas odwiedzin na stronie dane nawigacyjne mogą być przekazywane bezpośrednio do tych sieci społecznościowych, nawet bez bezpośredniego współdziałania użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że za działanie danej wtyczki sieci społecznościowej odpowiedzialna jest sieć społecznościowa, do której dana wtyczka należy. Gdy użytkownik korzysta z wtyczek dostępnych na Stronie (np. logowanie przez sieć społecznościową, powiązanie konta w Luxottica z kontem w sieci społecznościowej, klikanie w przyciski „Lubię to” lub „Udostępnij” należące do Facebooka), przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem danej sieci społecznościowej, która przesyła zawartość wtyczki wprost do przeglądarki użytkownika. Luxottica może zatem otrzymywać dane dotyczące użytkownika w zgodzie z regulaminem i polityką prywatności danej sieci społecznościowej i może dołączyć te informacje do informacji zebranych już za pośrednictwem własnych usług. Jeśli użytkownik zdecyduje udostępnić dane sieciom społecznościowym, Luxottica udostępni je w zgodzie z jego preferencjami. Wszelkie informacje udzielone sieci społecznościowej będą podlegać regulaminowi i polityce prywatności tej sieci. By uniemożliwić sieciom społecznościowym zbieranie informacji osobowych użytkownika, należy zapoznać się z odpowiednimi zapisami na ich stronach internetowych.

Konkretnie, Strona używa:

a) Google+
Strona używa tak zwanego przycisku „G+1” sieci społecznościowej Google Plus obsługiwanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki („Google”). Przycisk można rozpoznać po symbolu „G+1”. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w Google Plus, może użyć przycisku „G+1”, aby wyrazić zainteresowanie Stroną i udostępnić jego treść w Google Plus. W takim przypadku Google zapisuje nie tylko informacje o tym, którzy użytkownicy nacisnęli przycisk „G+1” przy danej treści na Stronie, lecz także informację o podstronie, którą użytkownik w owym momencie przeglądał. „G+1” użytkownika może być wyświetlany wraz z jego nazwą (i zdjęciem, jeśli jest dostępne) używaną w Google Plus w innych serwisach Google, takich jak wyszukiwarka lub profil użytkownika. Więcej informacji na temat celu i zakresu zapisu, przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google oraz praw użytkownika i opcji ustawień ochrony prywatności znajduje się w objaśnieniu polityki ochrony danych Google. https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

b) Twitter
Luxottica umieściła na Stronie wtyczkę serwisu internetowego twitter.com należącego do Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter oferuje tak zwaną funkcję „Tweet”. Użytkownik może za jej pomocą publikować wiadomości nie dłuższe niż 140 znaków, w tym odnośniki do stron internetowych, na swoim koncie w serwisie Twitter. Gdy użytkownik użyje funkcji „Tweet” na stronie internetowej, odnośnik do tej strony pojawi się na Twitterze i będzie tam publicznie dostępny. Dane również przesyłane są w tym procesie do serwisu Twitter. Luxottica nie otrzymuje żadnych informacji o treści przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez serwis Twitter. Więcej informacji znajduje się w objaśnieniu polityki ochrony danych serwisu Twitter pod adresem http://twitter.com/privacy Twitter oferuje użytkownikom możliwość zdefiniowania ustawień ochrony danych pod adresem http://twitter.com/account/settings.

c) Pinterest
Luxottica umieściła na Stronie wtyczkę serwisu internetowego Pinterest, dostarczaną przez Pinterest. Luxottica nie otrzymuje żadnych informacji o treści przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez serwis Pinterest. Więcej informacji znajduje się w objaśnieniu polityki ochrony danych serwisu Pinterest pod adresem https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

d) Tumblr
Luxottica umieściła na Stronie wtyczkę serwisu internetowego Tumblr, dostarczaną przez Tumblr. Luxottica nie otrzymuje żadnych informacji o treści przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez serwis Tumblr. Więcej informacji znajduje się w objaśnieniu polityki ochrony danych serwisu Tumblr pod adresem http://www.tumblr.com/policy/en/privacy

e) Instagram
Luxottica ha integrato sul Sito il servizio di Instagram, fornito da Instagram. Luxottica non riceve informazioni sul contenuto dei dati trasmessi e sull’utilizzo da parte di Instagram. Per tale motivo, si consultino i chiarimenti di Tumblr sulla tutela dei dati per maggiori informazioni: http://instagram.com/about/legal/privacy/

f) Youtube
Luxottica umieściła na Stronie wtyczkę serwisu internetowego Youtube, dostarczaną przez Google. Luxottica nie otrzymuje żadnych informacji o treści przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez Google. Więcej informacji znajduje się w objaśnieniu polityki ochrony danych Google pod adresem http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

g) Facebook
Luxottica umieściła na Stronie wtyczkę serwisu internetowego Facebook, dostarczaną przez Facebooka wraz z przyciskiem „Lubię to” i widżetami. Luxottica nie otrzymuje żadnych informacji o treści przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez Facebooka. Więcej informacji znajduje się w objaśnieniu polityki ochrony danych serwisu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/policy.php

Ponadto Strona używa następujących analitycznych plików cookie osób trzecich:
- Click Tale;
- Google AdWords;
- Doubleclick floodlight;
- Bings;
- ShopZilla;
- PriceGrabber;
- Commission Junction;
- Criteo;
- Zanox;
- Tealium;
- BazaarVoice;
- Affiliate Window;
- Rakuten;
- Verza;

11.4 Wykorzystywanie sygnalizatora web

Strona Luxottica może zawierać obrazy cyfrowe rozpoznawane jako sygnalizatory web (czasem definiowane także jako znaczniki pikselowe lub GIF), również związane z wykorzystywaniem plików cookie, służące zbieraniu informacji o sposobie korzystania ze Strony. Sygnalizatory web mogą dostarczać niektórych rodzajów informacji z komputera użytkownika, takich jak data i godzina odwiedzin na Stronie, opis strony, na której znajduje się sygnalizator web, czy pliki cookie. Sygnalizatory web mogą znajdować się również w wiadomościach e-mail dotyczących promocji i w biuletynach informacyjnych celem potwierdzenia, że wiadomość została przeczytana. Luxottica może korzystać z sygnalizatorów web osób trzecich, by łatwiej zbierać zgrupowane dane statystyczne o efektywności kampanii reklamowych i innych aspektach prowadzenia Strony.

11.5 Aktywacja i dezaktywacja plików cookie i sygnalizatorów web

Użytkownik może zezwolić Luxottica na wykorzystywanie plików cookie i sygnalizatorów web kontynuując przeglądanie Strony po odczytaniu zamieszczonego tam bannera. Jeśli sobie tego nie życzy, powinien zmienić ustawienia przeglądarki tak, by odrzucała pliki cookie. Należy przy tym brać pod uwagę, że dezaktywacja lub odrzucenie plików cookie mogą ograniczyć możliwość korzystania z niektórych funkcji Strony i utrudnić jej przeglądanie.

12. Dane nieletnich użytkowników

Strona nie jest przeznaczona dla użytkowników poniżej 18 roku życia, toteż Luxottica nie zbiera ich informacji osobowych w sposób celowy. Jeżeli jakiekolwiek informacje o osobach nieletnich zostaną zarejestrowane w sposób niezamierzony, Luxottica niezwłocznie usunie je na wniosek użytkowników.

13. Prawa podmiotu danych w odniesieniu do informacji osobowych

Zgodnie z art. 7 włoskiego kodeksu danych osobowych, użytkownicy mają prawo otrzymać od Luxottica potwierdzenie istnienia danych osobowych odnoszących się do nich w zrozumiałej formie; użytkownicy mogą także zażądać udzielenia informacji o źródle danych, celach i sposobach ich przetwarzania oraz aktualizacji, korekty lub integracji danych. Ponadto użytkownicy mogą w każdej chwili odwołać swoją zgodę, żądając przerwania przetwarzania danych, ich usunięcia, anonimizacji lub blokady dalszego przetwarzania. Użytkownicy mogą odmówić, w całości lub w części, zgody na przetwarzanie: a) z uzasadnionych przyczyn dotyczących związanych z nimi danych; b) celem wysyłki materiałów reklamowych, przeprowadzania badań rynku lub przesyłania informacji handlowych. Użytkownikom przysługują również prawa wymienione w artykułach 6–21 GDPR (prawo do potwierdzenia, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszalności danych, prawo do sprzeciwu) oraz prawo do skargi do organu nadzorującego. Ponadto Luxottica oferuje użytkownikom narzędzia do aktualizacji i zmiany informacji osobowych. Każdy zarejestrowany użytkownik ma dostęp do swoich danych i może je aktualizować (np. na koncie użytkownika). Może też zmieniać i aktualizować swoje preferencje dotyczące otrzymywania e-maili i innych wiadomości od Luxottica. Użytkownik może również zażądać usunięcia informacji ze swojego konta. Możesz również skorzystać ze swoich praw w dowolnej chwili, klikając tutaj lub kontaktując się z nami pod adresem  supportpoland@shop.ray-ban.com. Luxottica odpowie w rozsądnym terminie, zweryfikowawszy najpierw tożsamość użytkownika.

14. Informacje kontaktowe

Administratorem Danych przetwarzającym dane użytkowników jest Luxottica S.p.A., z siedzibą pod adresem Piazzale Luigi Cadorna, 3, 20123 Mediolan, Włochy. Aktualna lista przetwórców danych i osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych znajduje się w siedzibie Administratora Danych. W razie pytań związanych z niniejszą Polityką Prywatności użytkownik może skontaktować się z Luxottica pisząc na adres e-mail: supportpoland@shop.ray-ban.com

15. Inspektor ochrony danych

Od dnia 25 maja 2018 r. można kontaktować się z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora danych zgodnie z art. 37 RODO na adres e-mail: dpo@luxottica.com lub na adres wskazany w pkt 14 niniejszej Polityki prywatności.

16.Zmiany w Polityce Prywatności

Z przyczyn prawnych i/lub organizacyjnych w niniejszej Polityce Prywatności mogą zachodzić zmiany, sugerujemy zatem, by sprawdzać ją regularnie i odnosić się do jej najnowszej wersji. Jeżeli Luxottica dokona zmian, które Firma uzna za istotne, użytkownicy zostaną o tym poinformowani poprzez Stronę.

17. Odnośniki do stron internetowych osób trzecich

Podczas przeglądania strony można trafić na treści będące odnośnikami do stron internetowych osób trzecich. Luxottica nie ma dostępu do plików cookie i innych funkcji używanych przez strony internetowe osób trzecich i nie może ich kontrolować, a procedury używane przez te strony nie stanowią przedmiotu niniejszej Polityki Prywatności. Użytkownik powinien zatem skontaktować się z tymi osobami trzecimi, jeśli potrzebuje więcej informacji na temat ich procedur ochrony prywatności.

back button POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO

Internetowa polityka prywatności

(OBOWIĄZUJE OD 23.02.2017)

1. PRZEDMIOT

Strona internetowa Ray-Ban.com (dalej „Strona”) jest zarządzana przez Luxottica Group S.p.A działającą w charakterze administratora danych (dalej „Luxottica”). Odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony prywatności zostały określone i opracowane, by zagwarantować prawidłowe przetwarzanie informacji osobowych i jego zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa. 

Niniejsza polityka przedstawia sposób, w jaki Luxottica, bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich spółek zależnych, przetwarza informacje osobowe użytkowników (dalej „użytkownik”, „użytkownicy”) zgodnie z art. 13 włoskiego dekretu ustawodawczego nr 196/2003 (dalej „włoski kodeks danych osobowych”) i art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE (dalej „GDPR”), w jaki informacje te są wykorzystywane i udostępniane oraz jak można uzyskać do nich dostęp, zmienić je lub usunąć. W dowód swojego zaangażowania w ochronę prywatności, Luxottica opracowała swoją politykę w ramach modelu globalnego zarządzania w ochronie prywatności, by zapewnić pełną zgodność z ochroną prywatności jako fundamentem kultury przedsiębiorstwa Luxottica. Wszelkie informacje osobowe podane przez użytkownika wykorzystywane są wyłącznie w sposób opisany poniżej.

2. ŹRÓDŁO I RODZAJ INFORMACJI OSOBOWYCH

Luxottica przetwarza różne rodzaje informacji o użytkownikach zebrane z różnych źródeł, takie jak:

 • informacje podane bezpośrednio przez użytkownika;
 • informacje pochodzące od automatycznych systemów śledzenia zebrane podczas korzystania przez użytkownika ze Strony i usług przezeń oferowanych. 


Mówiąc konkretnie, Luxottica może przetwarzać następujące dane identyfikacyjne użytkownika:

a) Informacje podane przez użytkownika podczas procesu rejestracji i wypełniania zamówienia (np. imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, płeć, kraj (narodowość), adres pocztowy i numer telefonu potrzebne przy zamówieniach, karta kredytowa i informacje finansowe) oraz inne informacje zawarte w korespondencji lub zapytaniach przesłanych przez użytkownika. Luxottica może również wystąpić do użytkownika o udostępnienie informacji, jeśli zgłoszone zostaną problemy z usługami dostępnymi na Stronie;

b) Informacje dotyczące profilu użytkownika w sieciach społecznościowych, jeśli są publiczne. Jeżeli użytkownik loguje się za pomocą aplikacji sieci społecznościowej lub wiąże swoje konto Luxottica ze swymi profilami publicznymi w sieciach społecznościowych i udostępnia swoje działania na Stronie na tych kanałach za pomocą odpowiednich wtyczek (np. Facebook Connect, I like, fb share, etc.), niektóre dane użytkownika upublicznione w sieci społecznościowej zostaną zebrane przez Stronę i przetworzone dla odpowiednich funkcji. Używanie wyżej wspomnianych wtyczek pociąga za sobą udostępnianie odpowiadających im działań i informacji w powiązanych z nimi sieciach społecznościowych;

c) Informacje związane z korzystaniem przez użytkownika ze Strony. Ze względów bezpieczeństwa, pliki dziennika związane z każdą sesją, podczas której użytkownik loguje się na konto oraz dane dotyczące transakcji są przetwarzane za pośrednictwem operatora.

d) Informacje nawigacyjne. Gdy użytkownik porusza się po Stronie, Luxottica używa technologii (plików cookie, więcej informacji poniżej) automatycznie zbierających informacje dotyczące tego, jak użytkownik korzysta z produktów i usług, takie jak adres IP lub inny unikalny kod urządzenia (komputera, telefonu komórkowego i innych urządzeń), to, czy użytkownik jest zarejestrowany, informacje techniczne, np. adres URL strony, z której przybył użytkownik, informacje o przeglądarce, język. Pozwalają nam one nieustannie ulepszać stronę internetową oraz mechanizmy zakupu produktów i usług, a także monitorować prawidłowe działanie Strony. Informacje te obejmują wyłącznie dane statystyczne związane z działaniami użytkownika i nie przewiduje się łączenia ich z danymi identyfikacyjnymi użytkownika. Informacje nawigacyjne mogą doprowadzić do identyfikacji użytkownika tylko po dopasowaniu do informacji osobowych.

e) Zdjęcie dostarczone przez użytkownika (zarówno zarejestrowanego, jak i niezarejestrowanego), jeżeli korzysta on z aplikacji Virtual Try-On i zezwala na przechowywanie zdjęcia na serwerach Luxottica.

Wszystkie wyżej wymienione dane identyfikacyjne będą dalej wspólnie określane jako „informacje”.

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

3.1 Cele związane z realizacją umowy

Informacje zebrane przez Luxottica wykorzystywane są w następujących celach związanych z realizacją umowy bez uprzedniej zgody użytkownika w zgodzie z art. 24 włoskiego kodeksu danych osobowych i art. 6 GDPR:

 • umożliwienie użytkownikom rejestracji na Stronie;
 • świadczenie usług dostępnych na Stronie (np. zarządzanie procesem rejestracji i dostępem do konta, zarządzanie kontem)
 • umożliwienie użytkownikom korzystania z aplikacji Virtual Try-On, co wymaga zapisania zdjęcia użytkownika na serwerze Luxottica;
 • zarządzanie zamówieniami on-line, dostarczanie produktów i usług, przetwarzanie płatności i płatności elektronicznych, przekazywanie zamówień, produktów, usług;
 • techniczne zarządzanie Stroną i jej funkcjami operacyjnymi (w tym logistyką), w tym rozwiązywanie problemów technicznych, analiza statystyczna, testy i badania;
 • przeciwdziałanie działalności niezgodnej z prawem lub nadużyciom szkodliwym dla Strony lub zagrażającym bezpieczeństwu transakcji i wykrywanie ich;
 • spełnianie wymagań ustaw, regulacji, protokołów oraz przepisów prawa krajowego i UE;
 • wdrażanie decyzji organów władzy publicznej;
 • ochrona bezpieczeństwa jednostki;
 • obrona Luxottica przed sądem, na przykład w przypadku naruszeń dokonanych przez internautów lub by chronić prawa i majątek Luxottica;
 • realizacja wniosków użytkowników (np. wniosków o udzielenie informacji);
 • komunikacja z użytkownikiem związana z dostarczaniem usług i produktów, sprzedażą i pomocą po sprzedaży.


3.2 Cele marketingowe

Informacje zebrane przez Luxottica wykorzystywane są za zgodą użytkownika w następujących celach marketingowych zgodnie z art. 23 włoskiego kodeksu danych osobowych i art. 7 GDPR:

 1. udział w promocjach i konkursach dostępnych od czasu do czasu na Stronie i zarządzanie nimi, — wysyłanie wiadomości promocyjnych i handlowych oraz informacji o nowościach (np. przez e-mail, telefon, SMS/MMS, pocztę, sieci społecznościowe, newslettery) związanych z produktami i usługami Luxottica, inicjatywami i wydarzeniami organizowanymi przez lub we współpracy z Luxottica;
 2. przeprowadzanie ankiet, analiz statystycznych i badań rynku dotyczących produktów i usług Luxottica za pomocą poczty, telefonu, poczty elektronicznej.


Ponadto, zgodnie z art. 130, r. 4 włoskiego kodeksu danych osobowych, jeżeli użytkownik jest już klientem, Luxottica może wysyłać mu pocztą elektroniczną informacje o podobnych produktach, wydarzeniach, targach i usługach oferowanych przez Luxottica. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować.

4. Metody przetwarzania

Przetwarzanie informacji o użytkownikach ma miejsce tylko w razie konieczności i odbywa się poprzez działania wskazane w art. 4 włoskiego kodeksu danych osobowych oraz w art. 4 GDPR, jak to: zbieranie, rejestracja, organizacja, przechowywanie, doradztwo, przetwarzanie, modyfikowanie, selekcja, gromadzenie, porównywanie, używanie, korelacja, dostęp i komunikacja, blokowanie, usuwanie i niszczenie danych. Dane użytkowników są przetwarzane elektronicznie poprzez Stronę i jej serwery.

5. Kategorie osób, które mogą otrzymać dostęp do informacji

Wszelkie informacje osobowe otrzymane lub zebrane poprzez połączenie ze Stroną będą przetwarzane przez Luxottica jako Administratora Danych. Informacje osobowe będą przetwarzane przez pracowników Luxottica upoważnionych do przetwarzania zbieranych informacji osobowych, jak to:

 • pracownicy i konsultanci uprawnieni do zarządzania Stroną i świadczenia związanych z tym usług (np. obsługa klienta, zarządzanie Systemami Komputerowymi Luxottica, zarządzanie systemami IT, przechowywanie obrazów w przypadku, gdy użytkownik korzysta z aplikacji Virtual Try-On, etc.) w charakterze osób odpowiedzialnych za przetwarzanie i/lub administratorów systemu i/lub wewnętrznych przetwarzających dane;
 • pracownicy i konsultanci z działów marketingu, finansów, administracji, księgowości etc. Luxottica w charakterze osób odpowiedzialnych za przetwarzanie i/lub wewnętrznych przetwarzających dane.


Ponadto Luxottica może zlecić dostawcom usług przetwarzanie danych w swoim imieniu, zgodnie z dostarczonymi przez siebie instrukcjami i swoją Polityką Prywatności. Dostawcy ci będą przetwarzać informacje w charakterze zewnętrznych przetwarzających dane w oparciu o odpowiednie zobowiązania umowne i/lub nominację pisemną. Są to:

 • dostawcy usług zarządzania Systemami Komputerowymi i Stroną (np. dostawcy usług hostingowych, dostawy usług analizy rynku, usługi zarządzania bazą danych i utrzymania jej);
 • dostawcy usług płatności internetowych, którzy mogą mieć dostęp do informacji o karcie kredytowej i innych informacji finansowych użytkownika;
 • dostawcy usług związanych z zamówieniami, wysyłką produktów i/lub innych usług dostępnych na Stronie.


Dostęp do informacji mogą otrzymać również spółki Luxottica Group w charakterze zewnętrznych przetwarzających dane, w celu zarządzania usługami wewnątrzgrupowymi (np. komunikacja handlowa) i wypełnienia warunków umowy ustalonych powyżej, w tym wysyłki produktów, rozpatrywania roszczeń, analizy danych, pomocy marketingowe. Wykonując wymienione powyżej czynności, muszą oni przestrzegać instrukcji Luxottica, zasad postępowania przy przetwarzaniu informacji osobowych w zgodzie z niniejszą Polityką Prywatności.

6. Strony trzecie, którym mogą być przekazywane informacje

Ponadto informacje o użytkowniku mogą być przekazane stronom trzecim z następujących powodów:

 1. umożliwienie przedsiębiorcom trzecim połączenia, przejęcia lub sprzedaży całości lub części zasobów Luxottica;
 2. spełnianie wymagań ustaw, regulacji, protokołów oraz przepisów prawa krajowego i UE;
  wdrażanie decyzji organów władzy publicznej;
 3. obrona Luxottica przed sądem, na przykład w przypadku naruszeń dokonanych przez internautów.


Rzeczone strony winny przetwarza informacje w charakterze niezależnych administratorów danych, dlatego użycie danych przez nie nie jest regulowane niniejszą Polityką Prywatności.

7. Transfer danych poza UE 

Luxottica może przekazać informacje wyżej wymienionym zewnętrznym przetwarzającym dane z siedzibą poza granicami Unii Europejskiej (spółki Luxottica Group i strony trzecie), by umożliwić działania wymienione w niniejszej Polityce Prywatności (np. usługi hostingowe). Jeżeli informacje osobowe zostaną przekazane do krajów, które nie oferują takiego samego poziomu ochrony lub odpowiedniego poziomu ochrony informacji osobowych (np. Stany Zjednoczone Ameryki), zapewniamy, że każdy dostawca usług nawiązuje szczególne stosunki umowne zgodne z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych (w tym standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską), chyba że Luxottica może polegać na innej podstawie prawnej dotyczącej transferu informacji osobowych.

8. Charakter podawania informacji osobowych i konsekwencje odmowy

Podawanie informacji do celów związanych z realizacją umowy jest dobrowolne i opcjonalne. Użytkownik może zdecydować się nie podawać informacji do celów związanych z realizacją umowy oraz w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie informacji. Może to uniemożliwić użytkownikowi korzystanie ze Strony i usług wymienionych w sekcji 3.1. niniejszej Polityki Prywatności.

Podawanie informacji do celów marketingowych jest dobrowolne i opcjonalne. Użytkownik może zdecydować się nie podawać informacji do celów marketingowych oraz w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie informacji. Użytkownik nie będzie wówczas otrzymywał komunikatów handlowych Luxottica wymienionych w sekcji 3.2. niniejszej Polityki Prywatności. Jeżeli użytkownik podał informacje do celów związanych z realizacją umowy, nadal będzie mógł korzystać z usług wymienionych w sekcji 3.1. niniejszej Polityki Prywatności.

9. Bezpieczeństwo

Luxottica podejmuje się ochrony informacji o użytkownikach. Luxottica poucza, że jednym z mechanizmów ochrony konta jest hasło, dlatego też użytkownikom zaleca się używanie wystarczająco bezpiecznego hasła i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu, ograniczenie dostępu do niego do własnego komputera i przeglądarki oraz wylogowywanie się przed opuszczeniem strony. Luxottica podejmuje się ochrony informacji otrzymanych od użytkowników. Wszelkie informacje osobowe przechowywane są na bezpiecznych serwerach w ich systemach wewnętrznych. Luxottica podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, by chronić informacje przed dostępem podmiotów nieupoważnionych, niedozwolonymi zmianami i przepływem oraz rozpowszechnianiem danych.  By uniemożliwić dostęp podmiotom nieuprawnionym, zachować rzetelność danych i zagwarantować właściwe ich wykorzystanie, Luxottica używa odpowiednich procedur fizycznych, elektronicznych i zarządczych chroniących i zabezpieczających informacje i dane przechowywane w swoim systemie.   Informacje związane z transakcjami zakupu (np. numer karty kredytowej) są przetwarzane w sposób bezpieczny przez wybranych dostawców usług, którzy gwarantują, że podjęli najodpowiedniejsze środki ochrony. Ponadto do autoryzacji płatności kartą kredytową i wykrywania działalności niezgodnej z prawem używa się bezpiecznego systemu. Luxottica używa standardowego protokołu SSL (Secure Sockets Layer) do ochrony poufności informacji osobistych użytkownika. Choć żaden system komputerowy nie jest w pełni bezpieczny, Luxottica ma głębokie przekonanie, że środki, jakie stosuje, by ograniczyć możliwość wystąpienia problemów z bezpieczeństwem, są wystarczające dla typu danych, które chronią.

10. Przechowywanie i usuwanie danych

Luxottica dysponuje informacjami osobistymi użytkowników zebranymi wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności zgodnie z zezwoleniem od użytkowników, używa ich., przetwarza je i przechowuje, jeśli to konieczne. Konkretnie, Luxottica zbiera informacje osobowe zgodne z:

 1. celem, dla którego zostały zebrane;
 2. zezwoleniem otrzymanym od użytkownika;
 3. lokalnymi i międzynarodowymi przepisami.


Informacje osobowe są przechowywane i usuwane w zgodzie z polityką bezpieczeństwa Luxottica przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetworzone, w tym okres przetrzymania określony odpowiednimi przepisami (np. dokumentacja księgowa). Luxottica będzie przetwarzać informacje o użytkownikach do celów związanych z realizacją umowy (sekcja 3.1 a-d) przez dziesięć lat od czasu wygaśnięcia umowy, w przypadku aplikacji Virtual Try-On (sekcja 3.1. e) przez 14 dni od zapisania obrazu w przypadku niezarejestrowanego użytkownika i przez maksymalnie 24 miesiące od momentu zebrania rzeczonych informacji do celów marketingowych. Informacje o użytkowniku są przetwarzane w siedzibie Luxottica i w miejscach, w których znajdują się serwery. W przypadku obywateli UE, serwery znajdują się w UE, a serwery dla innych użytkowników znajdują się odpowiednio w krajach, które ci użytkownicy zamieszkują. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Luxottica.

11. Używanie plików cookie

By ułatwić przeglądanie Strony, Luxottica używa plików cookie. Plik cookie to mały plik, zazwyczaj złożony z liter i cyfr, ściągany na komputer, gdy użytkownik loguje się na konkretne strony. Pliki cookie umożliwiają stronom internetowym rozpoznawanie komputera użytkownika, śledzenie, jakie podstrony przegląda i rozpoznawanie użytkowników, którzy powracają na daną stronę. Pliki cookie nie zawierają informacji pozwalających na identyfikację użytkownika jako osoby, ale informacje osobowe zapisywane przez Luxottica mogą zostać połączone z informacjami zawartymi w plikach cookie i z nich pobrane.

Pliki cookie dzielą się na techniczne, analityczne i profilujące:

a) Techniczne pliki cookie zapewniają prawidłową nawigację i ułatwiają przeglądanie strony internetowej, co pozwala użytkownikowi z niej korzystać. Dzięki nim, podczas drugiej wizyty na stronie nie trzeba na przykład ponownie wpisywać danych takich jak nazwa użytkownika.

b) Analityczne pliki cookie analizują i monitorują sposób przeglądania Strony (np. liczbę wejść i oglądane podstrony), byśmy mogli wprowadzać bardziej konstruktywne poprawki dotyczące jej funkcjonowania i nawigacji.

c) Profilujące pliki cookie śledzą poczynania użytkownika na stronie i tworzą profile dotyczące jego gustu, zwyczajów, wyborów, itd. Mogą być wykorzystywane przy wysyłce reklam zgodnych z odkrytymi podczas przeglądania preferencjami.

11.1 Używanie własnych technicznych plików cookie

Strona używa następujących własnych technicznych plików cookie.

Nazwa

Opis

WC_SESSION_ESTABLISHED

Ten plik cookie zawiera wartość identyfikatora sklepu dla danej sesji. Wartość ta jest potrzebna do wyboru sklepu, jeśli nie wskazuje nań adres URL.

WC_ACTIVEPOINTER

Jest to plik cookie aktywnej sesji, który porusza się między przeglądarką a serwerem przy wykorzystaniu połączenia SSL lub bez SSL. Używa się go do rozpoznawania użytkowników przy połączeniu bez SSL. Zawiera wartości sesji użytkownika takie jak upływ czasu logowania, identyfikator sesji, etc.

WC_USERACTIVITY_ID
Na przykład:
WC_USERACTIVITY_-1000

Jest to plik cookie aktywnej sesji, który porusza się między przeglądarką a serwerem przy wykorzystaniu połączenia SSL lub bez SSL. Używa się go do rozpoznawania użytkowników przy połączeniu bez SSL. Zawiera wartości sesji użytkownika takie jak upływ czasu logowania, identyfikator sesji, etc.

WC_GENERIC_ACTIVITYDATA

Ten plik cookie pojawia się tylko w przypadku sesji użytkowników ogólnych (-1002). Zapisuje wartości sesji takie jak sklep, język, zamówienie, etc.

WC_AUTHENTICATION_ID
Na przykład:
WC_AUTHENTICATION_-1000

WebSphere Commerce wykorzystuje plik cookie bezpiecznego systemu uwierzytelnienia by zarządzać danymi uwierzytelniającymi. Uwierzytelniający plik cookie występuje tylko przy połączeniach SSL i posiada potwierdzenie czasowe dla większego bezpieczeństwa. Używa się go do rozpoznawania użytkowników przy połączeniu SSL.

WC_PERSISTENT

Ten plik cookie zapamiętuje identyfikator użytkownika, język i walutę dla każdego sklepu odwiedzonego w sesji. Może istnieć wiele zestawów identyfikatorów, jeżeli użytkownik odwiedza więcej niż jeden sklep.

Xvtouser

1002|b8923e6f-8e7f-4bb5-b8ea-791b6d32308b|de112f14-1eb4-488c-b762-95dd78ec8b59|805289602057|G|

Xvtoredirect

Przechowuje domain/locale/virtual-model i inne adresy URL protokołów służących do przesyłania danych.


Luxottica nie używa profilujących plików cookie.

11.2 Analityczne pliki cookie osób trzecich

Luxottica używa następujących analitycznych plików cookie.

a) Google Analytics
Strona używa Google Analytics, usługi analizy stron internetowych Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę jego sposobu korzystania ze Strony. Informacje na temat użytkowania Strony wygenerowane przez pliki cookie są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, adres IP jest jednak przez Google wcześniej skracany dla komputerów znajdujących się na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej i na terenie innych krajów członkowskich układu o Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i dopiero tam skracany. Google używa tych informacji w imieniu podmiotu prowadzącego tę Stronę, by ocenić sposób korzystania ze Strony przez użytkowników, sporządzać raporty dotyczące aktywności na Stronie i świadczyć dodatkowe usługi związane ze Stroną i korzystaniem z internetu dla podmiotu prowadzącego Stronę. Adres IP, przesłany z przeglądarki internetowej użytkownika w ramach usługi Google Analytics, nie jest kojarzony przez Google z innymi danymi. Użytkownik może zezwolić na wykorzystywanie plików Cookie przez Google Analytics, kontynuując przeglądanie Strony po odczytaniu zamieszczonego tam bannera. Może też zablokować zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, choć pełne wykorzystanie wszystkich funkcji Strony może nie być wówczas możliwe. Ponadto można także uniemożliwić pobieranie przez Google danych wytwarzanych przez pliki cookie dotyczących korzystania ze Strony (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę dostępną pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=itde. Użytkownik może uniemożliwić Google pobieranie danych klikając w następujący odnośnik. Uaktywnia się opcja Opt-Out-Cookie, która zapobiega pobieraniu danych użytkownika podczas przyszłych odwiedzin na Stronie. Następnie należy kliknąć tutaj: Dezaktywacja Google Analytics Bardziej szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://www.google.de/intl/pl/policies/. Luxottica zaznacza, że usługa Google Analytics została na Stronie poszerzona o kod „anonymizeIp”, by zapewnić anonimizację adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP).

b) Adobe Analytics
Strona używa Adobe Analytics, usługi analizy stron internetowych Adobe („Adobe”). Informacje na temat użytkowania Strony wygenerowane przez pliki cookie są przesyłane do serwera Adobe w USA i tam przechowywane. Bardziej szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.adobe.com/privacy/optout.html#4

c) MobileApp Tracking
Strona używa MobileApp Tracking, usługi analizy stron internetowych Tune Inc. (“Tune”). Informacje na temat użytkowania Strony wygenerowane przez pliki cookie są przesyłane do serwera Tune w USA i tam przechowywane. Bardziej szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć w sekcji Polityka Prywatności na stronie internetowej Tune.

g) Mapy Google
Luxottica nie otrzymuje żadnych informacji o treści przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez Google. Więcej informacji znajduje się w objaśnieniu polityki ochrony danych Google pod adresem http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

11.3 Wtyczki mediów społecznościowych

Portal używa wtyczek mediów społecznościowych udostępnianych przez najważniejsze sieci społecznościowe (np. facebook.com i twitter.com). Podczas odwiedzin na stronie dane nawigacyjne mogą być przekazywane bezpośrednio do tych sieci społecznościowych, nawet bez bezpośredniego współdziałania użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że za działanie danej wtyczki sieci społecznościowej odpowiedzialna jest sieć społecznościowa, do której dana wtyczka należy. Gdy użytkownik korzysta z wtyczek dostępnych na Stronie (np. logowanie przez sieć społecznościową, powiązanie konta w Luxottica z kontem w sieci społecznościowej, klikanie w przyciski „Lubię to” lub „Udostępnij” należące do Facebooka), przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem danej sieci społecznościowej, która przesyła zawartość wtyczki wprost do przeglądarki użytkownika. Luxottica może zatem otrzymywać dane dotyczące użytkownika w zgodzie z regulaminem i polityką prywatności danej sieci społecznościowej i może dołączyć te informacje do informacji zebranych już za pośrednictwem własnych usług. Jeśli użytkownik zdecyduje udostępnić dane sieciom społecznościowym, Luxottica udostępni je w zgodzie z jego preferencjami. Wszelkie informacje udzielone sieci społecznościowej będą podlegać regulaminowi i polityce prywatności tej sieci. By uniemożliwić sieciom społecznościowym zbieranie informacji osobowych użytkownika, należy zapoznać się z odpowiednimi zapisami na ich stronach internetowych.

Konkretnie, Strona używa:

a) Google+
Strona używa tak zwanego przycisku „G+1” sieci społecznościowej Google Plus obsługiwanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki („Google”). Przycisk można rozpoznać po symbolu „G+1”. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w Google Plus, może użyć przycisku „G+1”, aby wyrazić zainteresowanie Stroną i udostępnić jego treść w Google Plus. W takim przypadku Google zapisuje nie tylko informacje o tym, którzy użytkownicy nacisnęli przycisk „G+1” przy danej treści na Stronie, lecz także informację o podstronie, którą użytkownik w owym momencie przeglądał. „G+1” użytkownika może być wyświetlany wraz z jego nazwą (i zdjęciem, jeśli jest dostępne) używaną w Google Plus w innych serwisach Google, takich jak wyszukiwarka lub profil użytkownika. Więcej informacji na temat celu i zakresu zapisu, przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google oraz praw użytkownika i opcji ustawień ochrony prywatności znajduje się w objaśnieniu polityki ochrony danych Google. https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

b) Twitter
Luxottica umieściła na Stronie wtyczkę serwisu internetowego twitter.com należącego do Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter oferuje tak zwaną funkcję „Tweet”. Użytkownik może za jej pomocą publikować wiadomości nie dłuższe niż 140 znaków, w tym odnośniki do stron internetowych, na swoim koncie w serwisie Twitter. Gdy użytkownik użyje funkcji „Tweet” na stronie internetowej, odnośnik do tej strony pojawi się na Twitterze i będzie tam publicznie dostępny. Dane również przesyłane są w tym procesie do serwisu Twitter. Luxottica nie otrzymuje żadnych informacji o treści przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez serwis Twitter. Więcej informacji znajduje się w objaśnieniu polityki ochrony danych serwisu Twitter pod adresem http://twitter.com/privacy Twitter oferuje użytkownikom możliwość zdefiniowania ustawień ochrony danych pod adresem http://twitter.com/account/settings.

c) Pinterest
Luxottica umieściła na Stronie wtyczkę serwisu internetowego Pinterest, dostarczaną przez Pinterest. Luxottica nie otrzymuje żadnych informacji o treści przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez serwis Pinterest. Więcej informacji znajduje się w objaśnieniu polityki ochrony danych serwisu Pinterest pod adresem https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

d) Tumblr
Luxottica umieściła na Stronie wtyczkę serwisu internetowego Tumblr, dostarczaną przez Tumblr. Luxottica nie otrzymuje żadnych informacji o treści przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez serwis Tumblr. Więcej informacji znajduje się w objaśnieniu polityki ochrony danych serwisu Tumblr pod adresem http://www.tumblr.com/policy/en/privacy

e) Instagram
Luxottica ha integrato sul Sito il servizio di Instagram, fornito da Instagram. Luxottica non riceve informazioni sul contenuto dei dati trasmessi e sull’utilizzo da parte di Instagram. Per tale motivo, si consultino i chiarimenti di Tumblr sulla tutela dei dati per maggiori informazioni: http://instagram.com/about/legal/privacy/

f) Youtube
Luxottica umieściła na Stronie wtyczkę serwisu internetowego Youtube, dostarczaną przez Google. Luxottica nie otrzymuje żadnych informacji o treści przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez Google. Więcej informacji znajduje się w objaśnieniu polityki ochrony danych Google pod adresem http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

g) Facebook
Luxottica umieściła na Stronie wtyczkę serwisu internetowego Facebook, dostarczaną przez Facebooka wraz z przyciskiem „Lubię to” i widżetami. Luxottica nie otrzymuje żadnych informacji o treści przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez Facebooka. Więcej informacji znajduje się w objaśnieniu polityki ochrony danych serwisu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/policy.php

Ponadto Strona używa następujących analitycznych plików cookie osób trzecich:
- Click Tale;
- Google AdWords;
- Doubleclick floodlight;
- Bings;
- ShopZilla;
- PriceGrabber;
- Commission Junction;
- Criteo;
- Zanox;
- Tealium;
- BazaarVoice;
- Affiliate Window;
- Rakuten;
- Verza;

11.4 Wykorzystywanie sygnalizatora web

Strona Luxottica może zawierać obrazy cyfrowe rozpoznawane jako sygnalizatory web (czasem definiowane także jako znaczniki pikselowe lub GIF), również związane z wykorzystywaniem plików cookie, służące zbieraniu informacji o sposobie korzystania ze Strony. Sygnalizatory web mogą dostarczać niektórych rodzajów informacji z komputera użytkownika, takich jak data i godzina odwiedzin na Stronie, opis strony, na której znajduje się sygnalizator web, czy pliki cookie. Sygnalizatory web mogą znajdować się również w wiadomościach e-mail dotyczących promocji i w biuletynach informacyjnych celem potwierdzenia, że wiadomość została przeczytana. Luxottica może korzystać z sygnalizatorów web osób trzecich, by łatwiej zbierać zgrupowane dane statystyczne o efektywności kampanii reklamowych i innych aspektach prowadzenia Strony.

11.5 Aktywacja i dezaktywacja plików cookie i sygnalizatorów web

Użytkownik może zezwolić Luxottica na wykorzystywanie plików cookie i sygnalizatorów web kontynuując przeglądanie Strony po odczytaniu zamieszczonego tam bannera. Jeśli sobie tego nie życzy, powinien zmienić ustawienia przeglądarki tak, by odrzucała pliki cookie. Należy przy tym brać pod uwagę, że dezaktywacja lub odrzucenie plików cookie mogą ograniczyć możliwość korzystania z niektórych funkcji Strony i utrudnić jej przeglądanie.

12. Dane nieletnich użytkowników

Strona nie jest przeznaczona dla użytkowników poniżej 18 roku życia, toteż Luxottica nie zbiera ich informacji osobowych w sposób celowy. Jeżeli jakiekolwiek informacje o osobach nieletnich zostaną zarejestrowane w sposób niezamierzony, Luxottica niezwłocznie usunie je na wniosek użytkowników.

13. Prawa podmiotu danych w odniesieniu do informacji osobowych

Zgodnie z art. 7 włoskiego kodeksu danych osobowych, użytkownicy mają prawo otrzymać od Luxottica potwierdzenie istnienia danych osobowych odnoszących się do nich w zrozumiałej formie; użytkownicy mogą także zażądać udzielenia informacji o źródle danych, celach i sposobach ich przetwarzania oraz aktualizacji, korekty lub integracji danych. Ponadto użytkownicy mogą w każdej chwili odwołać swoją zgodę, żądając przerwania przetwarzania danych, ich usunięcia, anonimizacji lub blokady dalszego przetwarzania. Użytkownicy mogą odmówić, w całości lub w części, zgody na przetwarzanie: a) z uzasadnionych przyczyn dotyczących związanych z nimi danych; b) celem wysyłki materiałów reklamowych, przeprowadzania badań rynku lub przesyłania informacji handlowych. Użytkownikom przysługują również prawa wymienione w artykułach 6–21 GDPR (prawo do potwierdzenia, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszalności danych, prawo do sprzeciwu) oraz prawo do skargi do organu nadzorującego. Ponadto Luxottica oferuje użytkownikom narzędzia do aktualizacji i zmiany informacji osobowych. Każdy zarejestrowany użytkownik ma dostęp do swoich danych i może je aktualizować (np. na koncie użytkownika). Może też zmieniać i aktualizować swoje preferencje dotyczące otrzymywania e-maili i innych wiadomości od Luxottica. Użytkownik może również zażądać usunięcia informacji ze swojego konta. Możesz również skorzystać ze swoich praw w dowolnej chwili, klikając tutaj lub kontaktując się z nami pod adresem  supportpoland@shop.ray-ban.com. Luxottica odpowie w rozsądnym terminie, zweryfikowawszy najpierw tożsamość użytkownika.

14. Informacje kontaktowe

Administratorem Danych przetwarzającym dane użytkowników jest Luxottica S.p.A., z siedzibą pod adresem Piazzale Luigi Cadorna, 3, 20123 Mediolan, Włochy. Aktualna lista przetwórców danych i osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych znajduje się w siedzibie Administratora Danych. W razie pytań związanych z niniejszą Polityką Prywatności użytkownik może skontaktować się z Luxottica pisząc na adres e-mail: supportpoland@shop.ray-ban.com

15. Inspektor ochrony danych

Od dnia 25 maja 2018 r. można kontaktować się z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora danych zgodnie z art. 37 RODO na adres e-mail: dpo@luxottica.com lub na adres wskazany w pkt 14 niniejszej Polityki prywatności.

16.Zmiany w Polityce Prywatności

Z przyczyn prawnych i/lub organizacyjnych w niniejszej Polityce Prywatności mogą zachodzić zmiany, sugerujemy zatem, by sprawdzać ją regularnie i odnosić się do jej najnowszej wersji. Jeżeli Luxottica dokona zmian, które Firma uzna za istotne, użytkownicy zostaną o tym poinformowani poprzez Stronę.

17. Odnośniki do stron internetowych osób trzecich

Podczas przeglądania strony można trafić na treści będące odnośnikami do stron internetowych osób trzecich. Luxottica nie ma dostępu do plików cookie i innych funkcji używanych przez strony internetowe osób trzecich i nie może ich kontrolować, a procedury używane przez te strony nie stanowią przedmiotu niniejszej Polityki Prywatności. Użytkownik powinien zatem skontaktować się z tymi osobami trzecimi, jeśli potrzebuje więcej informacji na temat ich procedur ochrony prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO