Terms of use

(GÆLDENDE FRA 20.09.2014)

VIGTIGT - Dette er en juridisk kontrakt mellem Dem ("Dem") og Luxottica Group S.p.A. og gruppens filialer og datterselskaber (samlet benævnt som, "Luxottica," "Os" eller "Til Os"), som ejere af sitet Ray-Ban.com ("Sitet"). Luxottica Group S.p.A. er et et selskab iht. den italienske selskabslov, MOMSREGISTRERINGSNUMMER 10182640150, fuldt tegnet selskabskapital Euro 28.653.640,38, registreringsnummer i selskabsregisteret i Milano 00891030272, R.E.A. Milano nr. 1348098, med hovedsæde i Via Cantù 2, 20123, Milano, Italien, telefonnummer +39 02863341,telefaxnummer +390286334050. De har pligt til omhyggeligt at læse de følgende brugsvilkår, da Deres brug af Sitet er underlagt de samme. Disse Brugsvilkår og betingelser kan til enhver tid undergå ændringer, udført af Luxottica, gennem offentliggørelse af de samme Brugsvilkår og betingelser med ændringerne på Websitet. Når De bruger Sitet, accepterer De samtidig di aktuelt gældende Brugsvilkår og betingelser. Deres brug af dette Site er udtrykkeligt underlagt Deres accept af samme Brugsvilkår og betingelser.


 1. LICENSFORHOLD. Luxottica giver Dem hermed en personlig licens, der kan tilbagekaldes, er begrænset, ikke eksklusiv og som ikke må overdrages, til brug af Websitet, udelukkende til Deres egen brug, og som ikke omfatter handlinger vedrørende nogen form for kommerciel, erhvervsrelateret eller professionel aktivitet, under forudsætning af at De overholder disse Brugsvilkår og -betingelser. Med forbehold for ovenstående, må De ikke ændre, oversætte, dekompilere, skabe underprodukter, kopiere, distribuere, demontere, overføre, sende, udgive, eliminere eller modificere nogen copyrightmeddelelse eller etiket, videregive licens, underlicens, overdrage, sælge, repræsentere, formulere, udnytte eller udleje, påsætte private etiketter, yde en garanti herfor, eller på anden måde anvende Sitet på nogen som helst anden måde end hvad udtrykkeligt tillades i dette dokument.

 2. BRUGERERKLÆRING. Når de tager adgang til eller anvender Sitet, erklærer De at være mindst atten (18) år gammel. Unge under atten år bedes konsultere sine forældre eller sin værge omkring disse Brugsvilkår og –betingelser, da mindreårige personer kun har tilladelse til at anvende Sitet, hvis en forælder eller værge accepterer disse Brugsvilkår og –betingelser på deres vegne. De accepterer desuden, at overholde alle de gældende love og bestemmelser, som brug af Sitet er underlagt.

 3. EJENDOMSRETTIGHED FORBEHOLDT. Disse Brugsvilkår og -betingelser giver kun en licens, som er begrænset til adgang til og brug af Sitet. De erkender og samtykker derfor udtrykkeligt i, at Luxottica ikke overdrager ejendommen eller nogen form for rettighed eller intellektuel rettighed til Sitet, hverken til Dem eller andre. Hele teksten, grafikken, brugergrænsefladerne, de visuelle grænseflader, fotografierne, lydene, tegningerne og modellerne, edb-koden (html-kode indbefattet), programmerne, softwaret, produkterne, oplysningerne og dokumentationen, såvel som design, struktur valg, koordinering, udtryk, æstetisk og funktionelt aspekt og placering af et hvilket som helst indhold vist på, eller disponibelt via Websitet er, med mindre andet er anført, ejet, kontrolleret og givet i licens af Luxottica. RAY-BAN, logoet/logoerne Ray-Ban og alle de andre navne, logo og de ikoner, som identificerer Ray-Ban og Ray-Bans produkter og tjenester er varemærker, som tilhører Luxottica, og enhver brug af disse varemærker, inklusiv, uden begrænsning, så som domænenavne, kontoidentifikationer og søgevilkår, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse hertil, er strengt forbudt. Andre nævnte eller viste produktnavne og firmabetegnelser eller logo på eller via Sitet kan være de tilsvarende ejeres varemærker og/eller mærker for tjenesteydelser.

 4. INDHOLD, LEVERET AF DEM. Vi vil muligvis, til tider stille elektroniske opslagstavler, chat room, områder til kommentarer, reklametabeller, forum, nyhedsgrupper, og sektioner til offentliggørelse af indhold, eller lignende kommunikationsmidler, til rådighed på dette Site. I disse tilfælde modtager vi meget gerne Deres kommentarer på vores Site. Alle notater, meddelelser, offentliggørelser på reklametabellerne, ideer, forslag og andet materiale som sendes til Luxottica ("Indhold udgivet af bruger") må dog aldrig chikanere, bagtale, ydmyge, også gennem udskrivning, miskreditere eller true tredjepart, eller på anden måde krænke tredjeparters rettigheder, og må hverken indeholde blasfemisk, vulgært, uanstændigt, pornografisk, miskrediterende, illegalt eller på nogen måde diskutabelt materiale, samlet som fastslået af os. Herudover må Indhold udgivet af bruger ikke krænke intellektuelle ophavsrettigheder, privatlivsrettigheder, reklamerettigheder eller andre ophavsrettigheder som tilhører personer eller enheder. Når De levere enhver form for Indhold udgivet af bruger, overdrager De en ikke-eksklusiv, gratis, permanent licens til Luxottica, som ikke kan tilbagekaldes, til at anvende, reproducere, kopiere, modificere, ændre, offentligt udstille, offentligt udføre, poste, sende, overføre, distribuere eller på anden måde anvende Indhold udgivet af bruger, således at Luxottica er og vil være autoriseret til at anvende samme Indhold udgivet af bruger til ethvert formål, herunder promotion og reklame, uophørligt, på ethvert og hvilket som helst aktuelt kendt eller senere skabt medie, uden at De kan gøre krav på nogen form for betaling. De giver udtrykkeligt afkald på enhver rettighed, motivation eller handling vedrørende inspektion og godkendelse af det færdige produkt, som vil kunne blive produceret eller anvendt med hensyn til Deres indhold (Indhold udgivet af bruger). Når De sender os et hvilket som helst Indhold udgivet af bruger, erklærer og garanterer De samtidig, at De har den nødvendige rettighed, titel og licens til samme Indhold, og at levering af samme materiale på Websitet ikke krænker tredjeparters rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, intellektuelle ophavsrettigheder eller privatlivsrettigheder.

 5. BEGRÆNSNINGER. De samtykker i ikke at modificere, distribuere, udbrede eller skabe værker, som helt eller delvist er baseret på Sitet. De må ikke (og heller ikke tillade at tredjeparter) giver underlicens til, udlejer, sælger, distribuerer, sætter i cirkulation, leverer, omformer, afkoder, dekompilerer, demonterer, foretager reverse engineering på, skaber værker udledt af, modificerer eller oversætter Sitet, eller under alle omstændigheder reproducere, kopiere, anvende eller levere Sitet, eller dele heraf, på nogen anden måde end hvad udtrykkeligt tilladt i dette dokument eller tilladt af uomtvistelige lovbestemmelser. De erkender og accepterer, at ansvaret for erhvervelsen af et hvilket som helst indhold eller data gennem brug af Sitet udelukkende tilfalder Dem, og at De er den eneste ansvarlige for en hvilken som helst skade på systemet, eller for tab af data, forårsaget, også indirekte, af brug af tjenesten.

 6. PRIVATLIVSPOLITIK. Jævnfør venligst Luxotticas Privatlivspolitik, der findes på privacy-policy for at gennemlæse sammendraget af Luxotticas indsamlings- og brugspraksis vedrørende personlige oplysninger.

 7. TJENESTENS TILGÆNGELIGHED OG KONTINUITET. De erkender og accepterer, at Luxottica forbeholder sig rettigheden til, efter eget skøn, (i) midlertidigt at stoppe eller eliminere Sitet, og/eller (ii) til at inaktivere adgangen til Sitet – det være sig midlertidigt eller permanent.

 8. LINK TIL ANDRE SITES. Sitet kan lette adgangen til andre sites eller netværk af sociale medier online eller sider. Disse sites, netværk eller sider er ikke nødvendigvis blevet kontrolleret af Luxottica og de administreres af tredjeparter, som Luxottica ikke har nogen kontrol over. Luxottica fralægger sig derfor udtrykkeligt ethvert ansvar vedrørende deres indhold, materiale, nøjagtigheden af oplysninger og/eller kvaliteten af de produkter eller tjenester formidlet af, disponible via eller annoncerede på disse tredjepartssites. Desuden omfatter disse link ingen implicit godkendelse af tredjeparter eller af et hvilket som helst website eller af de produkter eller tjenester, der leveres af tredjeparter.

 9. SKADESLØSHOLDELSE. Når De anvender denne applikation, accepterer De samtidig at forsvare og holde Luxottica, Luxotticas moderselskaber og filialer, såvel som Luxotticas administratorer, ansatte og repræsentanter skadesløse for alle tab, skader, ansvar, omkostninger (herunder juridiske omkostninger) fremlagt af tredjepart og med udspring i: (i) Deres brug af og adgang til Sitet; (ii) ethvert Indhold udgivet af bruger; (iii) Deres overtrædelse af enhver af nærværende brugsvilkår og -betingelser; og (iii) Deres krænkelse af enhver tredjepartsrettighed, herunder, men ikke begrænset til, enhver form for ejendomsret, privatlivsrettighed eller intellektuel ophavsrettighed. Denne skadesløsholdelse er ikke begrænset til varigheden af Deres brug af Sitet.

 10. HÅNDHÆVELSE. De erkender, at enhver krænkelse, det være sig som trussel eller reelt, af disse Brugsvilkår og –betingelser, medfører en uoprettelig skade for Luxottica, en skade, der ikke kan opgøres i penge, og som Luxottica ikke vil kunne afhjælpe i henhold til loven. De erkender derfor, at Luxottica har ret til, udover andre disponible muligheder, at kræve udstedelse af et tilhold eller en anden egnet foranstaltning fra en kompetent domstol, som forbyder enhver form for overtrædelse, det være sig som trussel eller reelt, af Deres forpligtelser i henhold til en hvilken som helst disposition i disse Brugsvilkår og –betingelser.

 11. VARIGHED OG OPHÆVELSE. Disse Brugsvilkår og –betingelser ophæves øjeblikkeligt og automatisk, på vores meddelelse, hvis De ikke respekterer følgende Afsnit: 1, 4, 5 og 10. Ophævelsen træder i kraft fra vores meddelelse. Herudover kan følgende Brugsvilkår og –betingelser når som helst ophæves hvis brug af Sitet ophører. Afsnit 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 samt denne frase i nærværende Afsnit 11, ophører ikke og af ingen årsag ved ophævelsen af disse Brugsvilkår og -betingelser.

 12. UNDTAGELSER OG UADSKILLELIGHEDSKLAUSUL. Manglende forespørgsel om omhyggeligt at overholde alle disse Brugsvilkår og –betingelser, vil ikke kunne tolkes som om der gøres undtagelser for enhver senere eller yderligere manglende overholdelse. Hvis en hvilken som helst del af disse Brugsvilkår og –betingelser skulle blive kendt ugyldig eller ikke anvendelige i henhold til den gældende lovgivning eller af en dommerkendelse, herunder, eksempelvis, men ikke begrænset til, ovenfor anførte garantiforbehold og ansvarsfraskrivelsen, vil den ugyldige eller uanvendelige disposition blive betragtet som erstattet af en gyldig og anvendelig disposition, som fuldt ud stemmer overens med den oprindelige dispositions hensigt, mens de resterende dispositioner i disse Brugsvilkår og –betingelser forbliver gældende.

 13. LOVVALG. Denne aftale og alle parternes rettigheder og pligter er underlagt og vil blive tolket i overensstemmelse med den italienske lovgivning, bortset fra forskrifter vedrørende lovformelig konflikt, og dette påvirker på ingen måde Deres rettigheder i overensstemmelse med andre anvendelige love, som ikke på anden måde kan ekskluderes.
 14. OVERSKRIFTER. Overskrifterne er kun anført for nemheds skyld.
back button Legal

Terms of use

(GÆLDENDE FRA 20.09.2014)

VIGTIGT - Dette er en juridisk kontrakt mellem Dem ("Dem") og Luxottica Group S.p.A. og gruppens filialer og datterselskaber (samlet benævnt som, "Luxottica," "Os" eller "Til Os"), som ejere af sitet Ray-Ban.com ("Sitet"). Luxottica Group S.p.A. er et et selskab iht. den italienske selskabslov, MOMSREGISTRERINGSNUMMER 10182640150, fuldt tegnet selskabskapital Euro 28.653.640,38, registreringsnummer i selskabsregisteret i Milano 00891030272, R.E.A. Milano nr. 1348098, med hovedsæde i Via Cantù 2, 20123, Milano, Italien, telefonnummer +39 02863341,telefaxnummer +390286334050. De har pligt til omhyggeligt at læse de følgende brugsvilkår, da Deres brug af Sitet er underlagt de samme. Disse Brugsvilkår og betingelser kan til enhver tid undergå ændringer, udført af Luxottica, gennem offentliggørelse af de samme Brugsvilkår og betingelser med ændringerne på Websitet. Når De bruger Sitet, accepterer De samtidig di aktuelt gældende Brugsvilkår og betingelser. Deres brug af dette Site er udtrykkeligt underlagt Deres accept af samme Brugsvilkår og betingelser.


 1. LICENSFORHOLD. Luxottica giver Dem hermed en personlig licens, der kan tilbagekaldes, er begrænset, ikke eksklusiv og som ikke må overdrages, til brug af Websitet, udelukkende til Deres egen brug, og som ikke omfatter handlinger vedrørende nogen form for kommerciel, erhvervsrelateret eller professionel aktivitet, under forudsætning af at De overholder disse Brugsvilkår og -betingelser. Med forbehold for ovenstående, må De ikke ændre, oversætte, dekompilere, skabe underprodukter, kopiere, distribuere, demontere, overføre, sende, udgive, eliminere eller modificere nogen copyrightmeddelelse eller etiket, videregive licens, underlicens, overdrage, sælge, repræsentere, formulere, udnytte eller udleje, påsætte private etiketter, yde en garanti herfor, eller på anden måde anvende Sitet på nogen som helst anden måde end hvad udtrykkeligt tillades i dette dokument.

 2. BRUGERERKLÆRING. Når de tager adgang til eller anvender Sitet, erklærer De at være mindst atten (18) år gammel. Unge under atten år bedes konsultere sine forældre eller sin værge omkring disse Brugsvilkår og –betingelser, da mindreårige personer kun har tilladelse til at anvende Sitet, hvis en forælder eller værge accepterer disse Brugsvilkår og –betingelser på deres vegne. De accepterer desuden, at overholde alle de gældende love og bestemmelser, som brug af Sitet er underlagt.

 3. EJENDOMSRETTIGHED FORBEHOLDT. Disse Brugsvilkår og -betingelser giver kun en licens, som er begrænset til adgang til og brug af Sitet. De erkender og samtykker derfor udtrykkeligt i, at Luxottica ikke overdrager ejendommen eller nogen form for rettighed eller intellektuel rettighed til Sitet, hverken til Dem eller andre. Hele teksten, grafikken, brugergrænsefladerne, de visuelle grænseflader, fotografierne, lydene, tegningerne og modellerne, edb-koden (html-kode indbefattet), programmerne, softwaret, produkterne, oplysningerne og dokumentationen, såvel som design, struktur valg, koordinering, udtryk, æstetisk og funktionelt aspekt og placering af et hvilket som helst indhold vist på, eller disponibelt via Websitet er, med mindre andet er anført, ejet, kontrolleret og givet i licens af Luxottica. RAY-BAN, logoet/logoerne Ray-Ban og alle de andre navne, logo og de ikoner, som identificerer Ray-Ban og Ray-Bans produkter og tjenester er varemærker, som tilhører Luxottica, og enhver brug af disse varemærker, inklusiv, uden begrænsning, så som domænenavne, kontoidentifikationer og søgevilkår, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse hertil, er strengt forbudt. Andre nævnte eller viste produktnavne og firmabetegnelser eller logo på eller via Sitet kan være de tilsvarende ejeres varemærker og/eller mærker for tjenesteydelser.

 4. INDHOLD, LEVERET AF DEM. Vi vil muligvis, til tider stille elektroniske opslagstavler, chat room, områder til kommentarer, reklametabeller, forum, nyhedsgrupper, og sektioner til offentliggørelse af indhold, eller lignende kommunikationsmidler, til rådighed på dette Site. I disse tilfælde modtager vi meget gerne Deres kommentarer på vores Site. Alle notater, meddelelser, offentliggørelser på reklametabellerne, ideer, forslag og andet materiale som sendes til Luxottica ("Indhold udgivet af bruger") må dog aldrig chikanere, bagtale, ydmyge, også gennem udskrivning, miskreditere eller true tredjepart, eller på anden måde krænke tredjeparters rettigheder, og må hverken indeholde blasfemisk, vulgært, uanstændigt, pornografisk, miskrediterende, illegalt eller på nogen måde diskutabelt materiale, samlet som fastslået af os. Herudover må Indhold udgivet af bruger ikke krænke intellektuelle ophavsrettigheder, privatlivsrettigheder, reklamerettigheder eller andre ophavsrettigheder som tilhører personer eller enheder. Når De levere enhver form for Indhold udgivet af bruger, overdrager De en ikke-eksklusiv, gratis, permanent licens til Luxottica, som ikke kan tilbagekaldes, til at anvende, reproducere, kopiere, modificere, ændre, offentligt udstille, offentligt udføre, poste, sende, overføre, distribuere eller på anden måde anvende Indhold udgivet af bruger, således at Luxottica er og vil være autoriseret til at anvende samme Indhold udgivet af bruger til ethvert formål, herunder promotion og reklame, uophørligt, på ethvert og hvilket som helst aktuelt kendt eller senere skabt medie, uden at De kan gøre krav på nogen form for betaling. De giver udtrykkeligt afkald på enhver rettighed, motivation eller handling vedrørende inspektion og godkendelse af det færdige produkt, som vil kunne blive produceret eller anvendt med hensyn til Deres indhold (Indhold udgivet af bruger). Når De sender os et hvilket som helst Indhold udgivet af bruger, erklærer og garanterer De samtidig, at De har den nødvendige rettighed, titel og licens til samme Indhold, og at levering af samme materiale på Websitet ikke krænker tredjeparters rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, intellektuelle ophavsrettigheder eller privatlivsrettigheder.

 5. BEGRÆNSNINGER. De samtykker i ikke at modificere, distribuere, udbrede eller skabe værker, som helt eller delvist er baseret på Sitet. De må ikke (og heller ikke tillade at tredjeparter) giver underlicens til, udlejer, sælger, distribuerer, sætter i cirkulation, leverer, omformer, afkoder, dekompilerer, demonterer, foretager reverse engineering på, skaber værker udledt af, modificerer eller oversætter Sitet, eller under alle omstændigheder reproducere, kopiere, anvende eller levere Sitet, eller dele heraf, på nogen anden måde end hvad udtrykkeligt tilladt i dette dokument eller tilladt af uomtvistelige lovbestemmelser. De erkender og accepterer, at ansvaret for erhvervelsen af et hvilket som helst indhold eller data gennem brug af Sitet udelukkende tilfalder Dem, og at De er den eneste ansvarlige for en hvilken som helst skade på systemet, eller for tab af data, forårsaget, også indirekte, af brug af tjenesten.

 6. PRIVATLIVSPOLITIK. Jævnfør venligst Luxotticas Privatlivspolitik, der findes på privacy-policy for at gennemlæse sammendraget af Luxotticas indsamlings- og brugspraksis vedrørende personlige oplysninger.

 7. TJENESTENS TILGÆNGELIGHED OG KONTINUITET. De erkender og accepterer, at Luxottica forbeholder sig rettigheden til, efter eget skøn, (i) midlertidigt at stoppe eller eliminere Sitet, og/eller (ii) til at inaktivere adgangen til Sitet – det være sig midlertidigt eller permanent.

 8. LINK TIL ANDRE SITES. Sitet kan lette adgangen til andre sites eller netværk af sociale medier online eller sider. Disse sites, netværk eller sider er ikke nødvendigvis blevet kontrolleret af Luxottica og de administreres af tredjeparter, som Luxottica ikke har nogen kontrol over. Luxottica fralægger sig derfor udtrykkeligt ethvert ansvar vedrørende deres indhold, materiale, nøjagtigheden af oplysninger og/eller kvaliteten af de produkter eller tjenester formidlet af, disponible via eller annoncerede på disse tredjepartssites. Desuden omfatter disse link ingen implicit godkendelse af tredjeparter eller af et hvilket som helst website eller af de produkter eller tjenester, der leveres af tredjeparter.

 9. SKADESLØSHOLDELSE. Når De anvender denne applikation, accepterer De samtidig at forsvare og holde Luxottica, Luxotticas moderselskaber og filialer, såvel som Luxotticas administratorer, ansatte og repræsentanter skadesløse for alle tab, skader, ansvar, omkostninger (herunder juridiske omkostninger) fremlagt af tredjepart og med udspring i: (i) Deres brug af og adgang til Sitet; (ii) ethvert Indhold udgivet af bruger; (iii) Deres overtrædelse af enhver af nærværende brugsvilkår og -betingelser; og (iii) Deres krænkelse af enhver tredjepartsrettighed, herunder, men ikke begrænset til, enhver form for ejendomsret, privatlivsrettighed eller intellektuel ophavsrettighed. Denne skadesløsholdelse er ikke begrænset til varigheden af Deres brug af Sitet.

 10. HÅNDHÆVELSE. De erkender, at enhver krænkelse, det være sig som trussel eller reelt, af disse Brugsvilkår og –betingelser, medfører en uoprettelig skade for Luxottica, en skade, der ikke kan opgøres i penge, og som Luxottica ikke vil kunne afhjælpe i henhold til loven. De erkender derfor, at Luxottica har ret til, udover andre disponible muligheder, at kræve udstedelse af et tilhold eller en anden egnet foranstaltning fra en kompetent domstol, som forbyder enhver form for overtrædelse, det være sig som trussel eller reelt, af Deres forpligtelser i henhold til en hvilken som helst disposition i disse Brugsvilkår og –betingelser.

 11. VARIGHED OG OPHÆVELSE. Disse Brugsvilkår og –betingelser ophæves øjeblikkeligt og automatisk, på vores meddelelse, hvis De ikke respekterer følgende Afsnit: 1, 4, 5 og 10. Ophævelsen træder i kraft fra vores meddelelse. Herudover kan følgende Brugsvilkår og –betingelser når som helst ophæves hvis brug af Sitet ophører. Afsnit 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 samt denne frase i nærværende Afsnit 11, ophører ikke og af ingen årsag ved ophævelsen af disse Brugsvilkår og -betingelser.

 12. UNDTAGELSER OG UADSKILLELIGHEDSKLAUSUL. Manglende forespørgsel om omhyggeligt at overholde alle disse Brugsvilkår og –betingelser, vil ikke kunne tolkes som om der gøres undtagelser for enhver senere eller yderligere manglende overholdelse. Hvis en hvilken som helst del af disse Brugsvilkår og –betingelser skulle blive kendt ugyldig eller ikke anvendelige i henhold til den gældende lovgivning eller af en dommerkendelse, herunder, eksempelvis, men ikke begrænset til, ovenfor anførte garantiforbehold og ansvarsfraskrivelsen, vil den ugyldige eller uanvendelige disposition blive betragtet som erstattet af en gyldig og anvendelig disposition, som fuldt ud stemmer overens med den oprindelige dispositions hensigt, mens de resterende dispositioner i disse Brugsvilkår og –betingelser forbliver gældende.

 13. LOVVALG. Denne aftale og alle parternes rettigheder og pligter er underlagt og vil blive tolket i overensstemmelse med den italienske lovgivning, bortset fra forskrifter vedrørende lovformelig konflikt, og dette påvirker på ingen måde Deres rettigheder i overensstemmelse med andre anvendelige love, som ikke på anden måde kan ekskluderes.
 14. OVERSKRIFTER. Overskrifterne er kun anført for nemheds skyld.