Terms of use

(GJELDENDE FRA 20.09.2014)

VIKTIG – Dette er en juridisk kontrakt mellom deg (heretter “du” eller “deg”) og Luxottica Group S.p.A., filialer og datterselskaper (heretter samlet “Luxottica”, “vi” eller “oss”), som eiere av nettstedet Ray-Ban.com (heretter “nettsted”). Luxottica Group S.p.A. er et selskap stiftet etter italiensk rett, MVA-nr. 10182640150, innbetalt selskapskapital på 28 653 640,38 EUR, registreringsnummer i Foretaksregisteret i Milano 00891030272, nr. 1348098 i Handelskammeret i Milano, med hovedkontor i Via Cantù 2, IT-20123, Milano, Italia, telefonnummer +39 02863341, faksnummer +39 0286334050. Du må nøye lese bruksbetingelsene nedenfor ettersom de regulerer din bruk av nettstedet. Luxottica kan når som helst endre bruksbetingelsene, og de endrede bruksbetingelsene utgis på nettstedet. Når du bruker nettstedet godtar du gjeldende bruksbetingelser. For at du kan bruke nettstedet må du godta bruksbetingelsene uttrykkelig.


 1. TILDELING AV LISENS. Luxottica gir deg herved en personlig, gjenkallelig, begrenset, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke nettstedet utelukkende til personlig bruk, som ikke inkluderer handlinger knyttet til noen handel, virksomhet eller yrke, på betingelse av at du oppfyller kravene i bruksbetingelsene. Uten å begrense ovenstående, må du ikke endre, oversette, dekompilere, lage avledede verk av, kopiere, distribuere, demontere, overføre, sende, utgi, fjerne eller endre merknader eller etiketter om eierskap, lisensiere, sublisensiere, overdra, selge, representere, formulere, utnytte, leie eller utleie, merke som privat, stille garanti for, eller på annen måte bruke nettstedet på en måte som ikke er uttrykkelig tillatt i dette dokumentet.

 2. BRUKERERKLÆRINGER. Ved å gå inn på nettstedet eller bruke nettstedet erklærer du at du er minst atten (18) år. Hvis du er under 18 år, må du be en forelder eller formynder om å lese og godta bruksbetingelsene ettersom mindreårige ikke kan bruke nettstedet med mindre en forelder eller formynder aksepterer bruksbetingelsene på den mindreåriges vegne. Du godtar også å følge alle anvendbare lover og regelverk som regulerer bruken av nettstedet.

 3. FORBEHOLDTE RETTIGHETER. Bruksbetingelsene gir kun en begrenset lisens for tilgang og bruk av nettstedet. Følgelig erkjenner og samtykker du uttrykkelig til at Luxottica ikke overdrar eiendom eller andre materielle eller immaterielle rettigheter for nettstedet til deg eller andre. All tekst, grafikk, brukergrensesnitt, visuelle brukergrensesnitt, bilder, lyder, tegninger og modeller, datakode (inkludert html-koden), programmer, programvarer, produkter, informasjon og dokumentasjon samt design, oppbygging, utvalg, koordinering, uttrykk, estetisk og funksjonelt aspekt og plasseringen av innholdet på eller tilgjengelig gjennom nettstedet eies, kontrolleres og lisensieres av Luxottica hvis ikke annet er angitt. RAY-BAN, Ray-Ban logoen/e og alle andre navn, logoer og ikoner som identifiserer Ray-Ban og dets produkter og tjenester er varemerker til Luxottica, og enhver bruk av disse merkene inkludert men ikke begrenset til domenenavn, kontoidentifikatorer eller søkevilkår, er strengt forbudt uten skriftlig godkjenning. Andre produktnavn, firmanavn eller logoer nevnt eller vist på eller gjennom nettstedet kan være varemerker og/eller tjenestemerker for respektive eiere.

 4. INNHOLD FRA DEG. På nettstedet kan du av og til finne elektroniske oppslagstavler, nettpratrom, kommentarfelt, reklametavler, forum, nyhetsgrupper, felt for publisering av innhold, eller lignende kommunikasjonsstrukturer. I disse tilfellene tar vi gjerne i mot dine kommentarer på vårt nettsted. Enhver bemerkning, melding, post på reklametavler, ide, forslag eller annet materiale du leverer til Luxottica (heretter “brukerpublisert innhold”) må uansett ikke sjikanere, ærekrenke, baktale, også gjennom pressemidler, diskreditere, true eller på annen måte krenke tredjeparter eller rettigheter til tredjeparter, og må ikke innholde banning, vanærende, uanstendig, pornografisk, ærekrenkende, ulovlig eller uansett diskuterbart innhold, som bestemt av oss. Brukerpublisert innhold må dessuten ikke krenke immaterielle rettigheter, personvernrettigheter, publiseringsrettigheter eller andre eiendomsrettigheter til personer eller enheter. Når du leverer brukerpublisert innhold gir du Luxottica en ikke eksklusiv, gratis, evigvarende og ugjenkallelig rett og lisens for bruk, reproduksjon, kopiering, modifisering, endring, offentlig utgivelse, offentlig utføring, posting, sending, overføring, distribusjon eller annen bruk av brukerpublisert innhold, og Luxottica er og vil være autorisert til å anvende brukerpublisert innhold til ethvert formål, inkludert salgsfremmende og reklameformål, for alltid og i ethvert medium som er kjent eller som dannes i fremtiden uten at du kan kreve noe vederlag. Du gir herved uttrykkelig avkall på enhver rettighet, oppreisning og rettslig handling vedrørende inspeksjon og godkjenning av ferdigproduktet som kan produseres og brukes i forhold til ditt innhold (brukerpublisert innhold). Ved å bidra med brukerpublisert innhold bekrefter og sikrer du at du har nødvendig rettighet, grunnlag og lisens for innholdet og at leveransen av materialet på nettstedet ikke bryter eller vil bryte med rettighetene til tredjeparter, inkludert men ikke begrenset til immaterielle rettigheter eller personvernrettigheter.

 5. BEGRENSNINGER. Du samtykker til ikke å endre, distribuere, formidle eller opprette verk helt eller delvis basert på nettstedet. Du må ikke (og heller ikke tillate at tredjeparter kan) sublisensiere, utleie, selge, distribuere, sette i omløp, levere, transformere, dekodifisere, bryte ned, demontere, foreta omvendt utvikling, lage avledede verk av, modifisere, eller oversette nettstedet, eller uansett reprodusere, kopiere, bruke eller levere nettstedet, eller deler av dette, på annen måte enn uttrykkelig tillatt i dette dokumentet eller i henhold til ufravikelig lov. Du erkjenner og godtar at kjøp av et hvilket som helst innhold eller enhver opplysning gjennom bruk av nettstedet, skjer på eget ansvar, og at du er ene og alene ansvarlig for skader på systemet eller tap av opplysninger forårsaket av, også indirekte, bruken av tjenesten.

 6. PERSONVERNPOLITIKK. Les personvernpolitikken til Luxottica i privacy-policy for en oppsummering av hvordan Luxottica samler inn og bruker personopplysningene.

 7. TJENESTENS TILGJENGELIGHET OG KONTINUITET. Du erkjenner og godtar at Luxottica, etter egen skjønn, forbeholder seg retten til å (i) avbryte eller fjerne nettstedet og/eller (ii) midlertidig eller permanent deaktivere tilgangen til nettstedet.

 8. OPPKOBLING TIL ANDRE NETTSTEDER. Nettstedet kan forenkle tilgangen til andre nettsteder eller sosiale nettverk på nettet eller sider og gjøre det lettere for deg. Disse nettstedene, nettverkene eller sidene er ikke nødvendigvis verifisert av Luxottica og administreres av tredjeparter som Luxottica ikke har noen kontroll over. Luxottica fraskriver seg dermed uttrykkelig ethvert ansvar for innhold, materiale, opplysningenes nøyaktighet og/eller kvaliteten på produktene eller tjenestene som leveres og er tilgjengelige gjennom tredjeparters nettsteder, eller utgis på disse nettstedene. Disse linkene medfører ingen godkjennelse av tredjeparter eller nettsteder, produkter eller tjenester levert av tredjeparter.

 9. SKADESLØSHOLDELSE. Når du bruker denne applikasjonen, godtar du å forsvare og skadesløsholde Luxottica, dets morselskap og datterselskaper, samt ledere, ansatte og representanter mot ethvert tap, skade, ansvar, kostnad, utgifter (inkludert rettskostnader) som tredjeparter gjør krav på eller som følge av: (i) din bruk og tilgang til nettstedet; (ii) ethvert brukerpublisert innhold; (iii) ditt brudd på enhver bruksbetingelsene; og (iii) din krenkelse av tredjeparts rettigheter, inkludert men ikke begrenset til eiendomsrettigheter, personvern eller immaterielle rettigheter. Denne skadesløsheten vil forbli gyldig selv om du ikke lenger bruker nettstedet.

 10. GJENNOMFØRING. Du erkjenner at ethvert brudd (eller trussel om brudd) på bruksbetingelsene påfører Luxottica en uopprettelig skade som ikke kan kvantifiseres i kroner og øre, og som Luxottica ikke vil ha tilstrekkelig lovfestet erstatning for. Du godtar dermed at Luxottica vil være berettiget til, i tillegg til andre rettsmidler, å be om utstedelse av et pålegg eller andre tiltak hos en kompetent domstol, som forbyr ethvert brudd (eller trussel om brudd) av dine forpliktelser i henhold til enhver bestemmelse i bruksbetingelsene.

 11. VARIGHET OG OPPHEVING. Bruksbetingelsene oppheves umiddelbart og automatisk etter melding fra oss hvis du ikke overholder følgende avsnitt: 1, 4, 5 og 10. Opphevingen inntrer i det øyeblikket vi melder fra. Du kan i tillegg oppheve bruksbetingelsene når som helst ved ikke å bruke nettstedet. Avsnittene 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 og denne setningen i avsnitt 11, vil forbli gyldige selv om bruksbetingelsene av noen grunn skulle oppheves.

 12. AVKALL OG REDNINGSKLAUSUL. Manglende forespørsel om et nøye overhold av noen av vilkårene og bestemmelsene i bruksbetingelsene tolkes ikke som et avkall på oppreisninger som følge av noen etterfølgende eller ytterligere brudd. Hvis noen av bruksbetingelsene erklæres ugyldige eller ikke anvendbare i henhold til anvendbar lov eller en rettskjennelse, inkludert men ikke begrenset til garanti- og ansvarsfraskrivelsene nevnt ovenfor, vil den ugyldige eller ikke anvendbare bestemmelsen bli ansett som erstattet av en gyldig og anvendbar bestemmelse som helt klart tilsvarer intensjonen i den opprinnelige bestemmelsen, og de øvrige bestemmelsene i bruksbetingelsene vil forbli gyldige.

 13. ANVENDBAR LOV. Denne avtalen og partenes rettigheter og forpliktelser reguleres av og tolkes i samsvar med italienske lover med unntak av bestemmelsene for lovkonflikter og dine rettigheter i henhold til annen anvendbar ufravikelig lov.

 14. OVERSKRIFTER. Overskriftene er kun for enkelthetens skyld.
back button Legal

Terms of use

(GJELDENDE FRA 20.09.2014)

VIKTIG – Dette er en juridisk kontrakt mellom deg (heretter “du” eller “deg”) og Luxottica Group S.p.A., filialer og datterselskaper (heretter samlet “Luxottica”, “vi” eller “oss”), som eiere av nettstedet Ray-Ban.com (heretter “nettsted”). Luxottica Group S.p.A. er et selskap stiftet etter italiensk rett, MVA-nr. 10182640150, innbetalt selskapskapital på 28 653 640,38 EUR, registreringsnummer i Foretaksregisteret i Milano 00891030272, nr. 1348098 i Handelskammeret i Milano, med hovedkontor i Via Cantù 2, IT-20123, Milano, Italia, telefonnummer +39 02863341, faksnummer +39 0286334050. Du må nøye lese bruksbetingelsene nedenfor ettersom de regulerer din bruk av nettstedet. Luxottica kan når som helst endre bruksbetingelsene, og de endrede bruksbetingelsene utgis på nettstedet. Når du bruker nettstedet godtar du gjeldende bruksbetingelser. For at du kan bruke nettstedet må du godta bruksbetingelsene uttrykkelig.


 1. TILDELING AV LISENS. Luxottica gir deg herved en personlig, gjenkallelig, begrenset, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke nettstedet utelukkende til personlig bruk, som ikke inkluderer handlinger knyttet til noen handel, virksomhet eller yrke, på betingelse av at du oppfyller kravene i bruksbetingelsene. Uten å begrense ovenstående, må du ikke endre, oversette, dekompilere, lage avledede verk av, kopiere, distribuere, demontere, overføre, sende, utgi, fjerne eller endre merknader eller etiketter om eierskap, lisensiere, sublisensiere, overdra, selge, representere, formulere, utnytte, leie eller utleie, merke som privat, stille garanti for, eller på annen måte bruke nettstedet på en måte som ikke er uttrykkelig tillatt i dette dokumentet.

 2. BRUKERERKLÆRINGER. Ved å gå inn på nettstedet eller bruke nettstedet erklærer du at du er minst atten (18) år. Hvis du er under 18 år, må du be en forelder eller formynder om å lese og godta bruksbetingelsene ettersom mindreårige ikke kan bruke nettstedet med mindre en forelder eller formynder aksepterer bruksbetingelsene på den mindreåriges vegne. Du godtar også å følge alle anvendbare lover og regelverk som regulerer bruken av nettstedet.

 3. FORBEHOLDTE RETTIGHETER. Bruksbetingelsene gir kun en begrenset lisens for tilgang og bruk av nettstedet. Følgelig erkjenner og samtykker du uttrykkelig til at Luxottica ikke overdrar eiendom eller andre materielle eller immaterielle rettigheter for nettstedet til deg eller andre. All tekst, grafikk, brukergrensesnitt, visuelle brukergrensesnitt, bilder, lyder, tegninger og modeller, datakode (inkludert html-koden), programmer, programvarer, produkter, informasjon og dokumentasjon samt design, oppbygging, utvalg, koordinering, uttrykk, estetisk og funksjonelt aspekt og plasseringen av innholdet på eller tilgjengelig gjennom nettstedet eies, kontrolleres og lisensieres av Luxottica hvis ikke annet er angitt. RAY-BAN, Ray-Ban logoen/e og alle andre navn, logoer og ikoner som identifiserer Ray-Ban og dets produkter og tjenester er varemerker til Luxottica, og enhver bruk av disse merkene inkludert men ikke begrenset til domenenavn, kontoidentifikatorer eller søkevilkår, er strengt forbudt uten skriftlig godkjenning. Andre produktnavn, firmanavn eller logoer nevnt eller vist på eller gjennom nettstedet kan være varemerker og/eller tjenestemerker for respektive eiere.

 4. INNHOLD FRA DEG. På nettstedet kan du av og til finne elektroniske oppslagstavler, nettpratrom, kommentarfelt, reklametavler, forum, nyhetsgrupper, felt for publisering av innhold, eller lignende kommunikasjonsstrukturer. I disse tilfellene tar vi gjerne i mot dine kommentarer på vårt nettsted. Enhver bemerkning, melding, post på reklametavler, ide, forslag eller annet materiale du leverer til Luxottica (heretter “brukerpublisert innhold”) må uansett ikke sjikanere, ærekrenke, baktale, også gjennom pressemidler, diskreditere, true eller på annen måte krenke tredjeparter eller rettigheter til tredjeparter, og må ikke innholde banning, vanærende, uanstendig, pornografisk, ærekrenkende, ulovlig eller uansett diskuterbart innhold, som bestemt av oss. Brukerpublisert innhold må dessuten ikke krenke immaterielle rettigheter, personvernrettigheter, publiseringsrettigheter eller andre eiendomsrettigheter til personer eller enheter. Når du leverer brukerpublisert innhold gir du Luxottica en ikke eksklusiv, gratis, evigvarende og ugjenkallelig rett og lisens for bruk, reproduksjon, kopiering, modifisering, endring, offentlig utgivelse, offentlig utføring, posting, sending, overføring, distribusjon eller annen bruk av brukerpublisert innhold, og Luxottica er og vil være autorisert til å anvende brukerpublisert innhold til ethvert formål, inkludert salgsfremmende og reklameformål, for alltid og i ethvert medium som er kjent eller som dannes i fremtiden uten at du kan kreve noe vederlag. Du gir herved uttrykkelig avkall på enhver rettighet, oppreisning og rettslig handling vedrørende inspeksjon og godkjenning av ferdigproduktet som kan produseres og brukes i forhold til ditt innhold (brukerpublisert innhold). Ved å bidra med brukerpublisert innhold bekrefter og sikrer du at du har nødvendig rettighet, grunnlag og lisens for innholdet og at leveransen av materialet på nettstedet ikke bryter eller vil bryte med rettighetene til tredjeparter, inkludert men ikke begrenset til immaterielle rettigheter eller personvernrettigheter.

 5. BEGRENSNINGER. Du samtykker til ikke å endre, distribuere, formidle eller opprette verk helt eller delvis basert på nettstedet. Du må ikke (og heller ikke tillate at tredjeparter kan) sublisensiere, utleie, selge, distribuere, sette i omløp, levere, transformere, dekodifisere, bryte ned, demontere, foreta omvendt utvikling, lage avledede verk av, modifisere, eller oversette nettstedet, eller uansett reprodusere, kopiere, bruke eller levere nettstedet, eller deler av dette, på annen måte enn uttrykkelig tillatt i dette dokumentet eller i henhold til ufravikelig lov. Du erkjenner og godtar at kjøp av et hvilket som helst innhold eller enhver opplysning gjennom bruk av nettstedet, skjer på eget ansvar, og at du er ene og alene ansvarlig for skader på systemet eller tap av opplysninger forårsaket av, også indirekte, bruken av tjenesten.

 6. PERSONVERNPOLITIKK. Les personvernpolitikken til Luxottica i privacy-policy for en oppsummering av hvordan Luxottica samler inn og bruker personopplysningene.

 7. TJENESTENS TILGJENGELIGHET OG KONTINUITET. Du erkjenner og godtar at Luxottica, etter egen skjønn, forbeholder seg retten til å (i) avbryte eller fjerne nettstedet og/eller (ii) midlertidig eller permanent deaktivere tilgangen til nettstedet.

 8. OPPKOBLING TIL ANDRE NETTSTEDER. Nettstedet kan forenkle tilgangen til andre nettsteder eller sosiale nettverk på nettet eller sider og gjøre det lettere for deg. Disse nettstedene, nettverkene eller sidene er ikke nødvendigvis verifisert av Luxottica og administreres av tredjeparter som Luxottica ikke har noen kontroll over. Luxottica fraskriver seg dermed uttrykkelig ethvert ansvar for innhold, materiale, opplysningenes nøyaktighet og/eller kvaliteten på produktene eller tjenestene som leveres og er tilgjengelige gjennom tredjeparters nettsteder, eller utgis på disse nettstedene. Disse linkene medfører ingen godkjennelse av tredjeparter eller nettsteder, produkter eller tjenester levert av tredjeparter.

 9. SKADESLØSHOLDELSE. Når du bruker denne applikasjonen, godtar du å forsvare og skadesløsholde Luxottica, dets morselskap og datterselskaper, samt ledere, ansatte og representanter mot ethvert tap, skade, ansvar, kostnad, utgifter (inkludert rettskostnader) som tredjeparter gjør krav på eller som følge av: (i) din bruk og tilgang til nettstedet; (ii) ethvert brukerpublisert innhold; (iii) ditt brudd på enhver bruksbetingelsene; og (iii) din krenkelse av tredjeparts rettigheter, inkludert men ikke begrenset til eiendomsrettigheter, personvern eller immaterielle rettigheter. Denne skadesløsheten vil forbli gyldig selv om du ikke lenger bruker nettstedet.

 10. GJENNOMFØRING. Du erkjenner at ethvert brudd (eller trussel om brudd) på bruksbetingelsene påfører Luxottica en uopprettelig skade som ikke kan kvantifiseres i kroner og øre, og som Luxottica ikke vil ha tilstrekkelig lovfestet erstatning for. Du godtar dermed at Luxottica vil være berettiget til, i tillegg til andre rettsmidler, å be om utstedelse av et pålegg eller andre tiltak hos en kompetent domstol, som forbyr ethvert brudd (eller trussel om brudd) av dine forpliktelser i henhold til enhver bestemmelse i bruksbetingelsene.

 11. VARIGHET OG OPPHEVING. Bruksbetingelsene oppheves umiddelbart og automatisk etter melding fra oss hvis du ikke overholder følgende avsnitt: 1, 4, 5 og 10. Opphevingen inntrer i det øyeblikket vi melder fra. Du kan i tillegg oppheve bruksbetingelsene når som helst ved ikke å bruke nettstedet. Avsnittene 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 og denne setningen i avsnitt 11, vil forbli gyldige selv om bruksbetingelsene av noen grunn skulle oppheves.

 12. AVKALL OG REDNINGSKLAUSUL. Manglende forespørsel om et nøye overhold av noen av vilkårene og bestemmelsene i bruksbetingelsene tolkes ikke som et avkall på oppreisninger som følge av noen etterfølgende eller ytterligere brudd. Hvis noen av bruksbetingelsene erklæres ugyldige eller ikke anvendbare i henhold til anvendbar lov eller en rettskjennelse, inkludert men ikke begrenset til garanti- og ansvarsfraskrivelsene nevnt ovenfor, vil den ugyldige eller ikke anvendbare bestemmelsen bli ansett som erstattet av en gyldig og anvendbar bestemmelse som helt klart tilsvarer intensjonen i den opprinnelige bestemmelsen, og de øvrige bestemmelsene i bruksbetingelsene vil forbli gyldige.

 13. ANVENDBAR LOV. Denne avtalen og partenes rettigheter og forpliktelser reguleres av og tolkes i samsvar med italienske lover med unntak av bestemmelsene for lovkonflikter og dine rettigheter i henhold til annen anvendbar ufravikelig lov.

 14. OVERSKRIFTER. Overskriftene er kun for enkelthetens skyld.