Terms of use

Terms of use

(Gjelder fra 22. februar 2022)

VIKTIG – Dette er en juridisk avtale mellom deg («Deg») og Luxottica Group S.p.A. og deres datterselskaper og tilknyttede selskaper (felles kalt «Luxottica», «Vi» eller «Oss») som eier av ray-ban.com («nettstedet»). Luxottica Group S.p.A., et selskap som er registrert i Italia, med MVA-nr. 10182640150, med innmeld aksjekapital på € 28 653 640,38, registreringsnummer i selskapsregisteret i Milano 00891030272, R.E.A. Milan n. 1348098, med kontoradresse i Piazzale Luigi Cadorna n. 3, 20123, Milano, Italia, telefonnummer +39 02863341, faksnummer +39 0286334050. Du bør lese de følgende bruksvilkårene («BV») nøye da disse vil gjelde for bruken din av nettstedet. BV kan bli endret av Luxottica på et hvilket som helst tidspunkt ved å publisere de endrede BV på nettstedet. Ved å bruke nettstedet godtar du de BV som gjelder på det tidspunktet bruken skjer. Bruken din av nettstedet har som betingelse at du godtar disse BV.

 1. LISENSTILDELING. Luxottica gir deg herved en personlig, gjenkallelig, begrenset, ikke-eksklusiv og ikke overførbar lisens til å bruke nettstedet, utelukkende til personlig bruk, noe som ikke inkluderer aktiviteter knyttet til kommersiell, forretningsmessig eller profesjonell aktivitet, med forbehold om at du overholder de vilkår og regler som inngår i denne BV. Uansett hva som står over, kan du ikke endre, oversette, dekompilere, skape derivative bearbeiding(er) av, kopiere, distribuere, deassemblere, kringkaste, overføre, publisere, fjerne eller endre eierskapsvarsel eller etiketter, lisensiere, underlisensiere , overføre, selge, speile, stjele rammer, utnytte, leie eller lease ut, lage privat merke, gi sikkerhetsinteresse i eller på annen måte bruke nettstedet på noen måte som ikke er klart tillatt heri.
 2. BRUKERERKLÆRINGER. Gjennom å bruke nettstedet erklærer du at du er minst 18 (atten) år gammel. Dersom du ikke er gammel nok, snakk med en forelder eller foresatt når det gjelder disse BV, fordi personer under myndig alder kun har godkjenning til å bruke nettstedet dersom en forelder eller foresatt godkjenner BV på deres vegne. I tillegg godtar du at du skal følge alle gjeldende lover og forskrifter som styrer din bruk av nettområdet.
 3. BESKYTTEDE RETTIGHETER Disse BV gir deg kun begrenset lisens til å bruke nettstedet. I samsvar med dette anerkjenner og godtar du at Luxottica ikke overfører noe eierskap eller immaterielle rettigheter eller rett til nettstedet til deg eller noen annen. All tekst, grafikk, brukergrensesnitt, visuelle grensesnitt, fotografier, lyder, trykkoriginaler, datakoder (inkludert html-kode), programmer, programvare, produkter, informasjon og dokumentasjon, så vel som design, struktur, utvalg, koordinering, uttrykk, «utseende og følelse» og arrangering av alt innhold som finnes på eller er tilgjengelig gjennom nettstedet, med mindre noe annet er angitt, er eid, kontroller og lisensiert av Luxottica RAY-BAN, Ray-Ban-logoen(e) og alle andre navn, logoer og ikoner som identifiserer Ray-Ban og dennes produkter og tjenester varemerker som tilhører Luxottica, og all bruk av slike merker, inkludert men ikke begrenset til, domenenavn, konto-identifikatorer eller søkebegrep, er strengt forbudt med mindre det er har fått klar skriftlig godkjenning. Andre produkt- og selskapsnavn og logoer som er nevnt eller vist på eller gjennom nettstedet, kan være varemerker og/eller tjenestemerker som tilhører sine respektive eiere.
 4. INNHOLD DU SENDER INN. Fra tid til annen kan vi gjøre oppslagstavler, chatterom, kommentarfelter, plakattavler, forum, nyhetsgrupper, innleggsseksjoner eller lignende kommunikasjonsfunksjoner tilgjengelige. I slike tilfeller, ønsker vi kommentarer fra deg velkommen på nettstedet vårt. Ingen notater, meldinger, innlegg på oppslagstavler, ideer, forslag eller annet materiale som du sender til Luxottica («Brukerpublisert innhold») må ikke trakassere, ærekrenke, baksnakke, injuriere, vanære, true, eller på annen måte krenke rettighetene noen tredjepart og må ikke inkludere spottende, uanstendig, umoralsk, pornografisk, ærekrenkende, ulovlig og andre støtende materiale etter vår vurdering. Videre må ikke brukerpublisert innhold må ikke krenke immaterielle rettigheter, personvernrettigheter, personlighetsrett og andre rettsvern av personlig eller enhetlig særpreg. Når du har lagt inn en hvilken som helst type brukerpublisert innhold, gir du Luxottica en ikke-eksklusiv, vederlagsfri, evig, ugjenkallelig rett og lisens til å reprodusere, kopiere, endre, modifisere, vise offentlig, fremføre offentlig, publisere, overføre, kringkaste, distribuere og på andre måter bruke brukerpublisert innhold, slik at Luxottica skal og vil ha rett til å bruke brukerpublisert innhold til ethvert formål, inkludert markedsføring og reklame, for alltid, i alle typer medier, eten de nå er kjent eller skapes senere, uten noe vederlag til deg. Du frasier deg alle rettigheter, grunner og søksmål som gjelder ettersyn og godkjenning av det endelige produktet som kan bli produsert og brukt i sammenheng med brukerpublisert innhold. Ved å sende inn brukerpublisert innhold til oss, erklærer og garanterer du at du har de nødvendige rettigheter, eierskap og lisens til slikt brukerpublisert innhold, og at din publikasjon av dette materialet på nettsiden, ikke krenker eller vil krenke rettighetene til noen tredjepart, inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter eller personvernrettigheter.
 5. BEGRENSNINGER. Du samtykker til å ikke skulle endre, distribuere, avsløre eller skape arbeider som er helt eller delvis basert på nettstedet. Du kan ikke (eller tillate tredjeparter) underlisensiere, leie ut, selge, distribuere, sette i omløp, levere, omdanne, dekodifisere, ta fra hverandre, demontere, gjøre omvendt utvikling, skape avledede arbeider av, endre eller oversette nettstedet, eller på noen måte kopiere, bruke eller levere nettstedet eller deler av det, på noen måte. Du anerkjenner og godtar at anskaffelse av innhold eller data gjennom bruken av nettstedet er kun ditt ansvar og du er eneansvarlig for eventuelle skader på systemet eller tap av data som følger av bruk av tjenesten, også indirekte.
 6. PERSONVERNERKLÆRING. Vi ber deg gå gjennom Luxotticas personvernerklæring som finnes i privacy-policy for et sammendrag av innsamlings- og brukspraksis for personlig identifiserbar informasjon.
 7. TILGJENGELIGHET OG KONTINUITETEN TIL TJENESTEN. Du anerkjenner og godtar at Luxottica forbeholder seg retten til, etter fullstendig eget skjønn, å midlertidig eller permanent (i) stanse eller eliminere bruken av nettstedet og/eller (ii) deaktivere all tilgang til denne nettstedet.
 8. LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER. Nettstedet kan gjøre tilgjengelig tilgang til andre nettsteder eller sosiale medier eller sider på nett for å forenkle ting for deg. Disse sidene, nettverkene eller sidene er ikke nødvendigvis blitt gjennomgått av Luxottica og de vedlikeholdes av tredjeparter som Luxottica ikke har kontroll over. Som følge av dette, frasier Luxottica alt ansvar for innholdet, materialene, nøyaktigheten til informasjonen, og/eller kvaliteten til produktene og tjenestene som er tilgjengelig gjennom, eller som reklameres for gjennom tredjeparters nettsteder. I tillegg angir ikke slike lenker noen anbefaling i forhold til noen tredjepart eller noe nettsted, eller de produktene eller tjenestene som leveres av noen tredjepart.
 9. SKADESLØSHET. Ved å bruke denne applikasjonen samtykker du i å forsvare, godtgjøre og holde skadesløs Luxottica og alle deres overordnede selskaper og datterselskaper, og deres direktører, ansatte og agenter, mot tap, skader, erstatningsansvar, kostnad, utgift (inkludert advokatutgifter) som ilegges av tredjeparter og som kommer av: (i) din bruk av og tilgang til nettstedet; (ii) alt brukerpublisert innhold (iii) at du har brutt noen av disse BV; og (iii) at du har krenket tredjeparts rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, eiendom, personvern eller immaterielle rettigheter. Denne skadeløsheten skal gjelde hele perioden du bruker nettstedet.
 10. HÅNDHEVELSE. Du anerkjenner at ethvert brudd, faktisk eller varslet, av disse VB vil føre til uopprettelig skade for Luxottica, og at slik skade ikke vil være kvantifiserbar som økonomisk erstatning, og Luxottica vil ikke ha noe egnet rettmiddel tilgjengelig. Du sier deg derfor enig i at Luxottica skal ha rett til å søke og innhente, i tillegg til andre tilgjengelige rettsmidler, et rettslig pålegg eller annet tilsvarende bøtemiddel fra en kompetent domstol i riktig verneting, som hindrer brudd, enten faktisk eller varslet, på dine forpliktelser under en hvilken som helst bestemmelse i disse BV.
 11. VARIGHET OG TERMINERING. Disse BV vil opphøre umiddelbart og automatisk, etter varsel, dersom du ikke oppfyller avtalepunktene. Du kan også få disse BV til å opphøre når som helst ved å slutte å bruke nettstedet. Dine forpliktelser som beskrives her vil gjelde utover terminering av disse BV, uansett grunn.
 12. AVVIKSTILLATELSE OG UGYLDIGHET. Selv om man ikke insisterer på streng overholdelse av vilkårene og reglene i denne BV, vil ikke dette fungere som noen avvikstillatelse for senere eller andre brudd på overholdelse. Dersom noen del av disse BV skulle anses å være ugyldig eller ikke mulig å håndheve etter gjeldende lov eller domstolsavgjørelse inkludert, men ikke begrenset til fraskrivelse av garantiansvar eller ansvarsbegrensninger som beskrevet over, så skal den ugyldige eller ikke håndhevbare bestemmelsen anses som overtatt av en gyldig, håndhevbar bestemmelse som samstemmer klart med hensikten i den opprinnelige bestemmelsen, og resten av BV vil forsette å gjelde.
 13. ANVENDBAR LOV. Denne avtalen og alle rettighetene og forpliktelsene til partene skal styres og fortolkes i henhold til italiensk lov, uten hensyn til lovvalgsregler, dog uten tap av rettigheter under gjeldende lov som på annen måte kan utelukkes.
 14. UAVHENGIG PART. Du er en uavhengig part. Det eksisterer ikke noen form for fellesforetagende, partnerskap, ansettelse eller byråforhold mellom deg og Luxottica som følge av disse BV eller bruken av nettstedet.
 15. HELE AVTALEN. Disse BV, tilleggserklæringer og enhver annen avtale eller vilkår og regler for tjenester, informasjon eller lisensen som gjøres tilgjengelig gjennom nettstedet, som herved innlemmes som referanse som om de var fullt beskrevet her, utgjør hele avtalen mellom deg og Luxottica med hensyn til bruken av nettstedet, og de vil erstatte alle tidligere eller samtidige kommunikasjoner eller forslag, enten disse er elektroniske, muntlige, skriftlige mellom deg og Luxottica i forhold til nettstedet
 16. INGEN OVERDRAGELSE. Du kan ikke overdra eller overføre noen rettigheter under denne avtalen uten forutgående skriftlig tillatelse fra Luxottica.
 17. OVERSKRIFTER. Overskrifter brukes kun av praktiske årsaker.

Easy Solutions