View All Search Results
Search

GİZLİLİK POLİTİKASI

2003 tarihli 196 sayılı Kanunu'nun 13üncü maddesi uyarınca ("Gizlilik Kodu"), Luxottica Group S.p.A. ("Luxottica"), kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili bu bilgileri sunar:

1. Veri türleri

Luxottica, önceden belirtilen duyarlı veri haricinde, sadece kullanıcı tarafından sağlanan kişisel bilgileri (isim, soyisim, IP adresi, e-posta addresi, telefon numarası, yapılan seçimlere bağlı veriler, şahsi fotoğraf, resim ve ses) işleyecektir.

2. Veri işleme amaçları

Kişisel veriler aşağıda belirtilen amaçlar için işlenebilir:

  1. kişisel hesap oluşturma ve varsa yarışma ile çekiliş dahil olmak üzere sitede sunulan hizmetlere erişmek için ilgili bölümlere giriş yapma;
  2. web sitesinde (takip çerezleri kullanımıyla) daha işlevsel ve kişiselleştirilmiş gezinti sağlama;
  3. seçilen e-posta, Kısa mesaj, veya telefon yoluyla Luxottica veya aynı gruba (“Luxottica Group”) bağlı şirketlerin ürün, promosyon ve ticari girişimleri hakkında bilgilendirme;
  4. yarışma veya çekilişlere kayıt olma durumunda girilen bu bilgiler, yarışmaya veya çekilişe katılma, pazarlama veya reklam kampanyaları, Luxottica Grubu ile ilintili etkinliklerde yer alma sebebiyle kullanılabilir.
Luxottica ile sözleşme sona erdiğinde bu kişisel veriler, sözleşmenin sona ermesinden doğabilecek ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ve burada belirtilen amaçlar dahilinde Luxottica tarafından muhafaza edilir.

3. Veri işleme prosedürleri

Kullanıcı tarafından doğrudan verilen veya veri sağlama iznine sahip olan üçüncü şahıslar tarafından sağlanan verilerin işlenmesi, Gizlilik Kodu tarafından belirtilen hükümlere uygun olarak otomatik araçlar da ile gerçekleşecektir.
Veri işlenmesi, Gizlilik Kodunun 4üncü madde, 1inci fıkra, a) harfinde belirtilen işlem veya işlemler çerçevesinde yer alır: bilgi bankasında bulunan veya bulunmayan verileri toplama, kaydetme, düzenleme, saklama, sorgulama, işleme, değiştirme, seçme, çekme, karşılaştırma, kullanma, arabağlantı, blok, iletişim, yayma, silme ve veri yok etme işlemleri.
Verilerin işlenmesi, Veri İşleyicisi ve/veya İşleme Sorumlusu, (Luxottica Grubuna ait kuruluşlar dahil olmak üzere) Veri Bağı Denetleyicisi veya üçüncü şahıs hizmet sunucusu tarafından yapılır.

4. Veri toplama niteliği; veri girmemenin sonuçları

Burada açıklanan işlenme bilgileri doğrultusunda, kişisel veri paylaşımı isteğe bağlıdır ve zorunlu değildir. Gerekli olan verileri vermeme veya kişisel veri paylaşımına izin verilmemesi durumlarında bu işlemler yerine getirilemez (i) web sitesine giriş yapma veya, ödül çekilişi dahil olmak üzere sitede bulunan hizmetlere erişim, (ii) taleplerinize cevap verme.

2.b) noktasında belirtildiği gibi veri işleme rızası verilmediğinde veya rıza geri alındığında, web sitesinde (takip çerezleri kullanımıyla) daha etkin ve kişiselleştirilmiş gezme hizmeti.

2.c) noktasında belirtildiği gibi veri işleme rızası verilmediğinde veya rıza geri alındığında, Luxottica ürünleri, promosyonları, ve bunlara bağlı tüm ticari girişimlerle ilgili yapılan seçimlere uygun kişiselleştirilmiş pazarlama ve tele satış girişimlerine katılım.
2.d) noktasında belirtildiği gibi veri işleme rızası verilmediğinde veya rıza geri alındığında, yarışma veya çekilişlere katılım, ve/veya kişisel verilerinin Luxottica Grubunun etkinlikleri çerçevesinde pazarlama veya reklam amaçlı kullanımı.

5. Veri paylaşımı

Kişisel veriler gizlilik Politikasında düzenlenen ve mevcut bulunan mevzuata uygun şekilde, normal veya gelişmekte olan ticari faaliyetleri dahilinde, kamu kuruluşları ve mal ve/veya hizmet tedarik eden üçüncü şahıslar ile, ve burada belirtilen sınır ve amaç kapsamında diğer Luxottica grubu şirketleriyle paylaşılır.
Verilerin paylaşıldığı şahıslar Luxottica tarafından onaylı Veri İşlemcileri olarak çalışmayı sürdürme hakkına sahiplerdir.
Yukarıda yer alan bilgilerin doğrultusunda, veriler AB dışında bulunan ülkelere gönderilebilir.

Kişisel bilgiler hiç bir şekilde aktarılmayacaktır.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanunun 7inci maddesi uyarınca veri sahiplerinin hakları:
(i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(ii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
(iii) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, verilerin güncellenmesi veya eklenmesi talebi
(iv) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle itiraz etme hakkı.

7. Veri bağı denetleyicisi

Veri Koruma Kanunu'nun 28inci maddesine uygun olarak, internet üzerinden verilen veya toplanan her türlü veri, Piazzale Luigi Cadorna, 3, 20123 Milan, İtalya adresinde mukim ve Luxottica Group S.p.A ve Via Valcozzena 10, 32021, Agordo (Belluno) İtalya'da bulunan şirket merkezi olan Luxottica Italia S.r.l tarafından veri sorumluları sıfatıyla işlenecektir .
Kişisel veri işleme hakkında bilgi almak veya Gizlilik Politikasının 7inci maddesinde yer alan hakları kullanmak için, bu eposta adresini kullanabilirsiniz privacy@luxottica.com.

Luxottica Group S.p.A.

PAZARLAMA AMAÇLI KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI İZNİ

Seçeneği işaretleyerek (bu onay isteğe bağlıdır!), Gizlilik Politikasını anladığımı, kişisel verilerimin işlenme ONAYINI verdiğimi (hassas veriler haricinde) – işlemlerin yapılması amacıyla verileri yurtdışında yerleşik üçüncü kişilere aktarma iznini verdiğimi– yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde Luxottica Group tarafından sunulan kampanya, promosyon, ve diğer tüm hizmetler hakkında bir sınırlama olmaksızın tarafımla ticari amaçlı ve Şirkete ilişkin diğer bildirimlerin gönderilmesi veya hem e-posta, kısa mesaj, telefon aracılığılı ile iletişim kurulmasına açık onay verdiğimi beyan ediyorum.

İSİM VE KİŞİSEL BİLGİ ONAYI VE FERAGAT

Yeterliliği ve de alınmış olduğu burada ikrar edilen diğer uygun ve geçerli bedeller karşılığında, Luxottica Group S.p.a. ana şirketine, bağlı kuruluşlarına, şirketlerine, temsilcilerine (toplu olarak "Luxottica”), kullanma, yeniden kullanma, yayınlama, yeniden yayınlama, halka sunum, uygulama, aktarma, sergileme, ve adımı, adresimi, e-posta adresimi, ifadelerimi, video, ses, fotoğraf, eksiksiz veya kısmi, ve sınırlama olmadan herhangi bir format şeklinde (varolan veya ileride geliştirilecek) ve her tür amaçlı metin, fotoğraf, video, ses kaydı gibi tek başına veya başka malzemelerle ve reklam, promosyon, yarışma, paketleme ve satış dahil olmak ve tüm dünyada sınırsız kullanılması için mutlak ve dönülmez iznini veriyorum. Adım, adresim, e-posta adresim, ifadelerim, videolarım, sesim, fotoğrafım Luxottica'nın tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirleyeceği kapsam altında görsel, kopya, veya başka malzemelerle birlikte, medya sektöründe (İnternet sınırlı olmamak üzere dahil) kullanmasına izin veriyorum, ve adımın, adresimin, e-posta adresimin, ifadelerimin, video, ses, fotoğraf veya diğer malzemelerin Luxottica tarafından kullanılması zorunlu değildir. Bu web sitesine tarafımdan yüklenen tüm içerik (“İçerik”) Luxottica'nın ön onayına tabi tutulacaktır. İçeriğin hakaret edici, aşağılayıcı, alçaltıcı, iftiralı, pornografik, adi, müstehcen veya dine küfreden olmamalıdır, ve kamu düzeni prensiplerine ve ahlakına, ayrıca reşit olmayan kişilere zarar vermemelidir; dini veya siyası duyurular içermemelidir, veya hiç bir sebepten dolayı kanuna aykırı olamaz. İçerik üçüncü şahıslara doğrudan veya dolaylı olarak zarar vermemelidir, veya kanuna ayrıkı davranış tetiklememelidir. Ayrıca İçerik – telif hakları kanunu ve veri koruma kanunu dahil olmak üzere – yürürlükte olan yönergelere aykırı hareket etmemelidir veya ayırt edici marka, fikri ve sınai mülkiyet hakları veya üçüncü şahıs hakları içermemelidir; ilgili telif hakkı sahibinin izni olmadan telif hakkı tarafından korunmalı içerik dahil etmemelidir. İçerik Ray-Ban haricinde başka marka içeremez, Sponsor sürücülerinin fonksiyonlarına zorluk çıkaracak yazılım, ve bu sunucularda bulunan bilgi ve verilere erişim sağlayacak yazılımlar dahil olmak üzere, Ray-Ban.com sitesine zarar verecek veya sorun yaratacak virüs veya yazılım taşıyamaz. İçerik marka ile ilgili olmayan diğer reklam, promosyon veya yazılı malzeme içermemelidir. Sponsorun kendi takdirine bağlı olarak, yukarıda belirtilen gereksinimlere uymayan ve/veya Sponsorun olumsuz, hakaret edici veya ihtilaflı içerik halkın erişimine bloke edilecek. Sergileyeceğim herhangi kanun dışı davranışın veya üçüncü şahıslara zarar verebilecek davranışın yetkili makamlara ihbar edileceğini kabul ediyorum. Bu Onay ve Paylaşma onayında yer alan tüm malzemenin sadece Luxottica özel mülkiyetine aittir, ve bunun karşılığında hiç bir ödeme, ödül, tazminat veya karşılık almayacağımı beyan ediyorum. Üçüncü şahıstan izin almadan veya ödeme yapmadan Luxottica'nın yukarıda belirtilen hakların sahip olmasını kabul ediyorum. Kullanılabilecek nihai ürün ve reklam kopyasını inceleme veya onaylama hakkını feragat edip, Luxottica ve görevlileri, müdürleri, çalışanları, müteahhitleri, temsilcileri ve, sınırlamasız olmak üzere Luxottica tevkil edilen , ruhsat sahipleri, mirasçı, görevliler dahil olmak üzere, sözü geçen haklar dahilinde veya dışında ortaya çıkabilecek tahkir, mahremiyet, reklam veya telif hakkı ihlalü sonucunda gerçekleşebilecek tüm kayıp, şikayet, talep, ücret (sınırsız avukat ücretleri dahil olmak üzere), harcama sorumluluklarını taşımadıklarını beyan ederim. Bana yönelik veya tarafımdan sunulan ifadeler veya fikirler ile ilgili olarak, bu ifadelerin veya fikirlerin gerçek ve dürüst şekilde kişisel deneyim ve/veya inancımı yansıttığını beyan ederim. Luxottica'nın tarafımdan makulen talep edebileceği ek belgeleri teslim etmeyi kabul ediyorum. Bağlayıcı anlaşma için yasal yaşta olduğumu, video/fotoğraflarda yer alan kişilerin kanun tarafından talep edilen yaşta olduklarını ve burada verdiğim haklar ile çatışan akdi mesuliyet sahibi olmadığımı beyan ediyorum. Reşit olmadığım takdirde, aşağıda yer alan yasal vasimin imzası tarafımdan bu Onay ve Paylaşım hüküm ve koşullarının kabul edildiği kanıtıdır.

Bu web sitesi veya site tarafından kullanılan üçüncü taraf araçları, işleyiş için gerekli ve ilgi alanlarınıza göre reklamlar gönderme imkanı dahil olmak üzere tanımlama bilgileri politikasında belirtilen amaçlar için yararlı tanımlama bilgilerini kullanır. Daha fazla bilgi almak ya da bazı veya tüm tanımlama bilgilerine izin vermeyi reddetmek istiyosanız lütfen tanımlama bilgileri politikasına danışın.
Bu banner'ı kapatarak, bu sayfayı kaydırarak, bir bağlantıyı tıklayarak veya herhangi başka bir şekilde gözatmaya devam ederseniz, tanımlama bilgilerinin kullanımını kabul etmiş sayılırsınız.