Remix

Odśwież swój wygląd dzięki specjalnie zaprojektowanym nadrukom Remix.

Stwórz swój model Prints

PERSONALIZUJ  

CHANGE CHANGE
FOR THE CHANGIER

Strangers, friends, stranger friends, it's time to share the change you want for the world. Whether it's funny, weird, serious or seriously weird and funny, we want to hear about it.

#campaign4change

  Forgot password?

  Enter your email address and we'll send you an email that allows you to choose a new password

  OVERLAYS_FORGOT_MEEMAIL

  Mandatory. Look in your spam or junk folder if the email does
  not arrive. It may take some time before you receive the email.

  OVERLAYS_REGISTER_CONTESTRULES

  PRZEKAZANIE PRAW I ZWOLNIENIE Z ZOBOWIĄZAŃ DOT. WYKORZYSTANIA ZDJĘĆ I VIDEO

  W zamian za wymierne świadczenie, którego otrzymanie i wystarczalność niniejszym potwierdza się, udzielam spółce Luxottica Group S.p.a., jej spółkom dominującym, zależnym, stowarzyszonym, agentom i cesjonariuszom (łącznie zwanym „Luxottica”) nieograniczonego i nieodwołalnego prawa i zezwolenia upoważniających do użycia, ponownego wykorzystania, publikowania, ponownego publikowania, publicznego prezentowania, odtwarzania, przesyłania, wystawiania i powielania mojego imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, oświadczenia, głosu, materiału wideo, fotografii lub innych wizerunków, w całości lub w części, oddzielnie lub w połączeniu z innym materiałem, w tym między innymi z tekstem, fotografiami, materiałami wideo lub zdjęciami, na dowolnym nośniku (znanym obecnie lub który zostanie wynaleziony w przyszłości) oraz we wszelkich celach, w tym między innymi w celach reklamy, rozgłosu, promocji, konkursów, wykorzystania na opakowaniach oraz w celach handlowych, na całym świecie, bez ograniczeń co do sposobu, częstotliwości i czasu trwania wykorzystywania. Wyrażam zgodę, aby moje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, oświadczenie, głos, materiał wideo, fotografia lub inne wizerunki były wykorzystywane wraz z ilustracjami, kopiami lub innymi elementami określonymi przez Luxottica, według jej własnego uznania, we wszystkich mediach (w tym między innymi w Internecie) i potwierdzam, że żaden zapis w niniejszym dokumencie nie zobowiązuje Luxottica do wykorzystywania mojego imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, oświadczenia, materiału wideo, głosu, fotografii lub innego wizerunku. Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie treści przesłane przeze mnie na tę stronę internetową („Treść”) będą podlegać uprzedniemu zatwierdzeniu przez Luxottica. Treść nie może być obraźliwa, obelżywa, zniesławiająca, oszczercza, pornograficzna, wulgarna, obsceniczna lub bluźniercza, nie może w żaden sposób naruszać zasad porządku publicznego i przyjętych dobrych obyczajów lub nieść potencjalnego ryzyka wyrządzenia w jakikolwiek sposób krzywdy małoletnim; nie może zawierać deklaracji religijnych lub politycznych albo być z jakiegokolwiek powodu niezgodna z prawem. Treść nie może wyrządzać w sposób bezpośredni lub pośredni szkód osobom trzecim lub zachęcać do zachowań niezgodnych z prawem. Ponadto Treść nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa – w tym między innymi prawa autorskiego i prawa o ochronie danych – lub zawierać znaków wyróżniających, praw własności intelektualnej i przemysłowej lub innych praw osób trzecich; nie może zawierać treści chronionych prawem autorskim bez wyraźnej zgody uprawnionego z tytułu prawa autorskiego. Treść nie może zawierać znaków towarowych innych niż Ray-Ban, nie może zawierać wirusów ani oprogramowania, którego celem jest uszkodzenie lub jakakolwiek ingerencja w Ray-Ban.com, w tym oprogramowania zakłócającego funkcjonalności serwerów Sponsora, oprogramowania do udzielania dostępu do danych lub innych informacji i komunikatów przechowywanych na takich serwerach. Treść nie może zawierać materiałów reklamowych lub promocyjnych ani innych wiadomości niezwiązanych z marką. Według wyłącznego uznania Sponsora treść, która nie spełnia któregokolwiek z tych wymogów i/lub którą Sponsor uzna za negatywną, obraźliwą lub w inny sposób kontrowersyjną, zostanie zdyskwalifikowana i ukryta przed widokiem publicznym. Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie niezgodne z prawem zachowania, jak również wszelkie zachowania, które mogą spowodować zagrożenie dla osób trzecich, będą zgłaszane właściwym organom. Ponadto potwierdzam, że wszystkie materiały wyprodukowane zgodnie z niniejszym Zezwoleniem i zwolnieniem z zobowiązania są i pozostaną wyłączną własnością Luxottica oraz że nie otrzymam jakiegokolwiek rodzaju płatności, wynagrodzenia, odszkodowania lub świadczenia. Oświadczam i gwarantuję, że mam prawo do udzielania Luxottica wyżej wymienionych praw bez konieczności uzyskania zgody jakichkolwiek osób lub podmiotów trzecich lub dokonywania płatności na ich rzecz. Niniejszym zrzekam się wszelkich przysługujących mi praw do sprawdzenia i zatwierdzenia gotowego produktu oraz kopii reklamy / materiału promocyjnego, które mogą być wykorzystywane, i niniejszym zwalniam Luxottica i członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników, wykonawców, agentów i wszelkie osoby wyznaczone, w tym między innymi licencjobiorców, następców prawnych oraz cesjonariuszy Luxottica z odpowiedzialności, przejmuję ich odpowiedzialność oraz zwalniam ich z kosztów z tytułu wszelkich zobowiązań, strat, roszczeń, wezwań, kosztów (w tym między innymi kosztów obsługi prawnej) i wydatków bezpośrednio lub pośrednio wynikających z wykorzystania, na które zgodę udziela się w niniejszym dokumencie, w tym między innymi wydatków wynikających z wszelkich roszczeń dotyczących zniesławienia, naruszenia prywatności, prawa do komercyjnego wizerunku lub naruszenia praw autorskich. W odniesieniu do deklaracji lub oświadczeń, które można mi przypisać i które zostały przeze mnie złożone, niniejszym gwarantuję i oświadczam, że takie deklaracje lub oświadczenia dokładnie odzwierciedlają moje prawdziwe i szczere doświadczenia i/lub przekonania. Zgadzam się podpisać zasadnie wymagane przez Luxottica dodatkowe dokumenty na potwierdzenie powyższego. Oświadczam, że osiągnąłem wiek wymagany przez prawo do zawierania wiążących umów, że wszystkie osoby znajdujące się w materiale wideo / na zdjęciach osiągnęły wiek wymagany prawem i że nie jestem związany żadnymi sprzecznymi zobowiązaniami umownymi, które mogłyby kolidować z udzielaniem przeze mnie praw przyznanych w niniejszym dokumencie. Jeżeli jestem osobą niepełnoletnią, podpis mojego opiekuna prawnego złożony poniżej stanowi zgodę udzieloną przez danego opiekuna w moim imieniu na warunki zawarte w niniejszym Zezwoleniu i zwolnieniu z zobowiązania.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH DLA CELÓW MARKETINGOWYCH

  Poprzez wybranie tej opcji i kliknięcie na przycisk (kliknięcie nie jest obowiązkowe!) WYRAŻAM ZGODĘ, po uprzednim zapoznaniu się z powyższą notą informacyjną, na przetwarzanie moich danych osobowych (niewrażliwych), łącznie z przesyłaniem tych danych poza obszar Unii Europejskiej oraz z przekazywaniem ich podmiotom trzecim wskazanym w nocie informacyjnej, także za pomocą procedur informatycznych i/lub telematycznych. Jednocześnie wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną, w ramach kampanii promocyjnych prowadzonych przez Grupę Luxottica, drogą mailową, SMS-ową, telefoniczną, itp., w sposób spersonalizowany i w oparciu o moje preferencje, w ramach przedmiotowej noty informacyjnej.

  The Order of Never Hide - Your password has been reset

  OVERLAYS_RESET_SUBTITLE

  You are using an
  unsupported browser

  Please download a supported web browser below

  Upload an image

  Upload an image

  Upload an image

  Edit image

  Your
  change has been Submitted

  Sharing is caring and you clearly care so hard. The Order will
  non-secretly secretly send you an email when your Change has
  been approved.

  Invite friends to create a Change

  Explore other Changes

  Your Change is almost ready

  Your precious Change is almost alive and ready for love. In the next step you’ll be able to complete your submission. This is also your chance to add a profile picture, add a description for your Change and make any other final edits.

  Change your Change? Edit your campaign.
  You won't be able to change it later.

  Your video has
  been submitted

  VIEW THIS CHANGE

  [[error]]

  Back
  Skip

  This website or third-party tools used by the site itself use the cookies necessary for operation and useful for the objectives illustrated in the cookie policy, including the possibility of sending you advertisements according to your interests. If you want to know more or refuse consent to all or some of the cookies, consult the cookie policy.
  By closing this banner, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to use of the cookies.