TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. ZAMYKAJĄC TĘ WIADOMOŚĆ I KONTYNUUJĄC PRZEGLĄDANIE TEJ WITRYNY, ZGADZASZ SIĘ NA WYKORZYSTYWANIE PRZEZ NAS PLIKÓW COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ, CZYTAJĄC NASZĄ
X

ZGŁOŚ SWOJE MARZENIE

  • WYPEŁNIJ TEN FORMULARZ
KROK 1DANE OSOBOWE

WYMAGANE SĄ WSZYSTKIE POLAPodanie imienia jest wymagane

Podanie nazwiska jest wymagane

Podanie prawidłowego adresu e-mail jest wymagane This email address is already in use

In order to submit us your data and content you must be 18 or older

Aby dokonać zgłoszenia do konkursu RAY-BAN ENVISION wyraź zgodę na Oficjalne Zasady

Zapoznałem się z Oficjalnymi Zasadami konkursu RAY-BAN® ENVISION i akceptuję ich treść.

PRZECZYTAJ ZASADY

Aby przesłać nam swoje dane i swój materiał, musisz wyrazić zgodę na oba oświadczenia

DOBRA OSOBISTE, LICENCJA

W zamian za udział w konkursie RAY-BAN® ENVISION udzielam Luxottica Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (w tym spółkom dominującym wobec Luxottica, spółkom zależnym od Luxottica lub spółom powiązanym z Luxottica, agentom i zleceniobiorcom Luxottica, dalej zwanymi łącznie „Luxottica”) wolnej od opłat, nieodwołalnej, bezterminowej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, przenoszalnej licencji (z prawem udzielania sublicencji) do treści zamieszczanej przeze mnie w konkursie (w tym zdjęć, filmów video, opisów, dalej zwanej łącznie „Treścią”) obejmującej wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, powielanie oraz modyfikowanie Treści, jak również odtwarzanie, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, udostępnianie Treści, w miejscu i czasie wybranym, rozpowszechnianie Treści za pomocą mediów strumieniowych i w celu pobrania, niezależnie od ich liczby, niezależnie od formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu. Moje oświadczenie obejmuje również zgodę dla Luxottica na opracowywanie Treści, tworzenie z Treści utworów zależnych oraz włączanie Treści do innych utworów, we wszelkiej formie, mediach lub technologiach. Zezwalam również Luxottica na korzystanie z Treści w ramach informowania i promowania konkursu i marki Ray-Ban we wszelkich mediach i na wszelkich nośnikach, niezależnie od formy, techniki, sposobu lub innych okoliczności. W celu uczestnictwa w konkursie RAY-BAN® ENVISION wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Luxottica mojego imienia, nazwiska, pseudonimu, wizerunku i głosu oraz innych dóbr osobistych utrwalonych w Treści, jak również mojego adresu e-mail, adresu zamieszkania, wszelkich opisów zamieszczonych w Treści do celów związanych z marką Ray-Ban lub z promocją Konkursu we wszelkich mediach na całym świecie. Jestem świadomy i potwierdzam, że prawa, zezwolenia i zgody, o których mowa powyżej udzielane są bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego oraz bez wynagrodzenia, w zamian za możliwość udziału w konkursie RAY-BAN® ENVISION. Jestem świadomy, że będę ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich związane z Treścią wynikające w szczególności z naruszenia praw autorskich osobistych lub majątkowych osób trzecich lub praw do wykorzystania wizerunku lub innych dóbr osób trzecich. Zobowiązuję się naprawić wszelkie szkody poniesione przez Luxottica w związku ze skierowanymi przeciwko Luxottica roszczeniami osób trzecich dotyczącymi naruszenia wyżej wymienionych praw. Oświadczam również, że posiadam zgodę wszystkich osób pojawiających się w udostępnionej lub załadowanej Treści na użycie ich imion, nazwisk, pseudonimów, wizerunku i głosu w Treści zgłoszonej do konkursu. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią według stanu na dzień 15 lutego 2013 r. oraz, że jestem w pełni uprawniony do zawierania skutecznych w świetle prawa umów.

Aby przesłać nam swoje dane i swój materiał, musisz wyrazić zgodę na oba oświadczenia

DANE OSOBOWE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Luxottica Group S.p.A. z siedzibą w Mediolanie, Włochy dotyczących mnie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w tym na udostępnienie przez Luxottica Group S.p.A. z siedzibą w Mediolanie, Włochy moich danych osobowych na rzecz organizatora konkursu – Luxottica Poland sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, Polska, w celach organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu „RAY-BAN® ENVISION, a także na przetwarzanie przez Luxottica Poland sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, Polska, dotyczących mnie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, w celach organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu „RAY-BAN® ENVISION. Administratorem danych osobowych jest Luxottica Group S.p.A. z siedzibą w Mediolanie, Włochy. Luxottica Group S.p.A. z siedzibą w Mediolanie informuje, że my i/lub nasze podmioty zależne, podmioty powiązane, agenci oraz zleceniobiorcy będziemy wykorzystywać zebrane dane do celów marketingowych i promocyjnych, w szczególności, lecz nie wyłącznie, na potrzeby: kampanii sprzedażowych, konkursów z nagrodami, programów lojalnościowych, przekazywania upominków oraz nagród, przesyłania materiałów informacyjno-reklamowych o produktach, usługach, kampaniach, ofertach sprzedaży, kampaniach co-marketingowych, zaproszeniach na wydarzenia promocyjne, badaniach rynku. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim, z którymi nasza firma i nasi zleceniobiorcy współpracują lub mogą rozpocząć współpracę na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej lub którzy zapewniają lub mogą zapewnić usługi wsparcia na potrzeby realizacji tych samych celów (na przykład: instytuty badania rynku, firmy marketingowe, agencje reklamowe, firmy zapewniające wsparcie IT, firmy zapewniające usługi kurierskie, firmy doradcze) lub celem wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub celem przestrzegania obowiązków nałożonych przez władze publiczne lub do dochodzenia praw przed sądem. Lista takich podmiotów trzecich jest dostępna u Luxottica Group S.p.A. Udostępnianie danych osobowych w celu przetwarzania jest opcjonalne i nieobowiązkowe. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub jeśli wycofają Państwo swoją zgodę, nie będzie możliwe: (i) przyznanie dostępu do dedykowanej części witryny internetowej i korzystanie z powiązanych usług, w tym udział w konkursach; (ii) informowanie Państwa o produktach Luxottica i związanych z nimi promocjami i przedsięwzięciami biznesowymi – marketing i telemarketing – w sposób spersonalizowany i zgodnie z Państwa preferencjami, (iii) monitorowanie Państwa zapytań. Chcąc zapewnić Pani/Panu, że Państwa dane będą traktowane w sposób gwarantujący Pani/Panu prywatność zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym Dekretem 196/2003 prawa włoskiego, zarówno za pośrednictwem komunikacji elektronicznej jak i tradycyjnej i w oparciu o cele wskazane powyżej, pragniemy poinformować, że w każdym czasie może Pani/Pan skorzystać ze swoich uprawnień, stosownie do art. 7 Dekretu 196/2003, który zapewnia Państwu swobodny dostęp do danych, ich aktualizacji lub usunięcia bez zbędnej zwłoki, jak i do sprzeciwu na wykorzystywanie Państwa danych dla celów sprzedażowych lub reklamowych, poprzez pisemne powiadomienie Luxottica Group S.p.A. Po udostępnieniu danych osobowych uczestnika administratorem danych osobowych będzie Luxottica Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Polska. Dane osobowe w zakresie określonym w niniejszym formularzu przetwarzane będą w celach organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu RAY-BAN® ENVISION. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych zawartych w zgłoszeniu udziału w konkursie RAY-BAN® ENVISION w celu marketingu produktów i usług podmiotów z grupy Luxottica. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Luxottica Poland sp. z o.o.

PRZEJDŹ DO KROKU 2

KROK 2PRZEŚLIJ SWOJĄ WIZJĘ

required UploadInvalid Extension Error


Obsługiwane formaty obrazów: .jpg, .jpeg, .png. Maksymalny rozmiar pliku: 10MB.
Obsługiwane formaty wideo: .mpg, .mpeg, .m2v, .mp4, m4v, .3gp, .avi, .wmv, .flv, .f4v, .mov, .qt. Maksymalny rozmiar pliku: 250MB.

PRZESYŁANIE

 

Podanie wiadomości jest wymagane Podanie nazwiska jest wymagane

Max message length is 800 chars

 

PRZEŚLIJ