Remix

Remix and Match

Remix and Match
Remix colors and lenses to have your very own pair of Ray-Ban sunglasses.
Create your Remix

Remix Prints

Remix Prints
Freshen up your look with one of these custom-designed Remix prints.
customise your Prints

Remix LTD

Remix and Match
Check out the latest limited editions, ready to be Remixed with custom eng ravings.
customise your LTD

RAY-BAN VIRTUAL MIRROR

De ultieme ervaring waarmee voor toegevoegde
realiteit waarmee u de nieuwste Ray-Ban modellen virtueel kunt passen.

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN VOOR TOEGANG
TOT DE "RAY-BAN VIRTUELE SPIEGEL" DIENST

Deze algemene contractvoorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) vormen de voorwaarden die het gebruik regelen van de "RAY-BAN VIRTUELE SPIEGEL” -dienst die geleverd wordt door Luxottica Group S.p.A., gevestigd te Via C. Cantù 2, 20123 - Milaan, Italië en haar moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen alsmede haar agenten en vertegenwoordigers (de "Leverancier"), als leverancier van de virtuele beelden (de "Dienst");

1: De Dienst
1.1 De Dienst stelt gebruikers in staat om RAY-BAN-producten virtueel uit te proberen op een virtuele spiegel (de "Virtuele Spiegel") door middel van een foto of een video van het gezicht van een mannelijk/vrouwelijk model dat op de Virtuele Spiegel getoond wordt of, als op het apparaat van de gebruiker een webcam geactiveerd wordt, het gezicht van de gebruiker. De Dienst stelt de gebruiker in staat om foto's van zijn afbeeldingen op het scherm (de "Content") die naar eigen goeddunken van de gebruiker geplaatst, gepubliceerd, gedeeld, verspreid en meegedeeld kan worden op sociale media-websites die beheerd worden door RAY-BAN (gezamenlijk “RAY-BAN Sociale Media") of op sociale media-websites die beheerd worden door derden("Derden Sociale Media”) (gezamenlijk “Sociale Media”).
1.2 Het recht om de Dienst te gebruiken is beperkt tot natuurlijke personen, is persoonlijk en kan niet, gratis of tegen bepaalde kosten, tijdelijk of definitief, aan derden worden overgedragen. Commercieel gebruik van de Dienst is niet toegestaan.
2: Toestemming en vrijwaring van aansprakelijkheid voor het gebruik van namen en beelden De gebruiker verleent de Leverancier uitdrukkelijk een volledige, onherroepelijke, wereldwijde licentie voor het gebruiken, hergebruiken, publiceren, herpubliceren, tonen, weergeven, verzenden en reproduceren van de door de gebruiker op de RAY-BAN Sociale Media geplaatste Content in elk formaat dat op dit moment bestaat of in de toekomst uitgevonden zal worden en ten behoeve van welk doel dan ook, met inbegrip van het gebruik ten behoeve van reclame, acties, verpakking en commerciële toepassingen, zonder enige beperking voor wat betreft grondgebied, tijd of soort van gebruik of betalingsverplichtingen van de Leverancier, met uitzondering van de specifieke gevallen die door de wet verboden zijn. De Leverancier zal geen verplichting hebben om de Content te gebruiken. De gebruiker doet uitdrukkelijk afstand van alle rechten, rechtsgronden en rechtshandelingen met betrekking tot de controle en goedkeuring van het eindproduct dat in verband met de Content geproduceerd en gebruikt kan worden.

3: Verklaringen en garanties van de gebruiker
3.1 DE GEBRUIKER VERKLAART EN GARANDEERT DAT (1) DE GEBRUIKER ALLE NOODZAKELIJKE RECHTEN EN TOESTEMMINGEN BEZIT OM DE CONTENT TE GEBRUIKEN; (II) HET GEBRUIK VAN DE CONTENT DOOR DE GEBRUIKER GEEN AUTEURSRECHTEN, PRIVACYRECHTEN OF PUBLICATIERECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN EEN PERSOON OF RECHTSPERSOON ZAL SCHENDEN; (III) DE GEBRUIKER DE DIENST ALLEEN VOOR RECHTMATIGE DOELEINDEN ZAL GEBRUIKEN DIE IN OVEREENSTEMMING MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING TOEGESTAAN ZIJN, EN HOE DAN OOK ZONDER RECHTEN VAN DERDEN IN GEVAAR TE BRENGEN; (IV) DE GEBRUIKER DE NOODZAKELIJKE TOESTEMMINGEN BEZIT OM DE LEVERANCIER ALLE HIERBOVEN VERMELDE RECHTEN TE VERLENEN, ZONDER DAT HET NODIG IS OM TE VRAGEN OM TOESTEMMING VAN DERDEN OF OM DERDEN TE INFORMEREN.
3.2 DE GEBRUIKER VERKLAART EN GARANDEERT DAT DE GEBRUIKER GEEN CONTENT DIE BELEDIGEND, KWETSEND, LASTERLIJK, SCHADELIJK, SCHANDALISEREND, PORNOGRAFISCH, VULGAIR, ONZEDELIJK, PEDO-PORNOGRAFISCH, GODSLASTERLIJK IS OF DIE TOEPASSELIJKE WET- OF REGELGEVING SCHENDT ZAL PLAATSEN EN/OF PUBLICEREN, OF ANDERE PERSONEN IN STAAT ZAL STELLEN OM DERGELIJKE CONTENT TE PLAATSEN OF PUBLICEREN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, INTELLECTUEEL EIGENDOM, BEPALINGEN VAN WETGEVING OP HET GEBIED VAN PRIVACY OF GEGEVENSBEVEILIGING, DIE DERDEN STIMULEREN OM ONWETTIG EN/OF CRIMINEEL GEDRAG TE VERTONEN DAT LEIDT TOT STRAFRECHTELIJKE OF CIVIELRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DAT VIRUSSEN OF ANDERE PROGRAMMA’S BEVAT DIE GERICHT ZIJN OP HET SCHADEN OF VERSTOREN VAN EEN GOEDE WERKING VAN DE DIENST, EEN ONREDELIJKE OVERBELASTING VAN ACTIVITEIT EN SERVERS VAN DE TECHNOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR VAN DE LEVERANCIER VEROORZAAKT OF DIE BESTURINGSSYSTEMEN, DATA OF PERSOONLIJKE INFORMATIE ONDERSCHEPT OF EEN ONWETTIGE BESTEMMING GEEFT OF GEAUTOMATISEERDE OF ELEKTRONISCHE CORRESPONDENTIE AAN DERDEN SCHENDT OF VERWIJDERT, DIE RECLAME, PROMOTIEMATERIAAL OF EEN ANDER SOORT WERVING BEVAT.
3.3 DE GEBRUIKER VERKLAART EN GARANDEERT DAT DE GEBRUIKER GEEN VAN HET VOLGENDE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE DIENST OPENBAAR ZAL MAKEN: 1) GEVOELIGE PERSOONLIJKE INFORMATIE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE GEZONDHEID, ETNISCHE OF RACIALE ACHTERGROND, SEKSUELE GEAARDHEID, CRIMINEEL VERLEDEN, BURGERLIJKE STAAT, GELOOFSOVERTUIGING, POLITIEKE OF RELIGIEUZE VOORKEUREN OF FINANCIËN VAN EEN PERSOON); II) FOTO'S/BEELDEN VAN MINDERJARIGEN ZONDER VOORAFGAANDE TOESTEMMING VAN DE OUDERS EN/OF, IN IEDER GEVAL, III) PERSOONSGEGEVENS VAN DERDEN (MET INBEGRIP VAN BEELDEN/FOTO'S) ZONDER DE BENODIGDE TOESTEMMING OM DEZE ONLINE TE PUBLICEREN/VERSPREIDEN.

4: Schadeloosstelling De gebruiker verplicht zich om de Leverancier schadeloos te stellen voor verlies, schade, aansprakelijkheid, kosten, uitgaven (met inbegrip van juridische kosten) die voortkomen uit een claim van een derde in verband met de schending van verklaringen en garanties van de gebruiker krachtens deze Algemene Voorwaarden.

5: Beperking van aansprakelijkheid van de Leverancier
5.1 De gebruiker erkend en aanvaardt dat de Dienst uitsluitend aangeboden wordt om de gebruikers bij benadering een beeld te verschaffen van de echte producten en bij benadering een beeld te verschaffen van de echte producten op het gezicht van de gebruiker. Uitgezonderd voor zover mogelijk wettelijke vereist, garandeert de Leverancier niet de nauwkeurigheid van deze beelden bij benadering of de juiste werking of de geschiktheid van de Dienst voor een specifiek gebruik.
5.2 Gebruikers erkennen en aanvaarden dat de Leverancier geen voorafgaande controle van de door de gebruikers geplaatste Content hoeft uit te voeren, tenzij dit noodzakelijk geacht wordt om een gerechtelijk bevel of een door een andere bevoegde autoriteit uitgevaardigd bevel na te leven, omdat de Content niet onderworpen is aan een algemene controleverplichting en de Leverancier daarom op geen enkele manier aansprakelijk gehouden kan worden voor bovengenoemde Content of voor fouten en/of nalatigheden die hierin bevat zijn of voor directe of indirecte schade die aan de gebruikers en/of derden toegebracht wordt en die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de Dienst. Gebruikers zullen uitsluitend aansprakelijk zijn voor Content die zij door middel van de Dienst zelfstandig online geplaatst, gepubliceerde en/of verspreid hebben.

6: Beschikbaarheid en continuïteit van de Dienst De gebruiker erkent en aanvaardt dat de Leverancier zich het recht voorbehoudt om, volledig naar eigen goeddunken, tijdelijk of definitief (i) de Dienst op te schorten of te verwijderen, (ii) toegang tot de Dienst te blokkeren, (iii) content van RAY-BAN Sociale Media te verwijderen of te wissen. De Leverancier zal onder geen omstandigheden aansprakelijk worden geacht voor het verlies of wissen van Content.

7: Melding aan de autoriteiten De gebruiker erkent en aanvaardt dat in het geval dat de Leverancier zich bewust wordt van door de gebruiker uitgevoerde vermeende onwettige activiteiten (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het verspreiden van pedo-pornografische Content via de Dienst), de Leverancier overeenkomstig toepasselijk recht vereist kan zijn om onmiddellijke actie te ondernemen, en deze overtreding aan de bevoegde autoriteiten te melden, en de informatie die in zijn bezit is te verschaffen om identificatie van de gebruikers mogelijk te maken om voormelde autoriteiten in staat te stellen om criminele activiteiten vast te stellen, te voorkomen en te vervolgen.

8: Geautomatiseerde berichten Gebruikers geven hun toestemming voor en machtigen de Leverancier uitdrukkelijk om geautomatiseerde communicatiemiddelen te gebruiken, ook zonder het gebruik van operators (e-mails, pop-ups, teksten, gewone post, banners) om reclameberichten te versturen.

9: Intellectuele eigendomsrechten
9.1 De gebruiker erkent dat de Dienst, alsmede alle benodigde software om de Dient te verschaffen (de “Software”) het exclusieve eigendom van de Leverancier is, vertrouwelijke informatie bevat en wettelijk beschermd is. De Leverancier, of zijn licentienemers, verschaffen de gebruiker een niet-exclusieve en niet-overdraagbaar provisievrije licentie voor toegang en gebruik van de Dienst en voor bovenvermeld gebruik vereiste Software.
9.2 Tenzij de Leverancier hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verleend heeft, stemt de gebruiker ermee in om op geen enkele manier (al dan niet tegen betaling) de Software wijzigen of te verschaffen, en werken die geheel of gedeeltelijk op de Dienst of de Software gebaseerd zijn te verspreiden, openbaar te maken of te creëren. Desalniettemin wordt overeengekomen dat de Gebruiker de Software, of een deel hiervan, niet mag sublicentiëren, verhuren, verkopen, distribueren, verspreiden, verschaffen, (ook gedeeltelijk), transformeren, decoderen, ontleden, disassembleren, wijzigen of vertalen, geen reverse engineering mag uitvoeren en de Software hoe dan ook niet mag reproduceren, kopiëren, gebruiken of verschaffen op een andere manier dan uitdrukkelijk in deze voorwaarden of door dwingend recht toegestaan is. De gebruiker heeft geen toestemming om werken te creëren die voortkomen uit een broncode of om hoe dan ook te proberen om een broncode te decoderen, of producten of applicaties te ontwikkelen die gebaseerd zijn op de Software of die op enige manier hiervan gebruik maken.
9.3 De gebruiker stemt ermee in om zich geen toegang tot de Dienst te verschaffen op een andere manier dan via de door de Leverancier ter beschikking gestelde software-interface. De gebruiker erkent en aanvaardt tevens dat de verwerving van Content of data door middel van het gebruik van de Dienst volledig onder eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker plaatsvindt, en dat de gebruiker volledig verantwoordelijk is voor schade aan het systeem of gegevensverlies die of dat, zelfs indirect, veroorzaakt wordt door gebruik van de Dienst. Gebruik van de Dienst en de Software is op eigen risico van de gebruiker. De Dienst en de Software worden door de Leverancier geleverd en door de Gebruiker aanvaardt in hun huidige staat (“feitelijke staat” en “zoals beschikbaar”). De Leverancier biedt geen enkele garantie dat de Software voldoet aan de vereisten van de Gebruiker of dat de Software ononderbroken, passend, veilig of foutloos is; daarnaast verschaft de Leverancier geen enkele garantie op de door middel van het gebruik van de Software verwachte, gehoopt en verkregen resultaten.

10: Eenzijdige wijziging van de Algemene Voorwaarden Voor gebruik van de Dienst moet de gebruiker deze Algemene Voorwaarden accepteren. De gebruiker erkent en aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig door de Leverancier gewijzigd kunnen worden door eenvoudigweg de nieuwe versie te publiceren. Door gebruik van de Dienst accepteert de gebruiker de Algemene Voorwaarden die op het moment van gebruik gelden. De nieuwe Algemene Voorwaarden zullen op het moment van publicatie automatisch van kracht worden. Indien de gebruiker het niet eens is met de nieuwe voorwaarden, dient de gebruiker niet langer gebruik te maken van de Dienst, zonder dat hij enig recht heeft of een vordering doen kan gelden op grond van het in het verleden niet gebruik hebben kunnen maken van de Dienst. De Leverancier zal onder geen omstandigheden aansprakelijk zijn voor gewiste Content.

11: Mededelingen De Gebruiker kan direct contact opnemen met de Leverancier voor meer informatie over de Dienst via http://www.ray-ban.com/getsupport

12: Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Italiaans recht. Voor geschillen met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden zal de Rechtbank van de woonplaats of het gekozen domicilie van de consument uitsluitende rechtsbevoegdheid hebben, overeenkomstig art. 1469 bis van het Italiaans Burgerlijk Wetboek, indien de consument woonachtig is in Italië (art. 63 van Wetsbesluit 206 van 6 september 2005). Als de Gebruiker geen consument is of niet woonachtig is in Italië, zal de Rechtbank van Milaan exclusieve rechtsbevoegdheid hebben. Alle zaken die in deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk behandeld worden, zullen geregeld worden door toepasselijk recht.

Minimale systeemvereisten Windows® XP SP2 or Mac OS X 10.5 - Intel Dual Core (of core 2 duo) 1.5 GHz of AMD equivalent - 1GB RAM - Videokaarten (Nvidia, ATI, Intel chipset, uitgezonderd Via chipset) met 256 MB geheugen - 2.0 GB beschikbare HD ruimte - Minimale vereisten browers op PC: Firefox 4.0/IE 8 (32 bits)/Chrome 13.0 - Minimale vereisten browsers op Mac: Firefox 4.0/Safari 4.0/Chrome 13.0 - Een 56k of betere internetverbinding - Een 640x480 compatibele webcam. Aanbevolen specificaties Windows® 7 OS of Mac OS 10.7/10.8 - Intel Dual Core (of core 2 duo) 2.4 GHz of AMD equivalent - Videokaarten (Nvidia, ATI) met 512 MB geheugen - 2.0 GB beschikbare HD ruimte - Aanbevolen browsers op PC: Firefox 17.0 (alleen 32 bits)/IE8, IE 9 (alleen 32 bits) - Aanbevolen browsers op Mac: Firefox 17.0 (alleen 32 bits)/Safari 5.1.7 - Breedband internetverbinding - Een 640x480 compatibele webcam. adobe Flash Player v.11.5 geïnstalleerd. N.B.: De gebruiker moet beheerdersrechten hebben op de computer die hij gebruikt.