KENNISGEVING IN DE ZIN VAN DE RICHTLIJN BETREFFENDE PRIVACY

In de zin van art. 13 van het wetsbesluit n. 196 del 2003 (in het vervolg, de “Richtlijn betreffende Privacy”), met betrekking tot uw persoonsgegevens en de bescherming en wijze van omgaan ermee, informeren Luxottica Group S.p.A. en Luxottica Nederland B.V. (in het vervolg, “Luxottica”) U als volgt.

1. Soorten gegevens

Luxottica maakt uitsluitend gebruik van de persoonsgegevens (bijv. persoonlijke gegevens, IP-adres, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens over uw voorkeuren, afbeeldingen, portret, stem) die vrijwillig door u worden verstrekt, onder uitdrukkelijke uitsluiting van alle gevoelige gegevens.

2. Doeleinden van de gegevensverwerking

De verwerking van Uw gegevens:

  1. is bedoeld om U toegang te verlenen tot een specifieke sectie van deze website, en gebruik te kunnen maken van de aangeboden diensten, inclusief deelname aan kansspelen met prijzen;
  2. is bedoeld om (door middel van het plaatsen van cookies) een efficiënter en meer persoonlijk raadplegen van deze website mogelijk te maken;
  3. kan tevens tot doel hebben U op persoonlijke wijze te informeren, via e-mail, SMS, telefoon, enz., en volgens Uw voorkeuren, omtrent de producten van Luxottica en de producten van de andere ondernemingen van de groep waar Luxottica deel van uitmaakt, (in het vervolg de “Luxottica Group”), evenals omtrent de promoties en de ermee verbonden commerciële initiatieven;
  4. kan ook gericht zijn, ingeval U deelneemt aan een prijstrekking, op het verloop van de prijstrekking, van de erop volgende promotie-, publiciteits- of informatieve campagnes van Luxottica Group, en op het houden van evenementen en aanverwante gebeurtenissen van de Luxottica Group.
Deze gegevens zullen ook na de beëindiging van de relatie met Luxottica bewaard worden voor de uitvoering van alle taken die eventueel verbonden zijn met of volgen uit de beëindiging van de relatie en voor de doeleinden beschreven in deze kennisgeving.

3. Wijze van gegevensverwerking

De verwerking van de gegevens, die rechtstreeks van de betrokkene verkregen zijn, of via derden, zal ook met behulp van computers plaatsvinden, in overeenstemming met de bepalingen van de Richtlijn betreffende Privacy.
Deze gegevensverwerking bestaat uit de operaties of series van operaties aangegeven in art. 4 lid 1 lett. a) van de Richtlijn betreffende Privacy: het verzamelen, registreren, organizeren, bewaren, raadplegen, bewerken, wijzigen, selecteren, afleiden, vergelijken, gebruiken, onderling verbinden, blokkeren, meedelen, verspreiden, wissen en vernietigen van gegevens, ook als deze niet geregistreerd zijn in een database.
Dit zal door de Eigenaar en eventueel ook door derde dienstverleners worden gedaan (in een aantal gevallen, deel uitmakend van Luxottica Group), in de hoedanigheid van Verantwoordelijke voor de verwerking en/of Verwerker in opdracht.

4. Aard van het verlenen van gegevens; gevolgen van eventuele weigering van het verlenen van gegevens

Het verlenen van persoonlijke gegevens, voorzover het de besproken verwerking betreft, is facultatief en niet verplicht.
In geval van niet verlenen van de gevraagde persoonlijke gegevens of van later verzet tegen gegevensverwerking, zal het ons niet mogelijk zijn (i) toegang te verlenen tot de specifieke sectie van deze website en het gebruik van de betreffende diensten, evenmin als de deelname aan eventuele prijstrekkingen en kansspelen, (ii) op Uw verzoeken te reageren.
In het geval dat geen toestemming wordt verleend tot gegevensverwerking voor de onder punt 2 b) genoemde doeleinden, of later de verleende toestemming ingetrokken wordt, zal het ons niet mogelijk zijn U de gelegenheid te bieden (door middel van het plaatsen van cookies) om op meer doelmatige en persoonlijke wijze deze website te consulteren.
In het geval dat geen toestemming wordt verleend tot gegevensverwerking voor de punt 2 c) genoemde doeleinden, of later de verleende toestemming ingetrokken wordt, zal het ons niet mogelijk zijn U – door middel van marketing en telemarketing activiteiten – persoonlijk en op grond van uw voorkeuren informatie te verschaffen over de producten van Luxottica Group, over onze promoties en de desbetreffende commerciële initiatieven.
In het geval dat geen toestemming wordt verleend voor de onder punt 2 d) genoemde doeleinden, of later (op gerechtvaardigde gronden) de verleende toestemming ingetrokken wordt, zal het ons niet mogelijk zijn de deelname aan kansspelen en prijstrekkingen toe te staan, en/of zal er geen nieuwe vorm van gebruik van uw gegevens zijn voor het voeren van promotionele, informatieve of reclame activiteiten, evenals evenementen en aanverwante gebeurtenissen van de Luxottica Group.

5. Datacommunicatie

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen, in de mate en voor de doeleinden uiteengezet in deze kennisgeving, aan overheidsdiensten overeenkomstig de wetsbepalingen, alsmede aan externe leveranciers van producten en/of diensten, in de normale uitoefening en/of ontwikkeling van de bedrijfssactiviteiten, evenals, steeds in de mate en voor de doeleinden uiteengezet in deze verklaring, aan andere ondernemingen in de Luxottica Group.
De personen aan wie de gegevens zullen worden meegedeeld kunnen eventueel optreden als Verwerkers in opdracht van Luxottica.
Als gevolg van de bovenstaande gegevensoverdracht, kunnen uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie worden overgedragen.
In geen geval zullen uw persoonsgegevens worden verspreid.

6. Rechten van de betrokkene

Art. 7 van de Richtlijn voor Privacy erkent bepaalde specifieke rechten, waaronder (i) van de Eigenaar bevestiging verkrijgen van het al dan niet bestaan van uw persoonsgegevens en hun aanbod in een begrijpelijke vorm, (ii) kennisnemen van de oorsprong van de gegevens, evenals van de logica en van de doeleinden waarop de gegevensverwerking is gebaseerd, (iii) om de annulering te verkrijgen, de transformatie in anonieme vorm of de blokkering van de in strijd met de wet verwerkte gegevens, evenals het bijwerken, het corrigeren of, indien u hierin geïnteresseerd bent, het integreren van gegevens, (iv) zich te verzetten, om gegronde redenen, tegen de gegevensverwerking zelf.

7. De Verantwoordelijke voor de Gegevensverwerking

De Verantwoordelijken voor de Gegevensverwerking (ex art. 28 van de Richtlijn voor Privacy) zijn Luxottica Group S.p.A., maatschappij met statutaire zetel in Via Cantù nr. 2, 20123 Milano, in de persoon van de wettelijke vertegenwoordiger pro tempore, en Luxottica Italia S.r.l., via Valcozzena 10, Agordo (Belluno) in de persoon van de wettelijke vertegenwoordiger pro tempore. Voor meer informatie en/of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, of om uw rechten volgens art. 7 van de Richtlijn voor Privacy uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de Verantwoordelijke door een e-mail te schrijven naar het e-mailadres privacy@luxottica.com. Luxottica Group S.p.A. en Luxottica Nederland B.V.

TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VOOR MARKETINGDOELEINDEN

Door deze optie te kiezen en te klikken op de knop (klikken is facultatief!), na kennisname van de bovenstaande kennisgeving, ACCEPTEER ik de verwerking van (niet gevoelige) persoonlijke gegevens over mij – met inbegrip van de overdracht van gegevens buiten de Europese Unie en de communicatie aan derden zoals aangegeven in de kennisgeving – onder meer door het gebruik van telematische procedures en/of informatica, met het oog gecontacteerd te worden bij de uitvoering van promotionele campagnes van Luxottica Group, onder meer via e-mail, sms, telefoon, enz., op persoonlijke wijze en volgens mijn voorkeuren, binnen de grenzen aangegeven in deze kennisgeving.

OVERDRACHT VAN RECHTEN EN DISCLAIMER VOOR FOTO’S EN VIDEO’S

Ik bevestig deze voorwaarden te hebben ontvangen en ik stem in met het volgende: ik geef hierbij Luxottica Group S.p.a., zijn moedermaatschappijen, zijn dochtermaatschappijen, zijn aangesloten maatschappijen, agenten en rechthebbenden (samen hierna genoemd "Luxottica”) het absolute en onherroepelijke recht om mijn naam, adres, verklaringen, videofragmenten, audiofragmenten, foto's of andere afbeeldingen, volledig of gedeeltelijk, individueel of samen met ander materiaal te gebruiken, opnieuw te gebruiken, te publiceren, opnieuw te publiceren, publiek te tonen, in een voorstelling te gebruiken, over te brengen, tentoon te stellen, inclusief, maar niet beperkt tot gebruik in tekst, foto’s, afbeeldingen in om het even welk medium (ongeacht of het vandaag gekend is of hierna wordt uitgevonden) en voor om het even welk doel, inclusief, maar niet beperkt tot advertenties, publiciteit, promotie, verpakking en handel in de hele wereld zonder beperkingen op de manier waarop, de frequentie of de duur van het gebruik. Ik ga ermee akkoord dat mijn naam, adres, e-mailadres, verklaringen, videofragmenten, audiofragmenten, foto’s of andere afbeeldingen kunnen worden gebruikt voor om het even welk beeldmateriaal, kopieën of andere manieren die naar eigen goeddunken alleen Luxottica kan bepalen voor alle mediavormen (inclusief, maar niet beperkt tot, gebruik op het internet) en dat niets Luxottica ertoe verplicht om mijn naam, adres, e-mailadres, verklaringen, videofragmenten, audiofragmenten, foto’s of andere afbeeldingen te gebruiken.
Ik accepteer dat alle content die door mij op deze website geüpload wordt (de "Content") onderworpen is aan voorafgaande goedkeuring door Luxottica. Content mag niet aanstootgevend, beledigend, lasterlijk, schandaliserend, pornografisch, vulgair, obsceen of blasfemisch zijn, mag op geen enkele wijze in strijd zijn met beginselen van openbare orde en goede zeden of op enigerlei wijze potentieel schade veroorzaken aan minderjarigen; mag geen religieuze of politieke verklaringen bevatten, of om welke reden dan ook illegaal zijn. Content mag niet direct of indirect schade veroorzaken aan derden, of aanzetten tot illegaal gedrag. Bovendien mag content niet in strijd zijn met de geldende wetgeving - met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrecht en wetgeving inzake gegevensbescherming - of merktekens, intellectuele of industriële eigendomsrechten of andere rechten van derden bevatten; en mag niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de houder van het betreffende auteursrecht content bevatten die op grond van auteursrecht beschermd is. Content mag geen andere handelsmerken dan Ray-Ban handelsmerken bevatten, mag geen virussen of software bevatten die gericht zijn op het beschadigen of op welke manier dan ook verstoren van Ray-Ban.com, inclusief software die de functionaliteiten van de servers van de Sponsor verstoort, software om toegang te verlenen tot gegevens of andere informatie en communicatietechnologie die op dergelijke servers opgeslagen is. Content mag geen reclame- of promotiemateriaal of andere berichten bevatten die niet relevant zijn voor het merk. Naar eigen goeddunken van de Sponsor, zal content die niet voldoet aan een van deze eisen en/of die Sponsor op enigerlei wijze negatief, aanstootgevend of controversieel acht, uitgesloten en voor het publiek geblokkeerd worden. Ik accepteer dat illegaal gedrag en elk gedrag dat kan leiden tot gevaar voor een derde aan de bevoegde autoriteiten zal worden gemeld. Ik ga ook akkoord dat alle materialen die voortkomen uit deze Toestemming en Rechtsafstand het exclusieve eigendom zijn en blijven van Luxottica en dat ik geen enkele vorm van betaling, vergoeding, compensatie of beloning zal ontvangen. Ik verklaar en garandeer dat ik het recht heb om Luxottica de hierboven vermelde rechten toe te kennen zonder de toestemming van, of zonder enige betaling aan, om het even welke derde partij of entiteit. Ik zie hierbij af van elk recht dat ik zou hebben om het afgewerkte product en de kopij van de advertentie/publiciteit te bekijken en goed te keuren en ik stel Luxottica en zijn bestuurders, directeuren, werknemers, onderaannemers, agenten of andere rechthebbenden, inclusief, maar niet beperkt tot, vergunninghouders, opvolgers en rechtverkrijgenden van Luxottica vrij en ontsla hen van alle aansprakelijkheden, verliezen, claims, eisen, kosten (met inbegrip van advocatenhonoraria zonder beperking) en uitgaven die het gevolg zijn van of verband houden met om het even welk recht dat hierna wordt genoemd, inclusief, maar niet beperkt tot, eisen voor laster, schending van de privacy, publicatierechten of inbreuken op het auteursrecht. Betreffende verklaringen of afbeeldingen die aan mij toe te schrijven zijn, garandeer ik hier dat zulke verklaringen of afbeeldingen een accurate weerspiegeling zijn van mijn echte ervaringen en/of overtuigingen. Ik ga ermee akkoord bijkomende documenten voor te leggen die zulks bevestigen indien Luxottica dat noodzakelijk acht. Ik verklaar dat ik juridisch meerderjarig ben en de leeftijd heb om juridisch bindende overeenkomsten aan te gaan en dat ik geen tegenstrijdige contractuele verplichtingen bezit die niet in overeenstemming zijn met de hier afgestane rechten. In geval van minderjarigheid zal de ondertekening door mijn juridische voogd een toestemming betekenen in mijn naam voor alle voorwaarden beschreven in deze Toestemming en Rechtsafstand.