הכנס את החזון שלך

  • מלא את הטופס
שלב 1פרטים אישיים

יש למלא את כל השדותנדרש למלא את השם

נדרש למלא שם משפחה

נדרש למלא כתובת מייל עדכנית This email address is already in use

In order to submit us your data and content you must be 18 or older

כדי לשלוח לנו את הנתונים והתוכן שלך אנא חתום על שתי ההבהרות

היתר ופטור לשימוש בשם ובדיוקן

שבכוונתך למסור לנו, מודיעה לך בזאת כי אנו ו/או חברות הבת שלנו, החברות המסונפות לנו, הסוכנים והנמחים שלנו ישתמשו בנתונים שאנו אוספים לצרכי שיווק וקידום מכירות, כולל אך ללא הגבלת הכלליות, לצרכים שלהלן: מבצעי מכירות, תחרויות נושאות פרסים, תכניות נאמנות לקוחות, חלוקת מתנות ופרסים, משלוח חומר פרסומי (מידע) אודות מוצרינו, שירותים ומבצעים, הצעות מכירה ומבצעי שיווק משותפים, הזמנות לתצוגות וארועים, סקרי שיווק. הנתונים האישיים שלך עשויים להישלח לצדדים שלישיים אחרים איתם החברה שלנו והחברות המסונפות לנו עשויות להיות מעוניינות לשתף פעולה לשם השגת היעדים שנקבעו לעיל, או המספקים שירותים מרכזיים או שירותי תמיכה להשגת אותם היעדים (לדוגמה: מכוני מחקר שוק, חברות שיווק, סוכנויות פרסום, חברות המספקות שירותי תכנון או ביצוע של טכנולוגיית מידע), או לעמידה בהתחייבויות החוקיות, או לכיבוד ההוראות אשר נקבעו על ידי רשויות ציבוריות, או לצורך עמידה על זכות בפני בית משפט. רשימת הצדדים השלישיים האמורים זמינה לעיון אצל בקר הנתונים. בהבטיחנו כי הנתונים שלך יטופלו כיאות כדי להבטיח את פרטיותך, בהתאם לכל החוקים התקפים, כולל הצו התחיקתי 196/2003 בחוק האיטלקי, בין אם באמצעות נייר או באמצעים אלקטרוניים, ועל סמך היעדים שנקבעו לעיל, ברצוננו להודיעך כי בכל עת באפשרותך לממש את זכויותיך בהתאם לסעיף 7 של הצו התחיקתי 196/2003 המתיר לך גישה חופשית לנתונים שלך לשם עדכונם או ביטולם ללא דיחוי, ולהתנגד לשימוש בנתונים שלך לצרכי פרסום או מכירות על ידי מסירת הודעה בכתב ל-Luxottica Group S.p.A.. אני מסכים – איני מסכים

כדי לשלוח לנו את הנתונים והתוכן שלך אנא חתום על שתי ההבהרות

היתר בקרת נתונים

כנגד תמורה בעלת ערך, המאושרת בזה כי נתקבלה והינה מספקת, אני מעניק בזאת ל-Luxottica Group S.p.a., חברות האם שלה, חברות הבת, החברות המסונפות, הסוכנים והנמחים שלה (להלן ביחד: "Luxottica"), את הזכות והרשות המוחלטת והבלתי חוזרת לשימוש, שימוש חוזר, פרסום, פרסום חוזר, תצוגה פומבית, ביצוע, שידור, הצגה ושכפול של שמי, כתובתי, כתובת הדוא"ל שלי, דוחות, סרטוני וידאו, הקלטות, צילומים או דיוקנאות אחרים, בין אם באופן מלא או חלקי, בנפרד או ביחד עם חומרים אחרים, כולל, ללא הגבלת הכלליות, טקסט, צילומים, סרטוני וידאו או תמונות בכל מדיה (בין אם מוכרת כעת או שתומצא בעתיד) ולכל דבר ועניין, כולל, ללא הגבלת הכלליות, לצורך פרסום, קידום מכירות, תחרויות, אריזה ומסחר ברחבי העולם ללא הגבלה ביחס לאופן, לשכיחות או למשך השימוש. אני מסכים לכך ששמי, כתובתי, כתובת הדוא"ל שלי, הדוחות, סרטוני הוידאו, ההקלטות, הצילומים, או דיוקנאות אחרים ישמשו יחד עם אמצעים חזותיים, העתקות או אלמנטים אחרים כלשהם ש-Luxottica עשויה לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי לכל שימוש במדיה (כולל, ללא הגבלת הכלליות, שימשו באינטרנט), וכי דבר מכל זה לא יחייב את Luxottica להשתמש בשם שלי, כתובתי, כתובת הדוא"ל שלי, הדוחות, סרטוני הוידאו, ההקלטות, הצילומים, או דיוקנאות אחרים. בנוסף, אני מסכים שכל החומרים שנוצרו על פי היתר ופטור זה הינם ויישארו להיות בבעלותה הבלעדית של Luxottica, וכי לא אקבל כל תשלום, שכר, פיצוי או תמורה כלשהם. אני מצהיר בזאת ומבטיח כי יש לי זכות להעניק ל-Luxottica את הזכויות המצוינות לעיל, מבלי לקבל את הרשות או להעניק תשלום כלשהו, לכל ישות או צד שלישי כלשהם. אני מוותר בזאת על כל זכות שעשויה להיות לי לפיקוח ואישור המוצר המוגמר והעתקיו לצרכי פרסום שעשויים להיות בשימוש, ופוטר בזאת מכל חבות את Luxottica ואת נושאי המשרות הבכירות בה, מנהליה, עובדיה, קבלניה, סוכניה וכל מי שימונה על ידה, כולל, ללא הגבלת הכלליות, המורשים של Luxottica, מוטביה, ונמחיה, במקרה של הפסדים, תביעות, דרישות, עלויות (כולל, ללא הגבלת הכלליות, שכר טרחת עורכי דין) והוצאות שנגרמו בקשר לשימוש כלשהו שהותר בזאת, כולל, ללא הגבלת הכלליות, תביעות דיבה, חדירה לפרטיות, או הפרה של זכויות פרסום או זכויות יוצרים. בנוגע להצהרות או מצגים המיוחסים לי ושניתנו על ידי, אני מציג ומצהיר בזאת, כי הצהרות ומצגים כגון אלה משקפים במדויק את ניסיוני ואמונתי וניתנו בתום לב. אני מסכים לחתום על מסמכים נוספים שיתבקשו באופן סביר על ידי Luxottica כדי לאשר זאת. אני מצהיר בזאת כי אני מעל הגיל הנדרש על פי החוק לצורך התקשרות בהסכם מחייב, שכל האנשים אשר צולמו בסרטוני הוידאו/צילומים הינם מעל הגיל הנדרש על פי החוק וכי אין לי כל התחייבויות חוזיות מנוגדות אשר עשויות להפריע להענקת הזכויות אותן אני מעניק בזאת. במידה וגילי הוא מתחת לגיל הנדרש, החתימה של האפוטרופוס החוקי שלי להלן תהווה את הסכמת האפוטרופוס האמור בשמי לתנאים ולהתניות של היתר ופטור זה.

עבור לשלב 2

שלב 2העלה את החזון שלך

Required uploadInvalid extension


פורמטי וידאו נתמכיםפורמטי תמונה נתמכים: .jpg, .jpeg, .png. File max size up to 10MB.
: mpg, .mpeg, .m2v, .mp4, m4v, .3gp, .avi, .wmv, .flv, .f4v, .mov, .qt. File max size 250MB.

UPLOADING

 

נדרשת הודעה נדרש למלא שם משפחה

אורך הודעה מקסימלי 800 תווים

 

טען