This website uses cookies. By closing this message and continuing to browse this website you are agreeing to our use of cookies.
Find out more by reading our
X

Sisesta oma lugu, samm / samm 1 of 2

Būtina užpildyti visus laukus


ESTONIA

Kui see ei ole Sinu riik, klõpsa siin ja vali õige.

 

 

 
 

NIME JA SARNASTE ANDMETE KASUTAMISE VOLITUS JA ÕIGUSTEST LOOBUMINE

Väärtust omava vastutasuna, mille vastuvõtmist ja piisavust siinjuures kinnitan, annan käesolevaga Luxottica Group S.p.a.-le, selle emafirmadele, tütarettevõtetele, esindajatele ja volinikele (edaspidi koos Luxottica) täieliku ja tühistamatu õiguse ning loa kasutada, taaskasutada, avaldada, taasavaldada, avalikult esitleda, esitada, üle kanda, näidata ja paljundada minu nime, aadressi, e-posti aadressi, seisukohti, video-, heli-, foto- ja muid sarnaseid materjale, tervikuna või osaliselt, eraldi või koos muude materjalidega, muuhulgas tekste, fotosid, video- või pildimaterjale, mis tahes andmekandjatel (nii praegu tuntud kui hiljem leiutatud) ning mis tahes ja igal eesmärgil, muuhulgas reklaam, kampaaniad, konkursid, pakendid ja kauplemine kogu maailmas ilma piiranguteta sellise kasutamise meetoditele, sagedusele või kestusele. Nõustun, et minu nime, aadressi, e-posti aadressi, seisukohti, video-, heli-, foto- ja muid sarnaseid materjale võib kasutada koos mis tahes visuaalsete, kopeeritud või muude Luxottica määratletud elementidega tema ainuäranägemisel igasuguses meedias (muuhulgas internetis) ning et mitte miski käesolevas tekstis ei kohusta Luxotticat kasutama minu nime, aadressi, e-posti aadressi, seisukohti, video-, heli-, foto- ja muid sarnaseid materjale. Nõustun, et Luxottica vaatab üle kõikide üleslaaditud materjalide sisu. Luxottica võib enda täielikul äranägemisel pidada kõlbmatuks ja keelduda üles laadimast mis tahes materjale, mis on näiteks ründav, solvav, laimav, pahatahtlik, sündsusetu, kohatu, pornograafiline, vulgaarne, ropp, pedofiilne või jumalat või religiooni teotav, igat tüüpi poliitilisi parteisid mainivaid materjale ja/või sisukohti; kriminaalkuritegudele õhutavaid, tsiviilvastutust tekitavaid või muul moel mis tahes kehtivaid seadusi rikkuvaid või avaliku korra põhimõtteid ja moraali eiravaid või mis tahes vähemusele võimalikku kahju põhjustavaid materjale; mis tahes põhjustel ebaseaduslikke materjale; materjale, mis eiravad kehtivaid seadusi – muuhulgas autoriõiguse ja andmekaitse seadusi – või eristusmärke, intellektuaalse või tööstusliku omandi õigusi või muid kolmandate poolte õigusi; autoriõigustega kaitstud materjale ilma intellektuaalse omandi õigusi haldavate kolmandate poolte selgesõnalise loata; materjale, mis põhjustavad avaliku või privaatse rahu häirimist, seaduserikkumist, otsest või kaudset kahju kellele tahes või mis ergutavad kolmandaid pooli seadusevastastele ja/või kriminaalsetele tegudele, mis võivad kaasa tuua kriminaal- või tsiviilvastutuse; materjale, kus mainitakse mis tahes muid tootemarke peale Ray-Ban’s ning mis sisaldavad viiruseid või muid programme, mille eesmärk on kahjustada või häirida veebilehe korralikku toimimist või mis koormavad ebamõistlikult korraldaja arvutisüsteeme ja servereid või segavad või püüavad saavutada volitamata ligipääsu operatsioonisüsteemile või isikuandmetele või informatsioonile või rikuvad, varastavad või hävitavad elektroonilist kirjavahetust kolmandate pooltega; materjale, mis sisaldavad reklaami, kampaaniamaterjale või mis tahes muul kujul palumata või soovimatuid teateid. Lisaks sellele nõustun, et kõik käesoleva „Volituse ja õigustest loobumise“ kohaselt valmistatud materjalid on ja jäävad Luxottica ainuomandiks ning mina ei saa nende eest mingit tasu, preemiat, kompensatsiooni või mis tahes muul kujul vastutasu. Kinnitan, et olen saadetud materjalid loonud isiklikult ning olen nende ainuomanik ja autoriõiguste hoidja ning oman materjalides kajastatud kõikide isikute nõusolekut. Kinnitan ja garanteerin, et mul on õigus anda ülalnimetatud õigused Luxotticale ilma ühegi kolmanda isiku nõusolekuta ning selle eest tasumata. Käesolevaga loobun kõikidest õigustest, mis mul võivad olla lõpptoote ja reklaami/teavitusmaterjalide kontrollimiseks ja heakskiitmiseks; vabastan Luxottica ja tema ametnikud, juhid, töötajad, alltöövõtjad, esindajad ja mistahes vahendajad, sh, kuid mitte ainult Luxottica litsentsisaajad, ametijärglased ja volitatud isikud vastutusest, kohustun hoiduma eelnimetatuid kahjustamast ja hüvitama kahjud, mis võivad tuleneda kohustustest, kahjudest, pretensioonidest, nõuetest, kuludest (muuhulgas advokaadikulud) ja siinkohal tagatu kasutamisest tekkivatest või seonduvatest väljaminekutest, muuhulgas mis tahes nõuded laimu, privaatsusse rikkumise, avaldamis- või autoriõiguste rikkumise eest. Minule omistatavate ja minu poolt edastatud seisukohtade või esituste osas kinnitan siinkohal, et need seisukohad või esitused peegeldavad täpselt minu tegelikku ja ausat kogemust ja/või arvamust. Kui Luxottica seda põhjendatult nõuab, siis olen valmis selle kinnituseks vormistama lisadokumente. Kinnitan, et olen vanem kui lepingute sõlmimiseks seadusega kehtestatud vanusepiir, et kõik videotel/fotodel jäädvustatud isikud on vanemad kui seadusega kehtestatud vanusepiir ning et mul ei ole vastukäivaid lepingulisi kohustusi, mis võiks pärssida siin tagatud õiguste tagamist. Kui olen alaealine, siis minu seadusliku hooldaja allkiri dokumendi all väljendab hooldaja nõusolekut minu nimel käesoleva „Volituse ja nõuetest loobumise“ tingimustega.

VOLITUS ANDMETE KONTROLLIMISEKS

Luxottica Group S.p.A., mille peakontor on registreeritud aadressil Via Cantù 2, 20123 Milano, Itaalia, Teie poolt meile antavate andmete töötleja annab käesolevaga teada, et meie ja/või meie tütarettevõtted, esindajad ja volitatud esindajad kasutavad meie poolt kogutud andmeid turundus- ja reklaamieesmärkidel, muuhulgas järgmistel: müügikampaaniad, auhinnavõistlused, kliendi lojaalsusprogrammid, kingituste ja auhindade jagamine, (informatiivse) reklaammaterjali saatmine meie toodete kohta, teenused ja kampaaniad, müügipakkumised ja koosturunduskampaaniad, kutsed näitustele ja üritustele, turu-uuringud. Teie isikuandmeid võidakse saata muudele kolmandatele osapooltele, kellega meie firma ja meie tütarettevõtted võivad soovida koostööd teha ülalpool sätestatud eesmärkide saavutamiseks või kes pakuvad keskseid või tugiteenuseid samade eesmärkide saavutamiseks (näiteks: turu-uuringute firmad, turundusettevõtted, reklaamiagentuurid, IT-, kulleri- või planeerimisteenuseid pakkuvad firmad) või seaduslike kohustuste täitmiseks või võimuorganite nõuete täitmiseks või õiguste tõendamiseks kohtus. Nimetatud kolmandate osapoolte nimekirja saamiseks pöörduge andmete töötleja poole. Tagamaks Teie andmete nõuetekojast käsitsemist ja Teie privaatsuse säilitamist vastavalt kõigile kohaldatavatele seadustele, sh Itaalia seadusandlikule dekreedile 196/2003, kas paberkandjal või elektrooniliselt ning ülalpool sätestatud eesmärkide alusel teavitame Teid, et võite igal ajal kasutada enda õigusi seadusandliku dekreedi 196/2003 artikli 7 kohaselt, mis tagab Teile vaba ligipääsu enda andmetele, et neid uuendada või viivitamata kustutada ning võimaluse mitte nõustuda enda andmete kasutamisega müügi- või reklaamieesmärgil, kirjutades sellest Luxottica Group S.p.A-le.

Ei nõustu mine 2. sammu juurde   >