CHANGE CHANGE
FOR THE CHANGIER

Strangers, friends, stranger friends, it's time to share the change you want for the world. Whether it's funny, weird, serious or seriously weird and funny, we want to hear about it. Share it and win support, trips, and other super sexy stuff.

#campaign4change

  Forgot password?

  Enter your email address and we'll send you an email that allows you to choose a new password

  OVERLAYS_FORGOT_MEEMAIL

  Mandatory. Look in your spam or junk folder if the email does
  not arrive. It may take some time before you receive the email.

  RAY-BAN® #CAMPAIGN4CHANGE CONTEST

  Officieel Wedstrijdreglement

  1. Toelatingsvoorwaarden: TOEGANKELIJK ENKEL VOOR INWONERS VAN BELGIË EN LUXEMBURG MEERDERJARIG VANAF 8 april 2015. Werknemers, agenten en bestuurders van LUXOTTICA BELGIUM NV (“Organisator”), haar moedervennootschap, dochtervernnootschappen en verbonden ondernemingen, opticiens (B2B contacten), reclame-, promotie of productie agentschappen, web masters/leveranciers en hun personen ten laste en directe familieleden (echtgeno(o)t(e), ouders, kinderen, broers en zussen) en personen verblijvend in hetzelfde gezin (al dan niet verwant) mogen niet deelnemen. Door deelname gaan de deelnemers akkoord met huidig Officieel Wedstrijdreglement.

  2. Looptijd: RAY-BAN®#CAMPAIGN4CHANGE CONTEST(de “Wedstrijd”) loopt vanaf 9:00:01 (AM) CET op 8 april 2015, en eindigt om 9:00:00 (AM) CET op 26 augustus 2015 (de “Looptijd van de Wedstrijd”).

  3. HOE DEELNEMEN: Tijdens de Looptijd van de Wedstrijd bezoek je de Ray-Ban website www.Ray-Ban.com en volg je de instructies om je te aan te melden en een inschrijving aan te maken. Gebruikers zullen uitgenodigd worden om een account aan te maken ( naam, voornaam, e-mail adres, en paswoord). Vervolgens zullen zij een van de 5 categorieën die voorzien zijn selecteren, een tekst toevoegen en een keuze maken uit de beschikbare patronen en illustraties om een afbeelding te creëren die de Change aantoont. Eens ze ingediend is zal de inzending onderworpen worden aan een controle vooraleer ze gepubliceerd wordt op het platform en de Organisator zal toezicht houden op de inhoud. Als de inzending goedgekeurd is, zal ze worden geplaatst op de Changes wall op de website en de deelnemer zal automatisch een (1) deelname aan de Wedstrijd ontvangen. Er is geen beperking op het aantal deelnames per persoon en elke deelname zal nauwkeurig door de jury beoordeeld worden. Inzendingen zullen getoetst worden op hun conformiteit met huidig Officieel wedstrijdreglement.

  4. Inhoudbeperkingen:Van zodra de inzending wordt geüpload, zal de Inhoud worden gemodereerd door de Organisator en, voor zover de inhoud conform is aan huidig Officieel Reglement, zal de Inhoud gepubliceerd worden op www.ray-ban.com. De inhoud mag niet offensief, beledigend, eerrovend, lasterlijk, pornografisch, grof, obsceen of blasfemisch (provocerend) zijn, mag op geen enkele wijze de regels van openbare orde en de goede zeden schenden of potentieel schade berokkenen aan minderjarigen en mag in geen enkel geval, om welke reden ook, onwettig zijn. Eender welk onwettig gedrag of gedrag dat kan resulteren in gevaar voor derden kan worden gerapporteerd aan de bevoegde autoriteiten. De inhoud mag geen merken bevatten andere dan Ray-Ban, of reclame, promotiemateriaal of andere boodschappen die niet relevant zijn voor het merk.

  Bovendien mag de Inhoud de vigerende wetgeving niet schenden – met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechtelijke wetgeving, wetten ter bescherming van de privacy en wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming - of onderscheidende kenmerken, intellectuele of industriële rechten of andere rechten van derden bevatten.

  De Gebruikers moeten de toestemming hebben van alle personen die verschijnen in de gedeelde of geüploade inhoud (indien van toepassing) om hun naam en gelijkenis te gebruiken in de inzending en om de rechten toe te kennen die hieruit voortvloeien. Op verzoek moeten de Gebruikers zulke toestemming kunnen voorleggen in de vorm die aanvaardbaar is voor de Organisator. Indien de Organisator van mening is dat de inhoud ongeldig is, om welke reden ook, zal de inhoud van je inzending niet gepubliceerd worden en zal je deelname aan de Wedstrijd geweigerd worden.

  Deelnamebeperking: Wanneer je je inzending hebt medegedeeld, zal je één (1) deelname ontvangen tijdens de Looptijd van de Wedstrijd. Verschillende Gebruikers mogen niet hetzelfde e-mail adres delen. Elke poging van een Gebruiker om meer dan één (1) Inzending te bekomen door het gebruik van meerdere/verschillende e-mail adressen, identiteiten, registraties of inloggegevens, of eender welke andere methode zal worden beschouwd als een ongeldige deelname, en de Gebruiker kan gediskwalificeerd worden. Het gebruik van een automatisch systeem om deel te nemen is verboden en leidt tot diskwalificatie. In geval van betwisting omtrent een registratie, zal de “gemachtigde houder” van het e-mail adres dat gebruikt werd ter registratie beschouwd worden als Gebruiker. De “gemachtigde houder” is de natuurlijke persoon die, via een internet provider of eender welke organisatie verantwoordelijk voor het toewijzen van een e-mail adres, een e-mail adres toegewezen gekregen heeft. Elke potentiële winnaar kan verzocht worden bewijs voor te brengen dat hij de gemachtigde houder is van het e-mail adres.

  Recht van de Organisator om de Inhoud te gebruiken: Door het uploaden van de inhoud/inzending geeft de Gebruiker aan de Organisator een royaltyvrij, onherroepelijk, voortdurend, niet-exclusief recht om afgeleide werken te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te publiceren en te creëren en om deze inhoud/inzending geheel of gedeeltelijk wereldwijd te vertonen, en om deze te incorporeren in andere werken, in welke vorm ook, via media of technologie die op heden gekend is of later zal ontwikkeld worden, met inbegrip van het gebruik voor promotionele of marketing doeleinden. Op verzoek zal de Gebruiker alle documenten ondertekenen die noodzakelijk zijn voor de Organisator of zijn gemachtigden om gebruik te maken van de niet-exclusieve rechten op het gebruik van de inhoud die de Gebruiker toekent aan de Organisator. Inzendingen die naar de discretionaire mening van de Organisator niet in overeenstemming zijn met deze vereisten en/of die door de Organisator beoordeeld worden als negatief, beledigend of controversieel, op welke wijze ook, kunnen verwijderd worden.

  5. Beoordeling en Selectie van de Winnaars: Zodra de Gebruikers een gebruikerspagina hebben gecreëerd en hun inzending hebben ingediend zal hun deelname door de jury van de Organisator op volgende punten beoordeeld worden en gewogen worden :

  a. relevantie met betrekking tot de Uitdaging : (34%)

  b. Inhoudelijke creativiteit: (33%)

  c. Merk Waarden en Karakter: (33%)

  De beoordeling zal plaatsvinden omstreeks op of omstreeks 15 september 2015. De Deelnemer met de algehele hoogste score zal beschouwd worden als de (potentiële) winnaar, na toetsing aan de toelatingsvoorwaarden en conformiteit met huidig Officieel Wedstrijdreglement. De beslissingen van de Jury zijn definitief en onherroepelijk.

  De jury is samengesteld uit Sophie Van Laer, Head of Fuse, Omnicom Media Group en Dagmar Sleuwaegen,Marketing Manager Luxottica Belgium.

  6. Gelijke stand: In geval van gelijke stand, zal de deelnemer met de hoogste scores in inhoudelijke creativiteit beschouwd worden als winnaar.

  7. Bekendmaking: De Winnaar van de Hoofdprijs zal gecontacteerd worden op of omstreeks 30 september 2015 per e-mail en deze zal verzocht worden om binnen 5 dagen na contactname, mits toezending van kopie van zijn identiteitsbewijs, rijbewijs of geboortecertificaat of elke ander passend document (aanvaardbaar voor de Organisator) ten einde zijn leeftijd en woonplaats en identiteit aan te tonen. Indien geen bewijs wordt voorgelegd, zal zulks leiden tot diskwalificatie, verval van de prijs en selectie van een andere winnaar. Indien het bericht van bekendmaking van de prijs onbestelbaar retour is leidt zulks tot diskwalificatie, verval van de prijs en selectie van een andere winnaar. In voorkomend geval zullen slechts twee pogingen ondernomen worden om een andere winnaar aan te duiden. Indien de pogingen falen, vervalt de prijs.

  De ontvanger van de prijs is niet gerechtigd om: (a) zijn of haar prijs in te wisselen voor een andere prijs of een ander item; (b) de prijs in te wisselen voor cash geld (tenzij de uitzondering vermeld in artikel 8 van huidig Officieel Wedstrijdreglement); of (c) de hem of haar toegewezen prijs over te dragen of toe te wijzen aan een ander individu. De winnaar aanvaardt dat de Organisator op geen enkele wijze gehouden kan zijn voor enige fiscale dan wel sociaalrechtelijke aanspraak; deze gebeurlijke heffingen zijn volledig ten laste van de winnaar.

  8. De Prijs: Eén (1) winnaar van de Hoofdprijs zal een reis voor twee(2) personen ontvangen naar een exclusief Ray-Ban evenement dat plaatsvindt in New York (USA) in de loop van de maand Oktober 2015. Meer bepaald zal de Winnaar en zijn/haar gast naar New York reizen in business class , ter waarde van een geschatte geschatte marktwaarde van 10.000 EUR, waar zij gedurende drie (3) nachten zullen verblijven in een 4* hotel op basis van vol pension (i.e. met inbegrip van maaltijden in het betreffende hotel). Tevens zullen zij VIP tickets ontvangen voor het Ray-Ban evenement. De Winnaar van de Hoofdprijs en zijn/haar gast dienen in het bezit te zijn van alle noodzakelijke documenten vereist om naar New York te kunnen reizen. Daarenboven zal de inzending van de Winnaar van de Hoofdprijs opgehangen worden op een uithangbord in Times Square.

  Tussen juni en augustus 2015 zal de Jury tien (10) Changes aanduiden die gedurende diezelfde periode een “shout-out” op alle Ray-Ban Sociale Media platforms zullen genieten. In September 2015 zal de Jury dan vijf (5) Changes aanduiden die zullen tentoon gesteld worden in de uitstalramen van de flagship stores in Londen en New York gedurende de maand september, en de Jury zal drie (3) Changes aanduiden die in diezelfde periode in een Facebook reclamecampagne zullen vertoond worden.

  De Winnaar van de Hoofdprijs en zijn/haar reisgezel moeten dezelfde reisweg afleggen en de reisgezel moet meerderjarig zijn. De Winnaar van de Hoofdprijs moet de reis afleggen in de loop van de maand oktober 2015 , bij gebreke waaraan de prijs komt te vervallen en aan een andere winnaar wordt toebedeeld. Andere reisdata zullen niet worden toegestaan. Geen enkele terugbetaling of compensatie zal plaatsvinden in geval van annulering of vertraging van een vlucht. Reis en accommodatie is afhankelijk van beschikbaarheid. De reis is onderworpen aan de voorwaarden zoals bepaald in huidige Wedstrijd en deze zoals bepaald door de door de Organisator geselecteerde luchtvaartmaatschappij zoals vermeld in het ticketcontract van de passagiers. Alle onkosten en bijkomende reiskosten die niet uitdrukkelijk vermeld zijn in bovenvermeld reispakket, met inbegrip van maar niet beperkt tot, bijkomende verplaatsingen te land, maaltijden, toevallige kosten, passagierstoeslagen, kosten en bijdragen aan de luchtvaartmaatschappij, toeslagen, luchthaventaksen, kosten van dienstverlening en uitbating, persoonlijke kosten tijdens het verblijf, veiligheidskosten, taksen (andere dan hotel taksen) of andere kosten behoren tot de volle verantwoordelijkheid van de Winnaar. De Winnaar en zijn/haar reisgezel moeten voorafgaandelijk aan het verstrekken van de reisdocumenten een afstand van aansprakelijkheid en publiciteit ondertekenen. Reisbeperkingen, voorwaarden en beperkingen kunnen van toepassing zijn. De Organisator kan niet gehouden worden verloren, beschadigde of gestolen tickets, reisvouchers of certificaten te vervangen. De werkelijke waarde kan variëren gelet op evoluties in prijs van vliegtickets en de afstand tussen plaats van vertrek en bestemming. De Winnaar van de Hoofdprijs heeft geen recht het verschil tussen de werkelijke waarde en de geschatte marktwaarde te ontvangen.

  Indien enige prijs of kennisgeving van een prijs onbestelbaar is, zal zulks leiden tot diskwalificatie en zal een andere winnaar geselecteerd worden, indien zulks alsnog binnen nuttige tijdspanne kan gebeuren. Vervanging, vergoeding in cash of overdracht van de prijs door de winnaar is niet toegestaan. De Organisator behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen ten belope van een gelijkaardige of grotere waarde en zulks op discretionaire basis. Federale, provinciale en lokale heffingen zijn uitsluitend te laste van de winnaar.

  9. Vrijwaring: Door aanvaarding van de prijs gaan de winnaars akkoord om de Organisator en zijn respectievelijke filialen, verbonden ondernemingen, leveranciers, distributeurs, reclame- en promotiebedrijven, leveranciers van de prijzen, en elk van hun respectievelijke moedervennootschappen, alsook hun bestuurders, werknemers en agenten (hierna genoemd: de “gevrijwaarde partijen”) te vrijwaren voor elke vordering en aanspraak, met inbegrip van maar niet beperkt tot, persoonlijke schade, overlijden, of schade aan of verlies van eigendom, voortvloeiend uit de deelname aan de Wedstrijd of ontvangst van, gebruik of misbruik van een prijs.

  10. Publiciteit: Tenzij waar verboden, impliceert de deelname aan de Wedstrijd de toestemming van elke winnaar aan de Organisator en zijn agenten om zijn naam, gelijkenis, foto, stem, meningen, en het adres van de winnaar te gebruiken voor promotionele doeleinden via elk denkbaar mediakanaal, wereldwijd, zonder enige vergoeding of tegenprestatie.

  11. Algemene voorwaarden: De Organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd geheel of gedeeltelijk te annuleren, op te heffen en/of te wijzigen indien fraude, technische stoornissen of een andere factor buiten de redelijke controle van de Organisator de integriteit of het behoorlijk functioneren van de Wedstrijd verhinderen, naar de soevereine beoordeling van de Organisator.

  De geüploade Inhoud mag geen virus bevatten of enige andere software die bedoeld is om op een of andere manier Ray-Ban.com te beschadigen of te storen of de werking van de servers van de Organisator of enige andere software gebruikt om toegang te verkrijgen tot gegevens of elke andere informatie of communicatie opgeslagen in die servers, te beschadigen of te storen .

  De Organisator behoudt zich het recht voor, naar zijn soevereine beoordeling, om elke deelnemer te diskwalificeren indien vastgesteld wordt dat deze misbruik maakt van de deelname procedure of de werking van de Wedstrijd of wanneer deze handelt in strijd met het Officieel Wedstrijdreglement, van huidige of andere promotie, of op onsportieve of storende wijze. Elke poging door een individu om opzettelijk de eigenlijke werking van de Wedstrijd te omzeilen, kan een schending van civielrechtelijke of strafrechtelijke aard impliceren in welk geval de Organisator zich het recht voorbehoudt om volledige schadevergoeding te vorderen van dit individu overeenkomstig de toepasselijke wettelijke regels . Voor zover de Organisator geen stappen onderneemt met het oog op de naleving van een bepaling opgenomen in huidig Officieel Wedstrijdreglement, kan dit niet als een afstand van recht hiervan worden beschouwd.

  12. Aansprakelijkheidsbeperkingen: De gevrijwaarde partijen zijn niet aansprakelijk voor: (1) incorrecte of inaccurate informatie, veroorzaakt door deelnemers, printproblemen, dan wel door het materiaal of de programmatie die verband houdt met of gebruikt wordt in deze Wedstrijd, (2) technische gebreken van welke aard ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot, slecht functioneren, onderbrekingen of verbrekingen in telefoonlijn, hardware of software; (3) niet-toegelaten persoonlijke interventie in eender welk deel van de registratieprocedure en de Wedstrijd; (4) technische of menselijke fouten die kunnen voorkomen in de administratie van de Wedstrijd of het registeren van de inzendingen; (5) laattijdige, verloren, onbestelbare, beschadigde of gestolen post, of (6) elke persoonlijke schade of schade aan eigendom, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, voortvloeiend uit deelname aan de Wedstrijd of uit de ontvangst, het gebruik of misbruik van een prijs. Indien om welke reden ook wordt vastgesteld dat de inzending van een deelnemer verkeerdelijk werd verwijderd, verloren is gegaan, vernietigd of anderszins aangetast, bestaat de enige remediëring voor de deelnemer uit de indiening van een nieuwe inzending, indien mogelijk.

  Enkel het vooropgestelde aantal prijzen zal worden uitgereikt.

  13. Toepasselijk recht: Huidige wedstrijd is onderworpen aan Belgisch recht. Door deel te nemen aan de wedstrijd erkennen de Gebruikers dat: (1) alle geschillen, aanspraken en vorderingen voortvloeiend uit of in verband met deze Wedstrijd of een uitgereikte prijs zal individueel worden voorgelegd – zonder recht op enige class action- aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement Antwerpen, dewelke uitsluitend bevoegd is en waarvan de Gebruikers onherroepelijk de bevoegdheid erkennen; en (2) onder geen enkel beding zal de deelnemer vergoeding kunnen vorderen en hierbij doet deelnemer afstand van het recht om rechtstreeks of onrechtstreeks vergoeding te vorderen voor welke schade ook, van welke aard ook, behoudens vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten en doet hij afstand van elk recht om de schadevergoeding te vermenigvuldigen of op een of andere wijze te verhogen. In ieder geval is de aansprakelijkheid van de Organisator, contractueel dan wel buitencontractueel, voor wat betreft deze Wedstrijd beperkt tot de geschatte marktwaarde van de prijzen.

  In geval één van de bepalingen van huidig Officieel Wedstrijdreglement onafdwingbaar is, blijven alle andere bepalingen van huidig Officieel Wedstrijdreglement onverminderd van kracht. Huidig Officieel Wedstrijdreglement wordt beschouwd als de volledige, definitieve en enige overeenkomst tussen elke deelnemer/gebruiker en de Organisator.

  14. Bewaring van gegevens: De Organisator zal persoonlijke gegevens van deelnemers online opvragen, in overeenstemming met zijn privacy policy en de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangaande de verwerking van persoonlijke gegevens.

  Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  - de afhandeling van de deelname aan de Wedstrijd;

  - contactopname;

  Raadpleeg de privacy policy op www.Ray-Ban.com.

  Door deel te nemen aan de Wedstrijd, erkennen de deelnemers dat de Organisator gerechtigd is om hun persoonlijke informatie te verzamelen en te gebruiken en erkennen zij de inhoud van de privacy policy te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan.

  Deze persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor promotionele en/of met de Organisator verbonden ondernemingen waarvan de deelnemer op eenvoudig verzoek een lijst kan bekomen via mail: dagmar.sleuwaegen@be.luxottica.com

  De deelnemer heeft een recht van inzage en verbetering van zijn persoonlijke gegevens. Gelieve te dien einde de Organisator te contacteren, schriftelijk, op het adres: Luxottica, Berchemstadionstraat 78, 2600 Berchem of per mail: dagmar.sleuwaegen@be.luxottica.com

  15. Sponsor: Luxottica Belgium NV, met zetel te 2600 Berchem (België), Berchemstadionstraat 78 en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0404.922.936.

  OVERDRACHT VAN RECHTEN EN DISCLAIMER VOOR FOTO’S EN VIDEO’S

  Ik bevestig deze voorwaarden te hebben ontvangen en ik stem in met het volgende: ik geef hierbij Luxottica Group S.p.a., zijn moedermaatschappijen, zijn dochtermaatschappijen, zijn aangesloten maatschappijen, agenten en rechthebbenden (samen hierna genoemd "Luxottica”) het absolute en onherroepelijke recht om mijn naam, adres, verklaringen, videofragmenten, audiofragmenten, foto's of andere afbeeldingen, volledig of gedeeltelijk, individueel of samen met ander materiaal te gebruiken, opnieuw te gebruiken, te publiceren, opnieuw te publiceren, publiek te tonen, in een voorstelling te gebruiken, over te brengen, tentoon te stellen, inclusief, maar niet beperkt tot gebruik in tekst, foto’s, afbeeldingen in om het even welk medium (ongeacht of het vandaag gekend is of hierna wordt uitgevonden) en voor om het even welk doel, inclusief, maar niet beperkt tot advertenties, publiciteit, promotie, verpakking en handel in de hele wereld zonder beperkingen op de manier waarop, de frequentie of de duur van het gebruik. Ik ga ermee akkoord dat mijn naam, adres, e-mailadres, verklaringen, videofragmenten, audiofragmenten, foto’s of andere afbeeldingen kunnen worden gebruikt voor om het even welk beeldmateriaal, kopieën of andere manieren die naar eigen goeddunken alleen Luxottica kan bepalen voor alle mediavormen (inclusief, maar niet beperkt tot, gebruik op het internet) en dat niets Luxottica ertoe verplicht om mijn naam, adres, e-mailadres, verklaringen, videofragmenten, audiofragmenten, foto’s of andere afbeeldingen te gebruiken.

  Ik accepteer dat alle content die door mij op deze website geüpload wordt (de "Content") onderworpen is aan voorafgaande goedkeuring door Luxottica. Content mag niet aanstootgevend, beledigend, lasterlijk, schandaliserend, pornografisch, vulgair, obsceen of blasfemisch zijn, mag op geen enkele wijze in strijd zijn met beginselen van openbare orde en goede zeden of op enigerlei wijze potentieel schade veroorzaken aan minderjarigen; mag geen religieuze of politieke verklaringen bevatten, of om welke reden dan ook illegaal zijn. Content mag niet direct of indirect schade veroorzaken aan derden, of aanzetten tot illegaal gedrag. Bovendien mag content niet in strijd zijn met de geldende wetgeving - met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrecht en wetgeving inzake gegevensbescherming - of merktekens, intellectuele of industriële eigendomsrechten of andere rechten van derden bevatten; en mag niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de houder van het betreffende auteursrecht content bevatten die op grond van auteursrecht beschermd is. Content mag geen andere handelsmerken dan Ray-Ban handelsmerken bevatten, mag geen virussen of software bevatten die gericht zijn op het beschadigen of op welke manier dan ook verstoren van Ray-Ban.com, inclusief software die de functionaliteiten van de servers van de Sponsor verstoort, software om toegang te verlenen tot gegevens of andere informatie en communicatietechnologie die op dergelijke servers opgeslagen is. Content mag geen reclame- of promotiemateriaal of andere berichten bevatten die niet relevant zijn voor het merk. Naar eigen goeddunken van de Sponsor, zal content die niet voldoet aan een van deze eisen en/of die Sponsor op enigerlei wijze negatief, aanstootgevend of controversieel acht, uitgesloten en voor het publiek geblokkeerd worden. Ik accepteer dat illegaal gedrag en elk gedrag dat kan leiden tot gevaar voor een derde aan de bevoegde autoriteiten zal worden gemeld. Ik ga ook akkoord dat alle materialen die voortkomen uit deze Toestemming en Rechtsafstand het exclusieve eigendom zijn en blijven van Luxottica en dat ik geen enkele vorm van betaling, vergoeding, compensatie of beloning zal ontvangen. Ik verklaar en garandeer dat ik het recht heb om Luxottica de hierboven vermelde rechten toe te kennen zonder de toestemming van, of zonder enige betaling aan, om het even welke derde partij of entiteit. Ik zie hierbij af van elk recht dat ik zou hebben om het afgewerkte product en de kopij van de advertentie/publiciteit te bekijken en goed te keuren en ik stel Luxottica en zijn bestuurders, directeuren, werknemers, onderaannemers, agenten of andere rechthebbenden, inclusief, maar niet beperkt tot, vergunninghouders, opvolgers en rechtverkrijgenden van Luxottica vrij en ontsla hen van alle aansprakelijkheden, verliezen, claims, eisen, kosten (met inbegrip van advocatenhonoraria zonder beperking) en uitgaven die het gevolg zijn van of verband houden met om het even welk recht dat hierna wordt genoemd, inclusief, maar niet beperkt tot, eisen voor laster, schending van de privacy, publicatierechten of inbreuken op het auteursrecht. Betreffende verklaringen of afbeeldingen die aan mij toe te schrijven zijn, garandeer ik hier dat zulke verklaringen of afbeeldingen een accurate weerspiegeling zijn van mijn echte ervaringen en/of overtuigingen. Ik ga ermee akkoord bijkomende documenten voor te leggen die zulks bevestigen indien Luxottica dat noodzakelijk acht. Ik verklaar dat ik juridisch meerderjarig ben en de leeftijd heb om juridisch bindende overeenkomsten aan te gaan en dat ik geen tegenstrijdige contractuele verplichtingen bezit die niet in overeenstemming zijn met de hier afgestane rechten. In geval van minderjarigheid zal de ondertekening door mijn juridische voogd een toestemming betekenen in mijn naam voor alle voorwaarden beschreven in deze Toestemming en Rechtsafstand.

  TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VOOR MARKETINGDOELEINDEN

  Door deze optie te kiezen en te klikken op de knop (klikken is facultatief!), na kennisname van de bovenstaande kennisgeving, ACCEPTEER ik de verwerking van (niet gevoelige) persoonlijke gegevens over mij – met inbegrip van de overdracht van gegevens buiten de Europese Unie en de communicatie aan derden zoals aangegeven in de kennisgeving – onder meer door het gebruik van telematische procedures en/of informatica, met het oog gecontacteerd te worden bij de uitvoering van promotionele campagnes van Luxottica Group, onder meer via e-mail, sms, telefoon, enz., op persoonlijke wijze en volgens mijn voorkeuren, binnen de grenzen aangegeven in deze kennisgeving.

  The Order of Never Hide - Your password has been reset

  OVERLAYS_RESET_SUBTITLE

  You are using an
  unsupported browser

  Please download a supported web browser below

  Upload an image

  Upload an image

  Upload an image

  Edit image

  Your
  change has been Submitted

  Sharing is caring and you clearly care so hard. The Order will
  non-secretly secretly send you an email when your Change has
  been approved.

  Invite friends to create a Change

  Explore other Changes

  Your Change is almost ready

  Your precious Change is almost alive and ready for love. In the next step you’ll be able to complete your submission. This is also your chance to add a profile picture, add a description for your Change and make any other final edits.

  Change your Change? Edit your campaign.
  You won't be able to change it later.

  Your video has
  been submitted

  VIEW THIS CHANGE

  [[error]]

  Back
  Skip

  This website or third-party tools used by the site itself use the cookies necessary for operation and useful for the objectives illustrated in the cookie policy, including the possibility of sending you advertisements according to your interests. If you want to know more or refuse consent to all or some of the cookies, consult the cookie policy.
  By closing this banner, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to use of the cookies.